Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode »Kopački rit«

NN 77/2000 (31.7.2000.), Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode »Kopački rit«

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA

1657

Na teme­lju članka 30. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« br. 30/94 i 72/94), članka 16. stavka 2., Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (»Narodne novine« br. 48/99 i 15/00), ministar Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređe­nja donosi

PRAVILNIK

O UNUTARNJEM REDU U PARKU PRIRODE »KOPAČKI RIT«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se pita­nja zaštite, unapređe­nja i korište­nja Parka prirode »Kopački rit« (u da­lj­njem tekstu: Park prirode), te propisuju prekršaji i određuju upravne mjere za nepoštiva­nje odredaba Pravilnika.

Članak 2.

Zaposlenici Javne ustanove »Park prirode Kopački rit« (u da­lj­njem tekstu: Ustanova), stanovnici Parka prirode, vlasnici i ovlaš­tenici prava na nekretninama, te pravne i fizičke osobe koje na području Parka prirode obav­ljaju dopuštenu djelatnost i pos­jetite­lji Parka prirode dužni su se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ustanova je dužna skrbiti o zaštiti, održava­nju i promica­nju Parka prirode.

Ustanova uprav­lja područjem Parka prirode na teme­lju programa zaštite, održava­nja, očuva­nja, promica­nja i korište­nja Parka pri­rode sukladno zakonu i ovom Pravilniku.

Na području Parka prirode, unutar granice koja poči­nje na lijevoj obali rijeke Drave 15 km od ­njezina ušća, i koja ide krunom obrambenog nasipa Drava-Dunav prolazeći istočno od sela Kopa­čevo, nastav­ljajući krunom nasipa do Sifonske linije, zatim Sifonskom linijom na istok do obale Veme­ljskog dunavca, te niz­vodno ­nje­govom desnom obalom do ušća u Dunav, prateći desnu obalu rijeke Dunav nizvodno do ušća rijeke Drave, odatle lijevom obalom rijeke Drave, uzvodno do početne točke, nalazi se Posebni zoološki rezervat kojim uprav­lja Ustanova sukladno ovom Pravilniku i Zakonu o zaštiti prirode.

II. UNUTARNJI RED U PARKU PRIRODE

1. ZAŠTITA

1.1. Zaštita neživog svijeta

Članak 4.

Na području Parka prirode zabra­njene su rad­nje koje mogu prouzročiti promjene ili ošteće­nja na ovom zaštićenom dijelu prirode, te rad­nje koje mije­njaju prirodni izgled i narušavaju ­nje­gove krajobrazne vrijednosti, poput izgrad­nje novih objekata, puteva, dalekovoda, nasipa, kopa­nje novih kanala i slično.

Uz dopušte­nje Ustanove, koje se izdaje na teme­lju uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređe­nja (u da­lj­njem tekstu: Ministarstvo), dozvo­ljena je izgrad­nja objekata koji služe za zaštitu, održava­nje i promica­nje Parka prirode, kao i onih objekata koji ne narušavaju prirodni izgled i krajobrazne vrijednosti toga zaštićenog dijela prirode, ako je Prostornim planom Parka prirode »Kopački rit« (u da­lj­njem tekstu Prostorni plan) dopuštena ­njihova izgrad­nja.

Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka primje­njuju se odgova­rajuće na grad­nju i postav­lja­nje privremenih objekata.

Članak 5.

Na području Parka prirode zabra­njene su sve hidromeliorativ­ne rad­nje koje mije­njaju i narušavaju prirodni vodni režim, ili mije­njaju vodotoke Parka prirode.

Čišće­nje i održava­nje protočnosti Veme­ljskog i Petreškog dunavca, te prirodnih vodotoka, poput Novog, Renovskog, Hulovskog kanala, Čonak uta, Nađhata, Kovača i Semenče, može se izvoditi radi očuva­nja prirodnog vodnog režima Parka prirode, uz dopušte­nje Ustanove, koje se izdaje na teme­lju uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Čišće­nje i održava­nje protočnosti dunavaca i vodotoka iz stav­ka 2. ovoga članka organizira Ustanova na teme­lju godiš­nje­g plana rada.

Iznimno, na teme­lju znanstvene studije i uz uvjete zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo, dopušteni su hidromeliorativni zahvati ako služe za očuva­nje prirodnog vodnog režima Parka prirode.

Članak 6.

Na području Parka prirode dopušteno je vađe­nje mineralnih sirovina (pijeska, š­ljunka i dr.) uz dopušte­nje Ustanove koje se izdaje na teme­lju uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Na području Posebnog zoološkog rezervata nije dopušteno vađe­nje mineralnih sirovina, kao i bilo koja druga eksploatacija prirodnih izvora ili mije­nja­nje pejsaža.

Članak 7.

Zabra­njeno je svako onečišće­nje zraka, tla i vode, a osobito:

– odlaga­nje industrijskog, kućnog i drugog otpadnog materijala;

– odlaga­nje građevinskog otpadnog materijala;

– ispušta­nje tekućina i upotreba kemijskih sredstava kojima se može ugroziti izvornost bi­ljnog i životi­njskog svijeta.

Posjetite­lji Parka prirode dužni su sve otpatke odložiti na za to predviđena i označena mjesta.

Ustanova je dužna osigurati i označiti mjesta za odlaga­nje otpada sukladno ovom Pravilniku.

Članak 8.

Zabra­njeno je na području Parka prirode i Posebnom zoološkom rezervatu upušta­nje voda niže kvalitete ne­go što su vode recipijenta.

Ustanova je dužna poduzeti odgovarajuće mjere zaštite kako bi se spriječilo upušta­nje voda lošije kvalitete od propisom dopuštene.

1.2. Zaštita bi­ljnog svijeta

Članak 9.

Na području Parka prirode zabra­njeno je bra­nje, sakup­lja­nje, ukla­nja­nje sa staništa autohtonih bi­ljaka, a osobito ugroženih vrsta, bez dopušte­nja Ministarstva.

Članak 10.

Zabra­njeno je unoše­nje stranih (alohtonih), hibridnih i kloniranih bi­ljnih vrsta na čitavom području Parka prirode.

Članak 11.

Na području Posebnog zoološkog rezervata zabra­njena je sječa trske i koše­nje trave.

Sječa ma­njih količina trske dozvo­ljena je na području Parka prirode, izuzev područja iz stavka 1. ovoga članka, u razdob­lju od 1. studenoga do 31. siječ­nja s­ljedeće godine, uz dopušte­nje Ustanove.

Članak 12.

Dozvo­ljena je redovita koš­nja glavnog obrambenog nasipa, te koš­nja prosjeka i puteva radi protupožarne zaštite.

Članak 13.

Na području Parka prirode zabra­njeno je pa­lje­nje trske i trave, osobito u razdob­lju od 1. ožujka do 15. srp­nja.

Članak 14.

Na području Parka prirode gospodare­nje šumama provodi se prema odredbama Zakona o šumama, uz ishođe­nje uvjeta zaštite prirode koje izdaje Ministarstvo.

Gospodare­nje šumama, odnosno sječa šuma, može se provoditi ako su uvjeti zaštite prirode ugrađeni u šumsko-gospodarske osnove.

Na području Posebnog zoološkog rezervata zabra­njena je sječa prirodnih šumskih sastojina, drveća i grm­lja.

Članak 15.

Nije dopuštena sječa šume u Parku prirode ako bi se time ugrozilo stanište zaštićenih ili ugroženih bi­ljnih i životi­njskih vrsta.

Zabra­njena je sječa kao i iskorištava­nje sporednih šumskih proizvoda za vrijeme gniježđe­nja ptica.

1.3. Zaštita životi­njskog svijeta

Članak 16.

Na području Parka prirode i Posebnog zoološkog rezervata nije dozvo­ljeno uznemirava­nje, hvata­nje, oz­ljeđiva­nje i ubija­nje životi­njskih vrsta, osim pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 17.

Zabra­njeno je unoše­nje stranih (alohtonih), hibridnih i kloniranih životi­njskih vrsta na području Parka prirode, kao i životi­nja iz umjetnog uzgoja.

Članak 18.

Zabra­njene su sve rad­nje, uk­ljučujući šumarske, u krugu od 500 metara od gnijezda orla štekavca (Halliaeetus albicilla), step­skog sokola (Falco cherrug), crne rode (Ciconia nigra), te kolonija ptica od 1. siječ­nja do 15. srp­nja.

Članak 19.

Na području Parka prirode zabra­njeno je nad­lijeta­nje letjelica niže od 400 m, osim u svrhu znanstvenog istraživa­nja, snima­nja ili praće­nja životi­njskog svijeta, uz dopušte­nje Ministarstva.

Let niže od 400 m dopušten je u službene svrhe, radi gaše­nja požara te spašava­nja života i imovine ­ljudi.

Članak 20.

Na području Posebnog zoološkog rezervata zabra­njena je ispaša i kreta­nje stoke.

Uz dopušte­nje Ustanove, na području Parka prirode dopuš­tena je ispaša i kreta­nje stoke u vlasništvu stanovnika toga pod­ručja, na za to određenim mjestima koja utvrđuje Ustanova.

Članak 21.

Na području Parka prirode i Posebnog zoološkog rezervata zabra­njeno je kemijskim sredstvima uništava­nje komaraca i drugih kukaca.

Članak 22.

Na području Parka prirode zabra­njeno je sakup­lja­nje životi­nja (žaba, puževa, pijavica i dr.).

2. LOV

Članak 23.

Na području Posebnog zoološkog rezervata i rib­njaka zabra­njena je svaka vrsta lova i lovnih aktivnosti.

Uz va­njski rub granica Posebnog zoološkog rezervata do 300 m nije dozvo­ljeno graditi niti postav­ljati lovnogospodarske i lovnotehničke objekte.

Na području Parka prirode, osim na području utvrđenom stav­kom 1. i 2. ovoga članka, dopušten je lov na jelena (Cervus elaphus), div­lju svi­nju (Sus scropha) i običnu srnu (Capreolus capreolus) prema odredbama Zakona o lovu, uz ishođe­nje uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Na rubnim dijelovima Parka prirode dopušten je lov na sitnu div­ljač, osim na ptice močvarice, uz ishođe­nje uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Članak 24.

Ovlaštenici prava lova čija se lovišta nalaze na području Parka prirode dužni su svoje lovnogospodarske osnove uskladiti s uvjetima zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Članak 25.

Ovlaštenici prava lova izvan granica Parka prirode moraju organizirati lov tako da olovna sačma ne pada u Park prirode.

Članak 26.

Ovlaštenici prava lova dužni su lov organizirati i provoditi na način propisan lovnogospodarskim osnovama i ovim Pravilnikom.

Članak 27.

Zabra­njeno je noše­nje i korište­nje vatrenog oružja kao i drugih sredstava pogodnih za lov (luk i strijele, klopke, mreže itd.) na području Posebnog zoološkog rezervata.

Vatreno oružje mogu u Parku prirode nositi samo službene osobe i ovlaštenici prava lova u vrijeme kada je lov dopušten u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom, te lovci na lovišta na kojima obav­ljaju dopušteni lov.

3. RIBOLOV

Članak 28.

Na području Posebnog zoološkog rezervata zabra­njen je ribolov.

Na području Parka prirode, osim na području iz stavka 1. ovoga članka, dozvo­ljen je rekreacijski i tradicionalni ribolov na otvorenim vodama i u određenim zonama, koje utvrđuje Ustanova, uz ishođe­nje uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Članak 29.

Tradicionalnim ribolovom u smislu ovoga Pravilnika smatra se gospodarski ribolov koji se obav­lja isk­ljučivo tradicionalnim ribolovnim alatima s ovoga područja.

Tradicionalni ribolov može se obav­ljati na području Parka prirode na teme­lju godiš­nje dozvole koju izdaje Ustanova.

Za godiš­nju dozvolu za izvođe­nje tradicionalnog ribolova na području Parka prirode plaća se naknada Ustanovi.

Visinu godiš­nje naknade za izvođe­nje tradicionalnog ribolova na području Parka prirode utvrđuje Ustanova.

U tradicionalnom ribolovu mogu se koristiti ribolovni alati: vrške – cijele godine, osim za vrijeme lovostaja utvrđenog sukladno odredbama Zakona o slatkovodnom ribarstvu; mreže plivalice – od 1. listopada do 31. prosinca; maraže – od 1. lip­nja do 30. rujna, ali samo kad je vodostaj Dunav – Apatin iznad 400 cm.

Na otvorenom toku Dunava nema ograniče­nja uporabe zakonom dozvo­ljenih ribolovnih alata u slatkovodnom ribarstvu.

Ribari sa svojim ribolovnim alatima bez posebnog dopušte­nja Ustanove ne smiju pre­građivati kanale, dunavce i rib­lje staze.

Ribari se za vrijeme rike jelena mogu kretati i ribariti samo na onim područjima koje utvrđuje Ustanova.

Tradicionalni ribolov je zabra­njen u vrijeme lovostaja.

Članak 30.

Fizičke i pravne osobe mogu dobiti dopušte­nje za obav­lja­nje tradicionalnog ribolova samo ako posjeduju povlasticu za obav­lja­nje gospodarskog ribolova.

Na pita­nja koja nisu uređena ovim Pravilnikom, a odnose se na zaštitu riba, odgovarajuće se primje­njuju odredbe Zakona o slatkovodnom ribarstvu (opće zabrane i mjere zaštite, vrijeme lovostaja, najma­nja veličina pojedinih vrsta riba i dr.).

Članak 31.

Ustanova može izdati u tijeku jedne godine najviše 15 dopušte­nja za obav­lja­nje tradicionalnog ribolova.

Dopušte­nja za obav­lja­nje tradicionalnog ribolova izdaju se na koncu tekuće godine za s­ljedeću godinu.

Ako se za obav­lja­nje tradicionalnog ribolova u Parku prirode prijavi više od 15 kandidata, za izdava­nje dopušte­nja provodi se natječajni postupak. Prednost za dopušte­nje imaju kandidati koji žive na području Parka prirode, odnosno koji su vlasnici ili ovlaštenici prava na nekretninama u Parku prirode, kao i oni kandidati koji imaju du­lji staž tradicionalnog ribare­nja.

Ovlaštenicima tradicionalnog ribolova koji prekrše odredbe zakona i ovoga Pravilnika uskratit će se izdava­nje dopušte­nja za obav­lja­nje tradicionalnog ribolova, odnosno zabranit će se da­lj­nje obav­lja­nje tradicionalnog ribolova ako je krše­nje odredaba zakona i ovoga Pravilnika nastupilo u vrijeme važe­nja dopušte­nja.

Članak 32.

Posjetite­lji Parka prirode mogu obav­ljati rekreacijski ribolov uz uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Za rekreacijski ribolov izdaje se dozvola. Dozvola se izdaje na vrijeme od 1 dana do 30 dana. Stanovnicima Parka prirode može se izdati dozvola za rekreacijski ribolov i na vrijeme od godine dana.

Dozvola se može izdati osobama koje posjeduju uvjere­nje o položenom ribičkom ispitu.

Rekreacijski ribolov može se obav­ljati u Veme­ljskom dunavcu, na mjestima koja su za tu svrhu namije­njena odlukom Ustanove, te na kanalima izvan ograde od Podunav­lja do revira Siget.

Za obav­lja­nje rekreacijskog ribolova na području Parka prirode plaća se naknada Ustanovi. Visinu naknade utvrđuje Ustanova.

Rekreacijski ribolov smije se obav­ljati s obale od izlaska do zalaska sunca. Na otvorenom toku Dunava rekreacijski ribolov smije se obav­ljati samo iz čamca.

U rekreacijskom ribolovu dozvo­ljen je dnevni ulov od 3 kg ribe. Dnevni ulov može biti i veći od 3 kg ukoliko ulov­ljeni primjerak ribe teži više od 3 kg.

Ulov­ljene ribe ne smiju se stav­ljati u promet.

Za vrijeme lovostaja, koji traje od 1. ve­ljače do 31. svib­nja, zabra­njen je rekreacijski ribolov.

U rekreacijskom ribolovu mogu se koristiti do tri ribolovna štapa s tri udice po štapu, te jedan blinker.

Članak 33.

Stanovnici, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama u Parku prirode imaju pravo na dozvolu za rekreacijski ribolov u traja­nju do godine dana.

Za izrade dozvole iz stavka 1. ovoga članka plaća se naknada koju utvrđuje Ustanova.

Članak 34.

Djelatnost uzgoja ribe u Parku prirode, osim na području Posebnog zoološkog rezervata, može se obav­ljati u rib­njacima.

Fizičke i pravne osobe smiju obav­ljati djelatnost uzgoja ribe ako imaju povlasticu za uzgoj, i ako su za obav­lja­nje djelatnosti pribavili dopušte­nje Ustanove.

Uzgoj riba u Parku prirode može se obav­ljati uz prethodno pribav­ljene uvjete zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Način uzgoja ribe uskladit će se s potrebama zaštite ptica i drugih životi­nja na rib­njacima.

Članak 35.

Zaštitu rib­njaka od velikih vranaca (Phalacrocorax carbo) organizira imate­lj povlastice na način koji najma­nje narušava mir, i koji je najma­nje štetan za ostale ptice, ribe i druge životi­nje.

Mjere zaštite rib­njaka utvrđuje imate­lj povlastica uz suglasnost Ustanove.

Članak 36.

Na području rib­njaka zabra­njeno je noše­nje i korište­nje puške sačmarice, kao i korište­nje naboja s olovnom sačmom.

Čuvari rib­njaka mogu nositi samo kratno oružje, u skladu sa zakonom.

Iznimno, uz dozvolu Ustanove, čuvari rib­njaka mogu u posebnim prilikama nositi dugo oružje, ali ne i puške sačmarice.

4. ISTRAŽIVANJE

Članak 37.

Park prirode, kao područje od posebne prirodne i znanstvene vrijednosti, namije­njen je i znanstvenom istraživa­nju.

Sva znanstvena istraživa­nja na području Parka prirode, moraju imati suglasnost Ustanove i dopušte­nje Ministarstva.

Dopušte­nje iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo izdaje na­kon što pribavi miš­lje­nje Ministarstva znanosti i tehnologije.

Članak 38.

Nisu dopuštena znanstvena istraživa­nja koja mogu prouzro­čiti promjene i ošteće­nja u Parku prirode.

Članak 39.

Ustanova je dužna prekinuti istraživačke rad­nje u slučaju da se istraživači ne pridržavaju uvjeta utvrđenih u dopušte­nju, ili posebno dogovorenih s Ustanovom o načinu i vremenu istraživa­nja, te ako istraživači svojom djelatnošću nanose štetu Parku prirode.

5. POSJEĆIVANJE

5.1. Posjetite­lji

Članak 40.

Park prirode kao područje s naglašenim estetskim, turističkim i rekreativnim vrijednostima namije­njen je i posjećiva­nju.

Članak 41.

Za posjećiva­nje Parka prirode u ci­lju razgledava­nja ili rekreacije, posebno za organizirani obilazak pojedinih lokaliteta u Parku prirode, plaća se naknada Ustanovi.

Visinu naknade utvrđuje Ustanova.

Za vrijeme boravka na području Parka prirode posjetite­lji su dužni sačuvati potvrdu o plaća­nju naknade (ulaznica).

Članak 42.

Unutar granica Parka prirode dozvo­ljeno je kreta­nje posjetite­ljima samo na područjima i stazama koje su označene i namije­njene razgledava­nju i posjećiva­nju.

Pravce kreta­nja i mjesta koja se mogu posjećivati utvrđuje Ustanova.

Ustanova je dužna osigurati da pravci kreta­nja i mjesta koja se mogu posjećivati budu odgovarajuće označeni.

Članak 43.

Kreta­nje posjetite­lja izvan područja i staza iz članka 42. stavak 1. i 2. ovoga Pravilnika dozvo­ljeno je samo uz prat­nju zaposlenika Ustanove ili osobe koju je Ustanova ovlastila.

Članak 44.

Na području Parka prirode zabra­njeno je slobodno kreta­nje pasa.

Psi se mogu držati vezani ili u ograđenom prostoru, te voditi na uzici.

Iznimno, psi se mogu slobodno kretati na određenom prostoru i u određenom vremenu koje utvrđuje Ustanova.

Članak 45.

Odredbe članka 40. do 43. ne odnose se na ovlaštene osobe u obav­lja­nju službenih dužnosti, stanovnike Parka prirode i vlasnike i ovlaštenike prava na nekretninama u Parku prirode, zaposlenike pravnih osoba i fizičke osobe koje obav­ljaju dopuštenu djelatnost u Parku prirode.

5.2. Prijevoz putnika, promet i parkira­nje

Članak 46.

Na području Posebnog zoološkog rezervata prijevoz posje­tite­lja i razgledava­nje rezervata organizira Ustanova, te je zabra­njeno posjećiva­nje i razgledava­nje rezervata bez nazočnosti ovlaš­tenog dijelatnika Ustanove.

Na području ostalog dijela Parka prirode organizirani prije­voz posjetite­lja radi posjećiva­nja i razgledava­nja obav­lja Ustanova.

Iznimno, Ustanova može povjeriti prijevoz posjetite­lja iz stav­ka 2. ovoga članka drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi na teme­lju provedenog natječaja.

O obav­lja­nju djelatnosti iz stavka 3. ovoga članka Ustanova izdaje dopušte­nje.

Prijevoz javnim prometnicama u Parku prirode obav­lja se sukladno propisima koje uređuju prometova­nje na javnim cestama.

Članak 47.

Brzina kreta­nja vozila na motorni pogon na putevima u Parku prirode koji nisu javne prometnice je ograničena i to:

– za izletnički vlak, traktore, radne strojeve i kultivatore, do 20 km/h;

– za teretna i kombi vozila, do 30 km/h;

– za autobuse, do 40 km/h;

– za osobna vozila, do 50 km/h.

Ograniče­nja iz stavka 1. ovoga članka ne odnose se na prometova­nje vozila nadležnih tijela Ministarstva, jedinica lokalne uprave i samouprave, te pravnih osoba s javnim ovlastima u obav­lja­nju poslova iz ­njihovog djelokruga.

Članak 48.

Parkira­nje vozila na području Parka prirode je dopušteno na samo za to unaprijed predviđenim mjestima.

Mjesta za parkira­nje određuje Ustanova.

Ustanova je dužna osigurati da mjesta za parkira­nje budu odgovarajuće označena.

5.3. Boravak i noće­nje posjetite­lja

Članak 49.

Boravak i noće­nje posjetite­lja na području Parka prirode dopušteno je samo na za to predviđenim mjestima.

Članak 50.

Na području Parka prirode kampira­nje je dopušteno samo na mjestima koja su uređena za tu namjenu.

Članak 51.

Zabra­njeno je lože­nje vatre izvan nase­lja i mjesta koja su posebno označena za tu namjenu.

5.4. Kupa­nje

Članak 52.

Na području Posebnog zoološkog rezervata kupa­nje nije dopušteno.

5.5. Rekreacija

Članak 53.

Park prirode namije­njen je i rekreativnim aktivnostima, osim na području Posebnog zoološkog rezervata.

Rekreativne aktivnosti dozvo­ljene su samo na za to unaprijed predviđenim i označenim mjestima.

Ustanova, uz suglasnost Ministarstva, propisuje tip dopuš­tenih rekreativnih aktivnosti i mjesta predviđena za rekreativne aktivnosti.

Ustanova Parka prirode je dužna osigurati da mjesta predvi­đena za rekreaciju budu odgovarajuće označena.

6. RATARSTVO I STOČARSTVO

Članak 54.

Na području Parka prirode dozvo­ljeno je obav­lja­nje tradicionalne po­ljoprivrede, osim na području Posebnog zoološkog rezervata.

U Parku prirode nije dopuštena uspostava novih po­ljo­priv­rednih površina te izgrad­nja i uspostava novih farmi za uzgoj do­maćih i div­ljih životi­nja.

7. PLOVIDBA I PRIVEZ PLOVILA

Članak 55.

Na području Posebnog zoološkog rezervata zabra­njena je plovidba svih vrsta plovila, osim za potrebe Ustanove.

Na ostalom području Parka prirode plovidba je dozvo­ljena uz dopušte­nje Ustanove. U dopušte­nju se utvrđuju i uvjeti plovidbe.

Zabrane i ograniče­nja plovidbe ne odnose se na plovila Ministarstva, tijela državne uprave, lokalne uprave i samouprave, te pravnih osoba s javnim ovlastima u obav­lja­nju poslova iz njiho- ­vog djelokruga.

Članak 56.

Na području Parka prirode plovidba je dozvo­ljena samo u dunavcima i vodenim površinama koje odredi Ustanova.

Na području Parka prirode plovidba rijekom Dunav, kao međunarodnim plovnim putem, dopuštena je.

Članak 57.

Privez plovila dozvo­ljen je samo na za to unaprijed predviđenim i označenim mjestima.

Ustanova je dužna osigurati da mjesta predviđena za privez plovila budu odgovarajuće označena.

Stalni privez plovila na Sakadašu ima Ustanova.

Članak 58.

Na području Parka prirode zabra­njeno je izgrađivati pristupe obali, obalu, lučice, vezove i druge vrste pristana, osim na za to Prostornim planom predviđenim mjestima.

8. OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 59.

U Parku prirode dopuštene su djelatnosti koje ne ugrožavaju izvornost prirode, uz uvjete koje utvrđuje Ministarstvo.

Pravne i fizičke osobe koje obav­ljaju djelatnosti na području Parka prirode dužne su postupati u skladu sa zakonom, provedbenim propisima donesenim na teme­lju zakona i ovim Pravilnikom.

Za obav­lja­nje djelatnosti na području Parka prirode potrebno je i dopušte­nje Ustanove.

Za izdava­nje dopušte­nja plaća se naknada čiji iznos utvrđuje Ustanova.

Ako Ustanova ustupa obav­lja­nje djelatnosti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, provodi se natječajni postupak na način propisan statutom Ustanove.

Članak 60.

Ustanova će vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama u području Parka prirode izdati iskaznicu za nesmetano kreta­nje do nekretnina.

Za kreta­nje na ostalom području Parka prirode vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama dužni su pribaviti od Ustanove posebno dopušte­nje.

Stanovnici Parka prirode mogu se kretati po ­nje­govom području uz posebno dopušte­nje Ustanove.

U dopušte­nju iz stavka 2. i 3. ovoga članka određuju se mje­sta i područja na kojima nije dopušteno kreta­nje stanovnicima, vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama u Parku prirode.

Članak 61.

Fizičke i pravne osobe koje imaju trajnu potrebu za prom­eto­va­njem po cestama na kojima je promet ograničen, moraju za prometova­nje imati odobre­nje Ustanove.

Iznimno, u slučaju da fizičke i pravne osobe imaju potrebu za jednokratnim prometova­njem po cestama gdje je promet ogra­ničen, ovlaštena osoba Ustanove može im usmeno odobriti pro­metova­nje.

Članak 62.

Na području Parka prirode nije dozvo­ljeno snima­nje ili fotografira­nje u komercijalne svrhe bez dopušte­nja Ustanove.

Za izdava­nje odobre­nja plaća se naknada čiji iznos utvrđuje ravnate­lj Ustanove.

Članak 63.

S pravnim osobama koje obav­ljaju dopuštenu djelatnost na području Parka prirode, i koje koriste prirodna dobra (Hrvatske šume, Hrvatske vode i dr.) ugovorom između Ustanove i tih prav­nih osoba uređuju se međusobni odnosi prema uvjetima zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

III. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Članak 64.

Protupožarnu zaštitu u Parku prirode provodi Ustanova u surad­nji s drugim pravnim i fizičkim osobama koje obav­ljaju dopuštenu djelatnost u Parku prirode, te u ci­lju preventivnih protupožarnih mjera skrbi o organizira­nju i osigurava­nju:

– stalne osmatračno-dojavne službe;

– stalne prohodnosti puteva i staza kroz šume i šumsko zem­ljište;

– ispravnost uređaja za gaše­nje požara i ­njihovo stalno tehničko osuvreme­njiva­nje;

– zabranu lože­nja vatre izvan nase­lja i mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu.

Mjere protupožarne zaštite Parka prirode zaposlenici Ustanove provode u skladu s općim aktom i propisanim mjerama protupožarne zaštite.

Mjere protupožarne zaštite na području Parka prirode dužne su provoditi i primje­njivati sve pravne i fizičke osobe na tom području.

IV. OZNAKE UNUTAR PARKA PRIRODE

Članak 65.

Označava­nja na području Parka prirode obav­ljaju se sukladno ovome Pravilniku i elaboratu označava­nja koje­g donosi ravnate­lj Ustanove uz suglasnost Ministarstva.

Jezično označava­nje obvezno je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Jezično označava­nje može biti i na nekom drugom stranom jezika o čemu odlučuje ravnate­lj Ustanove uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Članak 66.

Granice Parka prirode označavaju se informativnim pločama s natpisom: Park prirode »Kopački rit«, i to na mjestima gdje prometnice ulaze u Park prirode, gdje ceste čine granicu tog zašti­ćenog dijela prirode i na mjestima gdje su drugi ulazi u Park prirode.

U šumskim i na drugim predjelima granica se označava uobi­čajenim šumskim oznakama na stablima ili na drugi prikladan na­čin.

V. NADZOR I UPRAVNE MJERE

Članak 67.

Nadzor nad provođe­njem ovoga Pravilnika obav­lja Ustanova i Ministarstvo, svatko u sklopu svojih nadležnosti.

Članak 68.

Neposrednu zaštitu u Parku prirode obav­ljaju nadzornici.

Članak 69.

Nadzornik Parka prirode ima službenu iskaznicu.

Službenom iskaznicom dokazuje se službeno svojstvo, identitet i ovlasti nadzornika.

Službena iskaznica pravokutnog je oblika veličine 85 x 55 mm, presvučena plastičnim materijalom.

Pred­nja strana iskaznice u gor­njem desnom dijelu sadrži naziv Ustanove, a ispod naziva velikim slovima piše: »SLUŽBENA ISKAZNICA NADZORNIKA«. U lijevom dijelu pred­nje strane nalazi se mjesto za fotografiju nadzornika (25 x 32 mm), a ispod teksta »Službena iskaznica nadzornika« označuje se mjesto za potpis nadzornika.

Poleđina Službene iskaznice sadrži tekst: »OVLAST ZA OBAVLJANJE POSLOVA NADZORNIKA PARKA PRIRODE žKOPAČKI RITž«, evidencijski broj Službene iskaznice, datum izdava­nja, mjesto za pečat i mjesto za potpis ravnate­lja Ustanove.

Članak 70.

O izdatim Službenim iskaznicama Ustanova vodi evidenciju.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se u upisniku Ustanove koji sadrži: ime i prezime nadzornika kojemu je izdana Službena iskaznica, evidencijski broj Službene iskaznice, datum izdava­nja Službene iskaznice, te odje­ljak za napomenu.

Nadzornik koji izgubi Službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje dužan je o tome izvijestiti ravnate­lja Ustanove.

Nova Službena iskaznica izdat će se nadzorniku nakon što je gubitak, odnosno nestanak Službene iskaznice nadzornik prijavio ravnate­lju Ustanove.

Nadzornik kojemu prestaje radni odnos u Ustanovi, ili koji bude razriješen dužnosti nadzornika, dužan je nakon prestanka radnog odnosa, odnosno nakon razrješe­nja Službenu iskaznicu predati ravnate­lju Ustanove.

Članak 71.

Nadzornik Parka prirode ima propisanu odoru na kojoj je znak Parka prirode.

Izgled i boju odore i znaka propisuje Upravno vijeće Ustanove.

Članak 72.

Nadzornik Parka prirode smije za vrijeme obav­lja­nja službe nositi kratko oružje.

Vrstu, uvjete i vrijeme noše­nja oružja za vrijeme obav­lja­nja službe određuje ravnate­lj Ustanove u skladu sa zakonom.

Članak 73.

Ako se nadzorniku prilikom provođe­nja nadzora pruži fizički otpor, odnosno ako se takav otpor osnovano očekuje, nadzornik može zatražiti pomoć ovlaštenih službenih osoba nadležne policijske uprave.

Članak 74.

Nadzornik je u obav­lja­nju nadzora odgovoran ravnate­lju Ustanove i Ministarstvu ako propusti poduzeti, odnosno odrediti mjere ili rad­nje, koje je po zakonu ili ovom Pravilniku bio dužan poduzeti, odnosno odrediti, ako prekorači svoje zakonom i ovim Pravilnikom utvrđene ovlasti, ako ne podnese prijavu, odnosno ne obavijesti ravnate­lja odnosno Ministarstvo, a po potrebi i drugo tijelo, o nedostacima koje je utvrdio u provođe­nju nadzora u Parku prirode.

Članak 75.

Protiv fizičke ili pravne osobe koja obav­lja rad­nje protivne odredbama ovoga Pravilnika nadzornik Parka prirode, pored ovlašte­nja iz članka 76. i 77. ovoga Pravilnika, ovlašten je naplatiti kaznu na licu mjesta, podnijeti prekršajnu prijavu, te prijavu zbog privrednog prijestupa ili kaznenog djela.

Članak 76.

U obav­lja­nju nadzora nadzornik Parka prirode ovlašten je:

– zatražiti od posjetite­lja osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na teme­lju koje se može utvrditi identitet posjetite­lja;

– pre­gledati prt­ljagu i prijevozno sredstvo posjetite­lja;

– pre­gledati ulov i sredstva za lov i ribolov radi utvrđiva­nja da li je lov i ribolov obav­ljen u skladu s ovim Pravilnikom;

– zatražiti predoče­nje dopušte­nja za obav­lja­nje određene djelatnosti ili za kreta­nje po Parku prirode kada je to propisano ovim Pravilnikom;

– pre­gledati osobu ako se osnovano sum­nja da nosi oružje na području Parka prirode protivno odredbama ovoga Pravilnika;

– poduzimati i druge rad­nje i mjere potrebne za provođe­nje reda u Park prirode propisanog ovim Pravilnikom.

Članak 77.

Nadzornik Parka prirode ovlašten je:

– privremeno oduzeti ribolovni alat i oduzeti ulov ako je osoba zatečena u rekreacijskom ribolovu odnosno u tradicionalnom ribolovu bez dozvole;

– privremeno oduzeti opremu ako je osoba zatečena u obav­lja­nju nedopuštenih aktivnosti u Parku prirode tom opremom;

– privremeno oduzeti oružje koje nosi osoba bez odobre­nja, te ako je osoba zatečena u krivolovu;

– oduzeti i drugi protupravno prisvojeni dio živog i neživog svijeta koji pripadaju Parku prirode, te privremeno oduzeti sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvaja­nje;

– zabraniti prodaju robe koja se na području Parka prirode prodaje bez dopušte­nja Ustanove;

– privremeno oduzeti robu koja se na području Parka prirode prodaje suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– zabraniti na licu mjesta plovidbu pravnoj ili fizičkoj osobi ako ne posjeduje propisano dopušte­nje;

– zabraniti na licu mjesta obav­lja­nje prevozničke usluge koja se obav­lja bez dopušte­nja Ustanove;

– zabraniti na licu mjesta kopa­nje, odnosno odvođe­nje kamena, š­ljunka, pijeska, zem­lje i sl., koje se obav­lja suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– zabraniti na licu mjesta sječu šume, lov, ribolov i druge aktivnosti koje se obav­ljaju suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– narediti ukla­nja­nje objekata koji su postav­ljeni bez dopušte­nja ili protivno dopušte­nju, odnosno suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– narediti izvrše­nje obveze, ako u postupku kontrole utvrdi da se one ne obav­ljaju prema odredbama ovoga Pravilnika;

– zabraniti obav­lja­nje rad­nji i djelatnosti koje se obav­ljaju suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– naplatiti novčanu kaznu.

Članak 78.

Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po rješe­nju nadzornika Parka prirode donesenom u obav­lja­nju nadzora, nadzornik može, u opravdanim slučajevima i kada je to po prirodi obveze, narediti izvrše­nje obveze putem trećih osoba i u skladu sa zakonom provesti postupak naplate troškova od osobe koja je bila dužna postupiti po rješe­nju.

Članak 79.

Oružje, opremu ili alat utvrđen člankom 77. ovoga Pravilnika nadzornik može privremeno oduzeti, do donoše­nja rješe­nja o izvršenom prekršaju, presude o izvršenom privrednom prijestupu ili kaznenom djelu.

Iznimno, nadzornik može privremeno oduzeti i plovilo kada je osoba koja je vlasnik, ili koja uprav­lja plovilom, ponovno zatečena u izvrše­nju prekršaja.

O privremenom oduzima­nju predmeta nadzornik izdaje potvrdu s točno označenim oduzetim predmetima po vrsti i količini.

Ustanova je dužna osigurati uvjete za održava­nje i čuva­nje privremeno oduzetih predmeta.

Članak 80.

Ako nadzornik utvrdi da je povredom propisa uči­njen prekršaj, odnosno privredni prijestup ili kazneno djelo, dužan je bez odgađa­nja, a najkasnije u roku 8 dana od dana sastav­lja­nja zapisnika, podnijeti zahtjev za pokreta­nje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu, odnosno prijavu za privredni prijestup ili kaznenu prijavu drugom nadležnom tijelu.

Uz zahtjev za pokreta­nje prekršajnog postupka, odnosno prijavu drugom nadležnom tijelu, prilaže se zapisnik o či­njenicama utvrđenim prilikom obav­lja­nja nadzora.

Članak 81.

U postupku provođe­nja nadzora kad nadzornik izriče upravnu mjeru donosi rješe­nje.

Žalba protiv rješe­nja o upravnoj mjeri može se izjaviti Ministarstvu.

Žalba se izjav­ljuje putem Ustanove.

Žalba ne zadržava izvrše­nje rješe­nja.

Članak 82.

Nadzornik je dužan rješe­nje iz članka 81. ovoga Pravilnika donijeti i dostaviti stranci bez odgađa­nja, a najkasnije u roku 8 dana od dana sastav­lja­nja zapisnika.

Protiv rješe­nja nadzornika o određiva­nju upravne mjere stranka može u roku 8 dana od dana dostave rješe­nja izjaviti žalbu Ministarstvu.

Ako nadzornik nađe da je podnijeta žalba dopuštena, pravovremena i izjav­ljena od ovlaštene osobe, a nije novim rješe­njem zamijenio rješe­nje koje se žalbom pobija, dužan je u roku 3 dana od dana primitka, žalbu uputiti na rješava­nje Ministarstvu.

Ministarstvo je dužno rješe­nje o žalbi donijeti i dostaviti stranci u roku 30 dana računajući od dana primitka uredno predane žalbe.

Članak 83.

Zak­ljučak o dozvoli izvrše­nja rješe­nja nadzornik je dužan donijeti bez odgađa­nja, a najkasnije u roku 8 dana od dana kad je rješe­nje postalo izvršno.

Troškove izvrše­nja snosi stranka koja je bila dužna izvršiti upravnu mjeru.

Članak 84.

Na vođe­nje postupka u svezi izrica­nja upravnih mjera propisanih ovim Pravilnikom primje­njuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 85.

Nadzornik Parka prirode ovlašten je naplatiti novčanu kaznu na licu mjesta za prekršaje propisane člankom 89., 90., 91. i 92. ovoga Pravilnika.

O naplaćenoj kazni na mjestu prekršaja izdaje se potvrda.

Ako prekršite­lj iz bilo koje­g razloga ne plati kaznu na mjestu prekršaja, može to učiniti u roku 8 dana od dana kad je uči­njen prekršaj.

Ako osoba koja je učinila prekršaj odbije platiti kaznu na mjestu prekršaja ili ne plati kaznu u roku od 8 dana, nadzornik podnosi zahtjev za pokreta­nje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu radi utvrđiva­nja prekršajne odgovornosti sukladno ovom Pravilniku i Zakonu o zaštiti prirode.

Uz zahtjev za pokreta­nje prekršajnog postupka prilaže se zapisnik o či­njenicama utvrđenim prilikom nadzora i o odbija­nju plaća­nja kazne na mjestu prekršaja, odnosno u roku utvrđenom stavkom 4. ovoga članka.

Članak 86.

Nadzornik je dužan voditi očevidnik o obav­ljenim pre­gledima i poduzetim mjerama.

Način vođe­nja očevidnika utvrđuje ravnate­lj Ustanove.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 87.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. gradi objekte ili izvodi građevinske radove bez uvjeta zaštite prirode i dopušte­nja Ustanove (članak 4. stavak 2. i 3.);

2. obav­lja hidromeliorativne zahvate bez uvjeta zaštite prirode (članak 5. stavak 1. i 4.);

3. izvodi radove na čišće­nju i održava­nju kanala bez dopušte­nja Ustanove (članak 5. stavak 2.);

4. vadi mineralne sirovine (pijesak i dr.) i mije­nja pejsaž (članak 6.);

5. onečišćava zrak, tlo i vodu (članak 7. stavak 1.);

6. upušta vode lošije kvalitete ne­go što su vode recipijenata (članak 8.);

7. bere, sakup­lja, ukla­nja sa staništa i oštećuje bi­ljke, osobito ugroženih vrsta (članak 9.);

8. unosi i sadi strane (alohtone), hibridne i klonirane bi­ljne vrste (članak 10.);

9. sječe trsku i kosi travu na području Posebnog zoološkog rezervata (članak 11. stavak 1.);

10. sječe trsku i kosi travu bez dopušte­nja Ustanove (članak 11. stavak 2.);

11. pali trsku, trave i korov (članak 13. stavak 1.);

12. obav­lja sječu prirodnih šumskih sastojina i prirodnih vrsta drveća i grm­lja suprotno odredbama Pravilnika (članak 14.);

13. ne obav­lja sanitarnu sječu i ukla­nja­nje alohtonih vrsta u tijeku zime (članak 15.);

14. uznemirava, hvata, oz­ljeđuje i ubija životi­njske vrste suprotno odredbama Pravilnika (članak 16.);

15. unosi i pušta strane (alohtone), hibridne i klonirane vrste kao i običnog fazana i div­lju patku uzgojene u inkubatoru (članak 17.);

16. obav­lja aktivnosti u blizini gnijezda orla štekavca, stepskog sokola, crne rode i kolonije ptica mimo uvjeta propisanih Pravilnikom (članak 18. stavak 1.);

17. organizira nisko nadlijeta­nje letjelice nad Parkom prirode bez dopušte­nja Ministarstva (članak 18. stavak 2.);

18. uzgaja div­ljač u ograđenom prostoru na području Posebnog zoološkog rezervata (članak 19.);

19. obav­lja ispašu suprotno odredbama Pravilnika (članak 20.);

20. obav­lja zaprašiva­nje kemijskim sredstvima ili na drugi način masovno uništava komarce ili druge kukce bez dozvole Ustanove (članak 21.);

21. sakup­lja žabe, puževe i pijavice (članak 22.);

22. organizira i obav­lja lov na području Posebnog zoološkog rezervata ili na rib­njacima (članak 23. stavak 1.);

23. gradi i postav­lja lovnogospodarske i lovnotehničke objekte suprotno uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom (članak 23. stavak 2.);

24. obav­lja lov suprotno odredbama ovoga Pravilnika (članak 23. stavak 3.);

25. ne uskladi lovnogospodarske osnove s uvjetima zaštite prirode (članak 24. stavak 1.);

26. dopusti da olovna sačma pada na područje Parka prirode (članak 25.);

27. ne organizira i provodi lov sukladno lovnogospodarskim osnovama i ovom Pravilniku (članak 26.);

28. obav­lja ribolov na zabra­njenim područjima, odnosno na područjima na kojima nije dopušten ribolov (članak 28.);

29. obav­lja tradicionalni ribolov bez dopušte­nja Ustanove (članak 29.);

30. obav­lja tradicionalni ribolov s alatima koji nisu dopušteni ili obav­lja ribolov u vrijeme lovostaja, ili na nedopuštenim područjima (članak 29.);

31. obav­lja istraživa­nja suprotno propisanim uvjetima (članak 37.);

32. obav­lja istraživa­nja na način da se uzrokuju promjene i ošteće­nja u Parku prirode, ugrožava izvornost prirode i izgled krajolika (članak 38.);

33. organizira prijevoz posjetite­lja i razgledava­nje Posebnog zoološkog rezervata, te drugih dijelova Parka prirode bez dopušte­nja Ustanove (članak 45.);

34. organizira boravak i noće­nje posjetite­lja na mjestima koja za to nisu određena (članak 48.);

35. organizira kampira­nje i logorova­nje na mjestima koja za to nisu određena i bez dopušte­nja Ustanove (članak 49.);

36. organizira kupa­nje na mjestima na kojima nije dopušteno (članak 51. i 52. stavak 1.);

37. bavi se po­ljoprivredom i stočarstvom mimo propisanih uvjeta (članak 54.);

38. organizira plovidbu na vodama Parka prirode bez dopušte­nja Ustanove ili na području Posebnog zoološkog rezervata (članak 55.);

39. organizira plovidbu na nedozvo­ljenim područjima i obav­lja privez plovila bez dopušte­nja Ustanove (članak 56. i 57.);

40. gradi pristupe obali, obalu, lučice, vezove i druge vrste pristana mimo prostornog plana i uvjeta propisanih ovim Pravilnikom (članak 58.);

41. obav­lja djelatnost bez dopušte­nja ili protivno izdanim uvjetima (članak 59. stavak 1., 2. i 3.);

42. ne plaća naknadu za izdano dopušte­nje za obav­lja­nje djelatnosti (članak 59. stavak 4.);

43. ne pribavi dopušte­nje Ustanove za obav­lja­nje prometova­nja po cestama Parka prirode na kojima je promet ograničen (članak 61.);

44. snima i fotografira u komercijalne svrhe bez dopušte­nja Ustanove (članak 62.);

45. ne provodi mjere protupožarne zaštite propisane Pravilnikom (članak 64.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn.

Članak 88.

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. gradi objekte ili izvodi građevinske radove bez uvjeta zaštite prirode i dopušte­nja Ustanove (članak 4. stavak 2. i 3.);

2. obav­lja hidromeliorativne zahvate bez uvjeta zaštite prirode (članak 5. stavak 1. i 5.);

3. izvodi radove na čišće­nju i održava­nju kanala bez dopušte­nja Ustanove (članak 5. stavak 2.);

4. vadi mineralne sirovine, pijesak i dr. i mije­nja pejsaž (članak 6.);

5. zagađuje i onečišćava zrak, tlo i vodu (članak 7. stavak 1.);

6. upušta vode lošije kvalitete ne­go što su vode recipijenata (članak 8.);

7. bere, sakup­lja, ukla­nja sa staništa i oštećuje bi­ljke, osobito ugroženih vrsta (članak 9.);

8. unosi i sadi strane (alohtone), hibridne i klonirane bi­ljne vrste (članak 10.);

9. sječe trsku i kosi travu bez dopušte­nja Ustanove (članak 11. stavak 2.);

10. sječe trsku i kosi travu na području Posebnog zoološkog rezervata (članak 11. stavak 1.);

11. pali trsku, trave i korov (članak 13. stavak 1.);

12. obav­lja sječu prirodnih šumskih sastojina i prirodnih vrsta drveća i grm­lja suprotno odredbama Pravilnika (članak 14.);

13. ne obav­lja sanitarnu sječu i ukla­nja­nje alohtonih vrsta u tijeku zime (članak 15.);

14. rastjeruje, proga­nja, uznemirava, hvata, oz­ljeđuje i ubija životi­njske vrste suprotno odredbama Pravilnika (članak 16.);

15. unosi i pušta strane (alohtone), hibridne, klonirane vrste kao i običnog fazana i div­lju patku uzgojene u inkubatoru (članak 17.);

16. obav­lja aktivnosti u blizini gnijezda orla štekavca, stepskog sokola, crne rode i kolonije ptica mimo uvjeta propisanih Pravilnikom (članak 18. stavak 1.);

17. izvodi nisko nadlijeta­nje letjelice nad Parkom prirode bez dopušte­nja Ministarstva (članak 18. stavak 2.);

18. uzgaja div­ljač u ograđenom prostoru na području Posebnog zoološkog rezervata (članak 19.);

19. obav­lja ispašu suprotno odredbama 20. ovoga Pravilnika (članak 20.);

20. obav­lja zaprašiva­nje kemijskim sredstvima ili na drugi način masovno uništava komarce ili druge kukce bez dozvole Ustanove (članak 21.);

21. sakup­lja žabe, puževe i pijavice (članak 22.);

22. organizira i obav­lja lov na području Posebnog zoološkog rezervata ili rib­njaka (članak 23. stavak 1.);

23. gradi i postav­lja lovnogospodarske i lovnotehničke objekte suprotno uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom (članak 23. stavak 2.);

24. obav­lja lov suprotno odredbama ovoga Pravilnika (članak 23. stavak 3. i članak 24.);

25. dopusti da olovna sačma pada na područje Parka prirode (članak 25.);

26. ne organizira i provodi lov na način propisan lovnogospodarskim osnovama i ovim Pravilnikom (članak 26.);

27. obav­lja ribolov na zabra­njenim područjima, odnosno na područjima na kojima nije dopušten ribolov (članak 28.);

28. obav­lja tradicionalni ribolov bez dozvole Ustanove (članak 29.);

29. obav­lja tradicionalni ribolov s alatima koji nisu dopušteni ili obav­lja ribolov u vrijeme lovostaja, ili pre­građuje kanale dunavca i rib­lje staze, ili se kreće i ribari na nedozvo­ljenim područjima za vrijeme rike jelena (članak 29.);

30. obav­lja rekreacijski ribolov bez dopušte­nja, za vrijeme lovostaja i na nedozvo­ljenim područjima, odnosno suprotno propisanim uvjetima (članak 32.);

31. obav­lja istraživa­nja suprotno uvjetima propisanim Pravilnikom (članak 37.);

32. obav­lja istraživa­nja na način da se uzrokuju promjene i ošteće­nja u Parku prirode, ugrožava izvornost prirode i izgled krajobraza (članak 38.);

33. ulazi u Park prirode na mjestima koja nisu za to određena (članak 40. stavak 2.);

34. ne plati naknadu za ulaz u Park prirode (članak 41. stavak 1.);

35. ne pridržava se kreta­nja i mjesta koja se mogu posjećivati (članak 42. stavak 1. i 2.);

36. kreće se izvan dopuštenih područja bez prat­nje zaposlenika Ustanove (članak 43.);

37. dopušta slobodno kreta­nje psa mimo uvjeta propisanih Pravilnikom (članak 44.);

38. organizira i obav­lja prijevoz posjetite­lja i razgledava­nje Posebnog zoološkog rezervata, te drugih dijelova Parka prirode bez dopušte­nja Ustanove (članak 45.);

39. vozi nedopuštenom brzinom utvrđenom Pravilnikom (članak 46.);

40. parkira na nedozvo­ljena mjesta (članak 47.);

41. organizira boravak i noće­nje posjetite­lja na mjestima koja za to nisu određena (članak 48.);

42. organizira ili kampira na mjestima koja za to nisu određena i bez dopušte­nja Ustanove (članak 49.);

43. loži vatru izvan nase­lja i mjesta koja posebno nisu označena za tu namjenu (članak 50.);

44. kupa se na mjestima na kojima to nije dopušteno (članak 51. i 52. stavak 1.);

45. za kupa­nje ne plaća naknadu (članak 52. stavak 3.);

46. obav­lja rekreativne aktivnosti na mjestima na kojima to nije dopušteno (članak 53.);

47. obav­lja djelatnost po­ljoprivrede i stočarstva mimo uvjeta propisanih Pravilnikom (članak 54.);

48. obav­lja plovidbu u vodama Parka prirode na kojima to nije dopušteno ili bez odobre­nja Ustanove (članak 55. i 56.);

49. obav­lja privez plovila na nedopuštenim mjestima ili bez odobre­nja Ustanove (članak 57.);

50. gradi pristupe obali, obalu, lučice, vezove i druge vrste pristana mimo prostornog plana i uvjeta propisanih ovim Pravilnikom (članak 58.);

51. obav­lja djelatnost bez dopušte­nja Ustanove (članak 59. stavak 1., 2. i 3.);

52. ne plaća naknadu za izdano odobre­nje za obav­lja­nje djelatnosti (članak 59. stavak 4.);

53. ne pribavi odobre­nje Ustanove za obav­lja­nje prometova­nja po cestama Parka prirode na kojima je promet ograničen (članak 61. stavak 1.);

54. snima i fotografira u komercijalne svrhe bez dopušte­nja Ustanove (članak 62.);

55. ne provodi mjere protupožarne zaštite propisane Pravilnikom (članak 64.).

Članak 89.

Novčanom kaznom od 300,00 kn kaznit će se na mjestu izvrše­nja prekršaja osoba ako:

1. se zatekne u Parku prirode bez ulaznice (članak 41. stavak 3.);

2. se kreće izvan područja namije­njenih za razgledava­nje i posjećiva­nje (članak 42. stavak 1. i 2.);

3. u tijeku obilaska Parka prirode ako vodi psa ne vodi ga na uzici (članak 44. stavak 2.);

4. parkira vozilo na mjestu na kojem to nije dopušteno (članak 47. stavak 1.);

5. prekorači dopuštenu brzinu do 10 km/h (članak 46.);

6. kupa se na mjestima na kojima to nije dopušteno (članak 51. i 52. stavak 1.);

7. zatekne stanovnika, odnosno vlasnika ili ovlaštenika prava na nekretninama u Parku prirode bez iskaznice ili se iskaznica koristi mimo odobrenih kriterija (članak 60. stavak 2.);

8. ne odlaže otpatke na za to predviđenim i označenim mjestima (članak 7. stavak 2.).

Članak 90.

Novčanom kaznom od 400,00 kn kaznit će se na mjestu izvrše­nja prekršaja osoba ako:

1. prekorači dopuštenu brzinu u uprav­lja­nju vozilom za više od 10 km/h (članak 46.);

2. kampira ili logoruje izvan organiziranih kampova na području Parka prirode (članak 49.);

3. obav­lja rekreativnu aktivnost na mjestu koje za to nije određeno (članak 53. stavak 1., 2. i 3.);

4. obav­lja rekreacijski ribolov bez dozvole (članak 32. stavak 2.);

5. obav­lja rekreacijski ribolov s alatom koji nije dozvo­ljen (članak 32. stavak 10.);

6. plovilo drži na mjestu koje nije označeno za privez (članak 57. stavak 1.).

Članak 91.

Novčanom kaznom od 500,00 kn kaznit će se na mjestu izvrše­nja prekršaja osoba ako:

1. obav­lja rekreacijski ribolov za vrijeme lovostaja (članak 32. stavak 11.);

2. plovilo drži na privezu bez dopušte­nja (članak 57. stavak 3.);

3. obav­lja djelatnost suprotno izdanim uvjetima bez dopušte­nja Ustanove (članak 59.);

4. dopušte­nje za plovidbu koristi mimo uvjeta utvrđenih u dopušte­nju (članak 55. stavak 3.);

Članak 92.

Novčanom kaznom od 600,00 kn kaznit će se na mjestu izvrše­nja prekršaja osoba ako:

1. nosi vatreno oružje odnosno drugo oružje pogodno za lov (članak 27.);

2. loži vatru izvan nase­lja i mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu (članak 50.);

3. se zatekne u obav­lja­nju rad­nji onečišće­nja zraka, tla i vode (članak 7. stavak 1.);

4. obav­lja djelatnost na području Parka prirode bez dopušte­nja (članak 59. stavak 3.);

5. snima ili fotografira u komercijalne svrhe bez dopušte­nja Ustanove (članak 62.);

6. obav­lja tradicijski ribolov na nedopuštenom mjestu (članak 28. stavak 2.);

7. sječe trske i kosi travu bez dopušte­nja Ustanove (članak 11.);

8. bere, sakup­lja, ukla­nja sa staništa i oštećuje bi­ljke bez dopušte­nja Ministarstva (članak 9.);

9. rastjeruje, proga­nja, uznemirava i hvata životi­nje bez dopušte­nja Ministarstva (članak 16.).

Članak 93.

Prihodi ostvareni od naplate novčanih kazni na mjestu prekršaja prihodi su Ustanove i koriste se za zaštitu i promica­nje Parka prirode.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 94.

Ustanova i ravnate­lj Ustanove donijet će akte propisane ovim Pravilnikom, u roku 60 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika.

Ustanova će u roku 90 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika obaviti označava­nje na području Parka prirode sukladno ovom Pravilniku.

Članak 95.

Danom stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutar­njem redu u Parku prirode »Kopački rit« (»Narodne novine«, broj 84/98, 29/99 i 11/00).

Članak 96.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/00-11/0008
Urbroj: 531-01-00-1
Zagreb, 24. srp­nja 2000.

Ministar
Božo Kovačević, v. r.