Zakon o dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

NN 73/2000 (21.7.2000.), Zakon o dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

1578

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 12. srp­nja 2000.

Broj: 01-081-00-2532/2
Zagreb, 19. srp­nja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

Članak 1.

U Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99. i 22/00) u članku 391. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na pravne poslove koje međusobno sklapaju Republika Hrvatska i jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave, ako je to u interesu i ci­­lju opće­ga gospodarskog i socijalnog napretka ­­njezinih građana.«

Dosadaš­­nji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 941-06/00-01/01
Zagreb, 12. srp­­nja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.