Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 80/2000 (9.8.2000.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

MINISTARSTVO FINANCIJA

1695

Na teme­­­lju članka 27. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/2000 i 73/2000) ministar financija donosi

PRAVILNIK

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

 

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99 – ispravak, 44/2000 i 63/2000) u članku 63. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Uslugama i isporukama dobara iz stavka 1. ovoga članka, smatraju se i usluge ustanova za trajnu naobrazbu i kulturu koje se obav­­­ljaju prema programima verificiranim od strane Ministarstva prosvjete i športa te isporuke dobara u okviru obav­­­lja­­­nja tih usluga.«

Članak 2.

U članku 65. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Uslugama i isporukama u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka, smatraju se i usluge i isporuke dobara u okviru obav­­­lja­­­nja navedenih usluga koje obav­­­ljaju ustanove za trajnu naobrazbu i kulturu u skladu s posebnim propisima (muzejska djelatnost, djelatnost k­­­njižnica, kazališna djelatnost i sl.). Uslugama i isporukama iz ovoga stavka ne smatraju se usluge i isporuke dobara koje ustanove za trajnu naobrazbu i kulturu obav­­­ljaju kao komercijalne programe (razni tečajevi, uče­­­nje stranih jezika, prikaziva­­­nje filmova i sl.).«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­­­njuje se od 1. kolovoza 2000. godine.

Klasa: 410-19/00-01/255
Urbroj: 513-07/00-5
Zagreb, 28. srp­­­nja 2000.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r