Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

NN 73/2000 (21.7.2000.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

1580

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, koji je donio Zastup­nički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 12. srp­nja 2000.

Broj: 01-081-00-2534/2
Zagreb, 19. srp­nja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98., 135/98., 105/99. i 25/00.) u članku 1. stavku 2. podstavku 23. iza riječi: »direktor« stav­­lja se zarez i dodaju riječi: »zamjenik direktora«, a iza pos­­ljed­­nje­g podstavka dodaju se podstavci koji glase:

»– glavni državni rizničar,

– predstojnici ureda, ravnate­­lji agencija i direkcija Vlade Republike Hrvatske te ravnate­­lji zavoda koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.«

Članak 2.

U članku 12. stavku 3. točki 11. iza podtočke d) dodaje se podtočka e) koja glasi:

»e) glavni državni rizničar  4,0.«

U točki 14. podtočki d) iza riječi: »privatizaciju« dodaju se riječi: »zamjenik direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­­nje«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Dužnosnicima iz članka 1. ovoga Zakona kojima nije određen koeficijent za izračun plaće odredbom prethodnog stavka ovoga članka, koeficijent će utvrditi Vlada Republike Hrvatske s time da utvrđeni koeficijent ne može biti viši od koeficijenta pomoćnika ministara.«

Članak 3. 

Članak 13a. briše se.

Članak 4.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/00-01/05
Zagreb, 12. srp­­nja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.