Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona

NN 73/2000 (21.7.2000.), Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

1583

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 13. srp­nja 2000.

Broj: 01-081-00-2537/2
Zagreb, 19. srp­nja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA

Članak 1.

U Carinskom zakonu (»Narodne novine«, br. 78/99.) u članku 38. stavku 5. dodaje se podstavak c) koji glasi:

»c) plaća­nje kupca za pravo prikaziva­nja, odnosno distribucije kinematografskih filmova neće se dodavati stvarno plaćenoj ili plativoj cijeni pri određiva­nju carinske vrijednosti.«

Članak 2.

U članku 43. stavak 3. mije­nja se i glasi:

»Izraz: podaci i programske uputež iz stavka 1. ovoga članka ne podrazumijeva zvučne snimke.«

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. rujna 2000.

Klasa: 413-01/00-01/01
Zagreb, 13. srp­nja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.