Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća

NN 76/2000 (28.7.2000.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća

HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU

1651

Na teme­lju članka 63. stavak 4. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine« broj 92/96 i 33/99, da­lje: Zakon o naknadi), pred­sjednik Hrvatskog fonda za privatizaciju donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI ODUZETIH PODUZEĆA

Članak 1.

U članku 7. Pravilnika o mjerilima za utvrđiva­nje vrijednosti oduzetih poduzeća (»Narodne novine« broj 107/99), iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ukoliko je teme­ljni kapital društva nakon pretvorbe sma­njen sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (»Narodne novine« br. 111/93), bivšim vlasnicima pripada naknada u dionicama društva u broju koji odgovara nominalnoj vrijednosti dionica društva u trenutku pretvorbe.«

Dosadaš­nji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

»Ovaj Pravilnik stupa na snagu na dan objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/99-03/1
Urbroj: 563-01/00-2000-01
Zagreb, 26. srp­nja 2000.

Predsjednik
Hrvatskog fonda za privatizaciju
Hrvoje Vojković, v. r.