Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku »Mljet«

NN 76/2000 (28.7.2000.), Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku »Mljet«

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA

1646

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« br. 30/94 i 72/94) i članka 16. stavka 2. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (»Narodne novine« br. 48/99 i 15/00), ministar Ministarstva za zaštitu prirode i okoliša donosi

PRAVILNIK

O UNUTARNJEM REDU U NACIONALNOM PARKU  »MLJET«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja zaštite, unapređenja i korištenja Nacionalnog parka »Mljet« (u daljnjem tekstu: Nacionalni park), te propisuju prekršaji i određuju upravne mjere za nepoštivanje odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Zaposlenici Javne ustanove »Nacionalni park Mljet« (u daljnjem tekstu: Ustanova), stanovnici, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama, te pravne i fizičke osobe koje na području Nacionalnog parka obavljaju dopuštenu djelatnost i posjetitelji Nacionalnog parka dužni su se pridržavati odredaba ovoga Pravil­nika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na način da se ne ograničavaju uobičajene životne aktivnosti i rad stanovnika, odnosno vlasnika i ovlaštenika prava na nekretninama u Nacionalnom parku.

Za ograničenja kojima su podvrgnuti vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama u Nacionalnom parku imaju pravo na naknadu u skladu sa zakonom.

Stanovnici, odnosno vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama u Nacionalnom parku imaju pravo na naknadu štete koju nanesu životinje Nacionalnog parka. Visina štete utvrđuje se sporazumno, a u slučaju spora o visini štetete odlučuje sud.

Izgradnja objekata u Nacionalnom parku dopuštena je sukladno Prostornom planu Nacionalnog parka i uvjetima zaštite prirode koje izdaje Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja.

Stanovnici Nacionalnog parka i iseljeni vlasnici zemljišta sa području Nacionalnog parka, kao i njihova rodbina imaju prestižno pravo izgradnje objekata ako žive ili se žele vratiti živjeti na području Nacionalnog parka.

Članak 4.

Ustanova je dužna skrbiti o zaštiti, održavanju i promicanju Nacionalnog parka.

Ustanova upravlja područjem Nacionalnog parka na temelju programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka sukladno zakonu, Prostornom planu Nacionalnog parka »Mljet« (u daljnjem tekstu: Prostorni plan) i ovom Pravilniku.

II. UNUTARNJI RED U NACIONALNOM PARKU

1. ZAŠTITA ŽIVE I NEŽIVE PRIRODE

Članak 5.

Radi očuvanja neizmijenjenih, iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti Nacionalnog parka, zabranjene su na cijelom njegovom području:

– gospodarske uporabe prirodnih dobara,

– radnje i djelatnosti kojim se umanjuje vrijednosti prirodnih dobara, osobito tla, šume i ostale vegetacije, te mora i podmorja,

– svaki zahvat koji ima štetan učinak na geomorfološku, biološku i krajobraznu raznolikost, očuvanje prirodnog genetskog sklada i sklada prirodnih zajednica, te sklada žive i nežive prirode.

1.1. Zaštita nežive prirode

Članak 6.

Radi zaštite geoloških, geomorfoloških, krajobraznih i drugih vrijednosti nežive prirode u Nacionalnom parku zabranjeno je:

– svako zadiranje u tlo kojim se ugrožavaju, oštećuju i uništavaju izvorne vrijednosti geološke podloge, odnosno prirodnih izdanaka stijena,

– svako uništavanje, iznošenje i otuđivanje antropoloških nalaza i materijalnih ostataka različitih kultura, te arheoloških i fosilnih nalaza,

– svako mijenjanje, oštećivanje i umanjenje izvornih i estetskih vrijednosti prirodnog i doprirodnog krajobraza, te kulturno–povijesnih građevina i spomenika kulture,

– svako pogoršanje kakvoće mora i podmorja, te njihovo onečišćavanje.

Iznimno, radnje iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka dopuštene su u svrhu znanstveno-istraživačkog rada uz ishođenje dopuštenja Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Radi zaštite i očuvanja geoloških, geomorfoloških i drugih krajobraznih vrijednosti Ustanova može donositi posebne programe (posebni projekti, znanstvene studije i dr.) uz suglasnost Ministarstva.

Članak 7.

Na području Nacionalnog parka zabranjene su radnje koje mogu prouzročiti promjene ili oštećenja na ovom zaštićenom dijelu prirode, te radnje koje mijenjaju prirodni izgled i narušavaju krajobrazne vrijednosti Nacionalnog parka, poput izgradnje novih gospodarskih objekata, puteva, dalekovoda i slično.

Iznimno, uz dopuštenje Ustanove, koje se izdaje na temelju uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo, dozvoljena je izgradnja objekata koji služe zaštiti, održavanju i promicanju Nacionalnog parka, i koji ne narušavaju njegov prirodni izgled i krajobrazne vrijednosti.

Turističko-ugostiteljski i drugi objekti mogu se graditi, obnavljati, adaptirati i uređivati sukladno Prostornom planu i posebnim uvjetima zaštite prirode koje izdaje Ministarstvo.

Zabranjeno je nasipavati more, izgrađivati pristupe obali, obalu, lučice, vezove i druge vrste pristana na području Nacionalnog parka, osim na za to Prostornim planom predviđenim mjestima i uz posebne uvjete zaštite prirode koje propisuje Ministarstvo.

Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se i na grad­nju i postavljanje privremenih objekata.

Članak 8.

Zabranjeno je vađenje kamena, šljunka, pijeska i drugih mineralnih sirovina, kao i bilo koje drugo korištenje prirodnih izvora ili mijenjanje krajobraza.

Zabranjeno je istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina (kamena, pijeska, šljunka, i dr.), gradnja kopova i podizanje postrojenja, te mijenjanje i umanjivanje kakvoće krajobraza.

Iznimno, dozvoljena je eksploatacija mineralnih sirovina u svrhu sanacije postojećih napuštenih nesaniranih kopova, opasnih za ljude i životinje, ili onih koji su vizualno neprimjereni krajobrazu ili umanjuju izvornu vrijednost krajobraza, uz ishođenje uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Članak 9.

Zabranjeno je svako onečišćenje zraka, tla, vode, mora i podmorja, odnosno umanjenje njihovih izvornih vrijednosti, a osobito:

– odlaganje svih vrsta otpada (industrijskog, građevinskog, komunalnog, kućnog, radioaktivnog i dr.),

– sve vrste emisija tvari i energije (buka, vibracije, zračenja, toplina i dr.), te biološko onečišćenje.

Članak 10.

Radi zaštite prostora Nacionalnog parka od onečišćenja Ustanova može uz suglasnost mjerodavnog tijela nadležnog za komunalne poslove utvrditi mjesto i vrijeme privremenog odlaganja komunalnog otpada.

Pravne i fizičke osobe koje koriste poslovne objekte na području Nacionalnog parka, ili koje na tom području obavljaju poslovnu djelatnost, posjetitelji Nacionalnog parka, kao i druge osobe, dužni su odlagati otpad na mjestima i na način koji odredi Ustanova.

Posjetitelji mogu svoj otpad neposredno iznositi iz Nacionalnog parka.

Ustanova je dužna osigurati i označiti mjesta za odlaganje otpada sukladno ovom Pravilniku.

1.2. Zaštita žive prirode

1.2.1. Zaštita biljnog svijeta

Članak 11.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je branje, sakupljanje, uklanjanje sa staništa i oštećivanje biljaka bez dopuštenja Ministarstva.

Branje i sakupljanje biljaka na poljoprivrednim površinama i okućnicama je dopušteno.

Članak 12.

Zabranjeno je unošenje i sadnja stranih (alohtonih), hibridnih i kloniranih biljnih vrsta na području Nacionalnog parka.

Članak 13.

Na području Nacionalnog parka obavljanje tradicionalne poljoprivrede je dozvoljeno, posebno vinogradarstvo i maslinarstvo korištenjem uobičajnih poljoprivrednih strojeva i alata.

Košnja trave je dopuštena.

Ustanova organizira košenje trave na putevima i prosjecima radi protupožarne zaštite.

Ispaša je dopuštena uz uvjete koje utvrđuje Ustanova.

Članak 14.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je paljenje šume, trave i korova.

Travu i korov zabranjeno je paliti i na poljoprivrednim povr­ši­nama i okućnicama.

Članak 15.

Na području Nacionalnog parka zabranjena je sječa i pošu­mljavanje.

Iznimno, na temelju programa zaštite, očuvanja i održavanja šuma (posebni programi ili znanstvene studije) i uz dopuštenje Ministarstva, dozvoljena je sanitarna sječa, sječa uzgojnog karaktera i uzgojni radovi, ako služi za očuvanje i promicanje očuvanja šumskih zajednica u Nacionalnom parku.

1.2.2. Zaštita životinjskog svijeta

Članak 16.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je rastjerivanje, proganjanje, uznemiravanje, hvatanje, ozljeđivanje i ubijanje ži­vo­­ti­nj­skih vrsta.

Iznimno, na temelju znanstvene studije i uz dopuštenje Ministarstva mogu se hvatati životinjske vrste, ako to služi očuvanju i promicanju očuvanja životinjskih vrsta Nacionalnog parka.

Uz dopuštenje Ministarstva, dozvoljeno je hvatanje životinjskih vrsta u svrhu znanstvenog proučavanja i radi provođenja sanitarnih mjera, te reduciranje broja na procijenjeni stanišni kapacitet.

Zabranjeno je loviti, hvatati i uznemiravati ptice u preletu.

Članak 17.

Zabranjeno je unošenje stranih (alohtonih), hibridnih i kloniranih životinjskih vrsta na području Nacionalnog parka.

Članak 18.

U Nacionalnom parku zabranjeno je zaprašivanje kemijskim sredstvima ili na drugi način masovno uništavanje kukaca.

Iznimno, uz dopuštenje Ustanove koje se izdaje na temelju posebnih uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo, mogu se obavljati mjere zaštite od najezde kukaca.

U naseljima Nacionalnog parka dopušteno je zaprašivanje muha i komaraca.

Članak 19.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je sakupljanje žaba, puževa i gljiva, te branje ljekovitog bilja, kao i svako drugo sakupljanje dijelova žive i nežive prirode osim na poljoprivrednom zemljištu i okućnicama.

Članak 20.

Na području Nacionalnog parka zabranjena je svaka vrsta lova i lovnih aktivnosti.

Iznimno na području Nacionalnog parka dozvoljeno je hvatanje ili ubijanje životinja u znanstveno-istraživačke svrhe, radi provođenja sanitarnih mjera te reduciranje broja na procijenjeni stanišni kapacitet, uz dopuštenje Ministarstva.

Uz vanjski rub kopnene granice Nacionalnog parka do 500 metara nije dozvoljeno loviti, graditi ili postavljati lovno-gospodarske i lovno-tehničke objekte.

Članak 21.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je nošenje i korištenje vatrenog oružja, kao i drugih sredstava pogodnih za lov (luk i strijele, klopke, mreže za lov itd.).

Vatreno oružje mogu nositi samo službene i ovlaštene osobe u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom.

2. RIBOLOV

Članak 22.

Na području Nacionalnog parka ribolov je zabranjen.

Iznimno, na području Nacionalnog parka dopušten je rekreacijski ribolov posjetiteljima Nacionalnog parka, te tradicionalni ribolov stanovnicima, vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama u Nacionalnom parku, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Rekreacijski i tradicionalni ribolov nije dopušten u Malom i Velikom jezeru, te u kanalu Soline.

Članak 23.

Za rekreacijski ribolov u Nacionalnom parku mora se dobiti dozvola koju izdaje Ustanova. Za dozvolu se plaća naknada.

Dozvola se izdaje najmanje za jedan dan, a najviše za petnaest dana.

Ovisno o duljini trajanja dozvole plaća se naknada.

Visinu naknade za obavljanje rekreacijskog ribolova utvr­đuje Ustanova.

Članak 24.

Rekreacijski ribolov smije se obavljati uz uporabu tri povraza s najviše 3 udice.

Članak 25.

Rekreacijski ribolov smije se obavljati s obale ili iz plovila od izlaska do zalaska sunca.

Rekreacijski ribolov nije dozvoljen noću.

Za vrijeme lovostaja rekreacijski ribolov je zabranjen.

Lokalitete i pobliže uvjete za rekreacijski ribolov propisuje Ustanova.

Članak 26.

U rekreacijskom ribolovu dozvoljen je dnevni ulov od 2 kg po dozvoli.

Količina ulova iz stavka 1. ovoga članka može biti i veća ako se radi o ulovu jedne ribe ili druge lovine (hobotnica, lignja, sipa i dr.) teže od 2 kg.

Članak 27.

Ribe i druge lovine ulovljene u obavljanju rekreacijskog ribolova ne smiju se stavljati u promet.

Članak 28.

U rekreacijskom ribolovu zabranjena je upotreba ribolovnih alata koji nisu navedeni u članku 24. ovoga Pravilnika.

Članak 29.

Stanovnici, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama na području Nacionalnog parka, mogu obavljati ribolov na temelju dozvole uz uporabu sljedećih ribolovnih alata:

1. Mreže stajačice

– mreža oližnica, ukupne duljine do 50 metara, veličine oka najmanje 8 mm,

– mreža gavunara, ukupne duljine do 60 metara, veličine oka od 10 do 12 mm,

– mreža girara, ukupne duljine do 120 metara, veličine oka od 15 do 17 mm,

– mreža menulara, ukupne duljine do 120 metara, veličine oka od 18 do 20 mm,

– mreža bukvara, ukupne duljine do 100 metara, veličine oka od 22 do 30 mm,

– mreža prostica, ukupne duljine do 200 metara, veličine oka od 32 do 50 mm,

– mreža poponica, ukupne duljine do 150 metara, maha 40 do 50 mm, popon 120 do 200, te visine mreže 1,5 m.

2. Vrše za lov riba i rakova

– do dvije (2) vrše za lov ribe najmanje promjera oka 30 milimetara,

– vrše za lov rakova najmanje promjera oka 60 milimetara.

3. Udičarski ribolovni alati

– ukupno do tri (3) komada odmeta, končanica, povlačnih povraza ili panula,

– ukupno do pet (5) komada povraza s kukom za lov glavonožaca,

– jedan ili više parangala sa ukupno do dvije stotine (200) udica,

– osti bez uporabe svjetla.

Zabranjen je lov mrežom oližnicom u razdoblju od svibnja do konca lipnja, gavunarom od veljače do konca travnja, girarom od svibnja do konca rujna, poponicom od svibnja do 15. kolovoza i lov vršama za jastoge od rujna do konca travnja.

U Velikom jezeru lov liganja s kukom bez uporabe osvje­tljenja, u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca tekuće godine, kao i lov gofova panulom, dozvoljen je stanovnicima, vlasnicima i ovla­štenicima prava na nekretninama u naseljima Soline, Babine kuće, Njivice, Pristaništa i Goveđara.

Zabranjena je uporaba ribolovnih alata koji nisu navedeni u stavku 1., 2. i 3. ovoga članka.

Članak 30.

Kod obavljanja ribolova mrežama stajačicama u plovilu se istodobno smije nalaziti i u ribolovu istodobno rabiti najviše do 250 metara ukupne duljine svih vrsta mreža stajačica.

Kod obavljanja ribolova osobe s dozvolom ne smiju združi­vati alate i opremu za ribolov, niti združenim alatom i opremom obavljati ribolov istim plovilom.

Kod obavljanja ribolova u plovilu kojim se obavlja ribolov može se, zbog sigurnosti ovlaštenika ribolova, još nalaziti jedna ili više osoba čija se pomoć može koristiti kod obavljanja ribolova.

U obavljanju ribolova zabranjeno je rabiti plovilo s ugra­đenim staklom na dnu plovila ili druge naprave pomoću kojih je moguće gledati pod morem.

Članak 31.

Stanovnici, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama u Nacionalnom parku mogu dobiti dopuštenje za obavljanje ribolova alatima iz članka 29. stavka 1. ovoga Pravilnika ako posjeduju povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova ili odobrenje za mali ribolov.

Dozvola za obavljanje ribolova stanovnicima, vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama u Nacionalnom parku izdaje se na vrijeme od 5 godina.

Dozvola prestaje važiti njenim istekom, iseljenjem imatelja dozvole s područja Nacionalnog parka, ili prestankom vlasničkog ili ovlašteničkog prava na nekretninama u Nacionalnom parku.

Članak 32.

U ribolovu uz korištenje ribolovnog alata prema odredbama članka 29. ovoga Pravilnika dozvoljen je dnevni ulov do 7 kg po dozvoli.

Ulovljene ribe i druge lovine ne smiju se stavljati u promet.

Količina ulova iz stavka 1. ovoga članka može biti i veća ako se radi o ulovu jedne ribe ili druge lovine teže od 7 kg.

Članak 33.

Zabranjen je lov, sakupljanje i vađenje školjkaša, trpova, ježinaca i drugih morskih organizama na području Nacionalnog parka.

Dozvoljen je lov, sakupljanje i vađenje školjkaša, trpova, ježinaca i drugih morskih organizama u znanstvene i obrazovne svrhe na temelju dopuštenja Ministarstva.

4. ISTRAŽIVANJE

Članak 34.

Nacionalni park, kao područje višestrukih prirodnih i znanstvenih vrijednosti, namijenjen je i znanstvenom istraživanju.

Za znanstveno istraživanje na području Nacionalnog parka, potrebno je ishoditi dopuštenje Ministarstva.

Znanstvena istraživanja koja imaju za svrhu bolje upoznavanje, cjelokupnog ekosustava ili karakter praćenja (monitoringa), imaju prednost pri dobivanju dopuštenja.

U dopuštenju iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se i uvjeti zaštite prirode.

O izdanom dopuštenju za znanstveno istraživanje Ministarstvo izvješćuje Ministarstvo znanosti i tehnologije i Ustanovu.

Pravne i fizičke osobe koje su obavile istaživanje dužne su u roku 60 dana od dana isteka dopuštenog roka za istraživanje dostaviti izviješće o rezultatima istraživanja Ministarstvu.

Članak 35.

Znanstvena istraživanja koja bi ugrozila izvornost prirode u Nacionalnom parku, ili bi dovela do promjene staništa i izgleda krajobraza, ili uništavanja geoloških, hidroloških, geomorfoloških i drugih vrijednosti, ili ugrožavanja biljnih vrsta, ili rastjerivanja, uznemiravanja, hvatanja, ozljeđivanja i ubijanja životinjskih vrsta nisu dozvoljena.

Članak 36.

Ustanova prati i nadzire istraživačke radnje u Nacionalnom parku.

Ustanova ima pravo prekinuti istraživačke radnje u slučaju da se istraživači ne pridržavaju uvjeta utvrđenih u dopuštenju ili po­sebno dogovorenih s Ustanovom o načinu i vremenu istraži­va­nja, te ako istraživači svojom djelatnošću i radnjama nanose štetu Nacionalnom parku.

5. ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

Članak 37.

U Nacionalnom parku posebno su zaštićena spomenička područja, i to:

– otočić Sv. Marije s Benediktinskim samostanom,

– antički rezidencijalni kompleks (palača), ostatci starokrš­ćan­skih crkava, rimske ville rusticae i ostaci terma (arheološki lo­kalitet) u Polačama,

– hidroarheološki lokaliteti u luci Polače, u podmorju otočića Pomeštak i dr.,

– arheološki lokalitet u Pomeni,

– ostaci Ilirske gradine na brdu Veliki Gradac,

– ostalih arheoloških i spomeničkih lokaliteta.

Zaštita navedenih spomenika kulture, kao i drugih kulturnih dobara na području Nacionalnog parka provodi se u skladu sa zakonom.

Zabranjeno je svako oštećivanje spomenika kulture.

Zabranjeno je iskopavanje i iznošenje arheoloških nalaza.

Radnje na spomenicima kulture mogu se obavljati samo na temelju dopuštenja tijela Ministarstva nadležnog za zaštitu spomenika kulture.

6. POSJEĆIVANJE, RAZGLEDAVANJE I REKREACIJA

6.1. Posjetitelji

Članak 38.

Nacionalni park kao područje s naglašenim prirodnim, znanstvenim, kulturnim, odgojno-obrazovnim i turističko-rekreativnim vrijednostima namijenjen je posjećivanju i razgledavanju.

Ustanova donosi program (model) posjećivanja i razgledavanja kojim se pobliže uređuju moguća mjesta posjećivanja, istovremeni broj posjetitelja u tijeku dana, način posjećivanja i organiziranje prezentacijskog centra Ustanove.

Članak 39.

Posjetitelji Nacionalnog parka mogu u njega ući samo na mjestima koja su određena kao ulazi u Nacionalni park.

Za ulaz u Nacionalni park plaća se naknada Ustanovi.

Visinu naknade (cjenik) za ulaz u Nacionalni park utvrđuje Upravno vijeće Ustanove uz suglasnost Ministarstva.

Ustanova je dužna cjenikom utvrditi povoljnije uvjete posje­ćivanje i razgledavanja (niže cjene ulaznice) za invalide Domo­vin­skog rata, djecu i umirovljenike, te za organizirane posjete uče­nika i studenata.

Posjetitelji su dužni sačuvati ulaznicu za vrijeme boravka u Nacionalnom parku.

Za vrijeme svog boravka, kretanja i razgledavanje Nacionalnog parka posjetitelji su se dužni pridržavati uputa koje su napisane na ulaznici, informativnim pločama, te drugim oznakama u Nacionalnom parku.

Ne smatraju se posjetiteljima prema ovom članku stanovnici, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama u Nacionalnom par­ku, članovi obitelji i druge osobe koje su u privatnom posjetu u Na­cionalnom parku.

Na članove obitelji i druge osobe koje su u privatnom posjetu stanovnika Nacionalnog parka, ako nisu smješteni na prostoru temeljnog fenomena, a žele posjetiti temeljni fenomen, primje­njuju se odredbe ovoga članka.

Članak 40.

Ulaz u temeljni fenomen Nacionalnog parka radi razgledavanja Velikog i Malog jezera, te otočića Sv. Marije s Benediktinskim samostanom i dr., posebno je obilježen i nalazi se na prometnici Polače – Goveđari – Pristanište kod Vrbovice, te na pje­ša­čkoj šetnici Pomena – Malo jezero.

Izvan ovih ulaza posjetitelji ne mogu ulaziti u zonu temeljnog fenomena.

Članak 41.

Unutar granica Nacionalnog parka dozvoljeno je kretanje posjetiteljima samo na područjima, putevima i stazama koje su ozna­čene i namijenjene razgledavanju i posjećivanju.

Pravce kretanja i mjesta koja se mogu posjećivati utvrđuje Ustanova.

Ustanova je dužna osigurati da pravci kretanja i mjesta koja se mogu posjećivati budu odgovarajuće označeni.

Članak 42.

Kretanje posjetitelja izvan područja i staza iz članka 40. stav­ka 1. i 2. ovoga Pravilnika dozvoljeno je samo uz pratnju zaposlenika Ustanove ili osobe koju je ovlastila Ustanova.

Stanovnici, odnosno vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama u Nacionalnom parku mogu se samostalno kretati i izvan područja i staza iz članka 40. stavak 1. i 2. ovoga Pravilnika uz uvjete propisane ovim Pravilnikom.

6.2. Prijevoz posjetitelja i prometovanje
u Nacionalnom parku

6.2.1. Prijevoz posjetitelja i prometovanje

Članak 43.

U Nacionalnom parku prijevoz posjetitelja i razgledavanje Nacionalnog parka na području temeljnog fenomena (Veliko i Malo jezero, otočić Sv. Marije i dr.) organizira Ustanova.

Iznimno, Ustanova može povjeriti prijevoz posjetitelja drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju provedenog natječaja.

O obavljanju djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka Ustanova izdaje dopusnicu.

Članak 44.

U Nacionalnom parku vozila se mogu kretati po javnim prometnicama.

Na ostalim prometnicama, koje nisu javne prometnice, mogu se kretati samo vozila Nacionalnog parka, drugih ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba, te stanovnika odnosno vlasnika i ovlašte­nika prava na nekretninama u Nacionalnom parku pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 45.

Prometovanje na cestama Nacionalnog parka unutar temeljnog fenomena dopušteno je, uz uvjete utvrđene ovim Pravilnikom, samo za vozila Ustanove, Hrvatske vojske, policije i javnih službi, te stanovnika, odnosno vlasnika i ovlaštenika prava na nekretninama u Nacionalnom parku, a iznimno vozilima drugih pravnih i fizičkih osoba koje uz odobrenje Ustanove obavljaju odgovarajuće poslove na zaštiti i očuvanju prirodnih i kulturnih dobara, odnosno obavljaju druge djelatnosti na području Nacionalnog parka za koje imaju dopuštenje Ustanove ili Ministarstva.

Članak 46.

Na prometnicama Nacionalnog parka koje nisu javne mogu prometovati: motorna vozila, traktori, radni strojevi, zaprežna vozila, elektromobili, bicikli bez i sa pomoćnim motorom i turistički vlak.

Turistički vlak obavlja prometovanje prometnicom oko Velikog jezera, a po potrebi i drugim prometnicama unutar Nacionalnog parka.

Sudionici u prometu dužni su upravljati vozilima uz prijeko potreban oprez jer se putevima Nacionalnog parka kreću i životinje.

Članak 47.

Zabranjeno je prometovanje na prometnicama oko Velikog jezera vozilima na motorni pogon, osim vozilima Ustanove i vozilima koja za to imaju dopuštenje Ustanove, odnosno posebno ovlaštenje (vatrogasna vozila, vozila policije i dr.), te vozilima stanovnika, vlasnika i ovlaštenika prava s ovog područja Nacionalnog parka.

Članak 48.

Posjetitelji koji vozilima dolaze u obilazak Velikog i Malog jezera, Babinih kuća, Njivica i Solina dužni su vozila parkirati na za to uređenom parkiralištu na području Vrbovica ili u Pomeni.

Vožnja od parkirališta Vrbovica prema Pristaništu, Babinim kućama, Njivicama i Solinama, kao i parkiranje dozvoljeno je sa­mo vlasnicima vozila koji stanuju u navedenim naseljima, vozilima Ustanove i vozilima koja za to imaju dopuštenje.

Vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama (vinogradima u Velikoj i Maloj Pomi, Gonoturu, Glogu, Glogovcu, Vrtima, Malom Gonoturu, Gonoturskoj, Lokvici i Bjejajrki) dozvolje­na je vožnja i parkiranje na određenim mjestima i u određeno vrijeme uz dopuštenje Ustanove koje se izdaje za određeno razdoblje.

Ustanova je dužna osigurati prijevoz posjetitelja od par­kirališta Vrbovica do Solina, Babinih kuća i Njivica najmanje če­tiri puta dnevno, a po potrebi i više puta.

Članak 49.

Na putevima Nacionalnog parka prednost u prometovanju imaju protupožarna i druga specijalna vozila, turistički vlak i izletnici u organiziranoj grupi – pješaci.

Kad su životinje u kretanju na prometnicama vozila moraju stati.

Članak 50.

Prometovanje vozila za snabdijevanje objekata i stanovnika u naseljima oko Velikog jezera organizira se sukladno potrebama stanovnika.

Vozilima koji obavljaju snabdjevanje ustanova izdaje posebnu dopusnicu.

Članak 51.

Vozila se mogu parkirati na za to određenim i označenim mjestima.

Zabranjeno je parkiranje vozila na putevima Nacionalnog parka.

Na zelenim površinama Nacionalnog parka zabranjeno je kretanje, parkiranje i zaustavljanje vozila, što uključuje bilo kakvo parkiranje vozila izvan trake prometnice (ispod stabala i sl.).

Članak 52.

Po završetku radnog vremena vozila Ustanove parkiraju se na parkiralištu Vrbovica ili na drugom parkirališnom mjestu o čemu odlučuje ravnatelj Ustanove.

Na Pristaništu mogu biti parkirana samo dežurna vozila Ustanove i vatrogasna vozila.

Iznimno, na Pristaništu se može organizirati dovoženje i prihvat posjetitelja autobusom za posjetitelje koji organizirano posjećuju otočić Sv. Mariju (Benediktinski samostan).

Članak 53.

Za turistički vlak kao radno stajalište određuje se prostor na Pristaništu.

Članak 54.

Mjesta za parkiranje motornih vozila državnih tijela i javnih službi mogu se odrediti i posebnom odlukom Ustanove.

Članak 55.

Brzina kretanja vozila na motorni pogon na putevima Nacionalnog parka unutar temeljnog fenomena je:

– za izletnički vlak, traktore i radne strojeve do 20 km/h,

– za autobuse, teretna i kombi vozila do 30 km/h,

– za osobna vozila do 40 km/h.

Brzina kretanja vozila na motorni pogon na javnim putevima u Nacionalnom parku ograničena je na 60 km/h.

Članak 56.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom, a odnose se na ponašanje u prometu, neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i drugih propisa koji uređuju ponašanje sudionika u prometu.

Članak 57.

Za regulaciju prometa u skladu s ovim Pravilnikom, na prometnicama Nacionalnog parka postavljaju se prometni znakovi, sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona, vodeći računa o estetskim vrijednostima prostora.

Članak 58.

Kontrolu i reguliranje prometa, kontrolu vozila, vozača i drugih sudionika u prometovanju na putevima Nacionalnog parka obavljaju nadzornici i druge ovlaštene osobe.

Članak 59.

Protiv prekršitelja prometnih propisa, ovlaštene osobe poduzimaju mjere u skladu sa zakonom, drugim propisima o prometovanju i ovim Pravilnikom.

Nadzornik Nacionalnog parka kontrolu prometa obavlja sukladno ovom Pravilniku i može poduzeti samo mjere propisane ovim Pravilnikom.

6.2.2. Plovidba i privez plovila

Članak 60.

Prijevoz gostiju hotela i posjetitelja na Velikom jezeru obavlja se plovilima Ustanove, a može se obavljati i plovilima i drugih pravnih i fizičkih osoba kojima to Ustanova odobri.

Prednost u obavljanju djelatnosti prijevoza sukladno stavku 1. ovoga članka imaju stanovnici Nacionalnog parka.

Fizičke i pravne osobe koje obavljaju prijevoz gostiju hotela i posjetitelja dužne su pridržavati se odredaba ovoga Pravilnika, a prijevoz obavljaju prema uvjetima i na način koji odredi Ustanova.

U Malo jezero dozvoljen je ulazak samo plovilima na vesla.

Članak 61.

U Velikom jezeru i kanalu Soline dozvoljena je plovidba i privez plovila stanovnicima, odnosno vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama u Goveđarima, Babinim kućama, Njivicama, Velikoj lozi, Pristaništu, Solinama, kao i plovilima Ustanove.

Ustanova je dužna organizirati priveze osobama iz stavka 1. ovoga članka u Babinim kućama, Pristaništu, Solinama i na otočiću Sv. Marije.

U kanal Soline i Veliko jezero dozvoljeno je uplovljavanje plovilima tijela Ministarstva i javnih službi u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti.

Brzina plovila u kanalu Soline i Velikom jezeru ograničena je na 5 čvorova i to za sva plovila koja su ovlaštena voziti u kanalu Soline i Velikom jezeru uključujući i plovila Ustanove.

Članak 62.

Stalni i privremeni privez plovila u drugim lukama i privezištima na području Nacionalnog parka mogu imati stanovnici Nacionalnog parka, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama u Nacionalnom parku, te pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost na području Nacionalnog parka.

Za stalno ili privremeno privezište potrebno je ishoditi i posebno dopuštenje Ustanove.

Članak 63.

Izvan prostora koja su Prostornim planom i odlukom Ustanove određena kao mjesta za stalni i privremeni privez plovila, nije dopušteno privezivati niti sidriti plovila.

Mjesta za sidrenje utvrđuje Ustanova.

Mjesta na kojima je dopušten stalni ili privremeni privez i sidrenje moraju biti odgovarajuće označena osim stalnih privezišta stanovnika, odnosno vlasnika i ovlaštenika prava na nekretninama ovog dijela Nacionalnog parka.

Članak 64.

Radi sprječavanja nedozvoljene plovidbe u vodama Nacionalnog parka postavljaju se vidljive oznake.

Članak 65.

Kretanje plovila posjetitelja u vodama Nacionalnog parka dozvoljeno je uz dopuštenje Ustanove.

Korisnici odnosno vlasnici plovila koji nemaju odgovarajuće dopuštenje Ustanove, a zateknu se u vodama Nacionalnog parka, dužni su napustiti vode Nacionalnog parka ili pribaviti dopuštenje za plovidbu.

Pod dopuštenje za plovidbu u smislu ovoga članka razumijeva se plaćanje naknade i dobivanje ulaznice za ulazak plovila u Nacionalni park, odnosno za kretanje plovila po vodama Nacionalnog parka.

Visina naknade iz stavka 3. ovoga članka ovisi o veličini plovila i broju dana namjeravanog zadržavanja plovila u vodama Nacionalnog parka.

Iznos naknade za plovila određuje Upravno vijeće Ustanove cjenikom kojeg donosi uz suglasnost Ministarstva.

Članak 66.

U Velikom jezeru, posebno lukama Pomena i Polača te na drugim organiziranim privezištima, kao i na bilo kojem drugom dijelu Nacionalnog parka, ne smije se ispuštati u more onečišćenu vodu i otpadna ulja, niti prazniti brodske sanitarne uređaje.

U manjim plovilima, koja nemaju spremnike za onečišćenu vodu, dok su na privezištu ili sidrištu, zabranjena je uporaba sanitarnog čvora (WC) i ispuštanje onečišćene vode iz sudopera.

Ustanova je dužna osigurati uporabu sanitarnog čvora i tuševa za posade plovila i za druge osobe koje se nalaze na plovilu na organiziranom privezištu ili sidrištu.

Plovilima za koje se utvrdi da ispuštaju onečišćene vode i otpadna ulja, osim provođenja postupka propisanog ovim Pravilnikom i naplate novčane kazne, naredit će se isplovljavanje iz voda Nacionalnog parka.

Na svim organiziranim privezištima Ustanova osigurava odnošenje smeća i otpada.

Zabranjeno je bacanje smeća i otpada u more, otpadnog ulja, te odlaganje na kopnu na mjestima koja nisu posebno određena za tu namjenu.

Članak 67.

Hotel »Odisej« dužan je osigurati uvjete propisane člankom 66. stavkom 3. ovoga Pravilnika na dijelu obale ispred hotela, ko­ja je uređena kao privezište plovila, te osigurati pružanje odgo­varajućih usluga za velike i male brodove na privezištu (jedrenjaci, jahte, gliseri i dr.), a posebno pružiti usluge na privezištu u svezi osiguranja plovilima struje i vode, uporabe sanitarnog čvora i tuš kabine.

Hotel »Odisej« i Ustanova dužni su sklopiti ugovor kojim će odrediti međusobne odnose u svezi pružanja odgovarajućih usluga plovilima privezanim na privezištu ispred hotela »Odisej«.

Radi sprječavanja mogućih većih onečišćenja mora i podmo­rja u luci Pomena brodovi koji su namijenjeni krstarenju s većim brojem putnika mogu biti na vezu ispred hotela do 22 sata, a na­kon toga vremena dužni su napustiti vez i otploviti do određenog sidrišta, odnosno napustiti vode Nacionalnog parka.

Članak 68.

Privezišta i sidrišta u Nacionalnom parku organizira Ustanova u skladu s Prostornim planom.

Ustanova može povjeriti organiziranje privezišta i sidrišta drugim pravnim i fizičkim osobama uz uvjete propisane ovim Pravilnikom i ugovorom kojim se uređuju međusobni odnosi.

Prednost organiziranja privezišta i sidrišta imaju stanovnici Na­cionalnog parka, odnosno vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama u Nacionalnom parku.

Za korištenje privezišta i sidrišta Ustanova naplaćuje naknadu, osim stanovnicima, vlasnicima i ovlaštenicima prava na ne­kretninama u Nacionalnom parku, u srazmjeri pružene usluge.

Iznos i uvjete naplate naknade utvrđuje Ustanova uz suglasnost Ministarstva.

Članak 69.

Na organiziranim privezištima i sidrištima postavljaju se blokovi s lancima na koje se vežu plovila. Svaki lanac ima oznaku mjesta sidrenja.

6.3. Boravak gostiju – korisnika ugostiteljsko-turističkih usluga i posjetitelja izletnika

Članak 70.

U Nacionalni park dolaze osobe koje obavljaju poslove i radne zadaće za koje su ovlašteni (zaposlenici, osobe koje obavljaju dopuštenu djelatnost, službene osobe i dr.), poslovni suradnici, gosti stanovnika Nacionalnog parka i vlasnika objekata u Nacionalnom parku, gosti–korisnici ugostiteljskih i turističkih usluga i posjetitelji – izletnici.

Članak 71.

U cilju osobne sigurnosti gostiju i zaštite Nacionalnog parka posjetitelji i gosti ne mogu se noću kretati šumama Nacionalnog parka osim prometnicama i osvijetljenim šetnicama.

Članak 72.

Posjetitelji dolaze na područje Nacionalnog parka u organiziranim grupama ili pojedinačno.

Prihvat posjetitelja radi razgledavanja organizira Ustanova samostalno ili u suradnji s hotelom »Odisej«, odnosno drugim ovlaštenim organizatorom posjete.

Članak 73.

Vodiči Ustanove, prilikom prihvata posjetitelja preporučit će i voditi računa o tome da izletnici-posjetitelji:

– ne izostaju iz grupe s kojom su došli,

– ne puše, osim na za to određenim mjestima,

– koriste postavljene sanitarne uređaje,

– ne oštećuju i uznemiravaju živi svijet,

– ne oštećuju ostale djelove prirode i kulturna dobra.

Članak 74.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je kampiranje odnosno logorovanje.

Iznimno, uz dopuštenje Ustanove, može se odobriti kampiranje odnosno logorovanje istraživačkim skupinama.

Članak 75.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je slobodno kretanje pasa.

Psi se mogu držati vezani ili u ograđenom prostoru, te voditi na uzici.

Članak 76.

Zabranjeno je loženje vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno označena za tu namjenu.

6.4. Kupanje i obavljanje podvodnih aktivnosti

Članak 77.

Na području Nacionalnog parka kupanje je dozvoljeno, osim na mjestima na kojima je to izričito zabranjeno.

Mjesta na kojima je kupanje zabranjeno moraju se vidno označiti.

Pored mjesta na kojima je kupanje zabranjeno ovim Pravilnikom, Upravno vijeće svojom odlukom odredit će i druga mjesta na kojima je kupanje zabranjeno

Članak 78.

U Malom jezeru nisu dopuštene podvodne aktivnosti (ronjenje).

Članak 79.

U cilju upoznavanja podmorskog krajobraza i živog svijeta u moru u vodama Nacionalnog parka dopušteno je obavljanje podvodnih aktivnosti (športsko-rekreacijsko ronjenje i podvodno snimanje) uz dopuštenje Ministarstva.

Ustanova na temelju dopuštenja Ministarstva donosi godišnji program organiziranja podvodnih aktivnosti.

Sudionici podvodnih aktivnosti plaćaju naknadu koju utvrđu­je Upravno vijeće Ustanove.

6.5. Rekreacija

Članak 80.

Nacionalni park kao područje s naglašenim rekreativnim vrijednostima namjenjeno je i rekreativnim aktivnostima.

Organizirane rekreativne aktivnosti dozvoljene su samo na za to unaprijed predviđenim i označenim mjestima.

Ustanova, pored rekreativnih aktivnosti propisanih ovim Pravilnikom, uz suglasnost Ministarstva, organizira i druge vrste dozvoljenih rekreativnih aktivnosti te utvrđuje mjesta predviđena za obavljanje tih aktivnosti.

Ustanova je dužna osigurati da mjesta predviđena za organiziranu rekreaciju budu odgovarajuće označena.

Organizirane rekreativne aktivnosti provodi Ustanova.

Organiziranje rekreativnih aktivnosti Ustanova može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama uz uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Prednost za organiziranje rekreativnih aktivnosti imaju stanovnici Nacionalnog parka, odnosno vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama u Nacionalnom parku.

7. POLJOPRIVREDA I STOČARSTVO

Članak 81.

Na području Nacionalnog parka zabranjena je uspostava novih poljoprivrednih površina, izgradnja i uspostava farmi za uzgoj domaćih i divljih životinja.

Dozvoljeno je obavljanje poljoprivrede i stočarstva na tradicionalan način.

8. OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 82.

U Nacionalnom parku dozvoljene su djelatnosti koje ne ugrožavaju izvornost prirode i kojima se ne koriste u gospodarske svrhe prirodna dobra, uz ishođenje uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti na području Nacionalnog parka dužne su postupati u skladu sa zakonom, Prostornim planom, provedbenim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Pravilnikom.

Za obavljanje djelatnosti na području Nacionalnog parka potrebno je dopuštenje Ustanove.

Za izdavanje dopuštenja plaća se naknada čiji iznos utvrđuje Upravno vijeće Ustanove.

Stanovnici Nacionalnog parka, odnosno vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama u Nacionalnog parka mogu u svojim objektima obavljati ugostiteljske, turističke i druge dopuštene djelatnosti bez plaćanja naknade Ustanovi, i bez sklapanja posebnog ugovora s Ustanovom.

Ako Ustanova ustupa obavljanje određene djelatnosti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, provodi se natječajni postupak na način propisan statutom Ustanove.

Članak 83.

Radi prodaje suvenira, tiskovina, duhana, razglednica, nakita i sl., ili radi pružanja jednostavnijih usluga jela i pića na području Nacionalnog parka, mogu se postavljati kiosci, štandovi, automati za prodaju sladoleda i slične naprave (privremeni objekti).

Mjesto, vrstu, uvjete i korisnike prava za postavljanje privremenih objekata određuje Upravno vijeće Ustanove uz prethodno pribavljene uvjete zaštite prirode.

Dozvolu za postavljanje privremenih objekata izdaje Ministarstvo.

Prednost za postavljanje privremnih objekata imaju stanovnici, odnosno vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama u Nacionalnom parku.

Za korištenje privremenog objekta plaća se naknada Ustanovi čiji iznos utvrđuje Upravno vijeće Ustanove, te druge naknade u skladu sa zakonom.

Članak 84.

Na području Nacionalnog parka mogu se postavljati informativni natpisi (panoi, ploče ili druge oznake) vodeći računa o estetskim vrijednostima prostora uz dopuštenje Ustanove.

Dopuštenjem iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se uvjeti za postavljanje informativnih natpisa.

Članak 85.

Fizičke i pravne osobe koje imaju trajnu potrebu za prometovanjem po prometnicama na kojima je promet ograničen, moraju za prometovanje imati dopuštenje Ustanove.

U slučaju da fizičke i pravne osobe imaju potrebu za jednokratnim prometovanjem po prometnicama gdje je promet ograni­čen, ovlaštena osoba Ustanove može usmeno odobriti prometova­nje.

Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na Hrvatsku vojsku, policiju, te druga tijela Ministarstva i javne službe u obavljanju poslova iz svog djelokruga, kao i na stanovnike, odnosno vlasnike i ovlaštenike prava na nekretninama toga područja Nacionalnog parka.

Članak 86.

Na području Nacionalnog parka nije dozvoljeno snimanje ili fotografiranje u komercijalne svrhe bez dopuštenje Ustanove.

Za izdavanje dopuštenja plaća se naknada čiji iznos utvrđuje Ustanova.

Ne smatra se snimanje u komercijalne svrhe ako se radi u cilju promicanja Nacionalnog parka, te obrazovne i znanstvene svrhe.

Članak 87.

S pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost na području Nacionalnog parka Ustanova sklapa ugovor kojim se uređuju međusobni odnosi sukladno uvjetima zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo, i ovom Pravilniku.

III. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Članak 88.

Protupožarnu zaštitu Nacionalnog parka provodi Ustanova te u cilju preventivnih protupožarnih mjera organizira i osigurava:

– stalnu osmatračno-dojavnu službu, koju obavljaju djelatnici Ustanove;

– stalnu prohodnost puteva i staza kroz šume i šumsko zemljište;

– ispravnost uređaja za gašenje požara i njihovo stalno tehničko osuvremenjivanje;

– zabranu loženja vatre osim na mjestima koja su posebno označena i određena za tu namjenu.

Mjere protupožarne zaštite Nacionalnog parka djelatnici Ustanove provode u skladu s Pravilnikom o zaštiti od požara, Procjenom ugroženosti od požara i Planom zaštite od požara.

Mjere protupožarne zaštite na području Nacionalnog parka dužne su primjenjivati i provoditi sve pravne i fizičke osobe na tom području.

Članak 89.

Protupožarnu zaštitu na području Nacionalnog parka organizira i provodi Ustanova u suradnji s profesionalnim i dobrovoljnim društvima, te nadležnim tijelima Ministarstva.

Radi preventivne zaštite od požara Ustanova organizira osmatračko-dojavnu službu na Montokucu i Planjaku, sa središ­njom službom u sjedištu Ustanove na Pristaništu.

Članak 90.

U cilju osiguranja protupožarne zaštite Ustanova uspostavlja sustav preventivne zaštite od požara, gradi i održava protupožarne puteve, prosjeke i helidrome, te osigurava odovarajuću opremu za gašenje požara.

Protupožarni putevi protežu se od središnje točke na Pris­taništu u slijedećim pravcima:

– Pristanište – Veliki Most, vrata od Solina

– Pristanište – Mali Most, Veliki Most, vrata od Solina – južna strana

– Pristanište – Goveđari – Pomena – Kulijer

– Pristanište – Polače – Crna Klada

– Mali Most – Velika Poma

– Mali Most – Poma – Bregoćuh

– Fontana Brežukovac Brekalci

– Brekalci – Kneže Polje

– Prvočani – Kamen Prvočani

– Raspjažje – Dobra Njiva

– Crna Klada – Ivanje Polje

– Mali Popov Dolac – Kotli

Radi poboljšanja protupožarne zaštite Ustanova je dužna osposobiti, odnosno izgraditi slijedeće protupožarne puteve:

– Podmontokuc – Crna Klada – južnom ekspozicijom

– Jarište – Crljene Stijene – Veliki Dolac – Srednji Dolac – Mali Dolac – Zaklopita

– Lokvica – Veliki Gonotur – Mali Gonotur – Kavalo – Zapračarica

– Dubrovica – Barbarioc – Žukova gora – Vrijesovac

– Glunča Dolina – Mali Grabovik – Vukov brijeg – Pobriježe – Polače

– Glunča Dolina – Veliki Grabovik

– Glunča Dolina – Veliki Planjak

– Dnotočilo – Zameđa

– Goveđari – Crkva Sv. Nikole – Babine kuće

– Lokvica – Gonoturska vala

– Velika Poma – Lokva

– Mali Popov Dolac – Kotli

– Pod Mala Poma – Sikirica

Na protupožarnim putevima na kojima se ne mogu mimoići vatrogasna vozila grade se ugibališta svakih 250 do 300 metara.

Članak 91.

Ustanova skrbi o izgradnji, održavanju i prohodnosti protupožarnih puteva, staza i prosjeka, te o održavanju i ispravnosti helidroma (Soline, Veliki Planjak, Rt. Goli i dr.) sukladno Planu zaštite od požara.

Članak 92.

Protupožarni putevi i šumske staze povezani su sa sustavom prosjeka.

Sustav protupožarnih prosjeka ima uzdužne pravce pružanja po hrptu uzvišenja odnosno pod kutom od 90 stupnjeva na smjer dominantnih vjetrova.

Na uzdužne ili glavne pravce prosjeka položene su okomito sporedne prosjeke.

Članak 93.

Radi osiguranja provoznosti vatrogasnih vozila zabranjeno je parkiranje na svim prometnicama Nacionalnog parka.

Za posebno određena parkirna mjesta Ustanova daje suglasnost.

Stanovnici, odnosno vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama u Nacionalnom parku mogu koristiti parkirna mjesta bez suglasnosti Ustanove na nekretninama koje posjeduju uz uvjet da neometaju prolaznost drugih vozila.

Članak 94.

U slučaju požara do dolaska područnog vatrogasnog zapovjednika gašenjem požara rukovodi ravnatelj Ustanove ili druga ovlaštena osoba.

Članak 95.

Pored zabrane loženja vatre na području Nacionalnog parka, osim na za to posebno određenim mjestima, u Nacionalnom parku zabranjeno je skladištenje i manipuliranje zapaljivim i eksplozivnim tvarima i sredstvima bez dopuštenja Ustanove i poduzimanja preventivnih sigurnosnih mjera zaštite.

Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na Hrvatsku vojsku.

Ustanova je dužna izgraditi spremnik za gorivo na lokalitetu Tatinica za svoje potrebe kao i za potrebe stanovnika Nacionalnog parka, te dugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju dopuštenu djelatnost na području Nacionalnog parka.

Do izgradnje spremnika za gorivo na lokalitetu Tatinice stanovnicima, odnosno vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama prava u Nacionalnom parku dopušteno je skladištenje i manipuliranje gorivom kao i do sada uz uvjet da podatke o mjestu gdje se nalazi gorivo dostave Ustanovi, te da prilikom manipuliranja gorivom osiguraju i provedu propisane i uobičajne preventivne, sigurnosne mjere zaštite.

Članak 96.

Ustanova neposredno nadzire primjenu propisa u svezi sa zaštitom od požara, te osigurava potrebite mjere zaštite, a posebno protupožarnu opremu i osposobljeno ljudstvo za gašenje od požara.

IV. OZNAKE UNUTAR NACIONALNOG PARKA

Članak 97.

Označavanja na području Nacionalnog parka obavljaju se sukladno ovome Pravilniku i elaboratu (modelu) označavanja kojeg donosi Ustanova uz suglasnost Ministarstva.

Jezično označavanje obvezno je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Jezično označavanje može biti i na nekom drugom stranom jeziku o čemu odlučuje Ustanova.

Članak 98.

Granice Nacionalnog parka označavaju se tablama s natpisom: Nacionalni park »Mljet«, i to na mjestima gdje se ulazi u Nacionalni park, kao i na drugim pogodnim mjestima sukladno elaboratu označavanja.

V. NADZOR I UPRAVNE MJERE

Članak 99.

Nadzor nad provođenjem ovoga Pravilnika provodi Ministarstvo, druga tijela državne uprave u sklopu svojih nadležnosti i Ustanova.

Članak 100.

Neposrednu zaštitu u Nacionalnom parku obavljaju nadzornici.

Članak 101.

Nadzornik Nacionalnog parka ima službenu iskaznicu.

Službenom iskaznicom dokazuje se službeno svojstvo, identitet i ovlasti nadzornika.

Službena iskaznica pravokutnog je oblika veličine 85 x 55 mm, presvučena plastičnim materijalom.

Prednja strana iskaznice u gornjem desnom dijelu sadrži znak i naziv Ustanove, a ispod naziva velikim slovima piše: »SLUŽBENA ISKAZNICA NADZORNIKA«. U lijevom dijelu prednje strane nalazi se mjesto za fotografiju nadzornika (25 x 32 mm), a ispod teksta »Službena iskaznica nadzornika« označuje se mjesto za potpis nadzornika.

Poleđina Službene iskaznice sadrži tekst: »OVLAST ZA OBAVLJANJE POSLOVA NADZORNIKA NACIONALNOG PARKA “MLJET”«, evidencijski broj Službene iskaznice, datum izdavanja, mjesto za pečat i mjesto za potpis ravnatelja Ustanove.

Članak 102.

O izdatim Službenim iskaznicama Ustanova vodi evidenciju.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se u upisniku Ustanove koji sadrži: ime i prezime nadzornika kojemu je izdana Službena iskaznica, evidencijski broj Službene iskaznice, datum izdavanja Službene iskaznice, te odjeljak za napomenu.

Nadzornik koji izgubi Službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje dužan je o tome izvijestiti ravnatelja Ustanove.

Nova Službena iskaznica izdat će se nadzorniku nakon što je gubitak, odnosno nestanak Službene iskaznice nadzornik prijavio ravnatelju Ustanove.

Nadzornik kojemu prestaje radni odnos u Ustanovi ili koji bude razriješen dužnosti nadzornika, dužan je, nakon prestanka radnog odnosa ili nakon razriješenja, Službenu iskaznicu predati ravnatelju Ustanove.

Članak 103.

Nadzornik Nacionalnog parka ima propisanu odoru na kojoj je znak Nacionalnog parka.

Izgled i boju odore propisuje Upravno vijeće Ustanove.

Članak 104.

Nadzornik Nacionalnog parka smije za vrijeme obavljanja službe nositi oružje ako za to ima posebno ovlaštenje nadležnog tijela.

Vrstu, uvjete i vrijeme nošenja oružja za vrijeme obavljanja službe određuje ravnatelj Ustanove u skladu sa zakonom.

Članak 105.

Ako se nadzorniku prilikom provođenja nadzora pruži fizički otpor, odnosno ako se takav otpor osnovano očekuje, nadzornik može zatražiti pomoć ovlaštenih službenih osoba nadležne policijske uprave.

Članak 106.

Nadzornik je u obavljanju nadzora odgovoran ravnatelju Ustanove i Ministarstvu ako propusti poduzeti, odnosno odrediti mjere ili radnje, koje je po zakonu ili ovom Pravilniku bio dužan poduzeti odnosno odrediti, ako prekorači svoje zakonom i ovim Pravilnikom utvrđene ovlasti, ako ne podnese prijavu, odnosno ne obavijesti ravnatelja Ustanove odnosno Ministarstvu, a po potrebi i drugo tijelo, o nedostacima i nepravilnostima koje je utvrdio u provođenju nadzora u Nacionalnom parku.

Članak 107.

Protiv fizičke ili pravne osobe koja obavlja radnje protivne odredbama ovoga Pravilnika nadzornik Nacionalnog parka, pored ovlaštenja iz članka 108. i 109. ovoga Pravilnika, ovlašten je naplatiti kaznu na licu mjesta, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, te prijavu zbog privrednog prijestupa ili kaznenog djela.

Članak 108.

U obavljanju nadzora nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je:

– zatražiti od posjetitelja osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može utvrditi identitet posjetitelja,

– pregledati prtljagu i prijevozno sredstvo posjetitelja,

– pregledati ulov i sredstva za ribolov posjetitelja kao i druge osobe radi utvrđivanja da li je ribolov obavljen u skladu s ovim Pravilnikom,

– zatražiti predočenje dopuštenja za obavljanje određene djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom,

– pregledati osobu, koja nije službena niti ovlaštena osoba, ako se osnovano sumnja da nosi oružje na području Nacionalnog parka protivno odredbama ovoga Pravilnika,

– poduzimati i druge radnje i mjere potrebite za provođenje reda u Nacionalnom parku propisanog ovim Pravilnikom.

Članak 109.

Nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je:

– privremeno oduzeti opremu ako je osoba zatečena u obavljanju nedopuštenih radnji u Nacionalnom parku tom opremom;

– privremeno oduzeti oružje koje nosi neovlaštena osoba, te osoba zatečena u krivolovu;

– oduzeti i drugi protupravno prisvojeni dio žive i nežive prirode koji pripadaju Nacionalnom parku, te privremeno oduzeti sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvajanje;

– zabraniti prodaju robe koja se na području Nacionalnog parka prodaje bez dopuštenja Ustanove;

– privremeno oduzeti robu koja se na području Nacionalnog parka prodaje suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– zabraniti na licu mjesta vožnju osobi koja ne posjeduje propisano dopuštenje odnosno ulaznicu;

– zabraniti na licu mjesta obavljanje prijevozničke usluge koja se obavljaju bez dopuštenja Ustanove;

– zabraniti na licu mjesta obavljanje rekreacijskih i drugih aktivnosti koje se organiziraju i provode suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– zabraniti na licu mjesta kopanje, odnosno odvođenje kamena, šljunka, pijeska i zemlje, koje se obavlja suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– zabraniti na licu mjesta sječu šume, ribolov, lov i druge aktivnosti koje se nedopušteno obavljaju, ili se obavljaju suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– narediti uklanjanje objekata koji su postavljeni bez dopuštenja ili protivno dopuštenju, odnosno suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– narediti izvršenje obveze, ako u postupku kontrole utvrdi da se one ne obavljaju prema odredbama ovoga Pravilnika;

– zabraniti obavljanje svake radnje i djelatnosti koje se obavljaju suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– naplatiti novčanu kaznu.

Članak 110.

Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po rješenju nadzornika Nacionalnog parka donesenom u obavljanju nadzora, nadzornik može, u opravdanim slučajevima i kada je to po prirodi obveze, narediti izvršenje obveze putem trećih osoba i u skladu sa zakonom provesti postupak naplate troškova od osobe koja je bila dužna postupiti po rješenju.

Članak 111.

Oružje, opremu ili alat utvrđen člankom 109. ovoga Pravilnika nadzornik može privremeno oduzeti, do donošenja rješenja o izvršenom prekršaju, presude o izvršenom privrednom prijestupu ili kaznenom djelu.

O privremenom oduzimanju predmeta nadzornik izdaje pot­vr­du s točno označenim oduzetim predmetima po vrsti i količini.

Ustanova je dužna osigurati uvjete za održavanje i čuvanje privremeno oduzetih predmeta.

Članak 112.

Ako nadzornik utvrdi da je povredom propisa učinjen prekršaj, odnosno privredni prijestup ili kazneno djelo, dužan je bez odgađanja, a najkasnije u roku 8 dana od dana sastavljanja zapisnika, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu, odnosno prijavu za privredni prijestup ili kaznenu prijavu drugom nadležnom tijelu.

Uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno prijavu drugom nadležnom tijelu, prilaže se zapisnik o činjenicama utvrđenim prilikom obavljanja nadzora.

Članak 113.

U postupku provođenja nadzora kad nadzornik izriče upravnu mjeru donosi rješenje.

Žalba protiv rješenja o upravnoj mjeri može se izjaviti Ministarstvu.

Žalba se izjavljuje putem Ustanove.

Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

Članak 114.

Nadzornik je dužan rješenje iz članka 113. ovoga Pravilnika donijeti i uputiti stranci bez odgađanja, a najkasnije u roku 8 dana od dana sastavljanja zapisnika.

Protiv rješenja nadzornika o određivanju upravne mjere stranka može u roku 8 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalbu Ministarstvu.

Ako nadzornik nađe da je podnijeta žalba dopuštena, pravovremena i izjavljena od ovlaštene osobe, a nije novim rješenjem zamijenio rješenje koje se žalbom pobija, dužan je u roku 3 dana od dana primitka, žalbu uputiti na rješavanje Ministarstvu.

Ministarstvo je dužno rješenje o žalbi donijeti i dostaviti stranci u roku 30 dana računajući od dana primitka uredno predane žalbe.

Članak 115.

Zaključak o dozvoli izvršenja rješenja nadzornik je dužan donijeti bez odgađanja, a najkasnije u roku 8 dana od dana kad je rješenje postalo izvršno.

Troškove izvršenja snosi stranka koja je bila dužna izvršiti upravnu mjeru.

Članak 116.

Na vođenje postupka u svezi izricanja upravnih mjera propisanih ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 117.

Nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je naplatiti novčanu kaznu na licu mjesta za prekršaje propisane člankom 121., 122., 123. i 124. ovoga Pravilnika.

O naplaćenoj kazni na mjestu prekršaja izdaje se potvrda.

Ako prekršitelj iz bilo kojeg razloga ne plati kaznu na mjestu prekršaja, može to učiniti u roku 8 dana od dana kad je učinjen prekršaj.

Ako osoba koja je učinila prekršaj odbije platiti kaznu na mjestu prekršaja ili ne plati kaznu u roku od 8 dana, nadzornik podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu radi utvrđivanja prekršajne odgovornosti sukladno ovom Pravilniku i Zakonu o zaštiti prirode.

Uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka prilaže se zapisnik o činjenicama utvrđenim prilikom nadzora i o odbijanju plaćanja kazne na mjestu prekršaja, odnosno u roku utvrđenom stavkom 4. ovoga članka.

Članak 118.

Nadzornik je dužan voditi očevidnik o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama.

Način vođenja očevidnika utvrđuje ravnatelj Ustanove.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 119.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. izvrši radnje kojima se ugrožavaju, oštećuju ili uništavaju geomorfološke, paleontološke, krajobrazne i druge vrijednosti nežive prirode (članak 6. stavak 1.);

2. gradi objekte ili izvodi građevinske radove kao i druge radnje, bez ishođenja uvjeta zaštite prirode i dopuštenja Ustanove (članak 7.);

3. vadi kamen, šljunak, pjesak i dr. i mijenja krajobraz (članak 8. stavak 1.);

4. istražuje, eksploatira mineralne sirovine i podiže postrojenja, te mijenja i umanjuje kakvoću krajobraza (članak 8. stavak 2..);

5. onečišćava zrak, tlo, vode, more i podmorje (članak 9.);

6. odlaže otpad na mjestima na kojima to nije dopušteno (članak 10. stavak 2.);

7. bere, sakuplja, uklanja sa staništa i oštećuje biljke bez dopuštenja Ministarstva (članak 11.);

8. unosi i sadi strane (alohtone), hibridne i klonirane biljne vrste (članak 12.);

9. obavlja poljoprivrednu djelatnost koja nije tradicionalna (članak 13. stavak 1.);

10. pali šumu, travu i korov (članak 14.);

11. obavlja sječu i pošumljavanje suprotno odredbama Pra­vil­nika (članak 15.);

12. rastjeruje, proganja, uznemirava, hvata, ozljeđuje i ubija životinjske vrste suprotno odredbama Pravilnika (članak 16.);

13. unosi strane (alohtone), hibridne i klonirane životinjske vrste (članak 17.);

14. obavlja zaprašivanje kemijskim sredstvima ili na drugi način masovno uništavanje kukce bez dopuštenja Ustanove (članak 18.);

15. sakuplja žabe, puževe i gljive te ljekovito bilje i dr. (članak 19.);

16. organizira lov i obavlja lovne aktivnosti (članak 20.);

17. obavlja ribolov suprotno odredbama Pravilnika (članak 22.);

18. lovi, sakuplja i vadi školjkaše, trpove, ježeve i druge morske organizme (članak 33. stavak 1.);

19. obavlja istraživanja suprotno propisanim uvjetima (članak 34.);

20. obavlja istraživanja na način da se ugrožava izvornost prirode i izgled krajobraza (članak 35.);

21. izvrši radnje kojim se uništavaju ili oštećuju spomenici kulture, odnosno kopaju i iznose arheološki nalazi (članak 37. stavak 3. i 4.);

22. obavlja radnje na spomenicima kulture bez dopuštenja nadležnog tijela Ministarstva (članak 37. stavak 5.);

23. organizira i obavlja prijevoz posjetitelja i razgledavanje Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove (članak 43.);

24. obavlja prometovanje prometnicama na kojima to nije dopušteno (članak 44.);

25. obavlja prometovanje prometnicama bez dopuštenja Ustanove (članak 45. i 46.);

26. obavlja prometovanje suprotno odredbama Pravilnika (članak 47., 48. i 50.);

27. parkira vozila na mjestima na kojima to nije dopušteno (članak 51.);

28. obavlja prijevoz gostiju hotela i posjetitelja Nacionalnog parka morskim putem bez dopuštenja Ustanove (članak 60. i 61.);

29. drži plovilo na privezu bez dopuštenja Ustanove (članak 62.);

30. njena plovila u vodama Nacionalnog parka ispuštaju onečišćene vode (članak 66. stavak 1. i 2.);

31. organizira kampiranje odnosno logorovanje bez dopuštenja Ustanove (članak 74.);

32. organizira podvodne aktivnosti bez dopuštenja Ministarstva (članak 79.);

33. organizira i obavlja rekreativne aktivnosti u Nacionalnom parku bez dopuštenja Ustanove (članak 80. stavak 6.);

34. uspostavlja nove poljoprivredne površine, gradi i uspostavlja farme za uzgoj domaćih i divljih životinja kao i ostalih poljoprivrednih i stočarskih aktivnosti suprotno odredbama ovoga Pravilnika (članak 81.);

35. obavlja djelatnost na području Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove i bez uvjeta zaštite prirode (članak 82. stavak 1. i 3.);

36. postavi kiosk, štand, automat ili slične naprave bez dopuštenja Ministarstva (članak 83.);

37. postavlja informativne natpise bez dopuštenja Ustanove (članak 84.);

38. prometuje na prometnicama na kojima je promet ograničen bez dopuštenja Ustanove (članak 85.);

39. snima i fotografira u komercijalne svrhe bez dopuštenja Ustanove (članak 86. stavak 1. i 2.);

40. obavlja djelatnost suprotno odredbama ugovora i uvjetima zaštite prirode (članak 87.);

41. odbije sklopiti ugovor o obavljanju djelatnosti (članak 87.);

42. ne provodi propisane mjere protupožarne zaštite (članak 88. stavak 3.);

43. nedopuštenim parkiranjem onemogućava provoznost vatrogasnih vozila (članak 93. stavak 1.);

44. skladišti i manipulira zapaljivim i eksplozivnim tvarima i sredstvima bez dopuštenja Ustanove i poduzimanja preventivnih sigurnosnih mjera zaštite (članak 95.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn.

Članak 120.

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. izvrši radnje kojima se ugrožavaju, oštećuju ili uništavaju geomorfološke, paleontološke, krajobrazne i druge vrijednosti nežive prirode (članak 6. stavak 1.);

2. gradi objekte ili izvodi građevinske radove kao i druge radnje, bez ishođenja uvjeta zaštite prirode i dopuštenja Ustanove (članak 7.);

3. vadi kamen, šljunak, pjesak i dr. i mijenja krajobraz (članak 8. stavak 1.);

4. istražuje, eksploatira mineralne sirovine i podiže postrojenja, te mijenja i umanjuje kakvoću krajobraza (članak 8. stavak 2..);

5. onečišćava zrak, tlo, vode, more i podmorje (članak 9.);

6. odlaže otpad na mjestima na kojima to nije dopušteno (članak 10. stavak 2.);

7. bere, sakuplja, uklanja sa staništa i oštećuje biljke bez dopuštenja Ministarstva (članak 11.);

8. unosi i sadi strane (alohtone), hibridne i klonirane biljne vrste (članak 12.);

9. obavlja poljoprivrednu djelatnost koja nije tradicionalna (članak 13. stavak 1.);

10. pali šumu, travu i korov suprotno odredbama Pravilnika (članak 14.);

11. obavlja sječu i pošumljavanje suprotno odredbama Pravil­nika (članak 15.);

12. rastjeruje, proganja, uznemirava, hvata, ozljeđuje i ubija životinjske vrste suprotno odredbama Pravilnika (članak 16.);

13. unosi strane (alohtone), hibridne i klonirane životinjske vrste (članak 17.);

14. obavlja zaprašivanje kemijskim sredstvima ili na drugi način masovno uništavanje kukaca bez dopuštenja Ustanove (članak 18.);

15. sakuplja žabe, puževe i gljive te ljekovito bilje i dr. (članak 19.);

16. organizira lov i obavlja lovne aktivnosti (članak 20.);

17. obavlja ribolov suprotno odredbama Pravilnika (članak 22.);

18. obavlja rekreacijski ribolov bez dozvole Ustanove (članak 23.);

19. obavlja rekreacijski ribolov alatima koji nisu dopušteni (članak 24. i 28.);

20. prekorači dozvoljeni ulov (članak 26.);

21. stavlja u promet ribu ulovljenu u rekreacijskom ribolovu (članak 27.);

22. obavlja tradicijski ribolov na nedopušten način (članak 29. i 30.);

23. obavlja tradicijski ribolov bez posjedovanja dozvole koju izdaje stanove (članak 31.);

24. prekorači količinu ulova suprotno uvjetima propisanim Pravilnikom (članak 32.);

25. sakuplja i vadi školjke, trpove, ježeve i druge morske organizme (članak 33. stavak 1.);

26. obavlja istraživanja suprotno propisanim uvjetima (članak 34.);

27. obavlja istraživanja na način da se ugrožava izvornost prirode i izgled krajobraza (članak 35.);

28. izvrši radnje kojim se uništavaju ili oštećuju spomenici kulture, odnosno kopa i iznosi arheološke nalaze (članak 37. stavak 3. i 4.);

29. obavlja radnje na spomenicima kulture bez dopuštenja nadležnog tijela Ministarstva (članak 37. stavak 5.);

30. zatekne se bez ulaznice u Nacionalnom parku (članak 39. stavak 5.);

31. ne pridržava se uputa napisanih na ulaznici, informativnim pločama, te drugim oznakama u Nacionalnom parku (članak 39. stavak 6.);

32. ulazi u temeljni fenomen Nacionalnog parka na mjestima koja nisu predviđena za ulaz (članak 40.);

33. kreće se područjima, putevima i stazama koje nisu namijenjene razgledavanju i posjećivanju i bez pratnje zaposlenika Ustanove (članak 41. i 42.);

34. organizira i obavlja prijevoz posjetitelja i razgledavanje Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove (članak 43.);

35. obavlja prometovanje prometnicama na kojima to nije dopušteno (članak 44.);

36. obavlja prometovanje prometnicama bez dopuštenja Ustanove (članak 45. i 46.);

37. obavlja prometovanje suprotno odredbama Pravilnika (članak 47., 48. i 50.);

38. parkira vozila na mjestima na kojima to nije dopušteno (članak 51.);

39. prekorači dopuštenu brzinu vozila (članak 55.);

40. obavlja prijevoz gostiju hotela i posjetitelja Nacionalnog parka morskim putem bez dopuštenja Ustanove (članak 60. i 61.);

41. drži plovilo na privezu bez dopuštenja Ustanove (članak 62.);

42. ispušta u vodama Nacionalnog parka onečišćene vode, otpadna ulja i druga onečišćenja (članak 66. stavak 1. i 2.);

43. ne odlaže smeće na mjestima koja nisu određena za tu namijenu ili ga bacaju u more (članak 66. stavak 6.);

44. ne pridržava se pravila ponašanja sa svojim plovilom propisanim člankom 67., 68. i 69.;

45. kreće se noću izvan dopuštenih mjesta (članak 71.);

46. ne postupa sukladno članku 73. Pravilnika;

47. organizira kampiranje odnosno logorovanje bez dopuštenja Ustanove (članak 74.);

48. dopusti slobodno kretanje psa (članak 75.);

49. loži vatru izvan naselja i mjesta koja su posebno označena za tu namijenu (članak 76.);

50. kupa se na mjestu gdje je to zabranjeno (članak 77.);

51. obavlja podvodne aktivnosti u Malom jezeru (članak 78.);

52. organizira podvodne aktivnosti bez dopuštenja Ministarstva (članak 79.);

53. organizira i obavlja rekreativne aktivnosti u Nacionalnom parku bez dopuštenja Ustanove (članak 80. stavak 6.);

54. uspostavlja nove poljoprivredne površine, gradi i uspostavlja farme za uzgoj domaćih i divljih životinja kao i ostalih poljoprivrednih i stočarskih aktivnosti suprotno odredbama ovoga Pravilnika (članak 81.);

55. obavlja djelatnost na području Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove i bez uvjeta zaštite prirode (članak 82. stavak 1. i 3.);

56. postavi kiosk, štand, automat ili slične naprave bez dopuštenja Ministarstva (članak 83.);

57. postavlja reklamne panoe i informativne natpise bez dopuštenja ustanove (članak 84.);

58. prometuje na prometnicama na kojima je promet ograničen bez dopuštenja Ustanove (članak 85.);

59. snima i fotografira u komercijalne svrhe bez dopuštenja Ustanove (članak 86. stavak 1. i 2.);

60. obavlja djelatnost suprotno odredbama ugovora i uvjetima zaštite prirode (članak 87.);

61. odbije sklopiti ugovor o obavljanju djelatnosti (članak 87.);

62. ne provodi propisane mjere protupožarne zaštite (članak 88. stavak 3.);

63. nedopuštenim parkiranjem onemogućava provoznost vatrogasnih vozila (članak 93. stavak 1.);

64. skladišti i manipulira zapaljivim i eksplozivnim tvarima i sredstvima bez dopuštenja Ustanove i poduzimanja preventivnih sigurnosnih mjera zaštite (članak 95.).

Članak 121.

Novčanom kaznom od 200,00 kn kaznit će se na mjestu izvršenja prekršaja osoba ako:

1. ne odlaže otpatke na za to predviđenim i označenim mjestima (članak 10. stavak 2.);

2. se zatekne u Nacionalnom parku bez ulaznice (članak 39. stavak 5.);

3. se kreće izvan područja namijenjenih za razgledavanje i posjećivanje (članak 41.);

4. u tijeku obilaska Nacionalnog parka ako psa ne vodi na uzici (članak 75.);

5. prekorači dopuštenu brzinu do 10 km/h (članak 55.);

6. parkira vozilo na mjestu na kojem to nije dozvoljeno (članak 51. stavak 1. i 2.);

7. kupa se u Nacionalnom parku na nedopuštenom mjestu (članak 77.);

Članak 122.

Novčanom kaznom od 400,00 kn kaznit će se na mjestu izvršenja prekršaja osoba ako:

1. lovi, sakuplja i vadi školjkaše, trpove, ježeve i druge vodene organizme bez dopuštenja Ministarstva (članak 33. stavak 1.);

2. obavlja rekreacijski ribolov nedopuštenim alatima (članak 24. i 28.);

3. prekorači dopušenu brzinu u upravljanju vozilom za više od 20 km/h (članak 55.);

4. kreće se parkira i zaustavlja vozilo na zelenoj površini (članak 51. stavak 3.);

5. kampira ili logoruje bez dopuštenja Ustanove (članak 74.);

6. obavlja podvodne aktivnosti u Malom jezeru (članak 78.);

7. obavlja rekreacijske djelatnosti na nedopuštenom mjestu (članak 80. stavak 2.).

Članak 123.

Novčanom kaznom od 500,00 kn kaznit će se na mjestu izvršenja prekršaja osoba ako:

1. obavlja rekreacijski ribolov bez dopuštenja Ustanove (članak 23.);

2. obavlja tradicijski ribolov bez dopuštenja Ustanove (članak 29. stavak 1.);

3. se zatekne u vodama Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove (članak 65.);

4. ispušta u more onečišćenu vodu, otpadna ulja, deterdžente za pranje i dr. (članak 66. stavak 1.);

5. obavlja djelatnost suprotno izdanim uvjetima (članak 87.).

Članak 124.

Novčanom kaznom od 600,00 kn kaznit će se na mjestu izvršenja prekršaja osoba ako:

1. se zatekne u obavljanju radnji onečišćenja zraka, tla i vode (članak 9.);

2. bere, sakuplja, uklanja sa staništa i oštećuje biljke bez dopuštenja Ministarstva (članak 11.);

3. pali šumu, travu i korov protivno odredbama Pravilnika (članak 14.);

4. rastjeruje, proganja, uznemirava i hvata životinje bez dopuštenja Ministarstva (članak 16.);

5. sakuplja žabe, puževe, gljive ili ljekovito bilje i dr. (članak 19.);

6. za vrijeme lovostaja obavlja ribolov (članak 25. stavak 3.);

7. nosi vatreno oružje odnosno drugo oružje pogodno za lov (članak 21.);

8. drži plovilo u privezu bez dopuštenja Ustanove (članak 62.);

9. oštećuje spomenike kulture (članak 37. stavak 3.);

10. baca smeće i otpad u more ili odlaže na nedopuštenom mjestu (članak 66. stavak 6.);

11. loži vatru izvan naselja i mjesta koja su posebno označena i određena za tu namijenu (članak 76.);

12. obavlja djelatnost na području Nacionalnog parka bez dopuštenja (članak 82. stavak 3.);

13. obavlja podvnodne aktivnosti bez dopuštenja Ministarstva (članak 79. stavak 1.);

14. snima ili fotografira u komercijalne svrhe bez dopuštenja Ustanove (članak 86. stavak 1.).

Članak 125.

Prihodi ostvareni od naplate novčanih kazni na mjestu prekršaja prihodi su Ustanove i koriste se za zaštitu i promicanje Nacionalnog parka.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 126.

Ravnatelj Ustanove donijeti će akte propisane ovim Pravilnikom, u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Ustanova će u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obaviti označavanje na području Nacionalnog parka sukladno ovom Pravilniku.

Članak 127.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku »Mljet« (»Narodne novine« br. 87/99).

Članak 128.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612–07/00–05/0027

Urbroj: 531–01–00–1

Zagreb, 17. srpnja 2000.

Ministar
 Božo Kovačević, v. r.