Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku »Krka«

NN 77/2000 (31.7.2000.), Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku »Krka«

 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA

1658

Na teme­lju članka 30. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« br. 30/94 i 72/94) i članka 16. stavka 2., Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i državnih upravnih organizacija (»Narodne novine«, br. 48/99 i 15/00), ministar Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređe­nja, donosi

PRAVILNIK

O UNUTARNJEM REDU U NACIONALNOM PARKU »KRKA«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se pita­nja zaštite, unapređe­nja i korište­nja Nacionalnog parka »Krka« (u da­lj­njem tekstu: Nacionalni park), te propisuju prekršaji i određuju upravne mjere za nepoštiva­nje odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Zaposlenici Javne ustanove »Nacionalni park Krka« (u da­lj­njem tekstu: Ustanova), stanovnici Nacionalnog parka, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama u Nacionalnom parku, te fizičke i pravne osobe koje na području Nacionalnog parka obav­ljaju dopuštenu djelatnost i posjetite­lji Nacionalnog parka dužni su se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ustanova je dužna skrbiti o zaštiti, održava­nju i promica­nju Nacionalnog parka.

II. UNUTARNJI RED U NACIONALNOM PARKU

1. PLOVIDBA I PRIVEZ PLOVILA

Članak 4.

Kreta­nje plovila u Nacionalnom parku dozvo­ljeno je uz dopušte­nje Ustanove.

Prijevoz posjetite­lja u Nacionalnom parku organizira Ustanova.

Zabra­njen je prijevoz posjetite­lja na vodi bez dopušte­nja Ustanove.

Iznimno, samostan na otočiću Visovac ima pravo organizirati prijevoz posjetite­lja (hodočasnika) samostana vlastitim plovilima, pod uvjetima koje propisuje Ustanova.

Vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama u Nacionalnom parku imaju pravo korište­­nja plovila radi pristupa svojim nekretninama.

Članak 5.

Stalni privez plovila, u dijelu rijeke Krke uzvodno od Skradinskog mosta, mogu imati Ustanova, samostan Visovac i manastir Krka (Arhanđelovac) u skladu s Prostornim planom Nacionalnog parka »Krka« (u da­­lje­­njem tekstu: Prostorni plan) i uvjetima koje utvrđuje Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređe­­nja (u da­­lj­­njem tekstu: Ministarstvo).

Iznimno, stalni ili privremeni privez plovila mogu imati i druge pravne i fizičke osobe uz dopušte­­nje Ustanove.

Stalni i privremeni privez plovila dopušten je isk­­ljučivo na posebno označenim i uređenim prostorima (privezištima).

Članak 6.

Fizičkim i pravnim osobama iz članka 4. i 5. ovoga Pravilnika pobliže uvjete za kreta­­nje i privez plovila određuje Ustanova.

Članak 7.

Radi onemogućava­­nja nedozvo­­ljene plovidbe u vodama Nacionalnog parka postav­­ljaju se vid­­ljive zapreke i oznake na vodi.

2. KORIŠTENJE VODNOG DOBRA

Članak 8.

Vode Nacionalnog parka mogu se koristiti na način da se ne mije­­nja kvaliteta vode i živog svijeta u ­­njoj, te prirodni režim vodotoka.

Pravne osobe koje koriste vodna dobra (Hrvatska elektroprivreda, Hrvatske vode, Vodovod i odvod­­nja i dr.) dužne su u svezi toga korište­­nja postupati u skladu s odredbama Prostornog plana i zakona, a osobito:

Hidroelektrana na Skradinskom buku obustav­­lja rad u razdob­­lju od 1. lip­­nja do 30. rujna tekuće godine, u vremenu od 8 do 20 sati, a u istom razdob­­lju moguć je noćni rad elektrane (od 20 do 8 sati) uz propušta­­nje biološkog minimuma od 6 m3/sec preko cijelog slapišta. Hidroelektrana obustavit će rad i izvan navedenog razdob­­lja ako na do­­njem dijelu Skradinskog buka nije osiguran protok vode od 13 m3/sec.

Ovi uvjeti primje­­njuju se i na pogonsku vodu Šibenskog vodovoda na Skradinskom buku.

– Hidroelektrana na Roškom slapu obustav­­ljat će rad u razdob­­lju od 1. lip­­nja do 31. listopada tekuće godine, u vremenu od 8 do 20 sati. Hidroelektrana obustavit će rad izvan navedenog razdob­­lja ako protok na profilu zahvata vode padne ispod 6 m3/sec.

– Hidroelektrana »Mi­­ljacka« radit će u vremenu od 8 do 20 sati (dnevni režim) uz protok od min. 8 m3/sec. i od 20 do 8 sati s min. protokom za zadržava­­nje biološkog minimuma od 4 m3/sec  (noćni režim). Hidroelektrana obustavit će rad i izvan navedenog razdob­­lja ako protok na profilu zahvata vode padne ispod 4 m3/sec.

Prilikom obustave rada hidroelektrana dozvo­­ljeno je korište­­nje minimalnog protoka za sinhronu vrt­­nju turbina bez plasira­­nja energije izvan elektrane.

Korisnici vodnog dobra koji svojim rad­­njama i djelatnostima ugroze izvornost prirode i prouzroku štetu dužni su je nadoknaditi. Naplaćena naknada štete koristi se za sanaciju i zaštitu dijela prirode na kojem je šteta nastala.

3. KUPANJE I OBAVLJANJE PODVODNIH AKTIVNOSTI

Članak 9.

U Nacionalnom parku kupa­­nje je dozvo­­ljeno samo na označenim mjestima za vrijeme dok su ulazi u Nacionalni park otvoreni.

Znakove i natpise te označava­­nje granica kupališta iz stavka 1. ovoga članka određuje i postav­­lja Ustanova.

Zabra­­njeno je kupa­­nje na slapištima rijeke Krke.

Članak 10.

Na području Nacionalnog parka zabra­­njeno je obav­­lja­­nje podvodnih aktivnosti (športsko-rekreacijsko ro­­nje­­nje, podvodno snima­­nje, podvodna natjeca­­nja i podučava­­nje ro­­nje­­nju).

Podvodne aktivnosti dozvo­­ljene su u znanstveno-istraživačke svrhe uz dopušte­­nje Ministarstva.

4. REKREACIJSKI RIBOLOV

Članak 11.

Na području Nacionalnog parka ribolov je zabra­­njen.

Iznimno, na području Nacionalnog parka dopušten je rekreacijski ribolov.

Rekreacijski ribolov smije se obav­­ljati samo s obala rijeke Krke i Čikole, i to na mjestima koje odredi Ustanova.

Članak 12.

Rekreacijski ribolov smije se obav­ljati samo klasičnim mušičarskim priborom i to s jednom umjetnom muhom na jednokukoj udici bez kontrakuke ili jednokukom udicom kojoj je stisnuta kontrakuka.

Članak 13.

Za rekreacijski ribolov u Nacionalnom parku mora se ishoditi dozvola koju izdaje Ustanova. Za dozvolu se plaća propisana naknada.

Dozvola se izdaje najma­nje za jedan dan, a najdu­lje za sedam dana.

Ovisno o du­ljini traja­nja dozvole plaća se naknada.

Visinu naknade za obav­lja­nje rekreacijskog ribolova utvrđuje ravnate­lj Ustanove.

Za vrijeme lovostaja zabra­njen je rekreacijski ribolov.

Lokalitete i pobliže uvjete za rekreacijski ribolov utvrđuje ravnate­lj Ustanove.

Iznimno, stanovnicima, vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama u Nacionalnom parku dozvola se izdaje za godinu dana uz uvjete propisane sukladno stavku 6. ovoga članka.

Članak 14.

U rekreacijskom ribolovu dozvo­ljen je dnevni ulov od jednog kilograma ribe po dozvoli.

Ulov­ljene ribe ne smiju se stav­ljati u promet.

Ulov­ljena riba čija je du­ljina ma­nja od 30 cm mora se odmah vratiti u vodu.

Iznimno, stanovnicima, vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama u Nacionalnom parku dozvo­ljen je dnevni ulov ribe do 2 kg uz uvjete propisane stavkom 3. ovoga članka.

Količina ulova iz stavka 1. i 4. ovoga članka može biti veća ako se radi o ulovu jedne ribe teže od 1 odnosno 2 kg.

Članak 15.

Zabra­njen je lov, sakup­lja­nje i vađe­nje ško­ljkaša i drugih vodenih organizama na području Nacionalnog parka.

Dozvo­ljen je lov, sakup­lja­nje i vođe­nje ško­ljkaša i drugih vodenih organizama u znanstvene i obrazovne svrhe na teme­lju dopušte­nja Ministarstva.

5. ZAŠTITA ŽIVOG I NEŽIVOG SVIJETA KOPNA

Članak 16.

Na području Nacionalnog parka zabra­njen je lov, hvata­nje, proga­nja­nje, oz­ljeđiva­nje ili ubija­nje životi­nja, oštećiva­nje ­nj­i­ho­vih razvojnih oblika, g­njezda ili le­gla i obitavališta.

Zabra­njeno je loviti, hvatati i uznemiravati ptice i u preletu.

Iznimno, na području Nacionalnog parka dozvo­ljeno je hvata­nje životi­nja u znanstveno-istraživačke svrhe, radi provođe­nja sanitarnih mjera i uspostave prirodne ravnoteže uz dopušte­nje Ministarstva.

Alohtone životi­nje u Nacionalnom parku odstranit će se lovom koje­g organizira Ustanova uz dopušte­nje Ministarstva.

Uz va­njski rub granica Nacionalnog parka (do 300 m) nije dozvo­ljeno graditi ili postav­ljati lovnogospodarske i lovnotehnič­ke objekte.

Članak 17.

Zabra­njeno je noše­nje vatrenog oružja, ili drugog oružja pogodnog za lov na području Nacionalnog parka.

Vatreno oružje na području Nacionalnog parka mogu nositi samo službene i ovlaštene osobe u skladu sa zakonom.

Članak 18.

Na području Nacionalnog parka zabra­njeno je slobodno kreta­nje pasa.

Psi se mogu držati vezani ili u ograđenom prostoru, te voditi na uzici.

Članak 19.

Na području Nacionalnog parka zabra­njena je sječa šume i pošum­ljava­nje bez dopušte­nja Ministarstva.

Iznimno, na teme­lju programa zaštite, očuva­nja i održava­nja šuma (stručne studije) i uz dopušte­nje Ministarstva, dozvo­ljena je sanitarna sječa, sječa uzgojnog karaktera, uzgojni radovi i pošum­ljava­nje, ako služi za očuva­nje i promica­nje očuva­nja šumskih zajednica u Nacionalnom parku.

Zabra­njeno je bra­nje, sakup­lja­nje, ukla­nja­nje sa staništa i oštećiva­nje bi­ljki bez dopušte­nja Ministarstva.

Obav­lja­nje tradicionalne po­ljoprivrede je dopušteno.

Članak 20.

Na području Nacionalnog parka koš­nja i tradicionalna ispaša stoke je dopuštena.

Nije dopuštena ispaša stoke i koš­nja na strmim ka­njonskim padinama i lokalitetima Skradinskog buka i Roškog slapa.

Članak 21.

Posjetite­ljima je zabra­njeno lože­nje vatre na otvorenom, izvan nase­lja i mjesta koja su posebno označena za tu namjenu.

Stanovnici, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama u Nacionalnom parku, te posjetite­lji Nacionalnog parka dužni su se pridržavati upozore­nja u svezi sa zaštitom šume od požara.

Posjetite­lji Nacionalnog parka dužni su sve otpatke odložiti na za to predviđena mjesta.

Članak 22.

Zabra­njeno je vađe­nje mineralnih sirovina i mije­nja­nje pejzaža, kao i bilo koja druga eksploatacija prirodnih izvora.

Strojevi i uređaji koji stvaraju veliku buku moraju biti propisno zvučno izolirani.

Članak 23.

Na području Nacionalnog parka zabra­njeno je:

– graditi objekte i izvoditi druge građevinske radove bez pribav­ljenih uvjeta zaštite prirode Ministarstva,

– graditi i postav­ljati privremene objekte bez dopušte­nja Ministarstva,

– podizati barijere u vodi i sprečavati protok vode,

– odlaga­nje građevinskog otpadnog materijala,

– odlaga­nje industrijskog i kućnog otpada,

– ispušta­nje tekućina i uporaba kemijskih sredstava kojima se može ugroziti bi­ljni i životi­njski svijet, odnosno onečistiti voda,

Nad­lijeta­nje letjelica ispod 400 m nije dopušteno, osim u svrhu snima­nja ili praće­nja životi­njskog svijeta, uz dopušte­nje Ministarstva.

Let ispod 400 m dopušten je u službene svrhe, gaše­nja požara te spašava­nja života i imovine ­ljudi.

Članak 24.

Na području Nacionalnog parka zabra­njuje se kampira­nje izvan organiziranih kampova utvrđenih Prostornim planom.

Dozvolu za kampira­nje izdaje Ustanova uz uvjete koje propisuje Ministarstvo.

Članak 25.

Zabra­njeno je izgrađivati pristupe obali, obalu, lučice, vezove i druge vrste pristana na svim obalama na području Nacionalnog parka, osim za to Prostornim planom predviđenim mjestima i uz uvjete koje propisuje Ministarstvo.

6. POSJETITELJI

Članak 26.

Nacionalni park kao prostor naročite kulturne, znanstvene, odgojne, obrazovne, turističke i rekreativne vrijednosti namije­njen je posjećiva­nju.

Posjetite­lji Nacionalnog parka mogu u ­nje­ga ući samo na mjestima koja su određena kao ulazi u Nacionalni park.

Članak 27.

Za ulaz u Nacionalni park plaća se naknada Ustanovi.

Visinu naknade za ulaz u Nacionalni park utvrđuje ravnate­lj Ustanove uz suglasnost Ministarstva.

Za vrijeme boravka na području Nacionalnog parka posjetite­lji su dužni sačuvati ulaznicu.

Članak 28.

Pravce kreta­nja i mjesta koja se mogu posjećivati u Nacionalnom parku utvrđuje Ustanova.

Pravci kreta­nja i mjesta koja se mogu posjećivati moraju biti odgovarajuće označena.

Članak 29.

Unutar granica Nacionalnog parka dozvo­ljeno je kreta­nje posjetite­ljima samo na područjima i stazama koje su označene i namije­njene razgledava­nju i posjećiva­nju.

Kreta­nje posjetite­lja izvan područja i staza iz stavka 1. ovog članka dozvo­ljeno je samo uz prat­nju službenika Ustanove.

Ustanova će stanovnicima, vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama na području Nacionalnog parka izdati iskaznicu za nesmetano kreta­nje u Nacionalnom parku do ­njihovih nekretnina.

Iskaznice se izdaju i zaposlenicima pravnih osoba koji obav­ljaju djelatnost u Nacionalnom parku, kao i fizičkim osobama koje obav­ljaju dopuštenu djelatnost u Nacionalnom parku.

U iskaznici se utvrđuju i kriteriji nesmetanog kreta­nja u Nacionalnom parku.

7. OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 30.

U Nacionalnom parku dozvo­ljene su djelatnosti koje ne ugrožavaju izvornost prirode, uz uvjete koje utvrđuje Ministarstvo.

Prestižno pravo za obav­lja­nje djelatnosti u Nacionalnom parku imaju fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Nacionalnog parka, ili su vlasnici odnosno ovlaštenici prava na nekretninama u Nacionalnom parku.

Za obav­lja­nje djelatnosti u Nacionalnom parku Ustanova je dužna raspisati natječaj.

U natječaju se obav­ljaju uvjeti za obav­lja­nje djelatnosti, kao i druga pita­nja od znače­nja za ostvariva­nje prava i obveza pristupnika u natječaju, sukladno ovom Pravilniku i zakonu.

Članak 31.

Pravne i fizičke osobe koje obav­ljaju djelatnosti na području Nacionalnog parka dužne su postupati u skladu sa zakonom, provedbenim propisima donesenim na teme­lju zakona i ovim Pravilnikom.

Za obav­lja­nje djelatnosti na području Nacionalnog parka potrebno je dopušte­nje Ustanove.

U dopušte­nju iz stavka 2. ovoga članka pobliže se utvrđuju uvjeti za obav­lja­nje djelatnosti.

Za izdava­nje dopušte­nja plaća se naknada čiji iznos utvrđuje ravnate­lj Ustanove.

Članak 32.

Zabra­njeno je snima­nje ili fotografira­nje u Nacionalnom parku u komercijalne svrhe bez dopušte­nja Ustanove.

Za snima­nje ili fotografira­nje u Nacionalnom parku u komercijalne svrhe plaća se naknada koju određuje Ustanova.

Članak 33.

S pravnim osobama koje obav­ljaju djelatnost na području Nacionalnog parka, a koje koriste prirodna dobra (Hrvatska elektroprivreda, Hrvatske vode i dr.), ugovorom između Ustanove i tih pravnih osoba uređuju se međusobna prava i obveze prema uvjetima koje utvrđuje Ministarstvo.

8. OSTALE ZABRANE I OGRANIČENJA

Članak 34.

Unutar granica Nacionalnog parka na cestama na kojima je promet ograničen, ravnate­lj Ustanove utvrđuje uvjete prometa za sve korisnike.

Dopuštena maksimalna brzina na cestama iz stavka 1. ovoga članka je do 50 km/h.

Fizičke i pravne osobe koje imaju trajnu potrebu za prome­to­va­njem po cestama iz stavka 1. ovoga članka moraju za prome­tova­nje imati odobre­nje Ustanove.

Iznimno, u slučaju da fizičke i pravne osobe imaju potrebu za jednokratnim prometova­njem na cestama gdje je promet ograni­čen, ovlaštena službena osoba Ustanove može im usmeno dopustiti prometova­nje.

Ograniče­nja u svezi prometova­nja utvrđena stavkom 1., 2. i 3. ovoga članka ne odnose se na javne prometnice koje prolaze kroz Nacionalni park.

Zabra­njeno je zadržava­nje i parkira­nje vozila izvan ozna­čenih parkirališta.

Članak 35.

Zabrane i ograniče­nja plovidbe i prometova­nja u Nacionalnom parku ne odnose se na plovila i vozila nadležnih tijela Ministarstva i pravnih osoba s javnim ovlastima (policija, vatrogasci, lučka kapetanija, hitna pomoć i dr.) u obav­lja­nju poslova iz ­njihovog djelokruga.

III. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Članak 36.

Protupožarnu zaštitu u Nacionalnom parku Ustanova provodi u ci­lju preventivnih protupožarnih mjera, te je dužna organizirati i osigurati:

1. stalnu osmatračno-dojavnu službu, koju obav­ljaju djelatnici protupožarne zaštite Ustanove,

2. stalnu prohodnost puteva i staza kroz šume i šumsko zem­ljište,

3. ispravnost uređaja za gaše­nje požara i ­njihovo stalno tehničko osuvreme­njiva­nje,

4. zabranu lože­nja vatre izvan nase­lja i mjesta koja su posebno označena za tu namjenu.

Mjere protupožarne zaštite Nacionalnog parka zaposlenici Ustanove provode u skladu s općim aktom i planom mjera zaštite od požara.

Pravne i fizičke osobe na području Nacionalnog parka dužne su poštivati i primje­njivati propisane mjere zaštite od požara.

IV. OZNAKE UNUTAR NACIONALNOG PARKA

Članak 37.

Označava­nja na području Nacionalnog parka obav­ljaju se sukladno ovom Pravilniku i elaboratu označava­nja koje­g donosi ravnate­lj Ustanove uz suglasnost Ministarstva.

Jezično označava­nje obvezno je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Jezično označava­nje može biti i na nekom drugom svjetskom jeziku o čemu odlučuje ravnate­lj Ustanove uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Članak 38.

Granice Nacionalnog parka označavaju se informativnim pločama s natpisom Nacionalni park »Krka«, i to na mjestima gdje prometnice ulaze u Nacionalni park, gdje ceste čine granicu toga zaštićenog dijela prirode i na mjestima gdje su drugi ulazi u Nacionalni park.

U šumskim i na drugim predjelima granica se označava uobičajenim šumskim oznakama na stablima ili stijenama, te na drugi prikladan način.

V. NADZOR I UPRAVNE MJERE

Članak 39.

Nadzor nad provođe­njem ovoga Pravilnika obav­lja Ustanova te nadležna tijela Ministarstva sukladno svom djelokrugu.

Članak 40.

Neposrednu zaštitu u Nacionalnom parku obav­ljaju nadzornici.

Nadzornik ima ovlašte­nja propisana zakonom i ovim Pravilnikom.

Članak 41.

Nadzornik Nacionalnog parka ima službenu iskaznicu.

Službenom iskaznicom dokazuje se službeno svojstvo, identitet i ovlasti nadzornika.

Službena iskaznica pravokutnog je oblika veličine 85 x 55 mm, presvučena plastičnim materijalom.

Pred­nja strana iskaznice u gor­njem desnom dijelu sadrži naziv Ustanove, a ispod naziva velikim slovima piše: »SLUŽBENA ISKAZNICA NADZORNIKA«. U lijevom dijelu pred­nje strane nalazi se mjesto za fotografiju nadzornika (25 x 32 mm), a ispod teksta »Službena iskaznica nadzornika« označuje se mjesto za potpis nadzornika.

Poleđina Službene iskaznice sadrži tekst ovlasti, evidencijski broj Službene iskaznice, datum izdava­nja, mjesto za pečat i mjesto za potpis ravnate­lja Ustanove.

Članak 42.

O izdatim Službenim iskaznicama Ustanova vodi evidenciju.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se u upisniku Javne ustanove koji sadrži: ime i prezime nadzornika kojemu je izdana Službena iskaznica, evidencijski broj Službene iskaznice, datum izdava­nja Službene iskaznice, te odje­ljak za napomenu.

Nadzornik koji izgubi Službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje dužan je o tome izvijestiti ravnate­lja Ustanove.

Nova Službena iskaznica izdat će se nadzorniku nakon što je gubitak, odnosno nestanak Službene iskaznice nadzornik prijavio ravnate­lju Ustanove.

Nadzorniku kojemu prestaje radni odnos u Ustanovi, ili koji bude razriješen dužnosti nadzornika, dužan je nakon prestanka radnog odnosa, odnosno nakon razriješe­nja Službenu iskaznicu predati ravnate­lju Ustanove.

Članak 43.

Nadzornik Nacionalnog parka ima propisanu odoru i znak.

Izgled i boju odore i znaka određuje ravnate­lj Ustanove.

Nadzornik je dužan nositi na odori i nacionalni znak zaštite prirode.

Članak 44.

Nadzornik Nacionalnog parka smije za vrijeme obav­lja­nja službe nositi oružje

Vrstu, uvjete i vrijeme noše­nja oružja za vrijeme obav­lja­nja službe određuje ravnate­lj Ustanove, u skladu sa zakonom.

Članak 45.

Ako se nadzorniku prilikom provođe­nja nadzora pruži fizički otpor, odnosno ako se takav otpor osnovano očekuje, nadzornik može zatražiti pomoć ovlaštenih službenih osoba nadležne policijske uprave.

Članak 46.

Nadzornik je u obav­lja­nju nadzora odgovoran ravnate­lju Ustanove i ministru ako propusti poduzeti, odnosno odrediti mjere ili rad­nje, koje je po zakonu ili ovom Pravilniku bio dužan poduzeti, odnosno odrediti, ako prekorači svoje zakonom i ovim Pravilnikom utvrđene ovlasti, ako ne podnese prijavu, odnosno ne obavijesti ravnate­lja odnosno Ministarstvo, a po potrebi i drugo tijelo, o nedostacima koje je utvrdio u provođe­nju nadzora u Nacionalnom parku.

Članak 47.

Provi fizičke ili pravne osobe koja obav­lja rad­nje protivne odredbama ovoga Pravilnika nadzornik Nacionalnog parka, pored ovlašte­nja iz članka 48. i 49. ovoga Pravilnika, ovlašten je naplatiti kaznu na licu mjesta, podnijeti prekršajnu prijavu, te prijavu zbog privrednog prijestupa ili kaznenog djela.

Članak 48.

U obav­lja­nju nadzora nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je:

– zatražiti od posjetite­lja osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na teme­lju koje se može utvrditi identitet posjetite­lja;

– pre­gledati prt­ljagu i prijevozno sredstvo posjetite­lja;

– pre­gledati ulov i sredstva za ribolov radi utvrđiva­nja da li je ribolov obav­ljen u skladu s ovim Pravilnikom;

– zatražiti predoče­nje odobre­nja za obav­lja­nje određene djelatnosti ili za kreta­nje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom;

– pre­gledati osobu ako se osnovano sum­nja da nosi oružje na području Nacionalnog parka protivno odredbama ovoga Pravilnika;

– poduzimati i druge rad­nje i mjere potrebne za provođe­nje reda u Nacionalnom parku propisane ovim Pravilnikom.

Članak 49.

Nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je:

– privremeno oduzeti ribolovni alat i oduzeti ulov ako je osoba zatečena u rekreacijskom ribolovu bez dozvole, odnosno u ribolovu;

– privremeno oduzeti opremu ako je osoba zatečena u obav­lja­nju podvodnih aktivnosti bez odobre­nja;

– privremeno oduzeti oružje koje nosi osoba bez odobre­nja, a ako je osoba zatečena u lovu privremeno oduzeti oružje, i oduzeti ulov;

– oduzeti i drugi protupravno prisvojeni dio živog i neživog svijeta koji pripadaju Nacionalnom parku, te privremeno oduzeti sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvaja­nje;

– zabraniti prodaju robe koja se na području Nacionalnog parka prodaje bez dopušte­nja Ustanove;

– privremeno oduzeti robu koja se na području Nacionalnog parka prodaje suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– zabraniti na licu mjesta plovidbu pravnoj ili fizičkoj osobi ako ne posjeduje propisano odobre­nje;

– zabraniti na licu mjesta obav­lja­nje taksi usluge prijevoza na vodi i druge djelatnosti koje se obva­ljaju bez dopušte­nja Ustanove;

– zabraniti na licu mjesta kopa­nje, odnosno odvođe­nje kamena, š­ljunka, pijeska i zem­lje;

– zabraniti na licu mjesta sječu šume, lov, ribolov i druge aktivnosti koje se obav­ljaju suprotno ovom Pravilniku;

– narediti ukla­nja­nje objekata koji su postav­ljeni bez dopušte­nja ili protivno dopušte­nju, odnosno suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– narediti obustavu svih rad­nji koje se obav­ljaju suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

– narediti izvrše­nje obveze, ako u postupku kontrole utvrdi da se one ne obav­ljaju prema odredbama ovoga Pravilnika;

– naplatiti novčanu kaznu.

Članak 50.

Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po rješe­nju nadzornika Nacionalnog parka donesenom u obav­lja­nju nadzora, nadzornik može, u opravdanim slučajevima i kada je to po prirodi obveze, narediti izvrše­nje obveze putem  trećih osoba i u skladu sa zakonom provesti postupak naplate troškova od osobe koja je bila dužna postupiti po rješe­nju.

Članak 51.

Oružje, opremu ili alat utvrđen člankom 49. ovoga Pravilnika nadzornik može privremeno oduzeti, do donoše­nja rješe­nja o izvršenom prekršaju, presude o izvršenom privrednom prijestupu ili kaznenom djelu.

Iznimno, nadzornik može privremeno oduzeti i plovilo kada je osoba koja je vlasnik, ili koja uprav­lja plovilom, ponovno zatečena u izvrše­nju prekršaja.

O privremenom oduzima­nju predmeta nadzornik izdaje potvrdu s točno označenim oduzetim predmetima po vrsti i količini.

Ustanova je dužna osigurati uvjete za održava­nje i čuva­nje privremeno oduzetih predmeta.

Članak 52.

Ako nadzornik utvrdi da je povredom propisa uči­njen prekršaj, odnosno privredni prijestup ili kazneno djelo, dužan je bez odgađa­nja, a najkasnije u roku 8 dana od dana sastav­lja­nja zapisnika, podnijeti zahtjev za pokreta­nje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu, odnosno prijavu za privredni prijestup ili kaznenu prijavu drugom nadležnom tijelu.

Uz zahtjev za pokreta­nje prekršajnog postupka, odnosno prijavu drugom nadležnom tijelu, prilaže se zapisnik o či­njenicama utvrđenim prilikom obav­lja­nja nadzora.

Članak 53.

U postupku provođe­nja nadzora kad nadzornik izriče upravnu mjeru donosi rješe­nje.

Žalba protiv rješe­nja o upravnoj mjeri može se izjaviti Ministarstvu.

Žalba se izjav­ljuje putem Ustanove.

Članak 54.

Nadzornik je dužan rješe­nje iz članka 53. ovoga Pravilnika donijeti i dostaviti stranci bez odgađa­nja, a najkasnije u roku 8 dana od dana sastav­lja­nja zapisnika.

Protiv rješe­nja nadzornika o određiva­nju upravne mjere stranka može u roku 8 dana od dana dostave rješe­nja izjaviti žalbu Ministarstvu.

Ako nadzornik nađe da je podnijeta žalba dopuštena, pravovremena i izjav­ljena od ovlaštene osobe, a nije novim rješe­njem zamijenio rješe­nje koje se žalbom pobija, dužan je u roku 5 dana od dana primitka, žalbu uputiti na rješava­nje Ministarstvu.

Ministarstvo je dužno rješe­nje o žalbi donijeti i dostaviti stranci u roku 30 dana računajući od dana primitka uredno predane žalbe.

Žalba ne zadržava izvrše­nje rješe­nja.

Članak 55.

Zak­ljučak o dozvoli izvrše­nja rješe­nja nadzornik je dužan donijeti bez odgađa­nja, a najkasnije u roku 8 dana od dana kad je rješe­nje postalo izvršno.

Troškove izvrše­nja snosi stranka koja je bila dužna izvršiti upravnu mjeru.

Članak 56.

Na vođe­nje postupka u svezi izrica­nja upravnih mjera propisanih ovim Pravilnikom primje­njuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 57.

Nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je naplatiti novčanu kaznu na licu mjesta za prekršaje propisane člankom 61., 62., 63. i 64. ovoga Pravilnika.

O naplaćenoj kazni na mjestu prekršaja izdaje se potvrda.

Ako prekršite­lj iz bilo koje­g razloga ne plati kaznu na mjestu prekršaja, može to učiniti u roku 8 dana od dana kad je uči­njen prekršaj.

Ako osoba koja je učinila prekršaj odbije platiti kaznu na mjestu prekršaja ili ne plati kaznu u roku od 8 dana, nadzornik podnosi zahtjev za pokreta­nje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu radi utvrđiva­nja prekršajne odgovornosti sukladno ovom Pravilniku i Zakonu o zaštiti prirode.

Uz zahtjev za pokreta­nje prekršajnog postupka prilaže se zapisnik o či­njenicama utvrđenim prilikom nadzora i o odbija­nju plaća­nja kazne na mjestu prekršaja, odnosno u roku utvrđenom stavkom 4. ovoga članka.

Članak 58.

Nadzornik je dužan voditi očevidnik o obav­ljenim pre­gledima i poduzetim mjerama.

Način vođe­nja očevidnika utvrđuje ravnate­lj Ustanove.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 59.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. plovilo drži na privezu bez dopušte­nja Ustanove (članak 5. stavak 2.);

2. plovilom uđe u vode Nacionalnog parka bez dopušte­nja Ustanove (članak 4. stavak 1.);

3. plovilo drži na mjestu koje nije označeno za privez (članak 5. stavak 3.);

4. plovilom uđe u vode na kojima su postav­ljene vid­ljive zapreke i oznake o zabrani plovidbe (članak 6. i 7.);

5. obav­lja podvodne aktivnosti bez dopušte­nja Ministarstva (članak 10.);

6. lovi ško­ljkaše ili vadi i uzima (sakup­lja) druge vodene organizme bez dopušte­nja Ministarstva (članak 15.);

7. lovi, hvata, proga­nja, oz­ljeđuje ili ubija životi­nje, na pod­ručju Nacionalnog parka, oštećuje ­njihove razvojne oblike, g­nijez­da ili le­gla i obitavališta (članak 16. stavak 1., 2. i 3.);

8. postavi ili ugradi lovnogospodarski i lovnotehnički objekt (članak 16. stavak 4.);

9. obav­lja sječu ili pošum­ljava­nje bez dopušte­nja Ministarstva (članak 19. stavak 1.);

10. vadi mineralne sirovine ili ako na bilo koji drugi način eksploatira prirodne izvore, odnosno mije­nja pejsaž (članak 22. stavak 1.);

11. bere, sakup­lja, ukla­nja i oštećuje bi­ljke bez dopušte­nja Ministarstva (članak 19. stavak 2.);

12. gradi objekte ili izvodi građevinske radove bez posebnih uvjeta zaštite prirode Ministarstva (članak 23. alineja 1.);

13. gradi ili postavi privremeni objekt bez dopušte­nja Ministarstva (članak 23. alineja 2.);

14. odlaže građevinski otpadni materijal, industrijski i kućni otpad (članak 23. alineja 3. i 4.);

15. ispušta tekućine ili upotreb­ljava kemijska sredstva kojima se može ugroziti izvornost bi­ljnog i životi­njskog svijeta i voda (članak 23. alineja 5.);

16. organizira nisko nadlijeta­nje letjelica iznad Nacionalnog parka bez dopušte­nja Ministarstva (članak 23. alineja 6.);

17. gradi pristupe obali, obalu  lučice, vezove i druge vrste pristana na obali unutar područja Nacionalnog parka na mjestima koja Prostornim planom nisu predviđena za to ili bez uvjeta zaštite prirode Ministarstva (članak 25.);

18. ako podiže barijere u vodi i spriječava protok vode (članak 23. stavak 1. alineja 3.);

19. koristi vodu u Nacionalnom parku na način da se mije­nja kvaliteta vode i živog svijeta u ­njoj, te prirodni režim vodotoka (članak 8. stavak 1.);

20. obav­lja djelatnost na području Nacionalnog parka bez dopušte­nja Ustanove (članak 31.);

21. obav­lja djelatnost suprotno izdanim uvjetima (članak 30.);

22. ne poduzima odnosno ne primje­njuje propisane mjere zaštite od požara (članak 21.);

23. snima ili fotografira u komercijalne svrhe bez dopušte­nja Ustanove (članak 32.);

24. obav­lja promet s motornim vozilom na cestama na kojima je promet zabra­njen ili ograničen bez dopušte­nja Ustanove (članak 34.);

25. koristi vodu suprotno odredbama ovog Pravilnika i Prostornog plana (članak 8. stavak 2.);

26. zadržava ili parkira vozilo izvan označenih parkirališta (članak 34. stavak 6.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 do 4.000,00 kn.

Članak 60.

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. obav­lja taksi prijevoz na vodi bez dopušte­nja Ustanove (članak 4. stavak 2.);

2. plovilo drži na privezu bez dopušte­nja Ustanove (članak 5. stavak 2.),

3. plovilo drži na mjestima koja nisu označena za privez (članak 5. stavak 3.);

4. plovilom uđe u vode Nacionalnog parka bez dopušte­nja Ustanove (članak 4. stavak 1.);

5. plovilom uđe u vode na kojima su postav­ljene vid­ljive zapreke i oznake o zabrani plovidbe (članak 6. i 7.);

6. se kupa na mjestima gdje kupa­nje nije dozvo­ljeno (članak 9.);

7. obav­lja podvodne aktivnosti bez odobre­nja Ministarstva (članak 10.);

8. obav­lja nedopušteni ribolov (članak 11. stavak 1.);

9. obav­lja rekreacijski ribolov bez dozvole Ustanove (članak 13. stavak 1.);

10. lovi sa ribolovnim alatom koji nije dozvo­ljen (članak 12.);

11. obav­lja rekreacijski ribolov za vrijeme lovostaja (članak 13. stavak 5.);

12. lovi ško­ljkaše i druge vodene organizme bez dopušte­nja Ministarstva (članak 15.);

13. lovi, hvata, proga­nja, oz­ljeđuje ili ubija životi­nje, na području Nacionalnog parka, oštećuje ­njihove razvojne oblike, gnijezda ili le­gla i obitavališta (članak 16.);

14. nosi vatreno oružje, odnosno drugo oružje pogodno za lov (članak 17. stavak 1.);

15. pusti psa da se slobodno kreće na području Nacionalnog parka (članak 18.);

16. obav­lja sječu ili pošum­ljava­nje bez dopušte­nja Ministarstva (članak 19. stavak 1.);

17. obav­lja ispašu stoke i koš­nju na području strmih ka­njonskih padina i lokalitetima Skradinski buk i Roški slap (članak 20. stavak 2.);

18. loži vatru izvan nase­lja i mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu (članak 21. stavak 1.);

19. ne poduzima i ne primje­njuje propisane mjere radi zaštite od požara (članak 21. stavak 2.);

20. vadi mineralne sirovine ili na bilo koji drugi način eksploatira prirodne izvore, odnosno mije­nja pejsaž (članak 22. stavak 1.);

21. gradi objekt ili izvodi građevinske radove bez posebnih uvjeta Ministarstva (članak 23. alineja 1.);

22. gradi ili postavi privremeni objekt bez dopušte­nja Ministarstva (članak 23. alineja 2.);

23. odlaže građevinski otpadni materijal, industrijski i kućni otpad (članak 23. alineja 3. i 4.);

24. upotreb­ljava kemijska sredstva kojima se može ugroziti izvornost bi­ljnog i životi­njskog svijeta i čistoću vode (članak 23. alineja 5.);

25. obavi nisko nadlijeta­nje Nacionalnog parka letjelicom bez dopušte­nja Ministarstva (članak 23. alineja 6.);

26. kampira izvan organiziranih kampova na području Nacionalnog parka (članak 24.);

27. bere, sakup­lja i oštećuje bi­ljke (članak 19. stavak 2.);

28. postavi ili ugradi lovnogospodarski i lovnotehnički objekt (članak 16. stavak 4.);

29. gradi pristupe obali, vezove i druge vrste pristana na obali unutar područja Nacionalnog parka, osim za to Prostornim planom predviđenim mjestima ili bez uvjeta zaštite prirode Ministarstva (članak 25.);

30. se zatekne u Nacionalnom parku bez ulaznice (članak 27. stavak 3.);

31. se kreće izvan područja namije­njenih za razgledava­nje i posjećiva­nje (članak 29. stavak 1.);

32. obav­lja djelatnost na području Nacionalnog parka bez dopušte­nja Ustanove (članak 31. stavak 2.);

33. obav­lja djelatnost suprotno izdanim uvjetima (članak 30.);

34. snima ili fotografira u komercijalne svrhe bez dopušte­nja Ustanove (članak 32. stavak 1.);

35. obav­lja promet s motornim vozilom na cestama na kojima je promet zabra­njen ili ograničen bez dopušte­nja Ustanove (članak 34.);

36. ne odlaže otpatke na za to predviđena mjesta (članak 21. stavak 3.);

37. zadržava ili parkira vozilo izvan označenih parkirališta (članak 34. stavak 6.).

Članak 61.

Novčanom kaznom od 200,00 kn kaznit će se na mjestu izvrše­nja prekršaja osoba ako:

1. se kupa na mjestima gdje kupa­nje nije dozvo­ljeno (članak 9.);

2. se zatekne u Nacionalnom parku bez ulaznice (članak 27. stavak 3.);

3. se kreće izvan područja namije­njenih za razgledava­nje i posjećiva­nje (članak 29. stavak 1.);

4. prekorači maksimalnu brzinu na prometnicama u Nacionalnom parku koju je svojom odlukom utvrdio ravnate­lj Ustanove (članak 34.);

5. ulovi više od jednog kilograma ribe, odnosno više od dva kilograma ribe po dozvoli dnevno (članak 14. stavak 1. i 3.);

6. zatekne stanovnika odnosno vlasnika ili ovlaštenika prava na nekretnine u Nacionalnom parku bez iskaznice ili se iskaznica koristi mimo odobrenih kriterija (članak 29. stavak 3).

Članak 62.

Novčanom kaznom od 300,00 kn kaznit će se na mjestu izvrše­nja prekršaja osoba ako:

1. plovilo drži na mjestu koje nije označeno za privez (članak 5. stavak 3.);

2. kampira izvan organiziranih kampova na području Nacionalnog parka (članak 24.);

3. obav­lja rekreacijski ribolov bez dopušte­nja (članak 13. stavak 5.);

4. obav­lja rekreacijski ribolov sa alatom koji nije dopušten (članak 12.);

5. obav­lja ispašu stoke na području strmih ka­njonskih padina, na Skradinskom buku ili Roškom slapu (članak 20. stavak 2.);

6. kosi travu na strmim ka­njonskim padinama, na Skradinskom buku ili Roškom slapu (članak 20. stavak 2.);

7. pusti psa da se slobodno kreće na području Nacionalnog parka (članak 18.);

8. je prekoračila maksimalnu brzinu na prometnicama u Nacionalnom parku koja je utvrđena ovim Pravilnikom (članak 34.).

Članak 63.

Novčanom kaznom od 400,00 kaznit će se na mjestu izvrše­nja prekršaja osoba ako:

1. plovilo drži na privezu bez dopušte­nja (članak 5. stavak 2.);

2. obav­lja rekreacijski ribolov za vrijeme lovostaja (članak 13. stavak 5.);

3. dopušte­nje za plovidbu koristi mimo uvjeta utvrđenih u dopušte­nju (članak 6.).

4. obav­lja djelatnost suprotno izdanim uvjetima (članak 30.)

Članak 64.

Novčanom kaznom od 500,00 kn kaznit će se na mjestu izvrše­nja prekršaja osoba ako:

1. uđe plovilom u vode Nacionalnog parka bez dopušte­nja Ustanove (članak 4. stavak 1.).

2. obav­lja nedopušteni ribolov (članak 11. stavak 1.);

3. obav­lja podvodne aktivnosti bez dopušte­nja Ministarstva (članak 10.);

4. lovi ško­ljkaše i druge vodene organizme bez dopušte­nja Ministarstva (članak 15.);

5. nosi vatreno oružje odnosno drugo oružje pogodno za lov (članak 17. stavak 1.);

6. loži vatru izvan nase­lja i mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu (članak 21. stavak 1.);

7. odlaže građevinski otpadni materijal, industrijski kućni otpad, te ispušta tekućine i upotreb­ljava kemijska sredstva kojima se može ugroziti bi­ljni i životi­njski svijet, te čistoća vode (članak 23.);

8. obav­lja djelatnost na području Nacionalnog parka bez dopušte­nja (članak 31. stavak 2.);

9. snima ili fotografira u komercijalne svrhe bez dopušte­nja Ustanove (članak 32. stavak 1.);

Članak 65.

Prihodi ostvareni od naplate novčanih kazni na mjestu prekršaja prihodi su Ustanove i koriste se za zaštitu i promica­nje Nacionalnog parka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 66.

Ravnate­lj Ustanove donijet će provedbene akte, prema odred­bama ovoga Pravilnika, u roku 30 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika.

Ustanova će u roku 60 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika obaviti označava­nje na području Nacionalnog parka sukladno ovom Pravilniku.

Članak 67.

Stupa­njem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutar­njem redu u Nacionalnom parku »Krka« (»Narodne novine«, br. 77/98).

Članak 68.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/00-04/0024
Urbroj: 531-01-00-1
Zagreb, 24. srp­nja 2000.

Ministar
Božo Kovačević, v. r.