Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Brijuni"

NN 75/2000 (26.7.2000.), Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Brijuni"

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA

 

1624

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« br. 48/99 i 15/00), ministar Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, donosi

PRAVILNIK

o unutarnjem redu u Nacionalnom parku »Brijuni«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja zaštite, unapređenja i korištenja Nacionalnog parka »Brijuni« (u daljnjem tekstu: Nacionalni park), te propisuju prekršaji i određuju upravne mjere za nepoštivanje odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Zaposlenici Javne ustanove »Nacionalni park Brijuni« (u daljnjem tekstu: Ustanova), osobe koje imaju boravište na tom području, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama, te pravne i fizičke osobe koje na području Nacionalnog parka obavljaju dopuštenu djelatnost i posjetitelji Nacionalnog parka dužni su se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ustanova je dužna skrbiti o zaštiti, održavanju i promicanju Nacionalnog parka.

Ustanova upravlja područjem Nacionalnog parka na temelju programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka sukladno zakonu, Prostornom planu Nacionalnog parka »Brijuni« (u daljnjem tekstu: Prostorni plan) i ovom Pravilniku.

II. UNUTARNJI RED U NACIONALNOM PARKU

1. ZaŠtita Žive i neŽive prirode

Članak 4.

Radi očuvanja neizmijenjenih, iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti Nacionalnog parka, zabranjene su na cijelom njegovom području:

– gospodarska uporaba prirodnih dobara,

– radnje i djelatnosti kojim se umanjuje vrijednosti prirodnih dobara, osobito tla, šume i ostale vegetacije, te mora i podmorja kao i spomeničkih i paleontoloških nalaza,

– svaki zahvat koji ima štetan učinak na geomorfološku, biološku i krajobraznu raznolikost, očuvanje prirodnog genetskog sklada, te sklad žive i nežive prirode.

1.1. Zaštita nežive prirode

Članak 5.

Radi zaštite geomorfoloških, paleontoloških, krajobraznih i drugih vrijednosti nežive prirode u Nacionalnom parku zabranjeno je:

– svako zadiranje u tlo kojim se ugrožavaju, oštećuju i uništavaju izvorne vrijednosti geološke podloge, odnosno prirodnih izdanaka karbonatnih stijena i krša,

– svako uništavanje tragova života iz geološke prošlosti, posebno tragovi života dinosaura i fosilnih nalaza u priobalju brijunskih otoka,

– svako uništavanje, iznošenje i otuđivanje antropoloških nalaza i materijalnih ostataka različitih kultura, te arheoloških nalaza,

– svako mijenjanje, oštećivanje i umanjenje izvornih i estetskih vrijednosti prirodnog i doprirodnog krajobraza i kulturno-povijesnih građevina i spomenika,

– svako umanjenje kakvoće mora i podmorja, te njihovo onečišćavanje.

Iznimno, radnje iz stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga članka dopuštene su u svrhu znanstveno-istraživačkog rada uz ishođenje dopuštenja Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Radi zaštite i očuvanja geomorfoloških, paleontoloških, krajobraznih i drugih vrijednosti Ustanova može donositi posebne programe (posebni projekti, stručne studije i dr.) uz suglasnost Ministarstva.

Članak 6.

Na području Nacionalnog parka zabranjene su radnje koje mogu prouzročiti promjene ili oštećenja na ovom zaštićenom dije­lu prirode, te radnje koje mijenjaju prirodni izgled i narušavaju krajobrazne vrijednosti Nacionalnog parka, poput izgradnje novih objekata, puteva, dalekovoda i slično.

Iznimno, uz dopuštenje Ustanove, koje se izdaje na temelju uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo, dozvoljena je izgradnja objekata koji služe zaštiti, održavanju i promicanju Nacionalnog parka, i koji ne narušavaju njegov prirodni izgled i kra­jobrazne vrijednosti.

Gospodarski (turistički) i drugi objekti mogu se graditi, obnavljati, adaptirati i uređivati sukladno Prostornom planu Nacionalnog parka »Brijuni« i posebnim uvjetima zaštite prirode koje izdaje Ministarstvo.

Zabranjeno je nasipavati more, izgrađivati pristupe obali, obalu, lučice, vezove i druge vrste pristana na svim obalama otoka i otočića na području Nacionalnog parka, osim na za to Prostornim planom predviđenim mjestima i uz posebne uvjete zaštite prirode koje propisuje Ministarstvo.

Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se i na gradnju i postavljanje privremenih objekata.

Članak 7.

Zabranjeno je vađenje kamena, šljunka, pijeska i drugih mineralnih sirovina, kao i bilo koje drugo korištenje prirodnih izvora ili mijenjanje krajobraza.

Zabranjeno je istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina (kamena, pijeska, šljunka, i dr.), gradnja kopova i podizanje postrojenja, te mijenjanje i umanjivanje kakvoće krajobraza.

Iznimno, dozvoljena je eksploatacija mineralnih sirovina u svrhu sanacije postojećih napuštenih nesaniranih kopova, opasnih za ljude i životinje, ili onih koji su vizualno neprimjereni krajobrazu ili umanjuju izvornu vrijednost krajobraza, uz ishođenje uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Članak 8.

Zabranjeno je svako onečišćenje zraka, tla, vode, mora i podmorja, odnosno umanjenje njihovih izvornih vrijednosti, a osobito:

– odlaganje svih vrsta otpada (industrijskog, građevinskog, komunalnog, kućnog, radioaktivnog i dr.),

– sve vrste emisija tvari i energije (buka, vibracija, zračenje, toplina i dr.), te mikrobiološko onečišćenje.

Članak 9.

Radi zaštite prostora Nacionalnog parka od onečišćenja Ustanova može uz suglasnost mjerodavnog tijela nadležnog za komunalne poslove utvrditi mjesto i vrijeme privremenog odlaganja komunalnog i kućnog otpada.

Pravne i fizičke osobe koje koriste poslovne objekte na području Nacionalnog parka, ili koje na tom području obavljaju poslovnu djelatnost, te gosti i posjetitelji Nacionalnog parka, kao i druge osobe, dužni su odlagati otpad na mjestima i na način koji odredi Ustanova.

Posjetitelji mogu svoj otpad neposredno iznositi iz Nacionalnog parka.

Ustanova je dužna osigurati i označiti mjesta za odlaganje otpada sukladno ovom Pravilniku.

1.2. Zaštita žive prirode

1.2.1. Zaštita biljnog svijeta

Članak 10.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je branje, sakupljanje, uklanjanje sa staništa i oštećivanje biljaka bez dopuštenja Ministarstva.

Članak 11.

Zabranjeno je unošenje i sadnja stranih (alohtonih), hibridnih i kloniranih biljnih vrsta na čitavom području Nacionalnog parka.

Članak 12.

Na području Nacionalnog parka obavljanje tradicionalne poljoprivrede je dozvoljeno na zatečenim obrađenim površinama.

Košnja trave je dopuštena.

Ustanova po potrebi organizira košenje trave na putevima radi protupožarne zaštite i održavanja livada.

Članak 13.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je paljenje trave i korova.

Članak 14.

Na području Nacionalnog parka zabranjena je sječa i pošumljavanje.

Iznimno, na temelju programa zaštite, očuvanja i održavanja šuma (stručne studije) i uz dopuštenje Ministarstva, dozvoljena je sanitarna sječa, sječa uzgojnog karaktera, uzgojni radovi i pošu­mljavanje, ako služi za očuvanje i promicanje očuvanja šumskih zajednica u Nacionalnom parku.

Programom zaštite, očuvanja i održavanja šuma posebno se skrbi o vrijednim šumskim sastojinama i predjelima, i to:

– šumi crnike na zapadnim padinama brda Turanj (istočno od »Bijele vile«) i Malom Brijunu,

– makiji na prostoru otoka Krasnica (Vanga), Pustom otoku (Madona) i Malom Brijunu,

– parkovima »Bijele vile« i vile »Brijunka«,

– lokalitetu Saline s pticama vodaricama,

– soliternim primjercima vegetacije,

– arboretumu,

– te ostale vrijedne šumske sastojine i predjele sukladno Programu.

Članak 15.

Sanitarna sječa i druge šumarske aktivnosti i radnje ne mogu se obavljati u tijeku vegetacijske sezone, osim ako se radi o rezanju suhih grana crnika.

1.2.2. Zaštita životinjskog svijeta

Članak 16.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je rastjerivanje, proganjanje, uznemiravanje, hvatanje, ozljeđivanje i ubijanje životinjskih vrsta.

Iznimno, na temelju stručne studije i uz dopuštenje Ministarstva mogu se hvatati životinjske vrste, ako to služi očuvanju životinjskih vrsta Nacionalnog parka.

Uz dopuštenje Ministarstva, dozvoljeno je hvatanje životinjskih vrsta u svrhu znanstvenog proučavanja, radi provođenja sanitarnih mjera, te uspostavljanja prirodne ravnoteže.

Radi zaštite i uspostavljanja prirodne ravnoteže Ustanova do­nosi program gospodarenja jelenom lopatarom, jelenom axisom, muflonom i istarskim govedom uz suglasnost Ministarstva.

Članak 17.

Zabranjeno je unošenje i puštanje stranih (alohtonih), hibridnih i kloniranih životinjskih vrsta na području Nacionalnog parka.

Članak 18.

U Nacionalnom parku zabranjeno je zaprašivanje kemijskim sredstvima ili na drugi način masovno uništavanje kukaca.

Iznimno, na temelju stručne studije i uz dopuštenje Ustanove koje se izdaje na temelju posebnih uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo, mogu se obavljati mjere zaštite od najezde kukaca.

Članak 19.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je sakupljanje žaba, puževa i gljiva, te branje ljekovitog bilja, kao i drugo sakupljanje dijelova žive i nežive prirode.

Članak 20.

Na području Nacionalnog parka zabranjena je svaka vrsta lova i lovnih aktivnosti.

Članak 21.

Zabranjeno je nošenje i korištenje vatrenog oružja, kao i drugih sredstava pogodnih za lov (luk i strijele, klopke, mreže itd.) na području Nacionalnog parka.

Vatreno oružje mogu nositi samo službene i ovlaštene osobe u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom.

2. Rekreacijski ribolov

Članak 22.

Na području Nacionalnog parka ribolov je zabranjen.

Iznimno, na području Nacionalnog parka dopušten je rekreacijski ribolov.

Članak 23.

Za rekreacijski ribolov u Nacionalnom parku mora se dobiti dozvola koju izdaje Ustanova. Za dozvolu se plaća propisana naknada.

Dozvola se izdaje najmanje za jedan dan, a najviše za petnaest dana.

Ovisno o duljini trajanja dozvole plaća se naknada.

Visinu naknade za obavljanje rekreacijskog ribolova utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Članak 24.

Rekreacijski ribolov smije se obavljati uz uporabu tri povraza s najviše 3 udice.

Članak 25.

Rekreacijski ribolov nije dopušten noću.

Za vrijeme lovostaja rekreacijski ribolov je zabranjen.

Lokalitete i pobliže uvjete za rekreacijski ribolov propisuje ravnatelj Ustanove.

Članak 26.

U rekreacijskom ribolovu dozvoljen je dnevni ulov do 2 kg ribe po dozvoli.

Količina ulova iz stavka 1. ovoga članka može biti i veća ako se radi o ulovu jedne ribe teže od 2 kg.

Članak 27.

Ribe ulovljene u obavljanju rekreacijskog ribolova ne smiju se stavljati u promet.

Članak 28.

Zabranjena je upotreba ribolovnih alata koji nisu navedeni u članku 24. ovoga Pravilnika.

Članak 29.

Zabranjen je lov, sakupljanje i vađenje školjkaša, trpova, ježinaca i drugih morskih organizama na području Nacionalnog parka.

Dozvoljen je lov, sakupljanje i vađenje školjkaša, trpova, ježinaca i drugih morskih organizama u znanstvene i obrazovne svrhe na temelju dopuštenja Ministarstva.

4. IstraŽivanje

Članak 30.

Nacionalni park, kao područje višestrukih prirodnih i znanstvenih vrijednosti, namijenjen je znanstvenom istraživanju.

Znanstvena istraživanja na području Nacionalnog parka, moraju imati suglasnost Ustanove.

Znanstvena istraživanja koja imaju za svrhu bolje upoznavanje ekologije zaštićenog prostora, cjelokupnog ekosustava ili karakter monitoringa, imaju prednost pri dobivanju suglasnosti.

Za istraživanje biljnih i životinjskih vrsta, te obavljanje geo­lo­ških, geomorfoloških, paleontoloških, hidroloških i drugih istra­živanja, potrebno je ishoditi dopuštenje Ministarstva, a za istra­živanje kulturnih dobara i dopuštenje Ministarstva kulture.

U dopuštenju iz stavka 4. ovoga članka utvrđuju se i uvjeti zaštite prirode.

O dopuštenju za znanstveno istraživanje izvješćuje se Ministarstvo znanosti i tehnologije.

Pravne i fizičke osobe koje su obavile istaživanje dužne su u roku 60 dana od dana završetka istraživanja dostaviti izvješće o istraživanju i rezultatima istraživanja Ministarstvu.

Članak 31.

Nisu dopuštena znanstvena istraživanja koja bi ugrozila izvornost prirode u Nacionalnom parku, ili bi dovela do promjene staništa i izgleda krajobraza ili znatnog uništavanja geoloških, hidroloških, geomorfoloških i drugih vrijednosti, ili znatnog ugrožavanja biljnih vrsta, ili rastjerivanja, uznemiravanja, hvatanja, ozljeđivanja i ubijanja životinjskih vrsta.

Članak 32.

Ustanova ima pravo prekinuti istraživačku aktivnost u slučaju da se istraživači ne pridržavaju uvjeta utvrđenih u dopuštenju ili posebno dogovorenih s Ustanovom o načinu i vremenu istraži­vanja, te ako istraživači svojom djelatnošću i radnjama nanesu štetu Nacionalnom parku.

5. ZaŠtita kulturnih dobara

Članak 33.

U Nacionalnom parku posebno su zaštićena spomenička područja, i to:

I. stupnja zaštite - arheološke zone, kompleks Verige i Kastrum, Gradina, Gromače, crkva Sv. Marije i ostali pretpovijesni, antički i srednjevjekovni objekti, tvrđava Tegetthoff, tvrđava na M. Brijunu, izdvojeno područje »Bijele vile« s parkom, i otok Krasnica.

Uvjeti zaštite spomeničkog područja obvezuju na potpunu zaštitu bez promjene postojećeg stanja, osim konzervacije, restauracije, odnosno rekonstrukcije objekata u smislu vraćanja u izvorno stanje, kao i radova na održavanju objekata, okoline i njihove prezentacije.

II. stupnja zaštite - centralne zone s objektima hotela, vila - de­pandansi, vilom Zagorka, zimskim bazenom, kućom na moru, kompleksom poljoprivredne ekonomije, objektima muzeja i izlož­bi, hotelskim objektima i ostalim djelovima Nacionalnog parka.

Uvjeti zaštite kod intervencije u prostoru i na objektima ob­vezuju na one radnje koje se odnose u pravilu na očuvanje postojećeg stanja zaštićenog objekta, a dopuštena izgradnja uskla­đuje se za svaki objekt individualno prema valoriziranim prostornim elementima.

Zaštita navedenih spomenika kulture, kao i drugih kulturnih dobara na području Nacionalnog parka provodi se u skladu sa zakonom te programom zaštite i očuvanja spomenika kulture.

Zabranjeno je svako oštećivanje spomenika kulture.

Zabranjeno je iskopavanje i iznošenje arheoloških nalaza.

Radnje na spomenicima kulture mogu se obavljati samo na temelju dopuštenja tijela Ministarstva nadležnog za zaštitu spomenika kulture.

6. PosjeĆivanje, razgledavanje i rekreacija

6.1. Posjetitelji

Članak 34.

Nacionalni park kao područje s naglašenim prirodnim, znanstvenim, kulturnim, odgojno-obrazovnim i turističko-rekreativnim vrijednostima namijenjen je posjećivanju i razgledavanju.

Ustanova donosi program (model) posjećivanja i razgledavanja kojim se pobliže uređuju moguća mjesta posjećivanja, istovremeni broj posjetitelja, način posjećivanja i organiziranje prezentacijskog centra Ustanove.

Članak 35.

Posjetitelji Nacionalnog parka mogu u njega ući samo na mjestima koja su određena kao ulazi u Nacionalni park.

Za ulaz u Nacionalni park plaća se naknada Ustanovi.

Visinu naknade (cjenik) za ulaz u Nacionalni park utvrđuje Ustanova uz suglasnost Ministarstva.

Posjetitelji su dužni sačuvati ulaznicu za vrijeme boravka u Nacionalnom parku.

Za vrijeme svog boravka, kretanja i razgledavanje Nacionalnog parka posjetitelji su se dužni pridržavati uputa koje su ispisane na ulaznici, informativnim pločama, te drugim oznakama u Nacionalnom parku.

Članak 36.

Posjetiteljima Nacionalnog parka dopušten je ulaz s kopnene strane preko ulaza u Fažani, a morskim putem preko privezišta luke Veliki Brijun odnosno priveza uz Novu Obalu.

Članak 37.

Unutar granica Nacionalnog parka dozvoljeno je kretanje posjetiteljima samo na područjima, putevima i stazama koje su označene i namijenjene razgledavanju i posjećivanju.

Pravce kretanja i mjesta koja se mogu posjećivati utvrđuje Ustanova.

Ustanova je dužna osigurati da pravci kretanja i mjesta koja se mogu posjećivati budu odgovarajuće označeni.

Članak 38.

Kretanje posjetitelja izvan područja i staza iz članka 37. stav­ka 1. i 2. ovoga Pravilnika dozvoljeno je samo uz pratnju zaposlenika Ustanove ili osobe koju je ovlastila Ustanova.

6.2. Prijevoz posjetitelja i prometovanje u
Nacionalnom parku

6.2.1. Prijevoz posjetitelja i prometovanje

Članak 39.

U Nacionalnom parku prijevoz posjetitelja i razgledavanje Nacionalnog parka organizira Ustanova.

Iznimno, Ustanova može povjeriti prijevoz posjetitelja drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju provedenog natječaja.

O obavljanju dijelatnosti iz stavka 2. ovoga članka Ustanova izdaje dopusnicu.

Članak 40.

U Nacionalnom parku vozila se mogu kretati samo po odre­đenim prometnicama.

Prometnice iz stavka 1. ovog članka nisu javne prometnice i tim prometnicama mogu se kretati samo vozila Nacionalnog par­ka, te drugih ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba.

Članak 41.

Prometovanje na cestama Nacionalnog parka dopušteno je, uz uvjete utvrđene ovim Pravilnikom, samo za vozila Ustanove, Ureda predsjednika Republike, Hrvatske vojske, policije i javnih službi, a iznimno vozilima drugih pravnih i fizičkih osoba koje uz odobrenje Ustanove obavljaju odgovarajuće poslove na zaštiti i očuvanju prirodnih i kulturnih dobara, odnosno obavljaju druge djelatnosti na području Nacionalnog parka za koje imaju dopuš­tenje Ustanove ili Ministarstva.

Članak 42.

Na cestama Nacionalnog parka mogu prometovati: motorna vozila, traktori, radni strojevi, zaprežna vozila, elektromobili, bicikli bez i sa pomoćnim motorom i turistički vlak - kao prevozno sredstvo Ustanove.

Turistički vlak obavlja prometovanje samo po asfaltiranim prometnicama.

Sudionici u prometu dužni su upravljati vozilima uz prijeko potreban oprez jer se putevima Nacionalnog parka kreću i životinje.

Članak 43.

Zabranjeno je prometovanje vozilima na motorni pogon:

1. od Centra (raskršće kod crkve Sv. Germana) pravcem: preko Trga prijateljstva, ispred hotela »Neptun«, pored glavnog kupališta do mola u zaljevu Verige;

2. od Trga prijateljstva - šetalištem ispred hotela »Karmen« do lukobrana;

3. putem između zgrade prirodoslovnog muzeja, Vile Marica u pravcu benzinske crpke;

4. od Cvijetnjaka pravcem do fazanerije;

5. u svim ograđenim prostorima na području Nacionalnog parka.

Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka na putevima iz točke 1., 2., 4. i 5., u za to određenim prigodama i interventnim potrebama, mogu prometovati specijalna vozila, službena vozila, turistički vlak i vozila za pranje prometnica.

Članak 44.

Dozvoljeno je prometovanje vozilima na motorni i električni pogon u jednom smjeru:

1. od Centra (raskrižje kod crkve Sv. Germana) do Penede pravcem: iznad ljetnog kina, pored Kastruma, preko Đakona do ulaza u Penedu;

2. od ulaza u Penedu do raskrižja Centra pravcem: od ulaza u Penedu putem pored mora i zaljeva Saline i iznad šumskog rasadnika do raskrižja Centra;

3. od ulaza u vilu »Brijunka« do raskrižja Saline putem: pored ograde Saline do raskrižja Saline;

4. od hotela »Jurina« do raskrižja Centra putem: iznad benzinske crpke, iznad kamene stijene iza prirodoslovnog muzeja, u pravcu Centra.

Članak 45.

Put s prednošću prolaza je put od ulaza I. vile »Brijunka« do ulaza I. vile »Jadranka«, pored ograde Saline i preko raskrižja Saline, raskrižja iznad šumskog rasadnika, te raskrižja Centar, pored hotela »Karmen«, između hotela »Jurina« i »Franina«, uz ulaz I. »Bijele vile« do ulaza I. vile »Jadranke«.

Na putevima Nacionalnog parka prednost u prometovanju imaju: vozila pod pratnjom i specijalna vozila, turistički vlak, izletnici u organiziranoj grupi - pješaci.

Kad su na prometnicama životinje u kretanju vozila moraju stati.

Članak 46.

Zabranjeno je prometovanje vozilima ukupne visine preko 2,40 m kroz ulaze u krug benzinske crpke.

Članak 47.

Prometovanje vozila za opskrbu objekata obavlja se:

– za hotele putevima iza hotela,

– za glavno gostinjsko kupalište pravcem preko raskrižja Centar, pored vile »Zagorka« u pravcu teniskog igrališta, iza vrta agruma do kupališta i obratno.

Članak 48.

Vozila se mogu parkirati na za to određenim i označenim mjestima.

Zabranjeno je parkiranje vozila na putevima Nacionalnog parka.

Na zelenim površinama Nacionalnog parka zabranjeno je kretanje, parkiranje i zaustavljanje vozila.

Članak 49.

Za parkiranje vozila Ustanove po završetku radnog vremena, određuju se posebni prostori odnosno površine, i to:

– za vozila Službe stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Nacionalnog parka u krugu šumskog rasadnika i krugu Fazanerije i Đakona,

– za vozila Odjela nabave i skladišta – u podrumima vinskog podruma,

– za vozila Službe za ugostiteljstvo – turističku djelatnost iza hotela »Istra« i uz vilu »Zagorka«

– za vozila Odjela za održavanje objekata i opreme – u krugu bezinske crpke i radionica Ustanove.

Članak 50.

Pri prijevozu zaposlenika Ustanove kao autobusno stajalište koristi se prostor na putu iznad vile »Zagorka«.

Za turistički vlak kao radno stajalište određuje se prostor na dijelu puta između crkve Sv. Germana i hotela »Karmen«.

Članak 51.

Prometovanje, zaustavljanje i parkiranje motornih vozila dr­žav­nih tijela i Državnog protokola, kao i vozila Ustanove kojima se obavlja opsluživanje njihovih objekata, uredit će se u skladu s potrebama tih tijela i Državnog protokola.

Članak 52.

Brzina kretanja vozila na motorni pogon na putevima Nacionalnog parka je:

– za izletnički vlak, traktore i radne strojeve do 20 km/h,

– za autobuse, teretna i kombi vozila do 30 km/h,

– za osobna vozila do 40 km/h.

Članak 53.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom, a odnose se na ponašanje u prometu, neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i drugih propisa koji uređuju ponašanje sudionika u prometu.

Članak 54.

Za regulaciju prometa u skladu s ovim Pravilnikom, na prometnicama Nacionalnog parka postavljaju se prometni znakovi, sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona, vo­deći računa o estetskim vrijednostima prostora.

Članak 55.

Kontrolu i reguliranje prometa, kontrolu vozila, vozača i drugih sudionika u prometovanju na putevima Nacionalnog parka, u redovnim i izvanrednim prilikama, neposredno obavljaju ovlaš­tene osobe.

Članak 56.

Protiv prekršitelja prometnih propisa, ovlaštene osobe poduzimaju mjere u skladu sa zakonom, drugim propisima o prometovanju i ovim Pravilnikom.

6.2.2. Plovidba i privez plovila

Članak 57.

Prijevoz gostiju hotela i posjetitelja na morskom području Nacionalnog parka obavlja se plovilima Ustanove, a može se obavljati i plovilima pravnih i fizičkih osoba kojima to Ustanova odobri.

Fizičke i pravne osobe koje obavljaju prijevoz gostiju hotela i posjetitelja dužne su pridržavati se odredaba ovoga Pravilnika, a prijevoz obavljaju prema uvjetima i na način koji odredi Ustanova.

Članak 58.

Kretanje plovila u vodama Nacionalnog parka dozvoljeno je uz dopuštenje Ustanove.

Posjetitelji Nacionalnog parka mogu plovilom uz plaćanje naknade uploviti u luku Veliki Brijun, te privezišta Mali Brijun i Nova Obala.

U luku Veliki Brijun, te privezišta Mali Brijun i Nova Obala mogu uplovljavati i privezati se plovila drugih fizičkih i pravnih osoba koje imaju dopuštenje Ustanove.

Na otoku Sv. Jerolim dozvoljeno je pristajanje i vožnja akvatorijem oko otoka za plovila malog gaza uz plaćanje naknade, a na otoku Kotež (Kozada) bez plaćanja naknade.

Dozvoljen je neškodljiv prolaz bez zaustavljanja plovilima putem između obala Sv. Jerolima i svjetleće plutače na rtu Ran­kun, kao i neškodljiv prolaz bez zaustavljanja dijelom akvatorija između otoka Sv. Jerolim i Kateža (Kozada).

Odredbe ovoga članka ne odnose se na plovila Državnog protokola, Hrvatske vojske, policije, te drugih tijela državne uprave i javnih službi u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Članak 59.

Stalni privez plovila u luci Veliki Brijun ili na drugim organiziranim privezištima Nacionalnog parka mogu imati plovila Ustanove, te drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju dopuštenu djelatnost na području Nacionalnog parka ili koriste objekte.

Privremeni privez plovila dozvoljen je samo na posebno označenim i za to određenim privezištima.

U svrhu odvijanja kružnih panoramskih putovanja plovilom, ili potrebnog prijevoza ljudi i stvari, određuju se pristaništa na: rtu Karmen, uvali Lovorika, uvali Verige, uvali Sv. Mikula na otoku Mali Brijun, te otocima Sv. Jerolim i Kotežu (Kozada).

Članak 60.

Za vrijeme plovidbe vodama Nacionalnog parka zabranjeno je plovilima ispuštati onečišćene vode.

U luci Veliki Brijun, te privezištima Mali Brijun i Nova obala plovila ne smiju ispuštati u more onečišćenu vodu, niti koristiti sanitarne uređaje, deterdžente za pranje i ispuštati ih u more.

Javna ustanova dužna je osigurati uporabu sanitarnog čvora i tuševa za posadu plovila i za druge osobe koje se nalaze na plovilu, koja su privezana u luci Veliki Brijun, kao i na drugim organiziranim privezištima.

Plovilima za koja se utvrdi da ispuštaju onečišćene vode, osim provođenja postupka propisanim ovim Pravilnikom i naplate novčane kazne, naredit će se isplovljavanje iz voda Nacionalnog parka.

Plovilima u luci Veliki Brijuni, te privezištima Mali Brijuni i Nova obala, kao i na drugim organiziranim privezištima u Nacionalnom parku, Ustanova osigurava odnošenje smeća i otpada.

Zabranjeno je bacanje smeća i otpada u more i odlaganje na kopnu na mjestima koja nisu posebno određena za tu namjenu.

Članak 61.

Korisnici odnosno vlasnici plovila koji nemaju odgovarajuće dopuštenje Ustanove a zateknu se u vodama Nacionalnog parka, dužni su napustiti vode Nacionalnog parka ili pribaviti dopuštenje za plovidbu.

6.3. Boravak gostiju – korisnika ugostiteljsko-turističkih usluga i posjetitelja izletnika

Članak 62.

U Nacionalni park dolaze osobe koje obavljaju poslove i radne zadaće za koje su ovlašteni (zaposlenici, osobe koje obavljaju dopuštenu djelatnost, službene osobe i dr.), poslovni suradnici, gosti-korisnici ugostiteljskih i turističkih usluga i posjetitelji - izletnici.

Članak 63.

Rezervaciju smještaja korisnika usluga u objektima Nacionalnog parka obavlja, i o njemu skrbi, služba prodaje u suradnji s recepcijama hotela.

Članak 64.

O boravku i usluživanju gostiju u objektima Nacionalnog parka skrbe zaposlenici Ustanove.

Pored uobičajenih usluga smještaja i prehrane, korisnicima ugostiteljsko-turističkih usluga u Nacionalnom parku pružaju se i usluge:

– razgledavanja Nacionalnog parka kočijama, jahanjem konja, biciklima, elektromobilima i turističkim vlakom,

– razgledavanja muzeja i izložbi, safari parka i drugih prirodnih i kulturno-povijesnih znamenitosti Nacionalnog parka,

– rekreacijskog ribolova,

– kupanja na za to uređenim kupalištima i korištenja rekvizita Ustanove za šport i zabave na vodi, te na športskim terenima Nacionalnog parka.

Članak 65.

Posjetiteljima nije dopušteno hraniti životinje u Nacionalnom parku.

Članak 66.

U cilju osobne sigurnosti gostiju, pored odredbi o kućnom redu objekta u kojem borave, za vrijeme boravka u Nacionalnom parku, gosti su dužni:

– noću, do 24.00 sata kretati se asfaltno-kolnim i osvi­jet­ljenim putevima, a nakon 24.00 samo uz hotele u užem priobalnom području Nacionalnog parka,

- pri izlasku u šetnje Nacionalnim parkom, kao i pri prijelazu na i sa kopna,  nositi sa sobom hotelsku iskaznicu i pokazati na zahtjev ovlaštene osobe.

Članak 67.

Posjetitelji dolaze na područje Nacionalnog parka u organiziranim grupama ili pojedinačno.

Članak 68.

Prihvat osoba i stvari pri dolasku i prijevoz na, i sa područja Nacionalnog parka, organizira ustrojstvena jedinica – Odjel za izletnički turizam i propusna služba u Fažani, a zaposlenici - vodiči na otoku Veliki Brijun u skladu s programom utvrđenim za obilazak i razgledavanje Nacionalnog parka.

Članak 69.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je kampiranje odnosno logorovanje.

Iznimno, uz dopuštenje Ustanove, može se u određenim slučajevima odobriti kampiranje odnosno logorovanje mimo uvjeta utvrđenim stavkom 1. ovoga članka (npr. istraživačkim skupinama).

Članak 70.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je slobodno kretanje pasa.

Psi se mogu držati vezani ili u ograđenom prostoru, te voditi na uzici.

Članak 71.

Zabranjeno je loženje vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno označena za tu namjenu.

6.4. Kupanje i obavljanje podvodnih aktivnosti

Članak 72.

Na području Nacionalnog parka kupanje je dozvoljeno na mjestima koja su za to posebno namijenjena, odnosno na kojima su organizirana kupališta.

Mjesta na kojima je kupanje dozvoljeno moraju se vidno označiti.

Članak 73.

Zabranjeno je kupanje oko otoka Krasnice (Vanga), Galije, Pustog otoka (Madona), ispred rezidencijalnih vila, osim za posjetitelje s posebnim odobrenjem, te na drugim područjima otočja Brijuni na kojima zbog razloga zaštite ili drugih razloga Ustanova zabrani kupanje.

Članak 74.

U cilju upoznavanja podmorskog krajobraza i živog svijeta u moru u vodama Nacionalnog parka dopušteno je obavljanje podvodnih aktivnosti (rekreacijsko ronjenje i podvodno snimanje) uz dopuštenje Ministarstva.

Organiziranje podvodnih aktivnosti obavlja Ustanova.

Ustanova na temelju dopuštenja Ministarstva donosi godišnji program za podvodne aktivnosti.

Sudionici podvodnih aktivnosti plaćaju naknadu koju odre­đuje Ustanova.

6.5. Rekreacija

Članak 75.

Rekreativne aktivnosti dozvoljene su samo na za to unaprijed predviđenim i označenim mjestima.

Ustanova je dužna osigurati da mjesta predviđena za rekreaciju budu odgovarajuće označena.

Rekreativne aktivnosti organizira Ustanova, ako obavljanje tih aktivnosti ne povjeri drugim pravnim i fizičkim osobama, uz uvjete propisane ovim Pravilnikom.

7. Ratarstvo i stoČarstvo

Članak 76.

Na području Nacionalnog parka zabranjena je uspostava novih poljoprivrednih površina, izgradnja i uspostava farmi za uzgoj do­maćih i divljih životinja, kao i ostalih poljoprivrednih i stočars­kih aktivnosti.

Dozvoljeno je obavljanje tradicionalne poljoprivrede na pos­tojećim poljoprivrednim površinama i uzgoj baštinjene pasmine (istarsko govedo).

8. Obavljanje djelatnosti

Članak 77.

U Nacionalnom parku dozvoljene su djelatnosti koje ne ugrožavaju izvornost prirode i kojima se ne koriste u gospodarske svrhe prirodna dobra, uz ishođenje uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Za obavljanje djelatnosti na području Nacionalnog parka potrebno je dopuštenje Ustanove.

Ako Ustanova ustupa obavljanje određene djelatnosti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, provodi se natječajni postupak na način propisan statutom Ustanove.

Za izdavanje dopuštenja plaća se naknada čiji iznos utvrđuje Ustanova.

Članak 78.

Radi prodaje suvenira, tiskovina, duhana, razglednica, nakita i sl., ili radi pružanja jednostavnijih usluga jela i pića na području Nacionalnog parka, mogu se postavljati kiosci, štandovi, automati za prodaju sladoleda i slične naprave (privremeni objekti).

Mjesto, vrstu, uvjete i korisnike prava za postavljanje privremenih objekata određuje Ustanova na temelju uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Dozvolu za postavljanje privremenih objekata izdaje Ustanova.

Za korištenje privremenog objekta plaća se naknada Ustanovi čiji iznos utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Članak 79.

Na području Nacionalnog parka mogu se postavljati informativni natpisi (panoi, ploče ili druge oznake) vodeći računa o estetskim vrijednostima prostora uz dopuštenje Ustanove, i uz uvjete zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Dopuštenjem iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se i uvjeti za postavljanje.

Članak 80.

Na području Nacionalnog parka nije dozvoljeno snimanje ili fotografiranje u komercijalne svrhe bez dopuštenje Ustanove.

Za izdavanje dopuštenja plaća se naknada čiji iznos utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Članak 81.

S pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost na području Nacionalnog parka Ustanova sklapa ugovor kojim se uređuju međusobni odnosi sukladno uvjetima zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo i ovom Pravilniku.

III. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Članak 82.

Protupožarnu zaštitu Nacionalnog parka provodi Ustanova te u cilju preventivnih protupožarnih mjera organizira i osigurava:

– stalnu osmatračno-dojavnu službu, koju obavljaju zaposlenici Ustanove;

– stalnu prohodnost puteva i staza kroz šume i šumsko zemljište;

– ispravnost uređaja za gašenje požara i njihovo stalno tehničko osuvremenjivanje;

– zabranu loženja vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu.

Mjere protupožarne zaštite Nacionalnog parka zaposlenici Ustanove provode u skladu s Pravilnikom o zaštiti od požara, Procjenom ugroženosti od požara i Planom zaštite od požara.

Mjere protupožarne zaštite na području Nacionalnog parka dužne su primjenjivati i provoditi sve pravne i fizičke osobe na tom području.

Članak 83.

Protupožarnu zaštitu na području Nacionalnog parka organizira i provodi Ustanova u suradnji s profesionalnim i dobrovoljnim društvima, nadležnim tijelima državne uprave, te tijelima jedinica lokalne uprave i samouprave.

Članak 84.

U cilju osiguranja protupožarne zaštite Ustanova uspostavlja sustav preventivne zaštite od požara, gradi i održava protupožarne puteve, a po potrebi i prosjeke, te osigurava odovarajuću opremu za gašenje požara.

Članak 85.

Ustanova neposredno nadzire primjenu propisa u svezi sa zaštitom od požara, te osigurava potrebite mjere zaštite, a posebno protupožarnu opremu i osposobljeno ljudstvo za gašenje od požara.

Članak 86.

U slučaju požara do dolaska područnog vatrogasnog zapovjednika gašenjem požara rukovodi ravnatelj Ustanove ili druga ovlaštena osoba.

Članak 87.

Pored zabrane loženja vatre na području Nacionalnog parka, osim na za to posebno određenim mjestima, u Nacionalnom parku zabranjeno je skladištenje i manipuliranje zapaljivim i eksplozivnim tvarima i sredstvima bez dopuštenja Ustanove i poduzimanja preventivnih sigurnosnih mjera zaštite.

Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na Hrvatsku vojsku.

IV.  OZNAKE UNUTAR NACIONALNOG PARKA

Članak 88.

Označavanja na području Nacionalnog parka obavljaju se sukladno ovome Pravilniku i programa označavanja kojeg donosi ravnatelj Ustanove.

Jezično označavanje obvezno je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Jezično označavanje može biti i na nekom drugom stranom jeziku o čemu odlučuje ravnatelj Ustanove uz suglasnost Upravnog vijeća.

Članak 89.

Granice Nacionalnog parka označavaju se tablama s natpisom: Nacionalni park »Brijuni«, i to na mjestima gdje se ulazi u Nacionalni park, kao i na drugim pogodnim mjestima sukladno programu označavanja.

V. NADZOR I UPRAVNE MJERE

Članak 90.

Nadzor nad provođenjem ovoga Pravilnika provodi Ministarstvo , druga tijela državne uprave u sklopu svojih nadležnosti i Ustanova.

Članak 91.

Neposrednu zaštitu u Nacionalnom parku obavljaju nadzornici.

Nadzornici obavljaju neposrednu zaštitu i u dijelu Nacionalnog parka gdje se nalaze rezidencijalni objekti s pripadajućim gospodarskim objektima, zemljištem i akvatorijem, te vojarna na Penedi s pripadajućim objektima, zemljištem i akvatorijem, uz odobrenje nadležnog tijela ili ovlaštene službene osobe.

Članak 92.

Nadzornik Nacionalnog parka ima službenu iskaznicu.

Službenom iskaznicom dokazuje se službeno svojstvo, identitet i ovlasti nadzornika.

Službena iskaznica pravokutnog je oblika veličine 85 x 55 mm, presvučena plastičnim materijalom.

Prednja strana iskaznice u gornjem desnom dijelu sadrži znak i naziv Ustanove, a ispod naziva velikim slovima piše: »SLUŽ­BENA ISKAZNICA NADZORNIKA«. U lijevom dijelu prednje strane nalazi se mjesto za fotografiju nadzornika (25 x 32 mm), a ispod teksta »Službena iskaznica nadzornika« označuje se mjesto za potpis nadzornika.

Poleđina Službene iskaznice sadrži tekst: »OVLAST ZA OBA­VLJANJE POSLOVA NADZORNIKA NACIONALNOG PAR­KA žBRIJUNIž «, evidencijski broj Službene iskaznice, datum izdavanja, mjesto za pečat i mjesto za potpis ravnatelja Ustanove.

Članak 93.

O izdatim službenim iskaznicama Ustanova vodi evidenciju.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se u upisniku Ustanove koji sadrži: ime i prezime nadzornika kojemu je izdana Službena iskaznica, evidencijski broj Službene iskaznice, datum izdavanja Službene iskaznice, te odjeljak za napomenu.

Nadzornik koji izgubi Službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje dužan je o tome izvijestiti ravnatelja Ustanove.

Nova Službena iskaznica izdat će se nadzorniku nakon što je gubitak, odnosno nestanak Službene iskaznice nadzornik prijavio ravnatelju Ustanove.

Nadzornik kojemu prestaje radni odnos u Ustanovi ili koji bude razriješen dužnosti nadzornika, dužan je, nakon prestanka radnog odnosa ili nakon razrješenja, Službenu iskaznicu predati ravnatelju Ustanove.

Članak 94.

Nadzornik Nacionalnog parka ima propisanu odoru na kojoj je znak Nacionalnog parka.

Izgled i boju odore propisuje Upravno vijeće Ustanove.

Članak 95.

Nadzornik Nacionalnog parka smije za vrijeme obavljanja službe nositi oružje.

Vrstu, uvjete i vrijeme nošenja oružja za vrijeme obavljanja službe određuje ravnatelj Ustanove u skladu sa zakonom.

Članak 96.

Ako se nadzorniku prilikom provođenja nadzora pruži fizički otpor, odnosno ako se takav otpor osnovano očekuje, nadzornik može zatražiti pomoć ovlaštenih službenih osoba nadležne policijske uprave.

Članak 97.

Nadzornik je u obavljanju nadzora odgovoran ravnatelju Ustanove i Ministarstvu ako propusti poduzeti, odnosno odrediti mjere ili radnje, koje je po zakonu ili ovom Pravilniku bio dužan poduzeti odnosno odrediti, ako prekorači svoje zakonom i ovim Pravilnikom utvrđene ovlasti, ako ne podnese prijavu, odnosno ne obavijesti ravnatelja Ustanove odnosno Ministarstvo, a po potrebi i drugo tijelo, o nedostacima i nepravilnostima koje je utvrdio u provođenju nadzora u Nacionalnom parku.

Članak 98.

Protiv fizičke ili pravne osobe koja obavlja radnje protivne odredbama ovoga Pravilnika nadzornik Nacionalnog parka, pored ovlaštenja iz članka 98. i 99. ovoga Pravilnika, ovlašten je naplatiti kaznu na licu mjesta, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, te prijavu zbog privrednog prijestupa ili kaznenog djela.

Članak 99.

U obavljanju nadzora nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je:

– zatražiti od posjetitelja osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može utvrditi identitet posjetitelja,

– pregledati prtljagu i prijevozno sredstvo posjetitelja,

– pregledati ulov i sredstva za lov radi utvrđivanja da li je lov obavljen u skladu s ovim Pravilnikom,

– zatražiti predočenje dopuštenja za obavljanje određene djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom,

– pregledati osobu, koja nije službena niti ovlaštena osoba, ako se osnovano sumnja da nosi oružje na području Nacionalnog parka protivno odredbama ovoga Pravilnika,

– poduzimati i druge radnje i mjere potrebite za provođenje reda u Nacionalnom parku.

Članak 100.

Nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je:

– privremeno oduzeti opremu ako je osoba zatečena u obavljanju nedopuštenih radnji u Nacionalnom parku tom opremom;

– privremeno oduzeti oružje koje nosi neovlaštena osoba, te osoba zatečena u krivolovu;

– oduzeti i drugi protupravno prisvojeni dio žive i nežive prirode koji pripadaju Nacionalnom parku, te privremeno oduzeti sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvajanje;

– zabraniti prodaju robe koja se na području Nacionalnog parka prodaje bez dopuštenja Ustanove;

– privremeno oduzeti robu koja se na području Nacionalnog parka prodaje suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– zabraniti na licu mjesta vožnju osobi koja ne posjeduje propisano dopuštenje odnosno ulaznicu;

– zabraniti na licu mjesta obavljanje prijevozničke usluge koja se obavljaju bez dopuštenja Ustanove;

– zabraniti na licu mjesta obavljanje rekreacijskih i drugih aktivnosti koje se organiziraju i provode suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– zabraniti na licu mjesta obavljanje podnodnih aktivnosti suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– zabraniti na licu mjesta kopanje, odnosno odvođenje kamena, šljunka, pijeska i zemlje, koje se obavlja suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– zabraniti na licu mjesta sječu šume, lov i druge aktivnosti koje se obavljaju suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– narediti uklanjanje objekata koji su postavljeni bez dopuštenja ili protivno dopuštenju, odnosno suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– narediti izvršenje obveze, ako u postupku kontrole utvrdi da se one ne obavljaju prema odredbama ovoga Pravilnika;

– zabraniti obavljanje svake radnje i djelatnosti koje se obav­ljaju suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– naplatiti novčanu kaznu.

Članak 101.

Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po rješenju nadzornika Nacionalnog parka donesenom u obavljanju nadzora, nadzornik može, u opravdanim slučajevima i kada je to po prirodi obveze, narediti izvršenje obveze putem trećih osoba i u skladu sa zakonom provesti postupak naplate troškova od osobe koja je bila dužna postupiti po rješenju.

Članak 102.

Oružje, opremu ili alat utvrđen člankom 100. ovoga Pravilnika nadzornik može privremeno oduzeti, do donošenja rješenja o izvršenom prekršaju, presude o izvršenom privrednom prijestupu ili kaznenom djelu.

O privremenom oduzimanju predmeta nadzornik izdaje po­tvrdu s točno označenim oduzetim predmetima po vrsti i količini.

Ustanova je dužna osigurati uvjete za održavanje i čuvanje privremeno oduzetih predmeta.

Članak 103.

Ako nadzornik utvrdi da je povredom propisa učinjen prekr­šaj, odnosno privredni prijestup ili kazneno djelo, dužan je bez odgađanja, a najkasnije u roku 8 dana od dana sastavljanja zapisnika, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu, odnosno prijavu za privredni prijestup ili kaznenu prijavu drugom nadležnom tijelu.

Uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno prijavu drugom nadležnom tijelu, prilaže se zapisnik o činjenicama utvrđenim prilikom obavljanja nadzora.

Članak 104.

U postupku provođenja nadzora kad nadzornik izriče upravnu mjeru donosi rješenje.

Žalba protiv rješenja o upravnoj mjeri može se izjaviti Ministarstvu.

Žalba se izjavljuje putem Ustanove.

Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

Članak 105.

Nadzornik je dužan rješenje iz članka 104. stavka 1. ovoga Pravilnika donijeti i uputiti stranci bez odgađanja, a najkasnije u roku 8 dana od dana sastavljanja zapisnika.

Protiv rješenja nadzornika o određivanju upravne mjere stranka može u roku 8 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalbu Ministarstvu.

Ako nadzornik nađe da je podnijeta žalba dopuštena, pravovremena i izjavljena od ovlaštene osobe, a nije novim rješenjem zamijenio rješenje koje se žalbom pobija, dužan je u roku 3 dana od dana primitka, žalbu uputiti na rješavanje Ministarstvu.

Ministarstvo je dužno rješenje o žalbi donijeti i dostaviti stranci u roku 30 dana računajući od dana primitka uredno predane žalbe.

Članak 106.

Zaključak o dozvoli izvršenja rješenja nadzornik je dužan donijeti bez odgađanja, a najkasnije u roku 8 dana od dana kad je rješenje postalo izvršno.

Troškove izvršenja snosi stranka koja je bila dužna izvršiti upravnu mjeru.

Članak 107.

Na vođenje postupka u svezi izricanja upravnih mjera propisanih ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 108.

Nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je naplatiti novčanu kaznu na licu mjesta za prekršaje propisane člankom 112., 113., 114. i 115. ovoga Pravilnika.

O naplaćenoj kazni na mjestu prekršaja izdaje se potvrda.

Ako prekršitelj iz bilo kojeg razloga ne plati kaznu na mjestu prekršaja, može to učiniti u roku 8 dana od dana kad je učinjen prekršaj.

Ako osoba koja je učinila prekršaj odbije platiti kaznu na mjestu prekršaja ili ne plati kaznu u roku od 8 dana, nadzornik podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu radi utvrđivanja prekršajne odgovornosti sukladno ovom Pravilniku i Zakonu o zaštiti prirode.

Uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka prilaže se zapisnik o činjenicama utvrđenim prilikom nadzora i o odbijanju plaćanja kazne na mjestu prekršaja, odnosno u roku utvrđenom stavkom 4. ovoga članka.

Članak 109.

Nadzornik je dužan voditi očevidnik o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama.

Način vođenja očevidnika utvrđuje ravnatelj Ustanove.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 110.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. izvrši radnje kojima se ugrožavaju, oštećuju ili uništavaju geomorfološke, paleontološke, krajobrazne i druge vrijednosti nežive prirode (članak 5. stavak 1.);

2. gradi objekte ili izvodi građevinske radove kao i druge radnje, bez ishođenja uvjeta zaštite prirode i dopuštenja Ustanove (članak 6.);

3. vadi kamen, šljunak, pjesak i dr. i mijenja krajobraz (članak 7. stavak 1.);

4. istražuje, eksploatira mineralne sirovine i podiže postrojenja, te mijenja i umanjuje kakvoću krajobraza (članak 7. stavak 2..);

5. onečišćava zrak, tlo, vode, more i podmorje (članak 8.);

6. bere, sakuplja, uklanja sa staništa i oštećuje biljke bez dopuštenja Ministarstva (članak 10.);

7. unosi i sadi strane (alohtone), hibridne i klonirane biljne vrste (članak 11.);

8. obavlja poljoprivrednu djelatnost koja nije tradicionalna (članak 12. stavak 1.);

9. pali travu i korov (članak 13.);

10. obavlja sječu i pošumljavanje suprotno odredbama Pravilnika (članak 14. stavak 1. i 2.);

11. ne obavlja sanitarnu sječu i druge šumske aktivnosti i radnje sukladno ovom Pravilniku (članak 15.);

12. rastjeruje, proganja, uznemirava, hvata, ozljeđuje i ubija životinjske vrste suprotno odredbama Pravilnika (članak 16.);

13. unosi i pušta strane (alohtone), hibridne i klonirane životinjske vrste (članak 17.);

14. obavlja zaprašivanje kemijskim sredstvima ili na drugi način masovno uništavanje kukaca bez dozvole Ustanove (članak 18.);

15. sakuplja žabe, puževe i gljive te ljekovito bilje (članak 19.);

16. organizira lov i obavlja lovne aktivnosti (članak 20.);

17. obavlja ribolov (članak 22. stavak 1.);

18. lovi, sakuplja i vadi školjkaše, trpove, ježince i druge morske organizme (članak 29. stavak 1.);

19. obavlja istraživanja suprotno propisanim uvjetima (članak 30.);

20. obavlja istraživanja na način da se ugrožava izvornost prirode i izgled krajobraza (članak 31.);

21. izvrši radnje kojim se uništavaju ili oštećuju spomenici kulture, odnosno kopaju i iznose arheološki nalazi ili paleon­tolo­š­ki nalazi (članak 33. stavak 4. i 5.);

22. obavlja radnje na spomenicima kulture bez dopuštenja nadležnog tijela državne uprave (članak 33. stavak 6.);

23. organizira i obavlja prijevoz posjetitelja i razgledavanje Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove (članak 39.);

24. obavlja prometovanje prometnicama na kojima to nije dopušteno (članak 40.);

25. obavlja prometovanje prometnicama bez dopuštenja Ustanove (članak 41.);

26. prometuje prometnicama na kojima to nije dopušteno (članak 43.);

27. parkira vozila na mjestima na kojima to nije dopušteno (članak 48.);

28. obavlja prijevoz gostiju hotela i posjetitelja Nacionalnog parka morskim putem bez dopuštenja Ustanove (članak 57. stavak 1);

29. drži plovilo na privezu bez dopuštenja Ustanove (članak 59.);

30. njena plovila u vodama Nacionalnog parka ispuštaju onečišćene vode (članak 60. stavak 1. i 2.);

31. organizira kampiranje odnosno logorovanje bez do­puš­tenja Ustanove (članak 69.);

32. organizira podvodne aktivnosti bez dopuštenja Ustanove (članak 74.);

33. organizira i obavlja rekreativne aktivnosti u Nacionalnom parku bez dopuštenja Ustanove (članak 75.);

34. uspostavlja nove poljoprivredne površine, gradi i uspostavlja farme za uzgoj domaćih i divljih životinja kao i ostalih poljoprivrednih i stočarskih aktivnosti suprotno odredbama ovoga Pravilnika (članak 76.);

35. obavlja djelatnost na području Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove i bez uvjeta zaštite prirode (članak 77. stavak 1.);

36. postavi kiosk, štand, automat ili slične naprave bez dopuštenja Ustanove (članak 78.);

37. postavlja informativne natpise bez dopuštenja Ustanove (članak 79.);

38. snima i fotografira u komercijalne svrhe bez dopuštenja Ustanove (članak 80.);

39. obavlja djelatnost suprotno odredbama ugovora i uvjetima zaštite prirode (članak 81.);

40. odbije sklopiti ugovor propisan člankom 81. Pravilnika;

41. ne provodi propisane mjere protupožarne zaštite (članak 82. stavak 3.);

42. skladišti i manipulira zapaljivim i eksplozivnim sredstvima bez dopuštenja Ustanove i poduzimanja preventivnih sigurnosnih mjera zaštite (članak 87.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn.

Članak 111.

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. izvrši radnje kojima se ugrožavaju, oštećuju ili uništavaju geomorfološke, paleontološke, krajobrazne i druge vrijednosti nežive prirode (članak 5. stavak 1.);

2. gradi objekte ili izvodi građevinske radove kao i druge radnje, bez ishođenja uvjeta zaštite prirode i dopuštenja Ustanove (članak 6.);

3. vadi kamen, šljunak, pijesak i dr. i mijenja krajobraz (članak 7. stavak 1.);

4. istražuje, eksploatira mineralne sirovine i podiže postrojenja, te mijenja i umanjuje kakvoću krajobraza (članak 7. stavak 2..);

5. onečišćava zrak, tlo, vode, more i podmorje (članak 8.);

6. bere, sakuplja, uklanja sa staništa i oštećuje biljke bez dopuštenja Ministarstva (članak 10.);

7. unosi i sadi strane (alohtone), hibridne i klonirane biljne vrste (članak 11.);

8. obavlja poljoprivrednu djelatnost koja nije tradicionalna (članak 12. stavak 1.);

9. pali travu i korov (članak 13.);

10. obavlja sječu i pošumljavanje suprotno odredbama Pravil­nika (članak 14. stavak 1. i 2.);

11. ne obavlja sanitarnu sječu i druge šumske aktivnosti i radnje sukladno ovom Pravilniku (članak 15.);

12. rastjeruje, proganja, uznemirava, hvata, ozljeđuje i ubija životinjske vrste suprotno odredbama Pravilnika (članak 16.);

13. unosi i pušta strane (alohtone), hibridne i klonirane životinjske vrste (članak 17.);

14. obavlja zaprašivanje kemijskim sredstvima ili na drugi način masovno uništavanje kukaca bez dozvole Ustanove (članak 18.);

15. sakuplja žabe, puževe i gljive te ljekovito bilje (članak 19.);

16. organizira lov i obavlja lovne aktivnosti (članak 20.);

17. nosi i koristi vatreno oružje i druga sredstva za lov bez dopuštenja (članak 21.);

18. obavlja ribolov (članak 22. stavak 1.);

19. obavlja rekreacijski ribolov bez dozvole Ustanove (članak 23.);

20. obavlja rekreacijski ribolov ribolovnim alatima koji nisu dopušteni (članak 24. i 28.);

21. obavlja ribolov bez dozvole Ustanove i za vrijeme lovostaja (članak 25.);

22. lovi nedozvoljenu količinu ribe (članak 26.);

23. ribe ulovljene u rekreacijskom ribolovu stavlja u promet (članak 27.);

24. lovi, sakuplja i vadi školjkaše, trpove, ježeve i druge morske organizme (članak 29. stavak 1.);

25. obavlja istraživanja suprotno propisanim uvjetima (članak 30.);

26. obavlja istraživanja na način da se ugrožava izvornost prirode i izgled krajobraza (članak 31.);

27. izvrši radnje kojim se uništavaju ili oštećuju spomenici kulture, odnosno kopaju i iznose arheološki ili paleontološki nalazi (članak 33. stavak 4. i 5.);

28. obavlja radnje na spomenicima kulture bez dopuštenja nadležnog tijela državne uprave (članak 33. stavak 6.);

29. ulazi u Nacionalni park na mjestima koja nisu određena kao ulaz (članak 35. stavak 1.);

30. ne plati naknadu za ulaz u Nacionalni park (članak 35. stavak 2.);

31. ne čuva ulaznicu za vrijeme boravka u Nacionalnom parku (članak 35. stavak 4.);

32. se kreće područjima i stazama koje nisu namijenjene razgledavanju i posjećivanju (članak 37. stavak 1.);

33. organizira i obavlja prijevoz posjetitelja i razgledavanje Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove (članak 39.);

34. obavlja prometovanje prometnicama na kojima to nije dopušteno (članak 40.);

35. obavlja prometnovanje prometnicama bez dopuštenja Ustanove (članak 41.);

36. prometuje prometnicama na kojima to nije dopušteno (članak 43.);

37. parkira vozila na mjestima na kojima to nije dopušteno (članak 48.);

38. vozi nedopuštenom brzinom utvrđenom Pravilnikom (članak 52.);

39. obavlja prijevoz gostiju hotela i posjetitelja Nacionalnog parka morskim putem bez dopuštenja Ustanove (članak 57. stavak 1);

40. drži plovilo na privezu bez dopuštenja Ustanove (članak 59.);

41. ispušta onečišćenu vodu za vrijeme plovidbe u vodama Nacionalnog parka (članak 60. stavak 1.);

42. u luci Veliki Brijuni ili na drugim organiziranim prive­zištima ispušta u more onečišćenu vodu, koristi deterdžente za pranje i dr. suprotno odredbama Pravilnika (članak 60. stavak 2., 3. i 4.);

43. baca smeće i otpad u more, ili odlaže na nedopuštenim mjestima (članak 60. stavak 6.);

44. organizira kampiranje odnosno logorovanje bez dopuštenja Ustanove (članak 69.);

45. loži vatru izvan naselja i mjesta koja posebno nisu označena za tu namjenu (članak 71.);

46. kupa se na nedozvoljenom mjestu (članak 72. i 73.);

47. organizira podvodne aktivnosti bez dopuštenja Ustanove (članak 74.);

48. organizira i obavlja rekreativne aktivnosti u Nacionalnom parku bez dopuštenja Ustanove (članak 75.);

49. uspostavlja nove poljoprivredne površine, gradi i uspostavlja farme za uzgoj domaćih i divljih životinja kao i ostalih poljoprivrednih i stočarskih aktivnosti suprotno odredbama ovoga Pravilnika (članak 76.);

50. obavlja djelatnost na području Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove i bez uvjeta zaštite prirode (članak 77. stavak 1.);

51. postavi kiosk, štand, automat ili slične naprave bez dopuštenja Ustanove (članak 78.);

52. postavlja informativne natpise bez dopuštenja Ustanove (članak 79.);

53. snima i fotografira u komercijalne svrhe bez dopuštenja Ustanove (članak 80.);

54. obavlja djelatnost suprotno odredbama ugovora i uvjetima zaštite prirode (članak 81.);

55. odbije sklopiti ugovor propisan člankom 81. Pravilnika;

56. ne provodi propisane mjere protupožarne zaštite (članak 82. stavak 3.);

57. skladišti i manipulira zapaljivim i eksplozivnim sredstvima bez dopuštenja Ustanove i poduzimanja preventivnih sigurnosnih mjera zaštite (članak 87.).

Članak 112.

Novčanom kaznom od 300,00 kn kaznit će se na mjestu izvršenja prekršaja fizička osoba ako:

1. ne odlaže otpatke na za to predviđenim i označenim mjestima (članak 9. stavak 2.);

2. se zatekne u Nacionalnom parku bez ulaznice (članak 35. stavak 4.);

3. se kreće izvan područja namijenjenih za razgledavanje i posjećivanje (članak 37.);

4. u tijeku obilaska Nacionalnog parka ako psa ne vodi na uzici (članak 70. stavak 2.);

5. prekorači dopuštenu brzinu do 10 km/h (članak 52.);

6. parkira vozilo na mjestu na kojem to nije dozvoljeno (članak 48. stavak 1. i 2.);

7. kupa se u Nacionalnom parku na nedopuštenom mjestu (članak 72. i 73.).

Članak 113.

Novčanom kaznom od 400,00 kn kaznit će se na mjestu izvršenja prekršaja fizička osoba ako:

1. lovi, sakuplja i vadi školjkaše, trpove, ježince i druge vodene organizme bez dopuštenja Ministarstva (članak 29. stavak 1.);

2. obavlja rekreacijski ribolov nedopuštenim alatima (članak 24. i 28.);

3. prekorači dopušenu brzinu u upravljanju vozilom za više od 20 km/h (članak 52.);

4. kreće se, parkira i zaustavlja vozilo na zelenoj površini (članak 48. stavak 3.);

5. kampira ili logoruje izvan organiziranih mjesta na području Nacionalnog parka (članak 69. stavak 1.);

6. obavlja rekreacijske djelatnosti na nedopuštenom mjestu (članak 75. stavak 2.).

Članak 114.

Novčanom kaznom od 500,00 kn kaznit će se na mjestu izvršenja prekršaja osoba ako:

1. obavlja rekreacijski ribolov bez dopuštenja Ustanove (članak 23.);

2. se zatekne u vodama Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove (članak 58. stavak 1. i 2..);

3. ispušta u more onečišćenu vodu, odnosno deterdžente za pranje i dr. (članak 60. stavak 2.);

4. obavlja djelatnost suprotno izdanim uvjetima (članak 77. stavak 1.).

Članak 115.

Novčanom kaznom od 600,00 kn kaznit će se na mjestu izvršenja prekršaja osoba ako:

1. se zatekne u obavljanju radnji onečišćenja zraka, tla i vode (članak 8.);

2. bere, sakuplja, uklanja sa staništa i oštećuje biljke bez dopuštenja Ministarstva (članak 10.);

3. pali travu i korov (članak 13.);

4. rastjeruje, proganja, uznemirava i hvata životinje bez dopuštenja Ministarstva (članak 16. stavak 1.);

5. sakuplja žabe, puževe, gljive ili ljekovito bilje (članak 19.);

6. za vrijeme lovostaja obavlja ribolov (članak 25. stavak 1.);

7. nosi vatreno oružje odnosno drugo oružje pogodno za lov (članak 21.);

8. drži plovilo u privezu bez dopuštenja Ustanove (članak 58. stavak 4.);

9. oštećuje spomenike kulture (članak 33. stavak 4.);

10. baca smeće i otpad u more ili odlaže na nedopuštenom mjestu (članak 60. stavak 6.);

11. loži vatru izvan naselja i mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu (članak 71.);

12. obavlja djelatnost na području Nacionalnog parka bez dopuštenja (članak 77. stavak 3.);

13. obavlja podvodne aktivnosti bez dopuštenja Ministarstva (članak 74. stavak 1.);

14. snima ili fotografira u komercijalne svrhe bez dopuštenja Ustanove (članak 80.).

Članak 116.

Prihodi ostvareni od naplate novčanih kazni na mjestu prekršaja prihodi su Ustanove i koriste se za zaštitu i promicanje Nacionalnog parka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 117.

Ravnatelj Ustanove donijet će akte propisane ovim Pravilnikom, u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Ustanova će u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obaviti označavanje na području Nacionalnog parka sukladno ovom Pravilniku.

Članak 118.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku »Brijuni« (»Narodne novine«, broj 4/99 i 80/99).

Članak 119.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/00-06/0025

Urbroj: 531-01-00-1

Zagreb, 19. srpnja 2000.

 Predsjednik
Božo Kovačević, v. r.