Zakon o poticanju ulaganja

NN 73/2000 (21.7.2000.), Zakon o poticanju ulaganja

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

1576

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA

Proglašavam Zakon o potica­nju ulaga­nja, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 12. srp­nja 2000.

Broj: 01-081-00-2531/2
Zagreb, 19. srp­nja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTICANJU ULAGANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje potica­nje ulaga­nja domaćih i stranih pravnih ili fizičkih osoba u ci­lju potica­nja gospodarskog rasta, razvitka i ostvare­nja gospodarske politike Republike Hrvat­ske, ­njenog uk­ljučiva­nja u tokove međunarodne razmjene poveća­njem izvoza i jača­nja konkurentne sposobnosti hrvatskog gospodarstva.

(2) Potica­nje ulaga­nja u smislu ovoga Zakona je sustav poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica.

(3) Poticajne mjere, porezne i carinske povlastice uređene ovim Zakonom odnose se na ulaga­nja u gospodarske djelatnosti ako se time osigurava ekološki sigurna djelatnost i jedan ili više od s­ljedećih ci­ljeva:

– unos nove opreme i suvremenih tehnologija,

– uvođe­nje novih proizvodnih postupaka i novih proizvoda,

– veća zaposlenost i izobrazba zaposlenika,

– modernizacija i unaprjeđe­nje poslova­nja,

– razvoj proizvod­nji s višim stupnjem prerade,

– poveća­nje izvoza,

– poveća­nje gospodarske aktivnosti u dijelovima Republike Hrvatske u kojima gospodarski rast i zaposlenost zaostaju za državnim prosjekom,

– razvoj nove ponude usluga,

– ušteda energije,

– jača­nje informatičke djelatnosti,

– surad­nja s financijskim institucijama izvan zem­lje,

– prilagodba hrvatskog gospodarstva europskim standardima.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju s­ljedeće znače­nje:

1. Ulagate­lj: domaća i/ili strana pravna ili fizička osoba, ili više ­njih zajedno koje ulože u nosite­lja poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica najma­nje 4 milijuna kuna.

2. Ulaga­nje: vrijednost stvari, prava i obveza utvrđenih u skladu s objav­ljenim Međunarodnim računovodstvenim standardima, unesenih u teme­ljni kapital nosite­lja poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica.

3. Nosite­lji poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica: trgovačka društva koja koriste poticajne mjere, porezne i carinske povlastice. Porezne i carinske povlastice mogu koristiti samo nosite­lji poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica re­gistrirani kao novoosnovana trgovačka društva s re­gistriranom djelatnošću isk­ljučivo iz djelokruga djelatnosti za koje koriste porezne i carinske povlastice.

Iznimno, ako se ulaga­nje vrši u turističku djelatnost, na teme­lju zahtjeva ulagate­lja a na prijedlog Ministarstva turizma, Vlada Republike Hrvatske može odlučiti, da nosite­lj poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica može biti već postojeće društvo.

4. Ministarstvo: Ministarstvo gospodarstva kao nadležno ministarstvo za poslove poticajnih ulaga­nja.

II. POTICAJNE MJERE

Poticajne mjere

Članak 3.

Poticajne mjere čine:

1. dava­nje u zakup, dava­nje prava građe­nja, prodaja ili dava­nje na korište­nje nekretnina ili drugih infrastrukturnih objekata pod komercijalnim ili pogodovanim uvjetima, uk­ljučivo i bez naknade, iznimno od odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora, nekretnina i objekata u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave, odnosno nekretnina iz portfe­lja Fonda nekretnina za poti­ca­nje ulaga­nja,

2. pomoć za otvara­nje novih radnih mjesta,

3. pomoć za stručnu izobrazbu ili prekvalifikaciju.

Pomoć za otvara­nje novih radnih mjesta, stručnu izobrazbu ili prekvalifikaciju

Članak 4.

(1) Nosite­lju poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica koji osigura stvara­nje novih radnih mjesta i novo zapoš­ljava­nje, Fond za potica­nje otvara­nja novih radnih mjesta i prekvalifikaciju zaposlenika može odobriti pokriva­nje troškova zapoš­ljava­nja u jednokratnom iznosu do 15.000,00 kuna po zaposleniku.

(2) Poticaj iz stavka 1. ovoga članka može se koristiti samo za novo zapoš­ljava­nje uz uvjet da se broj novozaposlenih ne sma­njuje najma­nje tri godine.

(3) Kod izračuna broja novootvorenih radnih mjesta uzima se u obzir broj ukinutih radnih mjesta u drugim poduzećima ulagate­lja vezanih za ulagate­ljevo ulaga­nje u smislu ovoga Zakona.

(4) Ako ulagate­lj ulaže u stručnu izobrazbu zaposlenika ili ­njihovu prekvalifikaciju, Fond za potica­nje otvara­nja novih radnih mjesta i prekvalifikaciju zaposlenika može odobriti pokriva­nje troškova stručne izobrazbe ili prekvalifikacije u visini do 50% tih troškova.

(5) Sudjelova­nje u troškovima iz stavka 1. i 4. ovoga članka osigurava se bespovratnim sredstvima ili kreditira­njem uz povo­lj­ne uvjete iz sredstava Fonda za potica­nje otvara­nja novih radnih mjesta i prekvalifikaciju zaposlenika.

(6) Fond za potica­nje otvara­nja novih radnih mjesta i prekvalifikaciju zaposlenika o poticajnim mjerama odlučuje na prijedlog Ministarstva rada i socijalne skrbi.

Sredstva za potica­je

Članak 5.

(1) Osniva­nje i rad Fonda nekretnina za potica­nje ulaga­nja i Fonda za potica­nje otvara­nja novih radnih mjesta i prekvalifikaciju zaposlenika uredit će se posebnim zakonom.

(2) Do osniva­nja fondova iz stavka 1. ovoga članka poticajne mjere odobravat će Ministarstvo i drugo nadležno tijelo kao što je Fond za privatizaciju iz novčanih sredstava i nekretnina kojima na teme­lju zakona i drugih propisa, te zak­ljučenih ugovora raspolaže Vlada Republike Hrvatske, odnosno drugo nadležno tijelo.

(3) Prednost pri dodjeli poticajnih mjera imaju trgovačka društva u pretežitom vlasništvu domaćih pravnih ili fizičkih osoba.

(4) Tijela iz stavka 2. ovoga članka koja odobravaju poticajne mjere dužna su voditi evidenciju danih odobre­nja a sadržaj i način vođe­nja evidencije propisat će ministar financija.

III. POREZNE I CARINSKE POVLASTICE

Porezne povlastice

Članak 6.

(1) Za ulaga­nja koja iznose najma­nje 10 milijuna kuna, porez na dobit plaćat će se po stopi od 7% za vrijeme od 10 godina od godine početka ulaga­nja, uz uvjet da se u tom razdob­lju osigura zapoš­ljava­nje najma­nje 30 zaposlenika, otpočevši od isteka prve godine ulaga­nja.

(2) Za ulaga­nja u iznosu većem od 20 milijuna kuna, porez na dobit plaćat će se po stopi od 3% za vrijeme od 10 godina od godine početka ulaga­nja, uz uvjet da se u tom razdob­lju osigura zapoš­ljava­nje najma­nje 50 zaposlenika, otpočevši od isteka prve godine ulaga­nja.

(3) Za ulaga­nja u iznosu većem od 60 milijuna kuna, porez na dobit plaćat će se po stopi od 0% za vrijeme od 10 godina od godine početka ulaga­nja, uz uvjet da se u tom razdob­lju osigura zapoš­ljava­nje najma­nje 75 zaposlenika, otpočevši od isteka prve godine ulaga­nja.

(4) Ukupan iznos porezne povlastice koju ulagate­lj može iskoristiti tijekom traja­nja roka plaća­nja povlaštene stope poreza na dobit, a koja ne može prelaziti vrijednost samog ulaga­nja, određuje se u apsolutnom iznosu razlike obračuna dužnog iznosa poreza na dobit izračunatog na teme­lju Zakona o porezu na dobit i iznosa izračunatog na teme­lju ovoga Zakona.

(5) Kada nosite­lj poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica sma­nji broj zaposlenika utvrđen odredbama članka 4. ovoga Zakona i stavka 1., 2. i 3. ovoga članka prestaje mu pravo korište­nja tih povlastica za čitavo razdob­lje za koju su odobrena uz obvezu povrata sredstava ostvarenih korište­njem odobrenih povlastica uvećanih za iznos zakonske zatezne kamate.

(6) Nosite­lju poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica kojemu je ukinuto pravo ­njihova korište­nja ne može se ponovo odobriti ­njihovo korište­nje.

Struktura ulaga­nja

Članak 7.

U iznos ulaga­nja iz članka 2. točke 1. i članka 6. stavka 1., 2. i 3. neće se uračunavati iznos dijela ulaga­nja koje­g čine zem­ljišta, kao i građevine koje su starije od jedne godine, i ranije korištena oprema, koji se unose kao ulog.

Carinske povlastice

Članak 8.

Prilikom uvoza opreme koja čini ulaga­nje ne plaća se carina na robu iz poglav­lja Carinske tarife 84., 85., 86., 87. (osim osobnih vozila sa zapremninom motora većom od 1500 kubičnih centimetara), 88., 89. i 90. Zakona o carinskoj tarifi.

Članak 9.

Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog nadležnog ministarstva povećati poticajne mjere, porezne i carinske povlastice uređene ovim Zakonom, produžiti vrijeme za prijenos gubitka iz prethodnoga obračunskog razdob­lja na najviše 10 godina, u slučaju ulagačkih pothvata od posebnoga gospodarskog interesa, uzimajući u obzir značaj ulaga­nja za ukupan gospodarski razvoj i zapoš­ljava­nje, ravnomjerni re­gionalni razvoj, razvoj područja od posebne državne skrbi i razvoj same gospodarske grane u koju se ulaže.

Članak 10.

(1) Pravne i fizičke osobe koje namjeravaju pod­nijeti zahtjev za odobre­nje korište­nja poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica na teme­lju ovoga Zakona o načinu, vrsti i iznosu poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica pisano izvješćuju Ministarstvo i Ministarstvo financija – Poreznu upravu.

(2) Na teme­lju podnesenoga prethodnog izvješća Ministarstvo će, u surad­nji s Ministarstvom financija i ministarstvima u čiji djelokrug spada predviđeno ulaga­nje, ocijeniti može li takvo ulaga­nje biti teme­lj za ostvariva­nje poticajnih mjera poreznih i carinskih povlastica i o svom stajalištu izvijestiti podnosite­lja najkasnije u roku 30 dana od primitka prethodnog izvješća.

(3) Nosite­lji poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica dužni su tijekom razdob­lja korište­nja tih mjera i povlastica podnositi godiš­nje pisano izvješće Ministarstvu i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi.

(4) Godiš­nja izvješća iz stavka 3. ovoga članka podnose se do kraja ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.

(5) Ako nosite­lj poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica ne podnese izvješće u roku iz stavka 4. ovoga članka prestaje mu pravo korište­nja odobrenih poticajnih mjera i povlastica.

(6) Obvezni sadržaj izvješća iz stavka 1. i 3. ovoga članka uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske.

(7) Ministarstvo financija – Porezna uprava prema ukazanoj potrebi može obav­ljati neposredno kontrolu i provjeru korište­nja poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica kod nosite­lja poticajnih mjera radi otkriva­nja i sankcionira­nja eventualnih nepravilnosti i nezakonitosti.

IV. KAZNENE ODREDBE

Kaznene odredbe

Članak 11.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj nosite­lj poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica ako:

– sredstva poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica ne koristi sukladno odredbama članka 4., 6. i 8. ovoga Zakona,

– ne podnese godiš­nje pisano izvješće Ministarstvu i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi sukladno odredbi članka 10. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba nosite­lja poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

(1) Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da uredbu iz članka 10. stavka 6. ovoga Zakona donese u roku od 60 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

(2) Obvezuje se ministar financija da propis iz članka 5. stav­ka 4. ovoga Zakona donese u roku od 60 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

(3) Ovlašćuje se ministar financija da po potrebi donosi propise za provedbu ovoga Zakona.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 404-01/00-01/02
Zagreb, 12. srp­nja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić,
v. r.