Pravilnik o prioritetima obnove i potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova

NN 68/2000 (14.7.2000.), Pravilnik o prioritetima obnove i potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova

MINISTARSTVO ZA JAVNE RADOVE, OBNOVU I GRADITELJSTVO

1503

Na teme­lju članka 12. i 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi (»Narodne novine«, broj 57/00) donosim

PRAVILNIK

O PRIORITETIMA OBNOVE I POTPORI ZA OPREMANJE OBITELJSKIH KUĆA I STANOVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak i način ostvariva­nja prava na obnovu, utvrđuju se prioriteti korisnika prava na obnovu obite­ljskih kuća i stanova IV.–VI. stup­nja ošteće­nja, potpore za popravak I.–III. stup­nja ošteće­nja i oprema­nje obite­ljskih kuća i stanova I.–VI. stup­nja ošteće­nja, te korisnika prava na povrat vlastito uloženih sredstava u obnovu, a u skladu s raspoloživim sred­stvima državnog proračuna i ostalim sredstvima iz članka 10. Zakona o obnovi (»Narodne novine«, broj 24/96, 54/96, 87/96 i 57/00).

Ovim Pravilnikom uređuje se i način i postupak ostvariva­nja prava na potporu za oprema­nje obite­ljskih kuća i stanova I.–VI. stup­nja ošteće­nja i organizacija nabave predmeta oprema­nja.

Članak 2.

Postupak i način ostvariva­nja prava na obnovu utvrđen je odredbama Zakona o obnovi (»Narodne novine«, broj 24/96, 54/96, 87/96 i 57/00).

Članak 3.

Pravo na obnovu, popravak i oprema­nje obite­ljskih kuća i stanova, ostvaruju korisnici prema s­ljedećem redu prvenstva:

1. korisnici privremeno zbrinuti u turističkim objektima (hoteli, apartmanska nase­lja i sl.) u organizaciji Uprave za prognanike, povratnike i izbje­glice,

2. korisnici privremeno zbrinuti u objektima organiziranog smještaja (prognanička nase­lja, ostali objekti kolektivnog smješ­ta­ja i sl.) u organizaciji Uprave za prognanike, povratnike i izbje­gli­ce,

3. korisnici koji privremeno koriste obite­ljsku kuću vlasnika koji je zatražio povrat nekretnine u posjed i na korište­nje,

4. ostali korisnici prava na obnovu.

Članak 4.

Korisnici iz članka 3. ovog Pravilnika ostvaruju prava na obnovu, popravak i oprema­nje obite­ljskih kuća i stanova, prema s­ljedećem redu prvenstva:

1. korisnici prema članku 43. stavku 2. Zakona o pravima hrvatskih branite­lja iz Domovinskog rata i članovima ­njihovih obite­lji (»Narodne novine«, broj 108/96.)

2. obite­lji s većim brojem članova,

3. struč­njaci određenih struka i zanima­nja na područjima obnove i povratka,

4. korisnici socijalne skrbi i

5. ostali korisnici prema redoslijedu utvrđiva­nja prava.

Članak 5.

Korište­nje sredstava po namjenama utvrđuje se Godiš­njim programom obnove (da­lje u tekstu: Program) koje­g donosi ministar.

Članak 6.

Na teme­lju Programa iz članka 5. ovog Pravilnika i prioriteta iz članka 3. i 4. donosi se Godiš­nji program organizirane obnove po korisnicima prava po načelu teritorijalnog ustroja nase­lja, općina/gradova i županija.

Program se dostav­lja županijskim uredima nadležnim za poslove obnove radi praće­nja realizacije obnove i povratka povratnika.

Članak 7.

Korisniku prava na obnovu i povrat vlastito uloženih sredstava u obnovu, osigurava se i potpora u najnužnijim predmetima kućanstva, i to:

1. krevet,

2. noćni ormarić,

3. ormar,

4. kuhi­njski stol,

5. stolac,

6. radni stolić i stolac,

7. šted­njak,

8. hlad­njak i

9. sudoper.

Broj predmeta iz točke 1., 2., 3., 5. i 6. uvećava se prema broju članova obite­lji.

Članak 8.

Predmete kućanstva iz članka 7. nabav­lja Ministarstvo u skladu s propisom o nabavi robe, usluga i ustupa­nju radova i u skladu s planom potreba.

Članak 9.

Stupa­njem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o potpori za oprema­nje obite­ljskih kuća i stanova na kojima su ošteće­nja I.–VI. stup­nja (»Narodne novine«, broj 105/96.).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-01/49
Urbroj: 516-01-00-1
Zagreb, 11. srp­nja 2000.

Ministar
Radimir Čačić, v. r.