Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Risnjak"

NN 75/2000 (26.7.2000.), Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Risnjak"

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA

1623

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« br. 30/94 i 72/94), članka 16. stavka 2., Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (»Narodne novine« br. 48/99 i 15/00), ministar Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja donosi

PRAVILNIK

O unutarnjem redu u Nacionalnom parku »Risnjak«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja zaštite, unapređenja i korištenja Nacionalnog parka »Risnjak« (u daljnjem tekstu: Nacionalni park), te propisuju prekršaji i određuju upravne mjere za nepoštivanje odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Zaposlenici Javne ustanove »Nacionalni park Risnjak« (u daljnjem tekstu: Ustanova), stanovnici Nacionalnog parka, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama, te pravne i fizičke osobe koje na području Nacionalnog parka obavljaju dopuštenu djelatnost i posjetitelji Nacionalnog parka dužni su se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ustanova je dužna skrbiti o zaštiti, održavanju i promicanju Nacionalnog parka.

Ustanova upravlja područjem Nacionalnog parka na temelju programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka sukladno zakonu i ovom Pravilniku.

II. UNUTARNJI RED U NACIONALNOM PARKU

1. ZAŠTITA

1.1. Zaštita neživog svijeta

Članak 4.

Na području Nacionalnog parka zabranjene su radnje koje mogu prouzročiti promjene ili oštećenja na ovom zaštićenom dije­lu prirode, te radnje koje mijenjaju prirodni izgled i narušavaju pej­sažne vrijednosti Nacionalnog parka, poput izgradnje novih objekata, puteva, dalekovoda i slično.

Iznimno, uz dopuštenje Ustanove, koje se izdaje na temelju uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), dozvoljena je izgradnja objekata koji služe za zaštitu, održavanje i promicanje Nacionalnog parka, i koji ne narušavaju njegov prirodni izgled i pejsažne vrijednosti, u skladu s Prostornim planom Nacionalnog parka.

Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se i na grad­nju i postavljanje privremenih objekata.

Članak 5.

Na području Nacionalnog parka zabranjene su sve hidromeliorativne radnje koje mijenjaju i narušavaju prirodni vodni režim, ili mijenjaju vodotokove u Nacionalnom parku.

Iznimno, na temelju znanstvene studije i uz uvjete zaštite prirode koju utvrđuje Ministarstvo, dopušteni su hidromeliorativni zahvati ako služe za očuvanje prirodnog vodnog režima Nacionalnog parka.

Članak 6.

Zabranjeno je vađenje pijeska, mineralnih sirovina, kao i bilo koja druga eksploatacija prirodnih izvora ili mijenjanje pejsaža.

Članak 7.

Zabranjeno je svako onečišćenje zraka, tla i vode, a osobito:

– odlaganje industrijskog, kućnog i drugog otpadnog materijala;

– odlaganje građevinskog otpadnog materijala;

– ispuštanje tekućina i upotreba kemijskih sredstava kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta, odnosno onečistiti zrak, tlo i vodu.

Posjetitelji Nacionalnog parka dužni su sve otpatke odložiti na za to predviđena i označena mjesta.

Ustanova je dužna osigurati i označiti mjesta za odlaganje otpada sukladno ovom Pravilniku.

1.2. Zaštita biljnog svijeta

Članak 8.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je branje, sakupljanje, uklanjanje sa staništa i oštećivanje biljaka, bez dopuštenja Ministarstva.

Članak 9.

Zabranjeno je unošenje i sadnja stranih (alohtonih), hibridnih i kloniranih biljnih vrsta na čitavom području Nacionalnog parka.

Članak 10.

Na području Nacionalnog parka obavljanje tradicionalne poljoprivrede je dozvoljeno.

Košnja trave je dopuštena.

Košnja trave je obvezna na području livada Leska, Lazac, Šegina i Btov Laz radi očuvanja krajobrazne raznolikosti.

Ustanova organizira košenje prosjeka i puteva radi protupožarne zaštite i održavanja livada na temelju godišnjeg plana rada.

Članak 11.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je paljenje trave i korova.

Članak 12.

Na području Nacionalnog parka zabranjena je sječa i pošu­mlja­vanje.

Iznimno, na temelju Programa zaštite, očuvanja i održavanja šuma i uz dopuštenje Ministarstva, dozvoljena je sanitarna sječa, sječa uzgojnog karaktera, uzgojni radovi i pošumljavanje, ako služi za očuvanje šumskih zajednica u Nacionalnom parku.

Vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama u Nacionalnom parku može se dopustiti sanitarna sječa, sječa uzgojnog karaktera, uzgojni radovi i pošumljavanje na temelju Programa zaštite, očuvanja i održavanja šuma uz dopuštenje Ustanove.

U dopuštenju Ustanove iz stavka 3. ovoga članka utvrđuju se i posebni uvjeti za dopuštene radnje.

Članak 13.

Sanitarna sječa i druge šumarske radnje radnje obavljaju se u vrijeme utvrđeno Programom zaštite, očuvanja i održavanja šuma.

1.3. Zaštita životinjskog svijeta

Članak 14.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je rastjerivanje, proganjanje, uznemiravanje, hvatanje, ozljeđivanje i ubijanje životinjskih vrsta.

Iznimno, na temelju znanstvene studije, i uz dopuštenje Ministarstva, mogu se hvatati životinjske vrste ako to služi očuvanju životinjskih vrsta Nacionalnog parka u svrhu znanstvenog prou­čavanja, radi provođenja sanitarnih mjera, te uspostavljanja prirodne ravnoteže.

Članak 15.

Zabranjeno je unošenje i puštanje stranih (alohtonih), hibridnih i kloniranih životinjskih vrsta na području Nacionalnog parka.

Članak 16.

Zabranjeno je nadlijetanje letjelica ispod 400 m, osim u svrhu znanstvenog istraživanja, snimanja ili praćenja životinjskog svije­ta, uz dopuštenje Ministarstva.

Let ispod 400 m dopušten je u službene svrhe, radi gašenja požara te spašavanja života i imovine ljudi.

Članak 17.

Na području Nacionalnog parka zabranjena je ispaša, kao i kretanje stoke.

Iznimno, uz dopuštenje Ustanove, koje se izdaje na temelju posebnih uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo, na području Nacionalnog parka dopuštena je ispaša i kretanje stoke u vlasništvu stanovnika Nacionalnog parka na za to određenim mjestima koja utvrđuje Ustanova.

Zabranjena je ispaša stoke na planinskim rudinama.

Članak 18.

U Nacionalnom parku zabranjeno je zaprašivanje kemijskim sredstvima ili na drugi način masovno uništavanje insekata.

Iznimno, na temelju znanstvene studije i uz dopuštenje Ustanove koje se izdaje na temelju posebnih uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo, mogu se obavljati mjere zaštite od najezde insekata.

Članak 19.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je sakupljanje žaba, puževa i gljiva, te branje ljekovitog bilja.

2. LOV

Članak 20.

Na području Nacionalnog parka zabranjena je svaka vrsta lova i lovnih aktivnosti.

Uz vanjski rub granica Nacionalnog parka, do 500 m, nije dozvoljeno graditi niti postavljati lovnogospodarske i lovnotehnič­ke objekte, a niti obavljati lovne aktivnosti.

Članak 21.

Zabranjeno je nošenje i korištenje vatrenog oružja, kao i drugih sredstava pogodnih za lov (luk i strijele, klopke, mreže itd.) na području Nacionalnog parka.

Kratko vatreno oružje mogu nositi samo službene i ovlaštene osobe u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom.

3. RIBOLOV

Članak 22.

Na području Nacionalnog parka ribolov je zabranjen.

Iznimno, dopušten je rekreacijski ribolov od utoka Sušice nizvodno do granice Nacionalnog parka, uz uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 23.

Za rekreacijski ribolov izdaje se dozvola.

Dozvola se izdaje na vrijeme od 1 do 7 dana.

Dozvola se može izdati osobama koje posjeduju uvjerenje o položenom ribičkom ispitu.

Za obavljanje rekreacijskog ribolova na području Nacionalnog parka plaća se naknada Ustanove.

Visinu naknade utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Članak 24.

Rekreacijski ribolov smije se obavljati samo klasičnim muši­častim priborom i to s jednom umjetnom muhom na jednokukoj udici bez kontra kuke ili jednokukom udicom kojoj je stisnuta kontra kuka.

Rekreacijski ribolov smije se obavljati s obale od izlaska do zalaska sunca.

Rekreacijski ribolov nije dozvoljen noću, niti se može obavljati s čamca.

Za vrijeme lovostaja zabranjen je ribolov.

Članak 25.

U rekreacijskom ribolovu dozvoljen je dnevni ulov od jedne ribe po dozvoli.

Ulovljena riba ne smije se stavljati u promet.

Ulovljena riba čija je duljina manja od 35 cm mora se odmah vratiti u vodu.

Članak 26.

Zabranjen je lov, sakupljanje i vađenje vodenih organizama na području Nacionalnog parka.

Dozvoljen je lov, sakupljanje i vađenje vodenih organizama u znanstvene i obrazovne svrhe na temelju dopuštenja Ministarstva.

Članak 27.

Stanovnici, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama u Nacionalnom parku imaju pravo na dozvolu za rekreacijski ribolov u trajanju do godine dana.

Za izdane dozvole iz stavka 1. ovoga članka plaća se naknada koju utvrđuje ravnatelj Ustanove.

U dozvoli se utvrđuju uvjeti za rekreacijski ribolov.

4. ISTRAŽIVANJE

Članak 28.

Nacionalni park, kao područje višestrukih prirodnih i znanstvenih vrijednosti, namijenjen je i znanstvenom istraživanju.

Sva znanstvena istraživanja na području Nacionalnog parka, nakon provedene recenzije prijedloga znanstvenog istraživanja, moraju imati suglasnost Ustanove.

Znanstvena istraživanja koja imaju za svrhu bolje upoznavanje ekosustava ili karakter monitoringa, imaju prednost pri dobivanju suglasnosti.

Za istraživanje zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta mora se pribaviti dopuštenje Ministarstva.

O dopuštenju iz stavka 4. ovoga članka izvješćuje se Ministarstvo znanosti i tehnologije.

Članak 29.

Nisu dopuštena znanstvena istraživanja koja bi ugrozila izvornost prirode ili bi dovela do promjene staništa i izgleda krajobraza, ili znatnog uništavanja ugroženih biljnih vrsta, ili rastjerivanja, uznemiravanja, hvatanja, ozljeđivanja i ubijanja životinjskih vrsta na području Nacionalnog parka.

Članak 30.

Ustanova ima pravo prekinuti istraživačku aktivnost u slučaju da se istraživači ne pridržavaju uvjeta utvrđenih u dopuštenju ili posebno dogovorenih s Ustanovom o načinu i vremenu istraži­va­nja, te ako istraživači svojom djelatnošću i radnjama nanesu štetu Nacionalnom parku.

5. PosjeĆIvanje, razgledavanje i rekreacija

5.1. Posjetitelji

Članak 31.

Nacionalni park kao područje s naglašenim estetskim, tu­ristič­kim i rekreativnim vrijednostima namijenjen je posjećivanju.

Posjetitelji Nacionalnog parka mogu u njega ući samo na mje­stima koja su određena kao ulazi u Nacionalni park.

Ustanova donosi program (model) posjećivanja i razgledavanja kojim se pobliže uređuju moguća mjesta posjećivanja, istovremeni broj posjetitelja, način posjećivanja i organiziranje pre­zen­ta­cijskog centra Ustanove.

Članak 32.

Za ulaz u Nacionalni park plaća se naknada Ustanovi.

Visinu naknade (cjenik) za ulaz u Nacionalni park utvrđuje Ustanova uz suglasnost Ministarstva.

Za vrijeme boravka na području Nacionalnog parka posjetitelji su dužni sačuvati ulaznicu.

Članak 33.

Unutar granica Nacionalnog parka dozvoljeno je kretanje posjetiteljima samo na područjima i stazama koje su označene i namijenjene razgledavanju i posjećivanju.

Pravce kretanja i mjesta koja se mogu posjećivati utvrđuje Ustano­va.

Ustanova je dužna osigurati da pravci kretanja i mjesta koja se mogu posjećivati budu odgovarajuće označeni.

Članak 34.

Kretanje posjetitelja izvan područja i staza iz članka 33. stav­ka 1. i 2. ovoga Pravilnika dozvoljeno je samo uz pratnju zaposlenika Ustanove ili osobe koju je Ustanova ovlastila.

Članak 35.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je slobodno kretanje pasa.

Psi se moraju držati vezani ili u ograđenom prostoru, te voditi na uzici.

5.2. Prijevoz putnika, promet i parkiranje

Članak 36.

U Nacionalnom parku prijevoz posjetitelja i razgledavanje Nacionalnog parka organizira Ustanova.

Iznimno, Ustanova može povjeriti prijevoz posjetitelja iz stav­ka 1. ovoga članka drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju provedenog natječaja.

O obavljanju djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka Ustanova izdaje dopusnicu.

Prijevoz putnika javnim prometnicama kroz Nacionalni park dopušten je, a javni prijevoz mogu obavljati ovlašteni javni prijevoznici.

Članak 37.

Brzina kretanja vozila na motorni pogon na putevima u Nacionalnom parku, osim na javnim prometnicama, ograničena je:

– za izletnički vlak, traktore, radne strojeve i kultivatore, do 20 km/h;

– za teretna i kombi vozila, do 30 km/h;

– za autobuse, do 40 km/h;

– za osobna vozila, do 50 km/h.

Ograničenja iz stavka 1. ovoga članka ne odnose se na prometovanje vozila nadležnih tijela Ministarstva, lokalne uprave i samouprave, te pravnih osoba s javnim ovlastima u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga.

Prometovanje javnim prometnicama obavlja se sukladno propisima koji uređuju ponašanje sudionika prometa u javnom prometu.

Članak 38.

Parkiranje vozila na području Nacionalnog parka je doz­vo­lje­no na samo za to unaprijed predviđenim i označenim mjestima.

Mjesta za parkiranje određuje Ustanova.

Ustanova je dužna osigurati da mjesta za parkiranje budu odgovarajuće označena.

 

5.3. Boravak i noćenje posjetitelja (gostiju)

Članak 39.

Boravak i noćenje posjetitelja (gostiju) na području Nacionalnog parka dozvoljen je samo na za to predviđenim i označenim mjestima.

Mjesta za boravak i noćenje gostiju određuje Ustanova.

Članak 40.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je kampiranje odnosno logorovanje, osim na mjestima koja su uređena za tu namjenu.

Iznimno, uz odobrenje Ustanove, može se dozvoliti logorovanje u pojedinim slučajevima, npr. gorska služba spašavanja, istraživanja i sl.

Članak 41.

Zabranjeno je loženje vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno označena za tu namjenu.

5.4. Kupanje

Članak 42.

Kupanje nije dozvoljeno na području Nacionalnog parka.

5.5. Rekreacija

Članak 43.

Nacionalni park kao područje s naglašenim rekreativnim vrijednostima namijenjeno je i rekreativnim aktivnostima.

Rekreativne aktivnosti dozvoljene su samo na za to unaprijed predviđenim i označenim mjestima.

Ustanova, uz suglasnost Ministarstva, propisuje tip dozvolje­nih rekreativnih aktivnosti i mjesta predviđena za rekreativne aktivnosti.

Ustanova je dužna osigurati da mjesta predviđena za rekreaciju budu odgovarajuće označena.

Rekreativne aktivnosti organizira Ustanova.

Organiziranje rekreativnih aktivnosti Ustanova može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama.

 

6. Ratarstvo i stoČarstvo

Članak 44.

Na području Nacionalnog parka zabranjena je uspostava novih poljoprivrednih površina, izgradnja i uspostava farmi za uzgoj domaćih i divljih životinja, kao i ostalih poljoprivrednih i stočar­skih aktivnosti.

Dozvoljena je tradicionalna poljoprivreda na postojećim po­ljo­priv­rednim površinama, kao i uzgoj domaćih baštinjenih pasmina.

7. Plovidba i privez plovila

Članak 45.

Kretanje plovila i stalni privez plovila na rijeci Kupi dopušten je Ustanovi u obavljanju poslova iz njene nadležnosti.

Iznimno, uz dopuštenje Ustanove može se odobriti pravnim ili fizičkim osobama kretanje plovila i privez plovila.

8. Obavljanje djelatnosti

Članak 46.

U Nacionalnom parku dozvoljene su djelatnosti koje ne ugrožavaju izvornost prirode, i kojima se ne koriste prirodna dobra, uz uvjete koje utvrđuje Ministarstvo.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti na području Nacionalnog parka dužne su postupati u skladu sa zakonom, provedbenim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Pravilnikom.

Za obavljanje djelatnosti na području Nacionalnog parka potrebno je dopuštenje Ustanove.

Za izdavanje odobrenja plaća se naknada čiji iznos utvrđuje Ustanova.

Ako Ustanova ustupa obavljanje djelatnosti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, provodi se natječajni postupak na način propisan statutom Ustanove.

Članak 47.

Ustanova će vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama u području Nacionalnog parka izdati dozvolu za nesmetano kretanje do nekretnina.

Za kretanje na ostalom području Nacionalnog parka vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama dužni su pribaviti od Ustanove posebno dopuštenje.

Stanovnici Nacionalnog parka mogu se kretati po njegovom području uz uvjete koji se utvrđuju u posebnom dopuštenju Ustanove.

U dopuštenju iz stavka 2. i 3. ovoga članka određuju se mjesta i područja na kojima nije dopušteno kretanje stanovnicima, vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama u Nacionalnom parku.

Članak 48.

Fizičke i pravne osobe koje imaju trajnu potrebu za prometovanjem po prometnicama u Nacionalnom parku na kojima je promet ograničen, moraju za takvo prometovanje imati dopuštenje Us­tanove.

Iznimno, u slučaju da fizičke i pravne osobe imaju potrebu za jednokratnim prometovanjem po cestama gdje je promet ogra­ničen, ovlaštena osoba Ustanove može im usmeno odobriti prometovanje.

Članak 49.

Na području Nacionalnog parka nije dozvoljeno snimanje ili fotografiranje u komercijalne svrhe bez dopuštenja Ustanove.

Za izdavanje odobrenja plaća se naknada čiji iznos utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Članak 50.

S pravnim osobama koje obavljaju djelatnost na području Nacionalnog parka ugovorom između Ustanove i tih pravnih osoba uređuju se međusobni odnosi prema uvjetima zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

III. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Članak 51.

Protupožarnu zaštitu Nacionalnog parka provodi Ustanova te u cilju preventivnih protupožarnih mjera organizira i osigurava:

- stalnu osmatračno-dojavnu službu, koju obavljaju djelatnici Ustanove;

- stalnu prohodnost puteva i staza kroz šume i šumsko zemljište;

- ispravnost uređaja za gašenje požara i njihovo stalno tehničko osuvremenjivanje;

- zabranu loženja vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu.

Mjere protupožarne zaštite Nacionalnog parka djelatnici Ustanove provode u skladu s općim aktom i operativnim programom Ustanove.

Mjere protupožarne zaštite na području Nacionalnog parka dužne su provoditi i primjenjivati sve pravne i fizičke osobe na tom području.

IV. OZNAKE UNUTAR NACIONALNOG PARKA

Članak 52.

Označavanja na području Nacionalnog parka obavljaju se sukladno ovome Pravilniku i elaboratu označavanja kojeg donosi ravnatelj Ustanove uz suglasnost Ministarstva.

Jezično označavanje obvezno je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Jezično označavanje može biti i na nekom drugom stranom jeziku o čemu odlučuje ravnatelj Ustanove uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Članak 53.

Granice Nacionalnog parka označavaju se tablama s natpisom: Nacionalni park »Risnjak«, i to na mjestima gdje prometnice ulaze u Nacionalni park, gdje ceste čine granicu tog zaštićenog dijela prirode, i na mjestima gdje su drugi ulazi u Nacionalni park.

U šumskim i na drugim predjelima granica se označava uobi­čajnim šumskim oznakama na stablima, na stijenama ili na drugi prikladan način.

V. NADZOR I UPRAVNE MJERE

Članak 54.

Nadzor nad provođenjem ovoga Pravilnika obavlja Ustanova i Ministarstvo u sklopu svoje nadležnosti.

Članak 55.

Neposrednu zaštitu u Nacionalnom parku obavljaju nadzornici.

Članak 56.

Nadzornik Nacionalnog parka ima službenu iskaznicu.

Službenom iskaznicom dokazuje se službeno svojstvo, identitet i ovlasti nadzornika.

Službena iskaznica pravokutnog je oblika veličine 85 x 55 mm, presvučena plastičnim materijalom.

Prednja strana iskaznice u gornjem desnom dijelu sadrži znak i naziv Ustanove, a ispod naziva velikim slovima piše: »SLUŽ­BENA ISKAZNICA NADZORNIKA«. U lijevom dijelu prednje strane nalazi se mjesto za fotografiju nadzornika (25 x 32 mm), a ispod teksta »Službena iskaznica nadzornika« označuje se mjesto za potpis nadzornika.

Poleđina Službene iskaznice sadrži tekst: »OVLAST ZA OBAVLJANJE POSLOVA NADZORNIKA NACIONALNOG PA­R­KA žRISNJAKž «, evidencijski broj Službene iskaznice, datum izdavanja, mjesto za pečat i mjesto za potpis ravnatelja Ustanove.

Članak 57.

O izdatim Službenim iskaznicama Ustanova vodi evidenciju.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se u upisniku Ustanove koji sadrži: ime i prezime nadzornika kojemu je izdana Službena iskaznica, evidencijski broj Službene iskaznice, datum izdavanja Službene iskaznice, te odjeljak za napomenu.

Nadzornik koji izgubi Službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje dužan je o tome izvijestiti ravnatelja Ustanove.

Nova Službena iskaznica izdat će se nadzorniku nakon što je gubitak, odnosno nestanak Službene iskaznice nadzornik prijavio ravnatelju Ustanove.

Nadzornik kojemu prestaje radni odnos u Ustanovi ili koji bude razriješen dužnosti nadzornika, dužan je, nakon prestanka radnog odnosa ili nakon razrješenja, Službenu iskaznicu predati ravnatelju Ustanove.

Članak 58.

Nadzornik Nacionalnog parka ima propisanu odoru na kojoj je znak Nacionalnog parka.

Izgled, boju odore i znaka propisuje Upravno vijeće Ustanove.

Članak 59.

Nadzornik Nacionalnog parka smije za vrijeme obavljanja službe nositi kratko oružje.

Vrstu, uvjete i vrijeme nošenja oružja za vrijeme obavljanja službe određuje ravnatelj Ustanove u skladu sa zakonom.

Članak 60.

Ako se nadzorniku prilikom provođenja nadzora pruži fizički otpor, odnosno ako se takav otpor osnovano očekuje, nadzornik može zatražiti pomoć ovlaštenih službenih osoba nadležne policijske uprave.

Članak 61.

Nadzornik je u obavljanju nadzora odgovoran ravnatelju Ustanove i Ministarstvu ako propusti poduzeti, odnosno odrediti mjere ili radnje, koje je po zakonu ili ovom Pravilniku bio dužan poduzeti, odnosno odrediti, ako prekorači svoje zakonom i ovim Pravilnikom utvrđene ovlasti, ako ne podnese prijavu, odnosno ne obavijesti Ministarstvo, a po potrebi i drugo nadležno tijelo, o nedostacima koje je utvrdio u provođenju nadzora u Nacionalnom parku.

Članak 62.

Protiv fizičke ili pravne osobe koja obavlja radnje protivne odredbama ovoga Pravilnika nadzornik Nacionalnog parka, pored ovlaštenja iz članka 63. i 64. ovoga Pravilnika, ovlašten je naplatiti kaznu na licu mjesta, podnijeti prekršajnu prijavu, te prijavu zbog privrednog prijestupa ili kaznenog djela.

Članak 63.

U obavljanju nadzora nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je:

- zatražiti od posjetitelja osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može utvrditi identitet posjetitelja;

- pregledati prtljagu i prijevozno sredstvo posjetitelja;

- pregledati ulov i sredstva za ribolov radi utvrđivanja da li je ribolov obavljen u skladu s ovim Pravilnikom;

- zatražiti predočenje odobrenja za obavljanje određene djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom;

- pregledati osobu ako se osnovano sumnja da nosi oružje na području Nacionalnog parka protivno odredbama ovoga Pravilnika;

- poduzimati i druge radnje i mjere potrebne za provođenje reda u Nacionalnom parku propisanog ovim Pravilnikom.

Članak 64.

Nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je:

- privremeno oduzeti opremu ako je osoba zatečena u obavljanju nedopuštenih aktivnosti u Nacionalnom parku tom opremom;

- privremeno oduzeti oružje koje nosi osoba bez odobrenja, te ako je osoba zatečena u krivolovu;

- oduzeti i drugi protupravno prisvojeni dio živog i neživog svijeta koji pripadaju Nacionalnom parku, te privremeno oduzeti sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvajanje;

- privremeno oduzeti ribolovni alat i oduzeti ulov ako je osoba zatečena u rekreacijskom ribolovu odnosno u ribolovu bez dozvole;

- zabraniti prodaju robe koja se na području Nacionalnog parka prodaje bez odobrenja Ustanove;

- privremeno oduzeti robu koja se na području Nacionalnog parka prodaje suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

- zabraniti na licu mjesta nedopuštenu plovidbu;

- zabraniti na licu mjesta obavljanje prevozničke usluge koja se obavljaju bez odobrenja Ustanove;

- zabraniti na licu mjesta kopanje, odnosno odvođenje kamena, šljunka, pijeska i zemlje, koje se obavlja suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

- zabraniti na licu mjesta sječu šume, ribolov i druge aktivnosti koje se obavljaju suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

- narediti uklanjanje objekata koji su postavljeni bez odobrenja ili protivno odobrenju, odnosno suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

- narediti izvršenje obveze, ako u postupku kontrole utvrdi da se one ne obavljaju prema odredbama ovoga Pravilnika;

- zabraniti obavljanje radnji i djelatnosti koje se obavljaju suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

- naplatiti novčanu kaznu.

Članak 65.

Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po rješenju nadzornika Nacionalnog parka donesenom u obavljanju nadzora, nadzornik može, u opravdanim slučajevima i kada je to po prirodi obveze, narediti izvršenje obveze putem trećih osoba i u skladu sa zakonom provesti postupak naplate troškova od osobe koja je bila dužna postupiti po rješenju.

Članak 66.

Oružje, opremu ili alat utvrđen člankom 64. ovoga Pravilnika nadzornik može privremeno oduzeti, do donošenja rješenja o izvršenom prekršaju, presude o izvršenom privrednom prijestupu ili kaznenom djelu.

O privremenom oduzimanju predmeta nadzornik izdaje pot­v­r­du s točno označenim oduzetim predmetima po vrsti i količini.

Ustanova je dužna osigurati uvjete za održavanje i čuvanje privremeno oduzetih predmeta.

Članak 67.

Ako nadzornik utvrdi da je povredom propisa učinjen prekr­šaj, odnosno privredni prijestup ili kazneno djelo, dužan je bez odgađanja, a najkasnije u roku 8 dana od dana sastavljanja zapisnika, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu, odnosno prijavu za privredni prijestup ili kaznenu prijavu drugom nadležnom tijelu.

Uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno prijavu drugom nadležnom tijelu, prilaže se zapisnik o činjenicama utvrđenim prilikom obavljanja nadzora.

Članak 68.

U postupku provođenja nadzora kad nadzornik izriče upravnu mjeru donosi rješenje.

Žalba protiv rješenja o upravnoj mjeri može se izjaviti Ministarstvu.

Žalba se izjavljuje putem Ustanove.

Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

Članak 69.

Nadzornik je dužan rješenje iz članka 68. ovoga Pravilnika donijeti i dostaviti stranci bez odgađanja, a najkasnije u roku 8 dana od dana sastavljanja zapisnika.

Protiv rješenja nadzornika o određivanju upravne mjere stranka može u roku 8 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalbu Ministarstvu.

Ako nadzornik nađe da je podnijeta žalba dopuštena, pravovremena i izjavljena od ovlaštene osobe, a nije novim rješenjem zamijenio rješenje koje se žalbom pobija, dužan je u roku 3 dana od dana primitka, žalbu uputiti na rješavanje Ministarstvu.

Ministarstvo je dužno rješenje o žalbi donijeti i dostaviti stranci u roku 30 dana računajući od dana primitka uredno predane žalbe.

Članak 70.

Zaključak o dozvoli izvršenja rješenja nadzornik je dužan donijeti bez odgađanja, a najkasnije u roku 8 dana od dana kad je rješenje postalo izvršno.

Troškove izvršenja snosi stranka koja je bila dužna izvršiti upravnu mjeru.

Članak 71.

Na vođenje postupka u svezi izricanja upravnih mjera propisanih ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 72.

Nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je naplatiti novčanu kaznu na licu mjesta za prekršaje propisane člankom 76., 77., 78. i 79. ovoga Pravilnika.

O naplaćenoj kazni na mjestu prekršaja izdaje se potvrda.

Ako prekršitelj iz bilo kojeg razloga ne plati kaznu na mjestu prekršaja, može to učiniti u roku 8 dana od dana kad je učinjen prekršaj.

Ako osoba koja je učinila prekršaj odbije platiti kaznu na mjestu prekršaja ili ne plati kaznu u roku od 8 dana, nadzornik podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu radi utvrđivanja prekršajne odgovornosti sukladno ovom Pravilniku i Zakonu o zaštiti prirode.

Uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka prilaže se zapisnik o činjenicama utvrđenim prilikom nadzora i o odbijanju plaćanja kazne na mjestu prekršaja, odnosno u roku utvrđenom stavkom 4. ovoga članka.

Članak 73.

Nadzornik je dužan voditi očevidnik o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama.

Način vođenja očevidnika utvrđuje ravnatelj Ustanove.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 74.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. gradi objekte ili izvodi građevinske radove bez uvjeta zaštite prirode i dopuštenja Ustanove (članak 4. stavak 2. i 3.);

2. obavlja hidromeliorativne zahvate bez uvjeta zaštite prirode (članak 5. stavak 1. i 2.);

3. vadi mineralne sirovine, pjesak i dr. i mijenja pejsaž (članak 6.);

4. onečišćava zrak, tlo i vodu (članak 7. stavak 1.);

5. bere, sakuplja, uklanja sa staništa i oštećuje biljke bez dopuštenja Ministarstva (članak 8);

6. unosi i sadi strane (alohtone), hibridne i klonirane biljne vrste (članak 9.);

7. pali travu i korov (članak 11.);

8. obavlja sječu i pošumljavanje suprotno odredbama Pravilnika (članak 12.);

9. ne obavlja sanitarnu sječu i druge šumarske radnje u vrijeme utvrđeno Programom zaštite, očuvanja i održavanja šume (članak 13.);

10. rastjeruje, proganja, uznemirava, hvata, ozljeđuje i ubija životinjske vrste suprotno odredbama Pravilnika (članak 14.);

11. unosi i pušta strane (alohtone), hibridne i klonirane životinjske vrste (članak 15.);

12. organizira nisko nadlijetanje letjelice nad Nacionalnim parkom bez dopuštenja Ministarstva (članak 16.);

13. obavlja ispašu suprotno odredbama Pravilnika (članak 17.);

14. obavlja zaprašivanje kemijskim sredstvima ili na drugi način masovno uništavanje insekata bez dozvole Ustanove (članak 18.);

15. sakuplja žabe, puževe i gljive te ljekovito bilje (članak 19.);

16. organizira i obavlja lov, te obavlja lovne aktivnosti (članak 20. stavak 1.);

17. gradi i postavlja lovnogospodarske i lovnotehničke objekte suprotno uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom (članak 20. stavak 2.);

18. nosi i koristi vatreno oružje, kao i druga sredstva pogodna za lov (članak 21.);

19. obavlja rekreacijski ribolov suprotno uvjetima propisanim ovim Pravilnikom (članak 22.);

20. obavlja rekreacijski ribolov bez dozvole Ustanove (članak 23. stavak 1.);

21. organizira rekreacijski ribolov s alatima koji nisu dopušteni, za vrijeme lovostaja, u nedopušeno vrijeme i na nedozvoljen način (članak 24.);

22. obavlja istraživanja suprotno propisanim uvjetima (članak 28.);

23. obavlja istraživanja na način da se ugrožava izvornost prirode i izgled krajobraza (članak 29.);

24. organizira i obavlja prijevoz posjetitelja i razgledavanje Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove (članak 36.);

25. organizira boravak i noćenje posjetiteljima na mjestima koja za to nisu određena (članak 39.);

26. organizira kampiranje i logorovanje na mjestima koja za to nisu određena i bez odobrenja Ustanove (članak 40.);

27. organizira rekreativne djelatnosti u Nacionalnom parku bez dopuštenja Ustanove ili na nedozvoljenom mjestu (članak 43.);

28. bavi se poljoprivredom i stočarstvom mimo propisanih uvjeta (članak 44.);

29. obavlja plovidbu i privez plovila protivno odredbama Pravilnika (članak 45.);

30. obavlja djelatnost bez dopuštenja ili protivno izdanim uvjetima (članak 46. stavak 1., 2., 3. i 5.);

31. ne plati naknadu za izdano dopuštenje za obavljanje djelatnosti (članak 46. stavak 4.);

32. ne pribavi dopuštenje Ustanove za obavljanje prometovanja po cestama Nacionalnog parka na kojima je promet ograničen (članak 37. stavak 1. i članak 48. stavak 1.);

33. snima i fotografira u komercijalne svrhe bez dopuštenja Ustanove (članak 49.);

34. ne provodi mjere protupožarne zaštite propisane Pravilnikom (članak 51.);

35. odbije sklopiti ugovor sukladno odredbama članka 50. Pravilnika.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn.

Članak 75.

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. gradi objekte ili izvodi građevinske radove bez uvjeta zaštite prirode i dopuštenja Ustanove (članak 4. stavak 2. i 3.);

2. obavlja hidromeliorativne zahvate bez uvjeta zaštite prirode (članak 5.);

3. vadi mineralne sirovine, pijesak i dr. i mijenja pejsaž (članak 6.);

4. onečišćava zrak, tlo i vodu (članak 7. stavak 1.);

5. bere, sakuplja, uklanja sa staništa i oštećuje biljke (članak 8.);

6. unosi i sadi strane (alohtone), hibridne i klonirane biljne vrste (članak 9.);

7. pali travu i korov (članak 11.);

8. obavlja sječu i pošumljavanje suprotno odredbama Pravilnika (članak 12.);

9. ne obavlja sanitarnu sječu i druge šumarske radnje u dopušteno vrijeme (članak 13.);

10. rastjeruje, proganja, uznemirava, hvata, ozljeđuje i ubija životinjske vrste suprotno odredbama Pravilnika (članak 14.);

11. unosi i pušta strane (alohtone), hibridne i klonirane vrste (članak 15.);

12. izvodi nisko nadlijetanje letjelice u Nacionalnom parku bez dopuštenja Ministarstva (članak 16.);

13. obavlja ispašu i kretanje stoke suprotno uvjetima propisanim ovim Pravilnikom (članak 17.);

14. obavlja zaprašivanje kemijskim sredstvima ili na drugi način masovno uništava insekata bez dozvole Ustanove (članak 18.);

15. sakuplja žabe, puževe i gljive, te bere ljekovito bilje (članak 19.);

16. organizira i obavlja lov na području Nacionalnog parka (članak 20.);

17. gradi i postavlja lovnogospodarske i lovnotehničke objekte suprotno uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom (članak 20. stavak 2.);

18. nosi i koristi vatreno oružje i druga sredstva za lov bez dopuštenja (članak 21.);

19. obavlja ribolov na područjima na kojima nije dopušten (članak 22.);

20. obavlja rekreacijski ribolov bez dozvole Ustanove (članak 23. stavak 1.);

21. obavlja rekreacijski ribolov s nedopuštenim priborom, ili obavlja ribolov u vrijeme lovostaja, na nedopuštenim mjestima i u nedopušteno vrijeme (članka 24.);

22. izlovi veću količinu ribe od dopuštene ili je stavlja u promet (članak 25.);

23. lovi, sakuplja i vadi vodene organizme bez dopuštenja Ministarstva (članak 26.);

24. obavlja istraživanja suprotno uvjetima propisanim Pravilnikom (članak 28.);

25. obavlja istraživanja na način da se ugrožava izvornost prirode i izgled krajobraza (članak 29.);

26. ulazi u Nacionalni park na mjestima koja nisu za to određena (članak 31.);

27. ne plati naknadu za ulaz u Nacionalni park (članak 32.);

28. ne pridržava se kretanja i mjesta koja se mogu posjećivati (članak 33.);

29. kreće se izvan dopuštenih područja bez pratnje zaposlenika Ustanove (članak 34.);

30. dopušta slobodno kretanje psa mimo uvjeta propisanih Pravilnikom (članak 35.);

31. organizira i obavlja prijevoz posjetitelja u Nacionalnom parku bez dopušenja Ustanove (članak 36.);

32. vozi nedopuštenom brzinom utvrđenom Pravilnikom (članak 37.);

33. parkira na nedozvoljena mjesta (članak 38.);

34. organizira boravak i noćenje posjetitelja na mjestima koja za to nisu određena (članak 39.);

35. organizira ili kampira na mjestima koja za to nisu određena i bez odobrenja Ustanove (članak 40.);

36. loži vatru izvan naselja i mjesta koja posebno nisu označena za tu namjenu (članak 41.);

37. kupa se u Nacionalnom parku (članak 42.);

38. obavlja rekreativne aktivnosti na mjestima na kojima to nije dopušeno (članak 43.);

39. organizira rekreativne djelatnosti bez dopuštenja Ustanove (članak 43. stavak 6.);

40. obavlja djelatnost poljoprivrede i stočarstva mimo uvjeta propisanih Pravilnikom (članak 44.);

41. obavlja plovidbu u vodama Nacionalnog parka suprotno odredbama Pravilnika (članak 45.);

42. obavlja privez plovila suprotno odredbama Pravilnika (članak 45. stavak 3.);

43. obavlja djelatnost bez dopuštenja Ustanove (članak 46. stavak 3.);

44. ne plati naknadu za izdano dopuštenje za obavljanje djelatnosti (članak 46. stavak 4.);

45. u obavljanju djelatnosti ugrožava izvornost prirode i koristi prirodna dobra suprotno odredbama Pravilnika (članak 46. stavak 1.);

46. ne pribavi dozvolu Ustanove za kretanje po Nacionalnom parku (članak 47.);

47. ne pribavi dozvolu Ustanove za obavljanje prometovanja po cestama Nacionalnog parka na kojima je promet ograničen (članak 48.);

48. snima i fotografira u komercijalne svrhe bez dopuštenja Ustanove (članak 49.);

49. ne provodi mjere protupožarne zaštite propisane Pravilnikom (članak 51.).

Članak 76.

Novčanom kaznom od 200,00 kn kaznit će se na mjestu izvršenja prekršaja osoba ako:

1. ne odlaže otpatke na za to predviđenim i označenim mjestima (članak 7. stavak 2.).

2. se zatekne u Nacionalnom parku bez ulaznice (članak 32. stavak 3.);

3. se kreće izvan područja namijenjenih za razgledavanje i posjećivanje (članak 34.);

4. u tijeku obilaska Nacionalnog parka ako vodi psa ne vodi ga na uzici (članak 35. stavak 2.);

5. parkira vozilo na mjestu na kojem to nije dozvoljeno (članak 38. stavak 1.);

6. prekorači dopuštenu brzinu do 10 km/h (članak 37. stavak 1.);

7. kupa se u Nacionalnom parku (članak 42.);

8. zatekne stanovnika, odnosno vlasnika ili ovlaštenika prava na nekretninama u Nacionalnom parku bez iskaznice ili se iskaznica koristi mimo odobrenih uvjeta (članak 47.).

Članak 77.

Novčanom kaznom od 300,00 kn kaznit će se na mjestu izvršenja prekršaja osoba ako:

1. obavlja rekreacijski ribolov bez dozvole (članak 23. stavak 1.);

2. obavlja rekreacijski ribolov s alatom koji nije dozvoljen (članak 24.);

3. prekorači dopušenu brzinu u upravljanju vozilom za više od 10 km/h (članak 37. stavak 1.);

4. kampira ili logoruje izvan organiziranih mjesta na području Nacionalnog parka (članak 40.);

5. obavlja rekreativnu aktivnost na mjestu koje za to nije određeno (članak 43. stavak 2.);

6. plovilo drži na mjestu koje nije označeno za privez (članak 45. stavak 3.).

Članak 78.

Novčanom kaznom od 500,00 kn kaznit će se na mjestu izvršenja prekršaja osoba ako:

1. obavlja rekreacijski ribolov za vrijeme lovostaja (članak 24. stavak 4.);

2. plovilo drži na privezu suprotno odredbama Pravilnika (članak 45. stavak 2.);

3. dopuštenje za plovidbu koristi mimo uvjeta utvrđenih u dopuštenju (članak 45. stavak 1. i 2.);

4. obavlja djelatnost suprotno izdanim uvjetima (članak 46.).

Članak 79.

Novčanom kaznom od 600,00 kn kaznit će se na mjestu izvršenja prekršaja osoba ako:

1. se zatekne u obavljanju radnji onečišćenja zraka, tla i vode (članak 7. stavak 1.);

2. bere, sakuplja, uklanja sa staništa i oštećuje biljke bez dopuštenja Ministarstva (članak 8.);

3. pali travu i korov bez dopuštenja Ustanove (članak 11.);

4. rastjeruje, proganja, uznemirava i hvata životinje bez dopuštenja Ministarstva (članak 14.).

5. sakuplja žabe, puževe, gljive ili ljekovito bilje (članak 19.);

6. nosi vatreno oružje odnosno drugo oružje pogodno za lov (članak 21.);

7. obavlja rekreacijski ribolov na nedopuštenom mjestu i u nedopušteno vrijeme (članak 24. stavak 2. i 3.);

8. loži vatru izvan naselja i mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu (članak 41.);

9. obavlja djelatnost na području Nacionalnog parka bez dopuštenja (članak 46.);

10. snima ili fotografira u komercijalne svrhe bez dopušenja Ustanove (članak 49.).

Članak 80.

Prihodi ostvareni od naplate novčanih kazni na mjestu prekršaja prihodi su Ustanove i koriste se za zaštitu i promicanje Nacionalnog parka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 81.

Ravnatelj Ustanove donijet će akte propisane ovim Pravilnikom, u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Ustanova će u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obaviti označavanje na području Nacionalnog parka sukladno ovom Pravilniku.

Članak 82.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku »Risnjak« (»Narodne novine« br. 104/98).

Članak 83.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/00-08/0004

Urbroj: 531-01-00-1

Zagreb, 19. srpnja 2000.

 Predsjednik
Božo Kovačević, v. r.