Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezatnome potvrđivanju otpornosti na požar elemenata tipnih građevnih konstrukcija te o uvjetima kojima moraju zadovoljiti pravne osobe ovlaštene za potrđivanje tih proizvoda

NN 68/2000 (14.7.2000.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezatnome potvrđivanju otpornosti na požar elemenata tipnih građevnih konstrukcija te o uvjetima kojima moraju zadovoljiti pravne osobe ovlaštene za potrđivanje tih proizvoda

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

1505

Na temelju članka 17. Zakona o normizaciji (»Narodne novine« broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBVEZATNOME POTVRĐIVANJU OTPORNOSTI NA POŽAR ELEMENATA TIPNIH GRAĐEVNIH KONSTRUKCIJA TE O UVJETIMA KOJIMA MORAJU ZADOVOLJITI PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA POTVRĐIVANJE TIH PROIZVODA

Članak 1.

U Pravilniku o obveznom atestiranju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovo­ljavati organizacije ovlaštene za atestira­nje tih proizvoda (»Narodne novine« broj 55/96 i 47/97) mije­nja se članak 9. koji glasi:

»Za proizvode iz članka 1. ovoga pravilnika za koje se ispitiva­njem utvrdi da zadovo­ljavaju propisane uvjete pravna osoba ovlaštena za obvezatno potvrđiva­nje (certificira­nje) izdaje pot­vrdu o sukladnosti (certifikat), kojoj prilaže izvještaj o ispitiva­nju.

Potvrda o sukladnosti iz stavka 1. ovog članka vrijedi šest godina od datuma izdava­nja, ako se provjerom usklađenosti utvrdi da su proizvodi usklađeni s potvrđenim tipom.

Pravna ili fizička osoba koja proizvodi, uvozi ili stav­lja u promet potvrđene proizvode, mora radi provjere usklađenosti omogućiti ovlaštenoj pravnoj osobi nadzor nad proizvodima odnosno proizvod­njom.

Nadzor iz stavka 3. ovog članka nad potvrđenim proizvodima i proizvod­njom mora se obaviti jednom godiš­nje.

Ovlaštena pravna osoba o obav­ljenome nadzoru sastav­lja zapisnik u kojemu se utvrđuje nalaz o či­njenicama bitnim za potvrđeni proizvod. Zapisnik se sastav­lja u dva primjerka od kojih jedan ostaje ovlaštenoj pravnoj osobi, a drugi se dostav­lja Državnomu zavodu za normizaciju i mjerite­ljstvo.

Ako se nadzorom iz stavka 3. ovog članka utvrdi da je proizvod sukladan potvrđenomu tipu, produ­ljit će se va­ljanost potvrde o sukladnosti što će ovlaštena pravna osoba ovjeriti na poleđini potvrde o sukladnosti.

Ako se nadzorom utvrdi da proizvod nije sukladan potvr­đenomu tipu, ovlaštena pravna osoba rješe­njem će poništiti izdanu potvrdu o sukladnosti.

Protiv rješe­nja iz stavka 10. ovog članka žalba se podnosi Državnomu zavodu za normizaciju i mjerite­ljstvo u roku od 15 dana od dana primitka rješe­nja.

Troškove postupka nadzora iz stavka 6. ovog članka snosi pravna ili fizička osoba koja proizvodi, uvozi ili stav­lja u promet potvrđene proizvode.

Nakon isteka va­ljanosti potvrde o sukladnosti, za proizvode iz članka 1. ovoga pravilnika za koje se nadzorom usklađenosti iz stavka 3. ovog članka utvrdi da zadovo­ljavaju propisane uvjete pravna osoba ovlaštena za obvezatno potvrđiva­nje izdaje novu potvrdu o sukladnosti.

Nova potvrda o sukladnosti ima broj potvrde o sukladnosti ispitivanoga proizvoda a u produžetku broja odvojeno kosom crtom dodaje se oznaka PR1 za produ­lje­nje od prvih šest godina.

Postupak produ­lje­nja va­ljanosti potvrde o sukladnosti na propisani način može se ponav­ljati neograničeno«.

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/00-02/7
Urbroj: 558-04/3-00-1
Zagreb, 5. srpnja 2000.

Ravnatelj
Državnog zavoda
za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.