Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku »Paklenica«

NN 76/2000 (28.7.2000.), Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku »Paklenica«

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA

1645

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« br. 30/94 i 72/94), članka 16. stavka 2. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (»Narodne novine« br. 48/99 i 15/00), ministar Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja donosi

PRAVILNIK

O UNUTARNJEM REDU U NACIONALNOM PARKU »PAKLENICA«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja zaštite, unapređenja i korištenja Nacionalnog parka »Paklenica« (u daljnjem tekstu: Nacionalni park), te propisuju prekršaji i određuju upravne mjere za nepoštivanje odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Zaposlenici Javne ustanove »Nacionalni park Paklenica« (u daljnjem tekstu: Ustanova), stanovnici Nacionalnog parka, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama, te pravne i fizičke osobe koje na području Nacionalnog parka obavljaju dopuštenu djelatnost i posjetitelji Nacionalnog parka dužni su se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ustanova je dužna skrbiti o zaštiti, održavanju i promicanju Nacionalnog parka.

Ustanova upravlja područjem Nacionalnog parka na temelju programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka sukladno zakonu i ovom Pravilniku.

II. UNUTARNJI RED U NACIONALNOM PARKU

1. ZAŠTITA ŽIVE I NEŽIVE PRIRODE

Članak 4.

Radi očuvanja neizmijenjenih, iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti Nacionalnog parka, zabranjene su na cijelom njegovom području:

– gospodarska uporaba prirodnih dobara,

– radnje i djelatnosti kojim se umanjuje vrijednosti prirodnih dobara, osobito prirodnih izvora, vode, tla, šuma i izvornih vrijednosti krša,

– svaki zahvat koji ima štetan učinak na geomorfološku raznolikost, kao preduvjeta razvoja i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti, očuvanje prirodnog genetskog sklada i sklada prirodnih zajednica, te sklada žive i nežive prirode.

1.1. Zaštita nežive prirode

Članak 5.

Radi zaštite geoloških, hidrogeoloških, hidroloških, geomor­foloških, paleontoloških, krajobraznih i drugih vrijednosti nežive prirode u Nacionalnom parku zabranjeno je:

– svako zadiranje u tlo kojim se ugrožavaju, oštećuju i uništavaju izvorne vrijednosti geološke podloge, odnosno prirodnih izdanaka stijena i geoloških struktura, te krških pojava i ob­lika;

– svako uništavanje i sakupljanje fosila i fosilnih ostataka, te ukra­sa u špiljama i drugim speleološkim objektima,

– svako uništavanje, iznošenje i otuđivanje antropoloških nalaza i materijalnih ostataka različitih kultura nađenih u špiljama i drugim speleološkim objektima,

– svako mijenjanje, oštećivanje i umanjenje izvornih i estet­skih vrijednosti prirodnog i doprirodnog krajobraza i kulturno-po­vijesnih građevina i spomenika,

– svako umanjenje kakvoće voda, njeno onečišćenje, mije­njanje izdašnosti izvora, odnosno proticaja vodotoka, te mijenjanje izvornog oblika izviranja izvora, vrela ili prirodnog ili doprirodnog oblika vodotoka.

Iznimno, radnje iz stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga članka dopuštene su u svrhu znanstveno-istraživačkog rada uz ishođenje dopuštenja Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Zaštita i očuvanje geoloških, hidrogeoloških, hidroloških, geomorfoloških i drugih krajobraznih vrijednosti provodi se temeljem programa (posebnih projekata, studije i dr.) koje donosi Ustanova uz suglasnost Ministarstva.

Članak 6.

Na području Nacionalnog parka zabranjene su radnje koje mo­gu prouzročiti promjene ili oštećenja na ovom zaštićenom dije­lu prirode, te radnje koje mijenjaju prirodni izgled i narušavaju krajo­brazne vrijednosti Nacionalnog parka, poput izgradnje novih objekata, puteva, dalekovoda i slično.

Iznimno, uz dopuštenje Ustanove, koje se izdaje na temelju uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo, dozvoljena je izgradnja objekata koji služe za zaštitu, održavanje i promicanje Nacionalnog parka, i koji ne narušavaju njegov prirodni izgled i krajobrazne vrijednosti.

Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se i na gradnju i postavljanje privremenih objekata.

Članak 7.

Na području Nacionalnog parka zabranjene su sve hidromeliorativne radnje koje mijenjaju i narušavaju prirodni vodni režim, ili mijenjaju vodotokove u Nacionalnom parku.

Iznimno, na temelju znanstvene studije i uz uvjete zaštite prirode koju utvrđuje Ministarstvo, dopušteni su hidromeliorativni zahvati ako služe za očuvanje i promicanje očuvanja prirodnog vodnog režima Nacionalnog parka.

Članak 8.

Zabranjeno je vađenje mineralnih sirovina (pijeska, šljunka i dr.), kao i bilo koje drugo korištenje prirodnih izvora ili mijenjanje krajobraza.

Zabranjeno je istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina (pijeska, šljunka i dr.), podizanje rudarskih objekata i postrojenja, te mijenjanje i umanjivanje kakvoće krajobraza.

Iznimno, dozvoljena je eksploatacija mineralnih sirovina u svr­hu sanacije postojećih napuštenih nesaniranih kopova, opasnih za ljude i životinje, ili onih koji su vizualno neprimjereni krajobra­zu ili umanjuju izvornu vrijednost krajobraza, uz ishođenje uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Članak 9.

Zabranjeno je svako onečišćenje zraka, tla i vode, odnosno umanjenje prirodnog izvora, vode, zraka i tla, te izvornih vrijednosti krša, a osobito:

–odlaganje svih vrsta otpada (komunalnog, tehnološkog, građevinskog, opasnog i dr.),

– sve vrste emisija tvari (u krutom, tekućem i plinovitom stanju) i energije (buka, vibracije, radijacija, toplina), te mikro­bio­lo­ško onečišćenje.

Posjetitelji Nacionalnog parka dužni su sve otpatke odložiti na za to predviđena i označena mjesta.

Ustanova je dužna osigurati i označiti mjesta za odlaganje otpa­da sukladno ovom Pravilniku.

1.2. Zaštita žive prirode

1.2.1. Zaštita biljnog svijeta

Članak 10.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je branje, sakupljanje, uklanjanje sa staništa i oštećivanje biljaka bez dopuštenja Ministarstva.

Članak 11.

Zabranjeno je unošenje i sadnja stranih (alohtonih), hibridnih i kloniranih biljnih vrsta na čitavom području Nacionalnog parka.

Članak 12.

Na području Nacionalnog parka obavljanje tradicionalne poljoprivrede je dozvoljeno.

Košnja trave je dopuštena.

Ustanova organizira košenje trave na putevima radi protupožarne zaštite i održavanja livada na temelju godišnjeg programa rada.

Članak 13.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je paljenje trave i korova.

Članak 14.

Na području Nacionalnog parka zabranjena je sječa i pošumljavanje.

Iznimno, na temelju programa zaštite, očuvanja i održavanja šuma (znanstvene studije) i uz dopuštenje Ministarstva, dozvolje­na je sanitarna sječa, sječa uzgojnog karaktera, uzgojni radovi i po­šumljavanje, ako služi za očuvanje i promicanje očuvanja šum­skih zajednica u Nacionalnom parku.

Vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama u Nacionalnom parku može se dopustiti sanitarna sječa, sječa uzgojnog karaktera, uzgojni radovi i pošumljavanje na temelju programa zaštite, očuvanja i održavanja šuma (znanstvene studije) uz dozvolu Ustanove.

U dopuštenju Ustanove iz stavka 3. ovoga članka utvrđuju se i posebni uvjeti za dopuštene radnje.

Članak 15.

Sanitarna sječa i druge šumarske aktivnosti i radnje obavljaju se tijekom jeseni, zime i proljeća.

Radnje iz stavka 1. ovoga članka zabranjene su tijekom vegetacijske sezone.

1.2.2. Zaštita životinjskog svijeta

Članak 16.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je rastjerivanje, proganjanje, uznemiravanje, hvatanje, ozljeđivanje i ubijanje životinjskih vrsta.

Iznimno, na temelju znanstvene studije i uz dopuštenje Ministarstva mogu se hvatati životinjske vrste, ako to služi očuvanju i promicanju očuvanja životinjskih vrsta Nacionalnog parka.

Uz dopuštenje Ministarstva, dozvoljeno je hvatanje životinjskih vrsta u svrhu znanstvenog proučavanja, radi provođenja sanitarnih mjera, te uspostavljanja prirodne ravnoteže.

Zabranjeno je loviti, hvatati i uznemiravati ptice u preletu.

Zaštita i očuvanje kolonije bjeloglavog supa (Gyps fulvus) provodi se na temelju znanstvene studije i uspostavljanjem stalnog monitoringa, a sukladno mjerama zaštite koje propisuje ministar Ministarstva.

Članak 17.

Zabranjeno je unošenje i puštanje stranih (alohtonih), hibridnih i kloniranih životinjskih vrsta na području Nacionalnog parka.

Članak 18.

Zabranjeno je nadljetanje letjelica ispod 400 m visine, osim u svrhu znanstvenog istraživanja, snimanja ili praćenja životinjskog svijeta, uz dopuštenje Ministarstva.

Let ispod 400 m dopušten je u službene svrhe, gašenja požara te spašavanja života i imovine ljudi.

Članak 19.

Na području Nacionalnog parka zabranjena je ispaša, kao i kretanje stoke.

Iznimno, uz dopuštenje Ustanove, koje se izdaje na temelju posebnih uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo, na području Nacionalnog parka dopuštena je ispaša i kretanje stoke u vlasništvu stanovnika toga područja, na za to određenim mjestima koja utvrđuje Ustanova.

Zabranjena je ispaša stoke na planinskim rudinama.

Članak 20.

U Nacionalnom parku zabranjeno je zaprašivanje kemijskim sredstvima ili na drugi način masovno uništavanje insekata.

Iznimno, na temelju znanstvene studije i uz dopuštenje Ustanove koje se izdaje na temelju posebnih uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo, mogu se obavljati mjere zaštite od najezde insekata.

Članak 21.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je sakupljanje potočnih rakova, žaba, puževa i gljiva, te branje ljekovitog bilja.

2. LOV

Članak 22.

Na području Nacionalnog parka zabranjena je svaka vrsta lova i lovnih aktivnosti.

Uz vanjski rub granica Nacionalnog parka, do 400 m, nije dozvoljeno loviti niti graditi ili postavljati lovnogospodarske i lovnotehničke objekte.

Članak 23.

Zabranjeno je nošenje i korištenje vatrenog oružja, kao i drugih sredstava pogodnih za lov (luk i strijele, klopke, mreže itd.) na području Nacionalnog parka.

Vatreno oružje mogu nositi samo službene i ovlaštene osobe u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom.

3. Lov, sakupljanje i vaĐenje vodenih organizama

Članak 24.

Zabranjen je lov, sakupljanje i vađenje vodenih organizama na području Nacionalnog parka.

Dozvoljen je lov, sakupljanje i vađenje vodenih organizama u znanstvene i obrazovne svrhe na temelju dopuštenja Ministarstva.

4. IstraŽivanje

Članak 25.

Nacionalni park, kao područje višestrukih prirodnih i znanstvenih vrijednosti, namijenjen je znanstvenom istraživanju.

Znanstvena istraživanja na području Nacionalnog parka, moraju imati suglasnost Ustanove.

Znanstvena istraživanja koja imaju za svrhu bolje upoznavanje ekologije, cjelokupnog ekosustava ili karakter monitoringa, imaju prednost pri dobivanju suglasnosti.

Za istraživanje biljnih i životinjskih vrsta, te obavljanje geoloških, geomorfoloških, hidrogeoloških, hidroloških i drugih istraživanja potrebno je ishoditi dopuštenje Ministarstva.

U dopuštenju iz stavka 4. ovoga članka utvrđuju se i uvjeti zaštite prirode.

O dopuštenju za znanstveno istraživanje izvješćuje se Ministarstvo znanosti i tehnologije.

Članak 26.

Znanstvena istraživanja koja bi ugrozila izvornost prirode u Nacionalnom parku, ili bi dovela do promjene staništa i izgleda krajobraza ili znatnog uništavanja geoloških, hidroloških, geomorfoloških i drugih vrijednosti, ili znatnog ugrožavanja biljnih vrsta, ili rastjerivanja, uznemiravanja, hvatanja, ozljeđivanja i ubijanja životinjskih vrsta nisu dozvoljena.

Članak 27.

Ustanova ima pravo prekinuti istraživačku aktivnost u slučaju da se istraživači ne pridržavaju uvjeta utvrđenih u dopuštenju ili posebno dogovorenih s Ustanovom o načinu i vremenu istraži­va­nja, te ako istraživači svojom djelatnošću i radnjama nanesu šte­tu Nacionalnom parku.

5. PosjeĆivanje, razgledavanje i rekreacija

5.1. Posjetitelji

Članak 28.

Nacionalni park kao područje s naglašenim prirodnim, znanstvenim, kulturnim, odgojno-obrazovnim i turističko-rekreativnim vrijednostima namijenjen je posjećivanju i razgledavanju.

Ustanova donosi program (model) posjećivanja i razgledavanja kojim se pobliže uređuju moguća mjesta posjećivanja, istovremeni broj posjetitelja, način posjećivanja i organiziranje prezentacijskog centra Ustanove.

Članak 29.

Posjetitelji Nacionalnog parka mogu u njega ući samo na mjestima koja su određena kao ulazi u Nacionalni park.

Za ulaz u Nacionalni park plaća se naknada Ustanovi.

Visinu naknade za ulaz u Nacionalni park utvrđuje Ustanova uz suglasnost Ministarstva.

Za vrijeme boravka u Nacionalnom parku posjetitelji su dužni sačuvati ulaznicu.

Članak 30.

Unutar granica Nacionalnog parka dozvoljeno je kretanje posjetiteljima samo na područjima i stazama koje su označene i namijenjene razgledavanju i posjećivanju.

Pravce kretanja i mjesta koja se mogu posjećivati utvrđuje Ustanova.

Ustanova je dužna osigurati da pravci kretanja i mjesta koja se mogu posjećivati budu odgovarajuće označeni i sigurni za posjetitelje.

Članak 31.

Kretanje posjetitelja izvan područja i staza iz članka 30. stav­ka 1. i 2. ovoga Pravilnika dozvoljeno je samo uz pratnju zaposlenika Ustanove ili osobe koju je ovlastila Ustanova.

Članak 32.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je slobodno kretanje pasa.

Psi se mogu držati vezani ili u ograđenom prostoru, te voditi na uzici.

5.2. Prijevoz putnika, promet i parkiranje

Članak 33.

U Nacionalnom parku prijevoz posjetitelja i razgledavanje Nacionalnog parka organizira Ustanova.

Iznimno, Ustanova može povjeriti prijevoz posjetitelja drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju provedenog natječaja.

O obavljanju dijelatnosti iz stavka 2. ovoga članka Ustanova izdaje dopuštenje.

Članak 34.

Brzina kretanja vozila na motorni pogon na putevima u Nacionalnom parku, ograničena je:

– za izletnički vlak, traktore, radne strojeve i kultivatore do 20 km/h;

– za teretna i kombi vozila do 30 km/h;

– za autobuse do 20 km/h;

– za osobna vozila do 30 km/h.

Ograničenja iz stavka 1. ovoga članka ne odnose se na prometovanje vozila nadležnih tijela Ministarstva i lokalne uprave i samouprave, te pravnih osoba s javnim ovlastima u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga.

Članak 35.

U Nacionalnom parku istovremeno može biti maksimalni broj vozila koliko ima uređenih i organiziranih parkirnih mjesta.

Članak 36.

Parkiranje vozila na području Nacionalnog parka dozvoljeno je na predviđenim i označenim mjestima.

Mjesta za parkiranje određuje Ustanova.

Ustanova je dužna osigurati da mjesta za parkiranje budu odgovarajuće označena.

Zabranjeno je svako parkiranje i zaustavljanje vozila na prometnicama unutar Nacionalnog parka na mjestima koja nisu za tu svrhu posebno obilježena.

Članak 37.

Prometnice u Nacionalnom parku moraju imati ugibališta u najdužim razmacima od 300 metara, te odgovarajuće sigurnosne ograde na mjestima gdje se prometnica znatno uzdiže iznad donje razine usjeka ili potoka.

Članak 38.

Posjetitelji Nacionalnog parka kao prijevozno sredstvo mogu koristiti i bicikl uz uvjete koje propisuje Ustanova.

5.3. Boravak i noćenje posjetitelja

Članak 39.

Boravak i noćenje posjetitelja na području Nacionalnog parka dozvoljen je samo na za to predviđenim i označenim mjestima.

Mjesta za boravak i noćenje posjetitelja određuje Ustanova.

Članak 40.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je kampiranje odnosno logorovanje, osim na mjestima koja su uređena za tu namjenu.

Iznimno, uz odobrenje Ustanove, može se u određenim slučajevima odobriti kampiranje odnosno logorovanje mimo uvjeta utvrđenim stavkom 1. ovoga članka (npr. gorska služba spašavanja, istraživanja i sl.).

Članak 41.

Zabranjeno je loženje vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno označena za tu namjenu.

5.4. Kupanje

Članak 42.

U Nacionalnom parku kupanje je dozvoljeno samo u potoku Velika Paklenica za vrijeme visokog vodostaja i u tijeku dana dok je dozvoljen ulaz u Nacionalni park.

O dozvoli kupanja posjetitelji Nacionalnog parka svakodnevno se izvješćuju pri ulazu u Nacionalni park.

Kupačima je zabranjena uporaba šampona i deterdženata za pranje.

5.5. Rekreacija

Članak 43.

Nacionalni park kao područje s naglašenim rekreativnim vrijednostima namjenjeno je i rekreativnim aktivnostima.

Rekreativne aktivnosti dozvoljene su samo na za to unaprijed predviđenim i označenim mjestima.

Ustanova, uz suglasnost Ministarstva, propisuje tip dozvo­lje­nih rekreativnih aktivnosti i mjesta predviđena za rekreativne aktivnosti.

Ustanova je dužna osigurati da mjesta predviđena za rekreaciju budu odgovarajuće označena.

Rekreativne aktivnosti organizira Ustanova.

Organiziranje rekreativnih aktivnosti Ustanova može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama uz uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 44.

Alpinizam i penjanje u Nacionalnom parku provodi se neposredno pod nadzorom Ustanove.

Nije dopušteno uspostavljenje novih niti izmjena postojećih penjačkih smjerova bez dopuštenja Ustanove.

Članak 45.

Dopuštenje za penjanje može dobiti posjetitelj koji ima odgovarajuću opremu za penjanje odnosno alpinizam, i koji ima penjačko iskustvo.

Službena osoba Ustanove zabranit će penjanje posjetitelju ako neposredno utvrdi da ne posjeduje ulaznicu, odnosno da nije ishodio dopušenje Ustanove za penjanje, ili da ne posjeduje odgovarajuću opremu i vještinu penjanja.

Članak 46.

Alpinisti i penjači dužni su svakodnevno, prilikom ulaska u Nacionalni park, prijaviti mjesto i vrijeme namjeravane rekreativne aktivnosti, te se pridržavati propisanih pravila u obnašanju tih aktivnosti.

Članak 47.

Ustanova je dužna osigurati službu spašavanja za uspostavljene penjačke smjerove, ili to povjeriti drugim pravnim ili fizičkim osobama uz uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Ustanova može, ako za to postoje opravdani razlozi, posebno u svezi sigurnosti posjetitelja, ili zbog prisutnosti rijetke i ugrožene biljne i životinjske vrste, zabraniti privremeno ili trajno, na određenom dijelu ili na čitavom području obavljanje rekreativnih aktivnosti, posebno penjanje.

Članak 48.

Ustanova može organizirati školu penjanja ili organizaciju škole povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

6. Poljoprivreda i stoČarstvo

Članak 49.

Na području Nacionalnog parka zabranjena je uspostava novih poljoprivrednih površina, izgradnja i uspostava farmi za uzgoj domaćih i divljih životinja, kao i ostalih poljoprivrednih i stočarskih aktivnosti.

Dozvoljene su poljoprivredne aktivnosti niskog i srednjeg intenziteta (tzv. tradicionalna poljoprivreda) na postojećim poljoprivrednim površinama, kao i uzgoj domaćih baštinjenih pasmina.

7. Obavljanje djelatnosti

Članak 50.

U Nacionalnom parku dozvoljene su djelatnosti koje ne ugrožavaju izvornost prirode i kojima se ne koriste u gospodarske svrhe prirodna dobra, uz ishođenje uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti na području Nacionalnog parka dužne su postupati u skladu sa zakonom, provedbenim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Pravilnikom.

Za obavljanje djelatnosti na području Nacionalnog parka potrebno je dopuštenje Ustanove.

Za izdavanje dopuštenja plaća se naknada čiji iznos utvrđuje Ustanova.

Ako Ustanova ustupa obavljanje određene djelatnosti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, provodi se natječajni postupak na način propisan statutom Ustanove.

Članak 51.

Vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama u Nacionalnom parku Ustanova izdaje iskaznice za nesmetano kretanje do nekretnina.

Za kretanje na ostalom području Nacionalnog parka vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama dužni su pribaviti od Ustanove posebno dopušenje.

Stanovnici Nacionalnog parka mogu se kretati po njegovom području uz uvjete koji se utvrđuju u posebnom dopuštenju Ustanove.

U dopuštenju iz stavka 2. i 3. ovoga članka određuju se mjesta i područja na kojima nije dopušteno kretanje stanovnicima, vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama u Nacionalnom parku.

Članak 52.

Fizičke i pravne osobe koje imaju trajnu potrebu za prometovanjem po cestama na kojima je promet ograničen, moraju za prometovanje imati dopuštenje Ustanove.

U slučaju da fizičke i pravne osobe imaju potrebu za jednokratnim prometovanjem po cestama gdje je promet ograničen, ovlaštena osoba Ustanove može usmeno odobriti prometovanje.

Članak 53.

Na području Nacionalnog parka nije dozvoljeno snimanje ili fotografiranje u komercijalne svrhe bez dopuštenja Ustanove.

Za izdavanje dopuštenja plaća se naknada čiji iznos utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Članak 54.

S pravnim osobama koje obavljaju djelatnost na području Nacionalnog parka Ustanova sklapa ugovor kojim se uređuju međusobni odnosi sukladno uvjetima zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo, i ovom Pravilniku.

III. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Članak 55.

Protupožarnu zaštitu Nacionalnog parka provodi Ustanova te u cilju preventivnih protupožarnih mjera organizira i osigurava:

– stalnu osmatračno-dojavnu službu, koju obavljaju djelatnici Ustanove;

– stalnu prohodnost puteva i staza kroz šume i šumsko zemljište;

– ispravnost uređaja za gašenje požara i njihovo stalno teh­nič­ko  osuvremenjivanje;

– zabranu loženja vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu.

Mjere protupožarne zaštite Nacionalnog parka djelatnici Ustanove provode u skladu s Pravilnikom o zaštiti od požara, Procjenom ugroženosti od požara i Planom zaštite od požara.

Mjere protupožarne zaštite na području Nacionalnog parka dužne su primjenjivati i provoditi sve pravne i fizičke osobe na tom području.

Članak 56.

Protupožarnu zaštitu na području Nacionalnog parka organizira i provodi Ustanova u suradnji s profesionalnim i dobrovoljnim društvima, te nadležnim tijelima Ministarstva.

Radi preventivne zaštite od požara Ustanova organizira osmatračko-dojavnu službu sa središnjim operativnim centrom u sjedištu Ustanove.

Članak 57.

U cilju osiguranja protupožarne zaštite Ustanova uspostavlja sustav preventivne zaštite od požara, gradi i održava protupožarne puteve i prosjeke, te osigurava odovarajuću opremu za gašenje požara.

Javna ustanova neposredno nadzire primjenu propisa u svezi sa zaštitom od požara, te osigurava potrebite mjere zaštite, a posebno protupožarnu opremu i osposobljeno ljudstvo za gašenje od požara.

Članak 58.

Javna ustanova skrbi o održavanju i prohodnosti protupožarnih puteva, staza i prosjeka.

Članak 59.

U slučaju požara do dolaska područnog vatrogasnog zapovjednika gašenjem požara rukovodi ravnatelj Ustanove ili druga ovlaštena osoba.

Članak 60.

Pored zabrane loženja vatre na području Nacionalnog parka, osim na za to posebno određenim mjestima, u Nacionalnom parku zabranjeno je skladištenje i manipuliranje zapaljivim i eksplozivnim sredstvima bez dopuštenja Ustanove i poduzimanja preventivnih sigurnosnih mjera zaštite.

IV. OZNAKE UNUTAR NACIONALNOG PARKA

Članak 61.

Označavanja na području Nacionalnog parka obavljaju se sukladno ovome Pravilniku i elaboratu označavanja kojeg donosi ravnatelj Ustanove uz suglasnost Ministarstva.

Jezično označavanje obvezno je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Jezično označavanje može biti i na nekom drugom stranom jeziku o čemu odlučuje ravnatelj Ustanove uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Članak 62.

Granice Nacionalnog parka označavaju se tablama s natpisom: Nacionalni park »Paklenica«, i to na mjestima gdje prometnice i putevi ulaze u Nacionalni park.

U šumskim i na drugim predjelima granica se označava uobičajnim šumskim oznakama na stablima, na stijenama ili na drugi prikladan način.

V. NADZOR I UPRAVNE MJERE

Članak 63.

Nadzor nad provođenjem ovoga Pravilnika obavlja Ustanova i Ministarstvo u sklopu svoje nadležnosti.

Članak 64.

Neposrednu zaštitu u Nacionalnom parku obavljaju nadzornici.

Članak 65.

Nadzornik Nacionalnog parka ima službenu iskaznicu.

Službenom iskaznicom dokazuje se službeno svojstvo, identitet i ovlasti nadzornika.

Službena iskaznica pravokutnog je oblika veličine 85 x 55 mm, presvučena plastičnim materijalom.

Prednja strana iskaznice u gornjem desnom dijelu sadrži znak i naziv Ustanove, a ispod naziva velikim slovima piše: »SLUŽBENA ISKAZNICA NADZORNIKA«. U lijevom dijelu prednje strane nalazi se mjesto za fotografiju nadzornika (25 x 32 mm), a ispod teksta »Službena iskaznica nadzornika« označuje se mjesto za potpis nadzornika.

Poleđina Službene iskaznice sadrži tekst: »OVLAST ZA OBAVLJANJE POSLOVA NADZORNIKA NACIONALNOG PAR­KA “PAKLENICA”«, evidencijski broj Službene iskaznice, datum izdavanja, mjesto za pečat i mjesto za potpis ravnatelja Ustanove.

Članak 66.

O izdatim službenim iskaznicama Ustanova vodi evidenciju.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se u upisniku Ustanove koji sadrži: ime i prezime nadzornika kojemu je izdana Službena iskaznica, evidencijski broj Službene iskaznice, datum izdavanja Službene iskaznice, te odjeljak za napomenu.

Nadzornik koji izgubi Službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje dužan je o tome izvijestiti ravnatelja Ustanove.

Nova Službena iskaznica izdat će se nadzorniku nakon što je gubitak, odnosno nestanak Službene iskaznice nadzornik prijavio ravnatelju Ustanove.

Nadzornik kojemu prestaje radni odnos u Ustanovi ili koji bude razriješen dužnosti nadzornika, dužan je, nakon prestanka radnog odnosa ili nakon razriješenja, Službenu iskaznicu predati ravnatelju Ustanove.

Članak 67.

Nadzornik Nacionalnog parka ima propisanu odoru na kojoj je znak Nacionalnog parka.

Izgled i boju odore propisuje Upravno vijeće Ustanove.

Članak 68.

Nadzornik Nacionalnog parka smije za vrijeme obavljanja službe nositi oružje.

Vrstu, uvjete i vrijeme nošenja oružja za vrijeme obavljanja službe određuje ravnatelj Ustanove u skladu sa zakonom.

Članak 69.

Ako se nadzorniku prilikom provođenja nadzora pruži fizički otpor, odnosno ako se takav otpor osnovano očekuje, nadzornik može zatražiti pomoć ovlaštenih službenih osoba nadležne policijske uprave.

Članak 70.

Nadzornik je u obavljanju nadzora odgovoran ravnatelju Ustanove i Ministarstvu ako propusti poduzeti, odnosno odrediti mjere ili radnje, koje je po zakonu ili ovom Pravilniku bio dužan poduzeti odnosno odrediti, ako prekorači svoje zakonom i ovim Pravilnikom utvrđene ovlasti, ako ne podnese prijavu, odnosno ne obavijesti ravnatelja Ustanove odnosno Ministarstvo, a po potrebi i drugo tijelo, o nedostacima i nepravilnostima koje je utvrdio u provođenju nadzora u Nacionalnom parku.

Članak 71.

Protiv fizičke ili pravne osobe koja obavlja radnje protivne odredbama ovoga Pravilnika nadzornik Nacionalnog parka, pored ovlaštenja iz članka 72. i 73. ovoga Pravilnika, ovlašten je naplatiti kaznu na licu mjesta, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, te prijavu zbog privrednog prijestupa ili kaznenog djela.

Članak 72.

U obavljanju nadzora nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je:

– zatražiti od posjetitelja osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može utvrditi identitet posjetitelja;

– pregledati prtljagu i prijevozno sredstvo posjetitelja;

– pregledati ulov i sredstva za lov radi utvrđivanja da li je lov  obavljen u skladu s ovim Pravilnikom;

– zatražiti predočenje dopuštenja za obavljanje određene djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom;

– pregledati osobu ako se osnovano sumnja da nosi oružje na području Nacionalnog parka protivno odredbama ovoga Pravilnika;

– poduzimati i druge radnje i mjere potrebite za provođenje reda u Nacionalnom parku propisanog ovim Pravilnikom.

Članak 73.

Nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je:

– privremeno oduzeti opremu ako je osoba zatečena u obavljanju

  nedopuštenih aktivnosti u Nacionalnom parku tom opremom;

– privremeno oduzeti oružje koje nosi osoba bez odobrenja, te ako je osoba zatečena u krivolovu;

– oduzeti i drugi protupravno prisvojeni dio žive i nežive prirode koji pripadaju Nacionalnom parku, te privremeno oduzeti sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvajanje;

– zabraniti prodaju robe koja se na području Nacionalnog parka prodaje bez dopuštenja Ustanove;

– privremeno oduzeti robu koja se na području Nacionalnog parka prodaje suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– zabraniti na licu mjesta vožnju osobi koja ne posjeduje propisano dopuštenje odnosno ulaznicu;

– zabraniti na licu mjesta obavljanje prevozničke usluge koja se obavlja bez dopuštenja Ustanove;

– zabraniti na licu mjesta obavljanje rekreacijskih i drugih aktivnosti koje se organiziraju i provode suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– zabraniti na licu mjesta kopanje, odnosno odvođenje kamena, šljunka, pijeska i zemlje, koje se obavlja suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– zabraniti na licu mjesta sječu šume, lov i druge aktivnosti koje se obavljaju suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– narediti uklanjanje objekata koji su postavljeni bez dopuštenja ili protivno dopuštenju, odnosno suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– narediti izvršenje obveze, ako u postupku kontrole utvrdi da se one ne obavljaju prema odredbama ovoga Pravilnika;

– zabraniti obavljanje radnji i djelatnosti koje se obavljaju suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– naplatiti novčanu kaznu.

Članak 74.

Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po rješenju nadzornika Nacionalnog parka donesenom u obavljanju nadzora, nadzornik može, u opravdanim slučajevima i kada je to po prirodi obveze, narediti izvršenje obveze putem trećih osoba i u skladu sa zakonom provesti postupak naplate troškova od osobe koja je bila dužna postupiti po rješenju.

Članak 75.

Oružje, opremu ili alat utvrđen člankom 73. ovoga Pravilnika nadzornik može privremeno oduzeti, do donošenja rješenja o izvršenom prekršaju, presude o izvršenom privrednom prijestupu ili kaznenom djelu.

O privremenom oduzimanju predmeta nadzornik izdaje potv­r­du s točno označenim oduzetim predmetima po vrsti i količi­ni.

Ustanova je dužna osigurati uvjete za održavanje i čuvanje privremeno oduzetih predmeta.

Članak 76.

Ako nadzornik utvrdi da je povredom propisa učinjen prekršaj, odnosno privredni prijestup ili kazneno djelo, dužan je bez odgađanja, a najkasnije u roku 8 dana od dana sastavljanja zapisnika, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu, odnosno prijavu za privredni prijestup ili kaznenu prijavu drugom nadležnom tijelu.

Uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno prijavu drugom nadležnom tijelu, prilaže se zapisnik o činjenicama utvrđenim prilikom obavljanja nadzora.

Članak 77.

U postupku provođenja nadzora kad nadzornik izriče upravnu mjeru donosi rješenje.

Žalba protiv rješenja o upravnoj mjeri može se izjaviti Ministarstvu.

Žalba se izjavljuje putem Ustanove.

Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

Članak 78.

Nadzornik je dužan rješenje iz članka 77. ovoga Pravilnika donijeti i dostaviti stranci bez odgađanja, a najkasnije u roku 8 dana od dana sastavljanja zapisnika.

Protiv rješenja nadzornika o određivanju upravne mjere stranka može u roku 8 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalbu Ministarstvu.

Ako nadzornik nađe da je podnijeta žalba dopuštena, pravovremena i izjavljena od ovlaštene osobe, a nije novim rješenjem zamijenio rješenje koje se žalbom pobija, dužan je u roku 3 dana od dana primitka, žalbu uputiti na rješavanje Ministarstvu.

Ministarstvo je dužno rješenje o žalbi donijeti i dostaviti stranci u roku 30 dana računajući od dana primitka uredno predane žalbe.

Članak 79.

Zaključak o dozvoli izvršenja rješenja nadzornik je dužan donijeti bez odgađanja, a najkasnije u roku 8 dana od dana kad je rješenje postalo izvršno.

Troškove izvršenja snosi stranka koja je bila dužna izvršiti upravnu mjeru.

Članak 80.

Na vođenje postupka u svezi izricanja upravnih mjera propisanih ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 81.

Nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je naplatiti novčanu kaznu na licu mjesta za prekršaje propisane člankom 85., 86., 87. i 88. ovoga Pravilnika.

O naplaćenoj kazni na mjestu prekršaja izdaje se potvrda.

Ako prekršitelj iz bilo kojeg razloga ne plati kaznu na mjestu prekršaja, može to učiniti u roku 8 dana od dana kad je učinjen prekršaj.

Ako osoba koja je učinila prekršaj odbije platiti kaznu na mjestu prekršaja ili ne plati kaznu u roku od 8 dana, nadzornik podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu radi utvrđivanja prekršajne odgovornosti sukladno ovom Pravilniku i Zakonu o zaštiti prirode.

Uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka prilaže se zapisnik o činjenicama utvrđenim prilikom nadzora i o odbijanju plaćanja kazne na mjestu prekršaja, odnosno u roku utvrđenom stavkom 4. ovoga članka.

Članak 82.

Nadzornik je dužan voditi očevidnik o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama.

Način vođenja očevidnika utvrđuje ravnatelj Ustanove.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 83.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. izvrši radnje kojima se ugrožavaju, oštećuju ili uništavaju geološke, hidrogeološke, hidrološke, geomorfološke, paleonto­loš­ke, krajobrazne i druge vrijednosti nežive prirode (članak 5. sta­vak 1.);

2. gradi objekte ili izvodi građevinske radove bez ishođenja uvjeta zaštite prirode i dopuštenja Ustanove (članak 6.);

3. obavlja hidromeliorativne zahvate bez ishođenja uvjeta zaštite prirode (članak 7.);

4. vadi mineralne sirovine, pijesak i dr. i mijenja krajobraz (članak 8. stavak 1.);

5. istražuje i eksploatira mineralne sirovine, podiže rudarske objekte i postrojenja, te mijenja i umanjuje kakvoću krajobraza (članak 8. stavak 2.);

6. onečišćava zrak, tlo i vodu (članak 9. stavak 1.);

7. bere, sakuplja, uklanja sa staništa i oštećuje biljke bez dopuštenja Ministarstva (članak 10.);

8. unosi i sadi strane (alohtone), hibridne i klonirane biljne vrste (članak 11.);

9. obavlja poljoprivrednu djelatnost koja nije tradicionalna (članak 12. stavak 1.);

10. pali travu i korov (članak 13.);

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn.

Članak 84.

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. izvrši radnje kojima se ugrožavaju, oštećuju ili uništavaju geološke, hidrogeološke, hidrološke, geomorfološke, paleontološ­ke, krajobrazne i druge vrijednosti nežive prirode (članak 5. stavak 1.),

2. gradi objekte ili izvodi građevinske radove bez ishođenja uvjeta zaštite prirode i dopuštenja Ustanove (članak 6.);

3. obavlja hidromeliorativne zahvate bez ishođenja uvjeta zaštite prirode (članak 7.);

4. vadi mineralne sirovine (pijesak i dr.) i mijenja krajobraz (članak 8.stavak 1.);

5. istražuje i eksploatira mineralne sirovine, podiže rudarske objekte i postrojenja, te mijenja i umanjuje kakvoću krajobraza (članak 8. stavak 2.);

6. onečišćava zrak, tlo i vodu (članak 9. stavak 1.);

7. bere, sakuplja, uklanja sa staništa i oštećuje biljke (članak 10.);

8. unosi i sadi strane (alohtone), hibridne i klonirane biljne vrste (članak 11.);

9. obavlja poljoprivrednu djelatnost koja nije tradicionalna (članak 12. stavak 1.);

10. pali travu i korov;

11. obavlja sječu i pošumljavanje suprotno odredbama Pravi­lnika (članak 14.);

12. ne obavlja sanitarnu sječu i druge šumske aktivnosti i radnje sukladno ovom Pravilniku (članak 15.);

13. rastjeruje, proganja, uznemirava, hvata, ozljeđuje i ubija životinjske vrste suprotno odredbama Pravilnika (članak 16.);

14. unosi i pušta strane (alohtone), hibridne i klonirane životinjske vrste (članak 17.);

15. izvodi nisko nadlijetanje letjelice nad Nacionalnim parkom bez dopuštenja Ministarstva (članak 18.);

16. obavlja ispašu suprotno odredbama Pravilnika (članak 19.);

17. obavlja zaprašivanje kemijskim sredstvima ili na drugi način masovno uništavanje insekata bez dopuštenja Ustanove (članak 20.);

18. sakuplja potočne rakove, žabe, puževe i gljive te ljekovito bilje (članak 21.);

19. organizira i obavlja lov, te obavlja lovne aktivnosti (članak 22. stavak 1.);

20. lovi, gradi ili postavlja lovnogospodarske i lovnotehničke objekte suprotno uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom (članak 22. stavak 2.);

 21. nosi i koristi vatreno oružje i druga sredstva za lov bez dopuštenja (članak 23);

22. organizira lov, sakupljanje i vađenje vodenih organizama suprotno odredbama ovoga Pravilnika (članak 24.);

23. obavlja istraživanja suprotno uvjetima propisanim ovim Pravilnikom (članak 25.);

24. obavlja istraživanja na način da se ugrožava izvornost prirode i izgled krajobraza (članak 26.);

25. ulazi u Nacionalni park na mjestima koja nisu za to određena (članak 29. stavak 1.);

26. ne plati naknadu za ulaz u Nacionalni park (članak 29. stavak 2.);

27. se ne pridržava kretanja i mjesta koje se mogu posjećivati (članak 30.);

28. kreće se izvan dopuštenih područja bez pratnje zaposlenika Ustanove (članak 31.);

29. dopušta slobodno kretanje psa mimo uvjeta propisanih Pravilnikom (članak 32.);

30. organizira i obavlja prijevoz posjetitelja u Nacionalnom parku bez dopuštenja Ustanove (članak 33.);

31. vozi nedopuštenom brzinom utvrđenom Pravilnikom (članak 34.);

32. parkira na nedozvoljena mjesta (članak 36.);

33. organizira boravak i noćenje posjetitelja na mjestima koja za to nisu određena (članak 39.);

34. organizira ili kampira na mjestima koja za to nisu određena i bez odobrenja Ustanove (članak 40.);

35. loži vatru izvan naselja i mjesta koja posebno nisu označena za tu namjenu (članak 41.);

36. kupa se u Nacionalnom parku na nedopuštenom mjestu ili koristi šampone i deterdžente za pranje (članak 42.);

37. obavlja rekreativne aktivnosti na mjestima na kojima nije dopušteno (članak 43. stavak 2.);

38. organizira rekreativne djelatnosti bez dopuštenja Ustanove (članak 43. stavak 6.);

39. penje se bez dopuštenja ili bez prikladne opreme (članak 45.);

40. odbije postupiti po zabrani penjanja od strane ovlaštene osobe (članak 45. stavak 2.);

41. ne prijavi mjesto i vrijeme namjeravane rekreativne aktivnosti prilikom ulaska u Nacionalni park, ili se ne pridržava propisanih pravila u obnašanju tih aktivnosti (članak 46.);

42. se ne pridržava privremene i trajne zabrane obavljanja rekreativne aktivnosti na određenom području (članak 47.);

43. organizira školu penjanja bez dopuštenja Ustanove (članak 48.);

44. uspostavlja nove poljoprivredne površine, gradi i uspostavlja farme za uzgoj domaćih i divljih životinja, kao i ostalih poljoprivrednih i stočarskih aktivnosti suprotno odredbama ovoga Pravilnika (članak 49.);

45. obavlja djelatnost na području Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove i bez ishođenja uvjeta zaštite prirode (članak 50.);

46. kreće se Nacionalnim parkom bez propisane iskaznice ili bez posebnog dopuštenja (članak 51.);

47. prometuje cestama Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove (članak 52. stavak 1.);

48. snima i fotografira u komercijalne svrhe bez dopuštenja Ustanove (članak 53.);

49. ne provodi mjere protupožarne zaštite propisane Pravilnikom (članak 55. stavak 3.);

50. skladišti i manipulira zapaljivim i eksplozivnim sredstvima bez dopuštenja Ustanove i poduzimanja preventivnih sigurnosnih mjera zaštite (članak 60.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn.

Članak 85.

Novčanom kaznom od 300,00 kn kaznit će se na mjestu izvršenja prekršaja osoba ako:

1. ne odlaže otpatke na za to predviđenim i označenim mjestima (članak 9. stavak 2.).

2. se zatekne u Nacionalnom parku bez ulaznice (članak 29. stavak 4.);

3. se kreće izvan područja namijenjenih za razgledavanje i posjećivanje (članak 30. stavak 1.);

4. u tijeku obilaska Nacionalnog parka ako psa ne vodi na uzici (članak 32. stavak 2.);

5. prekorači dopuštenu brzinu do 10 km/h (članak 34. stavak 1.);

6. parkira vozilo na mjestu na kojem to nije dozvoljeno (članak 36. stavak 1. i 4.);

7. koristi bicikl mimo uvjeta (članak 38.);

8. kupa se u Nacionalnom parku na nedopuštenom mjestu (članak 42.);

9. ako se zatekne na području na kojem nije dopušteno kretanje (članak 51.).

Članak 86.

Novčanom kaznom od 400,00 kn kaznit će se na mjestu izvršenja prekršaja osoba ako:

1. za vrijeme kupanja koristi šampone i deterdžente (članak 42. stavak 3.);

2. prekorači dopušenu brzinu u upravljanju vozilom za više od 10 km/h (članak 34. stavak 1.);

3. parkira vozilo na nedopuštenom mjestu i na način da ometa prometovanje (članak 36.);

4. kampira ili logoruje izvan organiziranih mjesta na području Nacionalnog parka (članak 40.);

5. obavlja rekreacijske djelatnosti na nedopuštenom mjestu (članak 43. stavak 2.);

6. obavlja rekreativnu aktivnost penjanja bez dopuštenja (ulaznice) i potrebite opreme (članak 45. stavak 1.).

Članak 87.

Novčanom kaznom od 500,00 kn kaznit će se na mjestu izvršenja prekršaja osoba ako:

1. lovi, sakuplja i vadi vodene organizme bez dopuštenja Ministarstva (članak 24.);

2. se penje izvan odobrenih smjerova (članak 44. stavak 2.);

3. odbije postupiti po nalogu stručne osobe o zabrani daljnjeg penjanja zbog neposjedovanja odgovarajuće opreme i vještine penjanja (članak 45. stavak 2.);

4. obavlja djelatnost suprotno izdanim uvjetima (članak 50. stavak 1.).

Članak 88.

Novčanom kaznom od 600,00 kn kaznit će se na mjestu izvršenja prekršaja osoba ako:

1. uništava i sakuplja fosile i fosilne ostatke, te ukrase u špiljama i drugim speleološkim objektima (članak 5. stavak 1. podstavak 2.);

2. se zatekne u obavljanju radnji onečišćenja zraka, tla i vode (članak 9. stavak 1.);

3. bere, sakuplja, uklanja sa staništa i oštećuje biljke bez dopuštenja Ministarstva (članak 10.);

4. pali travu i korov bez dopuštenja Ustanove (članak 13.);

5. rastjeruje, proganja, uznemirava i hvata životinje bez dopuštenja Ministarstva (članak 16.);

6. sakuplja potočne rakove, žabe, puževe, gljive ili ljekovito bilje (članak 21.);

7. nosi vatreno oružje odnosno drugo oružje pogodno za lov (članak 23.);

8. loži vatru izvan naselja i mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu (članak 41.);

9. obavlja djelatnost na području Nacionalnog parka bez dopuštenja (članak 50. stavak 3.);

10. snima ili fotografira u komercijalne svrhe bez dopuštenja Ustanove (članak 53.).

Članak 89.

Prihodi ostvareni od naplate novčanih kazni na mjestu prekršaja prihodi su Ustanove i koriste se za zaštitu i promicanje Nacionalnog parka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 90.

Ravnatelj Ustanove donijet će akte propisane ovim Pravilnikom, u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Ustanova će u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obaviti označavanje na području Nacionalnog parka sukladno ovom Pravilniku.

Članak 91.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku »Pakleni­ca« (»Na­rod­ne novine« br. 157/98).

Članak 92.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612–07/00–07/0013

Urbroj: 531–01–00–1

Zagreb, 17. srpnja 2000.

Ministar
 Božo Kovačević, v. r.