Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

NN 76/2000 (28.7.2000.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

1648

Na osnovi članka 75. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, broj 59/90, 27/93 i 7/96) ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBVEZAMA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

Članak 1.

Članak 15. Pravilnika o obvezama učite­lja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (»Narodne novine«, broj 51/99; u da­lj­njem tekstu Pravilnik o obvezama) mije­nja se i glasi:

Članak 15.

Učite­lji razredne nastave obvezni su izvoditi nastavu i druge oblike neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima u količini propisanoj nastavnim planom za I., II., III. ili IV. razred te obav­ljati razredničke i ostale poslove iz članka 3. ovoga pravilnika u sklopu satnice do punoga radnog vremena.

U radnu obvezu ili stavka 1. ovog članka ne ubrajaju se sati stranoga jezika i izborne nastave vjeronauka, a ni sati nastavnih predmeta odgojnih područja ako ih izvode učite­lji predmetne nastave.

Učite­lj razredne nastave može se osloboditi od obveze izvo­đe­nja dodatne i dopunske nastave i izvannastavnih aktivnosti te nastavnih predmeta odgojnih područja ako obav­lja posebne poslove iz članka 4. ovoga pravilnika, ili ako koristi pravo na ma­nje tjedne obveze neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učeni­cima, ili ako je to propisano nastavnim planom i programom.

Učite­lj razredne nastave koji koristi pravo na ma­nje tjedne obveze u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima, koji je odgojno-obrazovne poslove u neposrednom radu s učen­icima obav­ljao najma­nje 25 godina može se u IV. razredu osloboditi od obveze izvođe­nja tjelesne i zdravstvene kulture, učite­lj koji je te poslove obav­ljao najma­nje 30 godina i od obveze izvođe­nja likovne kulture, a učite­lj koji je te poslove obav­ljao najma­nje 35 godina i od obveze izvođe­nja glazbene kulture.

Ukupne tjedne obveze u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima za učite­lje razredne nastave koji su obav­ljali pos­love u neposrednome radu s učenicima od 25 do 30 godina ma­nje su za 2 sata od obveza iz stavka 1. ovoga članka, od 30 do 35 godina za 4 sata, a od 35 do 40 za 6 sati, ukoliko ne koriste pravo na postotno uveća­nje koeficijenata utvrđeno Uredbom Vlade Republike Hrvatske i Kolektivnim ugovorom od 31. prosinca 1999. godine.

U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka, nastavne predmete odgojnih područja izvode učite­lji predmetne nastave.«

Članak 2.

U članku 21. stavku 1. na kraju rečenice umjesto točke stav­lja se zarez i dodaju riječi koje glase:

»ukoliko ne koriste pravo na postotno uveća­nje koeficijenta utvrđeno Uredbom Vlade Republike Hrvatske i Kolektivnim ugovorom od 31. prosinca 1999. godine.«

Stavak 2. briše se.

Članak 3.

U članku 22. u stavku 2. riječi: »etničke i nacionalne zajednice ili ma­njine« zamje­njuju se riječima: »nacionalne ma­njine«.

Članak 4.

Učite­lj iz stavka 5. članka 15. odnosno članka 21. Pravilnika o obvezama, dužan je izjasniti se o tome hoće li koristiti pravo na uma­nje­nje tjedne obveze neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima.

O korište­nju prava iz stavka 1. ovog članka daje se posebna pisana izjava ravnate­lju škole do 31. kolovoza 2000. godine, odnosno pri sklapa­nju novog ugovora o radu.

Pisana izjava postaje sastavni dio ugovora o radu i obvezna je za traja­nja ugovora o radu u toj školi.

Članak 5.

Učite­lji iz stavka 1. članka 4. ovoga pravilnika do pune tjedne obveze u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima zadužuju se sukladno odredbama Pravilnika o obvezama.

U slučajevima kada bi zaduživa­nje učite­lja predmetne nastave sukladno stavku 1. ovoga članka izazvalo uma­nje­nje radnog vre­me­na drugom zaposleniku koji ima ugovor o radu na neo­dre­đeno vrijeme, učite­lj predmetne nastave iz stavka 1. ovoga članka može iznimno do pune tjedne obveze u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima biti zadužen oblicima neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima utvrđenim odredbama stavka 2. i stavka 3. članka 20. Pravilnika o obvezama.

Učite­lji koji koriste pravo na ma­nje tjedne obveze neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima ne mogu se zaduživati prekovremenim radom za poslove neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima kojih su oslobođeni na teme­lju prava na ma­nje tjedne obveze u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima.

Članak 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. rujna 2000. godine.

Klasa: 602-02/00-01/1455
Urbroj: 532/1-00-1
Zagreb, 25. srp­nja 2000.

Ministar
dr. sc. Vladimir Strugar, v. r.