Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

NN 73/2000 (21.7.2000.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

1582

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji je donio Zastupnički dom Hrvat­skoga državnog sabora na sjednici 13. srp­nja 2000.

Broj: 01-081-00-2536/2
Zagreb, 19. srp­nja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 47/95., 106/96., 164/98., 105/99. i 54/00.) u članku 10a. iza točke f) dodaju se točke g) i h) koje glase:

»g) usluge javnog prikaziva­nja filmova,

h) usluge organiziranog boravka koje se plaćaju doznakama iz inozemstva (smještaj ili smještaj s doručkom, polu ili puni pansion u svim vrstama komercijalnih ugostite­ljskih objekata, usluge agencijske provizije za naprijed navedene usluge, ture, transferi autobusima i plovilima).«

Članak 2.

U članku 11. stavku 1. u točki 10. iza riječi: »za zaštitu spomenika kulture«, riječi: »usluge prikaziva­nja filmova« brišu se.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. rujna 2000. osim odredbe članka 10a. točke h) koja se primje­njuje od 1. siječ­nja 2001.

Klasa: 410-19/00-01/96
Zagreb, 13. srp­nja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.