Pravilnik o prijevozu i rukovanju opasnim tvarima u unutarnjoj plovidbi

NN 80/2000 (9.8.2000.), Pravilnik o prijevozu i rukovanju opasnim tvarima u unutarnjoj plovidbi

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

1698

 

Na teme­lju članka 119. točka 3. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 97/93), ministar pomorstva, prometa i veza, u suglasnosti s ministrom unutar­njih poslova i ministrom zdravstva donosi

 

PRAVILNIK

 

O PRIJEVOZU I RUKOVANJU OPASNIM TVARIMA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

1. način obav­lja­nja prijevoza opasnih tvari brodovima unutar­nje plovidbe i čamcima namije­njenim za gospodarske svrhe,

2. rukova­nje opasnim tvarima u lukama i pristaništima (u da­lj­­njem tekstu luka), kao i uvjeti i način pod kojima će se obav­ljati ukrcava­nje i iskrcava­nje opasnih tvari u lukama te način sprečava­nja šire­nja isteklih u­lja,

3. način i uvjeti za osposob­ljava­nje osoba za rukova­nje i prijevoz opasnih tvari.

Članak 2.

Ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno, pojedini izrazi upotrijeb­ljeni u ovom Pravilniku imaju ova znače­nja:

1. opasna tvar je svaka tvar koja je zbog ­njenih osobina kao takva određena Zakonom o prijevozu opasnih tvari i Europskim ugovorom o međunarodnom prijevozu opasnih tereta unutar­njim plovnim putovima (ADN),

2. stručna osoba je svaka osoba koja je stručno osposob­ljena za prijevoz opasnih tvari brodovima unutar­nje plovidbe te rukova­nje određenim opasnim tvarima i koja je kao takva određena od tijela koje uprav­lja lukom, odnosno pravne osobe koja je re­gistrirana za djelatnost rukova­nja opasnim tvarima,

3. rukova­nje opasnim tvarima obuhvaća: ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj iz broda ili vozila, uskladište­nje i podiza­nje iz skladišta,

4. vozilo je svako kopneno prijevozno sredstvo uk­ljučujući i posebno vozilo za rukova­nje opasnim tvarima na brodu,

5. opasne kemikalije su tekućine s tlakom para koji ne prelazi 0,28 MPa pri temperaturi od 37,8° C, koje su opasne zbog zapa­ljivosti ili eksplozije, te su biološki opasne zbog svoje reaktivnosti.

Članak 3.

Opasne tvari se dijele na ove klase:

1. Klasa 1.  – Eksplozivi,

2. Klasa 2. – Plinovi pod tlakom ukap­ljeni ili otop­ljeni pod tlakom,

3. Klasa 3. – Zapa­ljive tekućine,

4. Klasa 4.1. – Zapa­ljive krute tvari,

5. Klasa 4.2. – Tvari podložne samozapa­lje­nju,

6. Klasa 4.3. – Tvari koje u dodiru s vodom razvijaju zapa­ljive plinove,

7. Klasa 5.1– Oksidirajuće tvari,

8. Klasa 5.2. – Organski peroksidi,

9. Klasa 6.1. – Otrovne (toksične) tvari,

10. Klasa 6.2. – Zagađujuće ili infektivne tvari,

11. Klasa 7. – Radioaktivne tvari,

12. Klasa 8. – Korozivne tvari,

13. Klasa 9. – Ostale opasne tvari, tj. tvari za koje je znanstveno ispitiva­nje pokazalo da se na teme­lju određenih svojstava tvari ne mogu svrstati u klase od 1. do 8. ovoga članka (azbest, suhi led, magnetni materijali i sl.).

Članak 4.

Prilikom obav­lja­nja prijevoza i rukova­nja opasnim tvarima iz članka 3. ovoga Pravilnika, u upakiranom, razlivenom i rasutom sta­nju, te ukap­ljenim plinovima na brodu u luci, osim mjera sigurnosti propisanih ovim Pravilnikom, odgovarajuće se primje­njuju odredbe s­ljedećih dokumenata sa ­njihovim kasnijim izmjenama i dopunama:

1. Europski ugovor o međunarodnom prijevozu opasnih tereta unutar­njim plovnim putovima (ADN),

2. Pravila za tehnički nadzor brodova unutar­nje plovidbe Hrvatskog re­gistra brodova (u da­lj­njem tekstu: Re­gistar),

3. Zakon o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine« br. 97/93).

Članak 5.

Prilikom obav­lja­nja prijevoza i rukova­nja opasnim tvarima iz članka 3. ovoga Pravilnika, na brodu i na mjestu u luci gdje se rukuje opasnim tvarima mora biti prisutna jedna stručna osoba u skladu sa odredbama članka 6. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine« br. 97/93).

Članak 6.

(1) Prilikom rukova­nja opasnim tvarima iz članka 3. ovoga Pravilnika u luci ili na određenom području luke moraju se primje­njivati i posebni propisi koji se odnose na proizvod­nju, promet, korište­nje i skladište­nje, odnosno primjenu ili ukla­nja­nje, te uniš­te­nje tih tvari, kao i posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere utvr­đene posebnim aktom tijela koje uprav­lja lukom.

(2) Posebnim aktom iz stavka 1. ovoga članka određuje se i služba koja će trajno obav­ljati nadzor nad provođe­njem utvrđenih sigurnosnih, odnosno zaštitnih i drugih mjera, kao i način obavješ­tava­nja nadležnih tijela i određenih službi u slučaju opasnosti.

Članak 7.

(1) Korisnik luke dužan je dostaviti zapovjedniku broda odnosno agentu broda koji prevozi opasne tvari operativno uputstvo s informacijama o svim bitnim či­njenicama i okolnostima za pris­taja­nje i boravak broda u luci, o rukova­nju opasnim tvarima u luci, smješta­nju zaštitnih sredstava, načinu poziva­nja zaštitnih službi u luci, snabdijeva­nju broda i dr.

(2) Agent je dužan upoznati zapovjednika broda koji prevozi opasne tvari s odredbama ovoga Pravilnika, dokumentima iz član­ka 4. ovoga Pravilnika i drugim propisima koji se primje­njuju u luci za vrijeme rukova­nja opasnim tvarima.

Članak 8.

(1) Zabra­njeno je rukova­nje opasnim tvarima u luci ako luka odnosno dio luke nije posebno organiziran za rukova­nje tim tvarima.

(2) Zabra­njeno je rukova­nje u luci opasnim tvarima koje su isk­ljučene iz javnog prijevoza.

(3) Ako luka ili dio luke nije posebno oprem­ljen za rukova­nje opasnim tvarima, iznimno se može dozvoliti rukova­nje uz odobre­nje kapetanije i suglasnost Ministarstva unutar­njih poslova.

Članak 9.

(1) Putničkim i teretnim brodovima smiju se prevoziti opasne tvari samo uz Potvrdu o sposobnosti broda za prijevoz opasnih tvari, izdanu od Hrvatskog re­gistra brodova, prisustvo stručne osobe na brodu i odobre­nje nadležne Kapetanije.

(2) Opasne tvari mogu se, iznimno, prevoziti putničkim i teretnim brodovima koji ne udovo­ljavaju uvjetima iz stavka 1. ovog članka ako granice plovidbe, vrijeme traja­nja plovidbe, uk­lju­ču­ju­ći i vrijeme boravka u luci, veličina broda, vrsta opasnih tvari koje se prevoze i stupa­nj stvarne i neposredne opasnosti za brodove to omo­gućava.

(3) Dozvolu za prijevoz opasnih tvari u slučajevima iz stavka 2. ovog članka izdaje nadležna Kapetanija.

Članak 10.

Čamcima namije­njenim za gospodarske svrhe (osim za prije­voz putnika) koji ne obav­ljaju međunarodna putova­nja smiju se prevoziti opasne tvari samo uz odobre­nje nadležne Kapetanije.

Članak 11.

Čamcima za gospodarske svrhe namije­njenim za prijevoz putnika koji ne obav­ljaju međunarodna putova­nja smiju se prevoziti opasne tvari samo ako se te tvari prevoze bez putnika i uz odobre­nje nadležne Kapetanije.

Članak 12.

(1) Poši­ljate­lj koji predaje otrove i radioaktivne tvari na prijevoz dužan je za svaku poši­ljku ove tvari ispostaviti prijevozniku odobre­nje za prijevoz koje je izdalo nadležno tijelo.

(2) Za radioaktivne tvari osim odobre­nja iz stavka 1. ovoga članka, potrebita je potvrda stručne organizacije ovlaštene od Ministarstva zdravstva za poslove zaštite od ionizirajućih zrače­nja.

II. RUKOVANJE OPASNIM TVARIMA

1. ZAJEDNIČKE SIGURNOSNE MJERE ZA RUKOVANJE OPASNIM TVARIMA U UPAKIRANOM STANJU

Članak 13.

(1) Prije uplov­lje­nja broda u luku koji prevozi opasne tvari ili dovoza istih drugim sredstvima osim broda u luku, Kapetaniji se mora podnijeti pismena deklaracija o opasnim tvarima, a ako se opasnim tvarima rukuje na brodu mora se podnijeti deklaracija o opasnim tvarima za brod.

(2) Deklaracija o opasnim tvarima mora sadržavati podatke o opasnim tvarima (tehnički naziv, klasa tereta, ADN broj), o načinu pakova­nja, te o količini i načinu rukova­nja svake opasne tvari.

(3) Deklaracija o opasnim tvarima za brod mora sadržavati, pored podataka iz stavka 2. ovoga članka i podatke o: imenu, odnosno oznaci broda, državnoj pripadnosti broda, luci upisa, nosivosti, gazu, dužini broda, potvrdi o sposobnosti broda za prijevoz pojedine klase opasne tvari, vrsti manipulacije (ukrcaj, iskrcaj, provoz), planu smještaja opasnih tvari na brodu, predviđenom vremenu dolaska broda, te izjavu da su podaci navedeni u deklaraciji istiniti, da pakova­nje odgovara propisima i da je ambalaža u ispravnom sta­nju. Obrasci deklaracija za brod i druga prijevozna sredstva osim broda, sa sadržajem na hrvatskom i ­njemačkom jeziku, sastavni su dijelovi ovog Pravilnika (Prilozi 1 i 2).

(4) Deklaracija o opasnim tvarima za brod mora se podnijeti i za opasne tvari u provozu na brodu.

(5) Deklaracija o opasnim tvarima mora se podnijeti najkasnije 48 sati prije početka rukova­nja opasnim tvarima u luci, ako se dovoze drugim sredstvima osim broda, a deklaracija o opasnim tvarima za brod mora se podnijeti najkasnije 48 sati prije uplov­lje­nja broda u luku, odnosno odmah po uplov­lje­nju broda u luku ako brod obav­lja razvoz opasnih tvari između domaćih luka.

(6) Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka, deklaracija o prijevozu opasnih tvari određenim brodom može se podnijeti Kapetaniji za više uplov­lje­nja broda u luku, odnosno za prijevoze koji će se obav­ljati u vremenu do 30 dana.

Članak 14.

Deklaraciju o opasnim tvarima iz članka 12. ovoga Pravilnika, Kapetaniji je dužan podnijeti:

1. krcate­lj ako se opasne tvari ukrcavaju u brod iz vozila,

2. korisnik luke ako se opasne tvari ukrcavaju u brod ili u vozilo iz lučkog skladišta,

3. brodar, osoba koja uprav­lja brodom ili brodski agent ako se opasne tvari iskrcavaju iz broda ili ako se nalaze na brodu u provozu.

Članak 15.

Za rukova­nje opasnim tvarima na brodu koje se odvija kontinuirano na teme­lju jedne dispozicije podnosi se samo jedna deklaracija o opasnim tvarima, bez obzira na broj vozila u koja će se opasne tvari ukrcavati, odnosno iz kojih će se iskrcavati.

Članak 16.

(1) Brod koji prevozi opasne tvari ne smije uploviti u luku prije ne­go mu Kapetanija, na teme­lju podnesene deklaracije, ne odobri uplov­lje­nje u luku. Odobre­nje za uplov­lje­nje u luku izdaje se u pismenom obliku.

(2) Prije izdava­nja odobre­nja iz stavka 1. ovoga članka, Kapetanija može izvršiti pre­gled opasnih tvari. Na zahtjev Kapetanije pre­gledu mora prisustvovati i stručno osposob­ljena osoba za pri­jav­­ljenu vrstu opasnih tvari, koja utvrđuje sta­nje tih tvari. Troš­kove za rad stručne osobe snosi podnosilac deklaracije o opasnim tvarima.

(3) Pre­gled opasnih tvari obav­lja se na mjestu koje odredi Kapetanija u dogovoru s korisnikom luke.

Članak 17.

Tijelo koje uprav­lja lukom dužno je posebnim aktom uz suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i veza, Ministarstva unutar­njih poslova,  Ministarstva zdravstva i Ministarstva zaštite oko­li­ša i prostornog uređe­nja, odrediti klasu i količinu opasnih tvari kojom se može rukovati u luci odnosno s kojom brod može ući u luku.

Članak 18.

Brod koji prevozi opasne tvari, odnosno korisnik luke dužni su osigurati da mjesta na kojima se rukuje opasnim tvarima budu opskrb­ljena odgovarajućim sredstvima prve pomoći.

Članak 19.

Kapetanija će zabraniti ulazak u luku brodu, odnosno vozilu koji prevozi opasne tvari:

1. ako nije podnesena deklaracija o opasnim tvarima za brod,

2. ako utvrdi da se radi o opasnim tvarima čije je unoše­nje ili rukova­nje u luci zabra­njeno,

3. ako prilikom pre­gleda opasnih tvari utvrdi da podaci u deklaraciji ne odgovaraju stvarnom sta­nju opasnih tvari,

4. ako brod ili vozilo prevozi veću količinu opasnih tvari od količine koja je dozvo­ljena za konkretnu luku,

5. ako opasne tvari nisu propisno pakovane ili nisu obi­lježene na­ljepnicama, te označene tehničkim nazivima,

6. ako kontejneri za suhi teret sadrže nezdružive (inkompatibilne) opasne tvari,

7. ako su kontejneri i prijenosni tankovi tehnički neispravni ili nemaju svjedo­džbu o sigurnosti,

8. ako je pakova­nje opasnih tvari toliko oštećeno da može izazvati opasnost prilikom rukova­nja,

9. ako odje­ljiva­nje (separacija) opasnih tvari nije provedena prema odgovarajućim tehničkim pravilima,

10. ako naprave za rukova­nje opasnim tvarima nisu ispravne ili nisu prikladne.

Članak 20.

Ako prilikom pre­gleda opasnih tvari Kapetanija utvrdi da postoje nedostaci koji se mogu otkloniti, odgodit će dava­nje doz­vole za ulazak broda, odnosno vozila u luku dok se ti nedostaci ne otklone.

Članak 21.

(1) Kapetanija odobrava početak rukova­nja opasnim tvarima u luci.

(2) Kapetanija neće odobriti rukova­nje opasnim tvarima u luci ako ustanovi da nisu poduzete propisane opće i posebne sigurnosne mjere za rukova­nje pojedinim vrstama opasnih tvari, ako rukova­nju opasnim tvarima ne prisustvuje stručna osoba pod čijim se nadzorom obav­lja rukova­nje opasnim tvarima u luci ili ako sredstva i oprema za rukova­nje opasnim tvarima nisu podobna i ispravna.

Članak 22.

Brod koji prevozi opasne tvari dužan je za vrijeme boravka u luci da­nju istaknuti plave stožce, a za vrijeme noći i u slučaju slabe vid­ljivosti plava svjetla vid­ljiva sa svih strana horizonta. Broj stožaca odnosno svjetala određen je u dodatku 4 priloženog Pravilnika B.2 Europskog ugovora o međunarodnom prijevozu opasnih tereta unutar­njim plovnim putovima – ADN.

Članak 23

(1) Brod koji prevozi opasne tvari mora biti sigurno privezan, odnosno usidren na takvoj uda­ljenosti od drugih brodova u luci da u slučaju nužnosti ili opasnosti može nesmetano i brzo isploviti.

(2) Privezani brod smije spustiti sidro samo ako je ­nje­gov sidreni uređaj ispravan ili ako se sidreni lanac može lako i brzo odvojiti.

Članak 24.

(1) Kapetanija može narediti brodu ili plovilu koje prevozi opasne tvari da napusti luku ili da promijeni mjesto u luci ili da poduzme druge potrebne mjere ako je to potrebno radi sigurnosti ­ljudskog zdrav­lja i života, zaštite imovine i okoliša.

(2) Kapetanija može narediti korisniku luke da odmah otkloni iz luke opasne tvari upakirane u bilo kojem obliku, ako postoji neposredna opasnost za ­ljudske živote, imovinu i okoliš.

(3) Korisnik luke dužan je osigurati odgovarajuće mjesto za čuva­nje uklo­njenih opasnih tvari ukoliko nastupe okolnosti iz stav­ka 2. ovoga članka i o tome izvijestiti kapetaniju, tijelo koje uprav­lja lukom, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo unutar­njih poslova i Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređe­nja.

Članak 25.

Zabra­njeno je u luci poprav­ljati plovilo ili vozilo na kojem se nalaze opasne tvari, osim ako se te opasne tvari ne prekrcavaju na ispravno plovilo ili vozilo, a neispravno uda­lji na propisanu uda­ljenost od mjesta krca­nja.

Članak 26.

Opasne tvari koje se ne smiju zajednički prevoziti ne smiju se niti zajednički uskladištiti niti se s ­njima smije zajednički rukovati.

Članak 27.

Osoba koja uprav­lja brodom, odnosno stručna osoba pod čijim se nadzorom obav­lja rukova­nje opasnim tvarima na brodu, odnosno u luci, dužna je prije početka rukova­nja opasnim tvarima u zatvorenoj prostoriji provjeriti da li u prostoriji ima dovo­ljno kisika i da li je prostorija bez otrovnih i eksplozivnih plinova.

Članak 28.

(1) Rukova­nje opasnim tvarima mora se obaviti u što kraćem vremenu, a mjesta na kojima se rukuje moraju biti potpuno čista i pristupačna interventnim vozilima i zaštitnim sredstvima za slučaj opasnosti, te snabdijevena protupožarnim cjevovodima s međun­arodnom prirubnicom za požar.

(2) Zabra­njeno je slaga­nje opasnih tvari kao i drugih tereta na mjesto na obali gdje se obav­lja ­njihovo rukova­nje.

(3) Brod i obala na kojoj se rukuje opasnim tvarima noću i u slučaju slabe vid­ljivosti morajiu biti propisno osvijet­ljeni električ­nom rasvjetom.

Članak 29.

(1) Brod koji prevozi opasne tvari mora, odmah nakon pristaja­nja uz obalu u luci i ispu­nje­nja uvjeta iz članaka 13. i 21. ovo­ga Pravilnika, započeti s rukova­njem opasnim tvarima.

(2) Ako se na brodu za opasne tvari nalaze i ostali tereti pred­viđeni za iskrcaj onda će se najprije iskrcati opasne tvari.

(3) Ako je na brod uz opasne tvari predviđen i ukrcaj ostalih tereta onda će se najprije ukrcati ostali tereti.

Članak 30.

(1) Ako je brod na kojem se rukuje opasnim tvarima privezan uz obalu, pristup na brod mora biti strogo kontroliran i dozvo­ljen isk­ljučivo s obale.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Kapetanija može dozvoliti pristup brodu s riječne strane uz suglasnost tijela koje uprav­lja lukom.

Članak 31.

Za vrijeme rukova­nja opasnim tvarima na brodu, odnosno na obali zabra­njeno je kreta­nje na brodu, odnosno po obali, osobama čije prisustvo nije neophodno na mjestima na brodu, odnosno na obali.

Članak 32.

(1) Brod na kojem se rukuje opasnim tvarima mora imati dovo­ljan broj članova posade i u pripravi glavni porivni stroj kako bi u slučaju nužnosti mogao odmah isploviti iz luke.

(2) Ako se rukova­nje opasnim tvarima obav­lja na brodu unutar­nje plovidbe koji nema vlastiti porivni stroj, korisnik luke koji obav­lja rukova­nje opasnim tvarima u luci odnosno brodar mora imati u pripravi brod koji će u slučaju opasnosti odmah uda­ljiti gore navedeni brod iz luke.

Članak 33.

Brod koji te­gli brod na kojem se nalaze eksplozivi, zapa­ljivi plinovi, zapa­ljive tekućine, zapa­ljive krute tvari, krute tvari koje su sklone samozapa­lje­nju i tvari koje u dodiru s vodom razvijaju zapa­ljive plinove mora imati štitnik duž svoje oplate radi spre­čava­nja iskre­nja i zaštitne mreže i iskrolovke na ispunim cijevima i dim­njacima, te sredstva za gaše­nje požara s mlaznicama.

Članak 34.

(1) Opasnim tvarima smije se rukovati na brodu, vozili ili luci samo kad su povo­ljne vremenske prilike i ako su osigurana protupožarna zaštitna sredstva.

(2) Osoba koja uprav­lja brodom na kojem se rukuje opasnim tvarima i stručna osoba pod čijim se nadzorom obav­lja rukova­nje opasnim tvarima moraju se prije početka rukova­nja opasnim tvarima uzajamno obavijestiti o sredstvima i načinu protupožarne zaštite na brodu, odnosno u luci.

(3) Kapetanija može iz razloga sigurnosti i zaštite ­ljudskih života i okoliša, lučkih i drugih objekata, zabraniti da­lj­nje rukova­nje opasnim tvarima na brodu ili vozilu u luci, kao i narediti brodu, odnosno vozilu da napusti luku.

Članak 35.

Ako prekid ukrcava­nja, odnosno iskrcava­nja opasnih tvari traje ili se pretpostav­lja da će trajati duže vrijeme, Kapetanija može narediti brodu s opasnim tvarima da se za to vrijeme uda­lji od obale i otplovi na mjesto koje mu ona odredi, odnosno vozilu s opasnim tvarima da napusti mjesto rukova­nja.

Članak 36.

Ako za pojedine klase opasnih tvari nije drugačije određeno, opasnim tvarima se smije rukovati samo u direktnoj operaciji ukr­caj/iskrcaj i to brod-vozilo, brod-brod ili obratno, bez uskladi­š­te­nja opasnih tvari.

Članak 37.

Kada se na brodu ne obav­lja rukova­nje opasnim tvarima u luci ili na sidrištu, brodska skladišta u koja su opasne tvari smješ­tene moraju biti zatvorena.

Članak 38.

(1) Zabra­njeno je snabdijeva­nje broda pogonskim gorivom i drugim materijalom za vrijeme rukova­nja opasnim tvarima, izuzev tankera u petrolejskoj luci koja posjeduje fiksne obalne instalacije za snabdijeva­nje gorivom.

(2) Nakon završetka ukrcaja opasnih tvari na brod, brodska skladišta u koja su opasne tvari smještene, moraju biti zatvorena za vrijeme snabdijeva­nja broda ostalim materijalima i potrebama.

Članak 39.

(1) Brod ili vozilo na koje su ukrcane opasne tvari mora odmah nakon završenog ukrcaja napustiti luku.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Kapetanija može, radi popravka uređaja na brodu ili elementarnih nepogoda koje su bitne za sigurnost plovidbe odgoditi isplov­lje­nje broda ili odobriti mu drugo mjesto priveza ili sidre­nja koje odredi tijelo koje uprav­lja lukom.

Članak 40.

Zabra­njeno je podiza­nje ili prenoše­nje bilo koje­g tereta preko opasnih tvari smještenih na brodu, vozilu ili u luci.

Članak 41.

(1) Pristup mjestu gdje se rukuje opasnim tvarima zabra­njen je svim osobama koje izravno ne sudjeluju u rukova­nju tim tvarima.

(2) Ako stručna osoba pod čijim se nadzorom obav­lja ruko­va­nje opasnim tvarima u luci utvrdi da je osoba koja rukuje opasnim tvarima ili druga osoba koja dolazi u dodir s opasnim tvarima prethodno uživala alkohol ili drogu, odnosno da je očito nesposobna za rukova­nje opasnim tvarima, uklonit će takvu osobu s mjesta rukova­nja opasnim tvarima.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, Kapetanija može zab­raniti da­lj­nje rukova­nje opasnim tvarima.

Članak 42.

(1) Ako stručna osoba pod čijim se nadzorom obav­lja ruko­va­nje opasnim tvarima utvrdi da se rukova­nje ne obav­lja stručno, da nisu provedene sigurnosne, zaštitne i druge mjere, da zaštitna sredstva i uređaji nisu ispravni ili da ambalaža u kojoj su pakirane opasne tvari nije u ispravnom sta­nju ili propisno označena, te ako za vrijeme rukova­nja opasnim tvarima nastupi opasnost, dužna je odmah prekinuti rukova­nje i o tome obavijestiti Kapetaniju.

(2) Ako osoba koja rukuje opasnim tvarima primijeti opasnost za vrijeme rukova­nja opasnim tvarima, dužna je odmah prekinuti rukova­nje i o tome obavijestiti osobu koja uprav­lja brodom ili stručnu osobu pod čijim se nadzorom obav­lja rukova­nje opasnim tvarima.

(3) U slučaju iz stavka 1. i 2. ovoga članka, Kapetanija može zab­raniti da­lj­nje rukova­nje opasnim tvarima.

Članak 43.

(1) Kapetanija može iz razloga sigurnosti, zaštite ­ljudskih života, okoliša i imovine zabraniti rukova­nje opasnim tvarima no­ću u luci.

(2) Tijelo koje uprav­lja lukom uz suglasnost kapetanije može iz razloga sigurnosti zabraniti rukova­nje pojedinim opasnim tvarima noću u luci.

Članak 44.

Korisnik luke dužan je uspostaviti izravnu telefonsku ili neku drugu odgovarajuću vezu između mjesta na kojima se rukuje opasnim tvarima u luci, odnosno skladišta u kojima su one uskladiš­tene i službe zaštite od požara ili telefonskom centralom korisnika luke.

Članak 45.

(1) Osoba koja uprav­lja brodom dužna je organizirati čuva­nje opasnih tvari dok se one nalaze na brodu.

(2) Korisnik luke dužan je organizirati čuva­nje opasnih tvari dok se one nalaze na obali, vozilu ili u skladištu u luci.

(3) Čuvar opasnih tvari mora imati na rapolaga­nju sredstvo za komunikaciju sa stručnim osobama, kapetanijom i tijelom koje uprav­lja lukom. Prilikom čuva­nja opasnih tvari čuvar mora imati na raspolaga­nju i odgovarajuća sredstva za gaše­nje požara.

Članak 46.

(1) Korisnik luke dužan je na skladište u kojem su uskladiš­tene opasne tvari, odnosno na mjesto na kojem se rukuje opasnim tvarima postaviti odgovarajuće natpise upozore­nja, odnosno zabrane, na hrvatskom i njemačkom jeziku.

(2) Mjesto na kojem se rukuje opasnim tvarima u luci mora biti ograđeno na način da se spriječi prolaz i prisustvo osoba i vozila koja nisu neophodna pri rukova­nju opasnim tvarima.

Članak 47.

Zabra­njeno je izbaciva­nje iz broda ili vozila bilo koje vrste opasnih tvari na područje luke.

2. POSEBNE SIGURNOSNE MJERE ZA RUKOVANJE OPASNIM TVARIMA

Članak 48.

(1) Brod na kojem se rukuje eksplozivima, zapa­ljivim plinovima, zapa­ljivim tekućinama, zapa­ljivim čvrstim tvarima, čvrstim tvarima koje su sklone samozapa­lje­nju i tvarima koje u dodiru s vodom razvijaju zapa­ljive plinove, mora imati:

1. u pripravi svu opremu i uređaje namije­njene za gaše­nje po­žara, kao i stalnu brodsku protupožarnu službu s odgovaraju­ćom zaštitnom opremom,

2. na dim­njaku postav­ljenu zaštitnu mrežu ili iskrolovku kroz koju ne mogu proći iskre,

3. na odgovarajućim mjestima istaknute natpise »zabra­njeno puše­nje«, na hrvatskom i ­njemačkom jeziku,

4. postav­ljene međunarodne prik­ljučnice za gaše­nje požara.

(2) Zaštitnu mrežu ili iskrolovku na dim­njaku moraju imati i brodovi na kojima se ne rukuje opasnim tvarima ako se približavaju na uda­ljenost ma­nju od 20 metara brodu na kojem se rukuje eksplozivnim ili zapa­ljivim opasnim tvarima.

(3) Mjere propisane u točkama 1., 3. i 4. stavka 1. ovoga član­ka mora provesti i korisnik luke ako se rukova­nje opasnim tvarima obav­lja na obali u luci.

(4) Brod iz stavka 1. ovoga članka ne smije u kuhi­nji i drugim prostorijama upotreb­ljavati otvoreni plamen.

Članak 49.

Na vozilu s motorom na unutar­nje sagorijeva­nje, kada prevozi opasne tvari iz stavka 1. članka 47. ovoga Pravilnika ispušne cijevi i električna instalacija moraju biti zaštićeni od iskre­nja.

Članak 50.

(1) Na području luke, na kojem se rukuje opasnim tvarima iz stavka 1. članka 47. ovoga Pravilnika, zabra­njeno je:

1. noše­nje šibica, upa­ljača i drugih predmeta koji izazivaju plamen ili iskre­nje i ­njihova upotreba,

2. drža­nje tvari koje su podložne samozapa­lje­nju,

3. korište­nje otvorene vatre u bilo kojem obliku,

4. pristup vozila koja prilikom rada pogonskog uređaja mogu izbacivati iskre odnosno izazivati iskre­nje,

5. odlaga­nje zapa­ljivih materijala bilo koje vrste,

6. upotreb­ljavati električne uređaje koji nisu u sigurnosnoj izvedbi,

7. čišće­nje obale i drugih zagađenih površina u luci benzinom ili drugim lako zapa­ljivim materijalima,

8. manipulira­nje gorivom na bilo koji način,

9. pu­nje­nje spremnika vozila pogonskim gorivom.

(2) Zabrana iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na brodove u luci koji prevoze opasne tvari.

Članak 51.

Prije početka rukova­nja plinovima i zapa­ljivim tekućinama kopnene cijevi za pretaka­nje opasnih tvari i brod moraju biti propisno uzem­ljeni.

Članak 52.

Zabra­njeno je rukova­nje noću eksplozivima i tvarima koje u dodiru s vodom razvijaju zapa­ljive plinove ako za to nisu osigurani potrebni uvjeti.

Članak 53.

Osoba koja uprav­lja brodom i ovlaštena osoba korisnika luke, moraju prije početka rukova­nja opasnim tvarima međusobno izmijeniti pismene izvještaje o ispravnosti sredstava za zaštitu od po­žara i svih drugih sredstava i uređaja na brodu, odnosno na obali pomoću kojih se rukuje opasnim tvarima, načinu obavješ­tava­nja za slučaj opasnosti, tehničkim svojstvima opasnih tvari i posebnim mjerama koje se primje­njuju za rukova­nje opasnim tvarima.

2.1. Rukova­nje eksplozivnim tvarima

Članak 54.

Rukova­nje eksplozivnim tvarima obav­lja se samo u za to posebno određenim lukama, odnosno na određenom području luka koje odgovara posebno propisanim uvjetima.

Članak 55.

(1) Kapetanija određuje mjesto sidre­nja broda koji prevozi eksplozivne tvari prije ­nje­govog uplov­lje­nja u luku.

(2) Tijelo koje uprav­lja lukom, uz suglasnost kapetanije i Mini­starstva unutar­njih poslova, određuje mjesto u luci na kojem čekaju vozila koja prevoze eksplozivne tvari. Na tim mjestima mo­ra biti organizirana propisna zaštita od požara za slučaj nezgode, izoliranost prostora od pristupa osoba koje ne sudjeluju u ukrcaju/iskrcaju opasnih tvari, te čuvarska služba.

Članak 56.

Zabra­njeno je doprema­nje eksplozivnih tvari na obalu pred brod radi ukrcaja ako brod nije spreman za ukrcaj, odnosno zabra­njen je i iskrcaj iz broda eksplozivnih tvari ako vozilo ili plovilo nije spremno da ih primi.

Članak 57.

(1) Za vrijeme ukrcaja odnosno iskrcaja eksplozivnih tvari na pojedinom mjestu rukova­nja može se istodobno nalaziti samo jedno vozilo.

(2) Ako više vozila prevozi eksplozivne tvari, ona se moraju nalaziti na uda­ljenosti od najma­nje 50 metara od mjesta rukova­nja eksplozivnim tvarima.

(3) Vozila koja ne prevoze opasne tvari moraju se nalaziti na uda­ljenosti od najma­nje 25 metara od vozila na kojima se nalaze, odnosno na kojima se rukuje eksplozivnim tvarima.

Članak 58.

(1) Ako za vrijeme rukova­nja eksplozivnim tvarima, stručna osoba pod čijim se nadzorom rukuje eksplozivnim tvarima utvrdi da je koleto oštećeno, koleto se mora ukloniti s mjesta rukova­nja.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Kapetanija može prekinuti ili zabraniti da­lj­nje rukova­nje eksplozivnim tvarima.

Članak 59.

Eksplozivne tvari moraju se uskladištiti u lučka skladišta koja su izgrađena i oprem­ljena prema posebnim propisima i uskladiš­tena prema važećim propisima.

Članak 60.

(1) Eksplozivne tvari smiju se u luci prevoziti kamionom s prikolicom ili poluprikolicom, odnosno s prikolicom specijalne izvedbe koja ima uređaje za koče­nje.

(2) Vozila iz stavka 1. ovoga članka moraju imati podnicu obloženu s unutar­nje strane materijalom koji ne izaziva iskre­nje, a na ispušnoj cijevi motora postav­ljenu zaštitnu mrežu (iskrolovka), kao i odvod statičkog elektriciteta.

Članak 61.

(1) Na brod, odnosno iz broda na kojem se rukuje eksplozivnim tvarima ne smiju se istodobno ukrcavati, odnosno iskrcavati drugi tereti.

(2) Prekrcaj eksplozivnih tvari s jednog broda na drugi može se obav­ljati samo uz prethodno odobre­nje Kapetanije.

Članak 62.

(1) Eksplozivne tvari moraju biti zaklo­njene od sunca i ne smiju se nalaziti pod utjecajem toplih sagorjelih plinova ili iskri.

(2) Za vrijeme ukrcaja odnosno iskrcaja eksplozivnih tvari, motor vozila mora biti ugašen.

(3) Ukrcaj, odnosno iskrcaj opasnih tvari može se nastaviti tek kada se nakrcano, odnosno iskrcano vozilo uda­lji, a s­ljedeće priđe i ugasi motor.

Članak 63.

Prilikom rukova­nja eksplozivnim tvarima zabra­njeno je:

1. u brodskom odnosno lučkom skladištu upotreb­ljavati vozilo s motorom na unutar­nje sagorijeva­nje,

2. kotr­ljati koleta,

3. gurati ili bacati koleta,

4. otvarati koleta u brodskom odnosno lučkom skladištu ili na vozilu,

5. slagati koleta tako da postoji mogućnost ­njihova pomica­nja za vrijeme prijevoza,

6. podizati dizalicom više od jedne palete, odnosno jednog ko­leta,

7. upotreb­ljavati radijsku postaju, radar ili bilo koju napravu koja može izazvati električnu iskru na uda­ljenosti ma­njoj od 50 metara od mjesta rukova­nja, ako nisu u sigurnosnoj izvedbi.

Članak 64.

U brodskom odnosno lučkom skladištu eksplozivne tvari moraju se uskladištiti tako da je ­njima osiguran nesmetan pristup, a moraju se složiti tako da je osigurana dobra ventilacija. Ako su eksplozivne tvari pakovane u sanducima, poklopac sanduka mora biti okrenut prema gore.

Članak 65.

(1) Na brodu na kojem se nalaze eksplozivne tvari zabra­njeno je obav­ljati popravke koji zahtijevaju zavariva­nje, grija­nje, zakiva­nje ili bilo koju drugu rad­nju koja može prouzročiti iskru ili plamen.

(2) Zabra­njen je popravak brodskih, odnosno lučkih skladiš­ta, uređaja za prekrcaj tereta ili vozila za vrijeme prekrcaja tereta ili dok se teret nalazi u/na ­njima.

2.2. Rukova­nje plinovima

Članak 66.

(1) Mjesto rukova­nja plinovima mora biti uda­ljeno od najbli­že­g nase­ljenog objekta najma­nje 200 metara.

(2) Ako više vozila prevozi zapa­ljive ili otrovne plinove na pod­ručju luke, ona mora biti uda­ljena od mjesta rukova­nja najma­nje 50 metara.

(3) Osobe koje rukuju plinovima moraju imati plinske maske prema vrsti plina kojim se rukuje.

Članak 67.

Brodsko, odnosno lučko skladište u kojem se rukuje plinovima koji su sprem­ljeni u posudama mora biti hladno i propisno ventilirano, te snabdjeveno uređajima za otkriva­nje cure­nja plinova (plinskim detektorima).

Članak 68.

(1) Iznad spremnika, kontejnera i prijenosnih tankova s plinovima u lučkim skladištima i vozilima ne smiju se slagati opasne tvari i drugi tereti.

(2) Spremnici, kontejneri i prijenosni tankovi s plinovima ne smiju se ukrcavati u vozilo koje nema ravan pod i podesne okvire, odnosno ram za njihovo pričvršćiva­nje.

(3) Plinovi koji se ne smiju zajedno prevoziti ne smiju se zajedno ni uskladištiti.

Članak 69.

(1) Za vrijeme rukova­nja zapa­ljivim i otrovnim plinovima na brodu sva va­njska vrata i prozori nastambi, strojarnice i crpnih stanica, kao i zračnici moraju biti zatvoreni.

(2) Ako se na brodu rukuje otrovnim plinovima, ventilacijski uređaji moraju se podesiti tako da se onemogući ulaz plinova u prostorije iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 70.

Zabra­njeno je odlaga­nje plinova u bilo kojem obliku, kao i drugih tereta na mjestu u luci gdje se obav­lja rukova­nje plinovima.

Članak 71.

Plinske boce moraju se slagati u brodskom, odnosno lučkom skladištu samo okomito s ventilom prema gore na način da se osiguraju od pomica­nja za vrijeme transporta.

Članak 72.

Prilikom rukova­nja plinovima zabra­njeno je:

1. u brodskom skladištu upotreb­ljavati vozilo s motorom na unutar­nje sagorijeva­nje kada se rukuje zapa­ljivim plinovima,

2. podizati dizalicom više od jedne palete,

3. kotr­ljati plinske boce,

4. upotreb­ljavati radijsku postaju ili radar na uda­ljenosti ma­njoj od 50 metara od mjesta rukova­nja, ako nisu u sigurnosnoj izvedbi.

Članak 73.

Prilikom rukova­nja plinovima odgovarajuće se primje­njuju i odredbe članka 53., članka 54. stavka 2. i članaka 55., 56., 58., 59. do 61. ovoga Pravilnika.

2.3. Rukova­nje zapa­ljivim tekućinama

Članak 74.

Brod koji prevozi ili je prevozio zapa­ljive tekućine, a naknadno nije otpli­njen, ne može pristati u druge luke osim u luku namije­njenu za prihvat takvih brodova.

Članak 75.

Prilikom rukova­nja zapa­ljivim tekućinama odgovarajuće se primje­njuju odredbe članka 53., članka 54. stavka 2., članaka 55. do 62., članka 65. stavka 1. i 2. i članka 67. stavka 2. ovoga Pravilnika.

2.4. Rukova­nje zapa­ljivim krutim tvarima, tvarima koje su podložne samozapa­lje­nju i tvarima koje u dodiru s vodom razvijaju zapa­ljive plinove

Članak 76.

(1) Prilikom rukova­nja zapa­ljivim krutim tvarima, tvarima koje su sklone samozapa­lje­nju i tvarima koje u dodiru s vodom raz­vijaju zapa­ljive plinove odgovarajuće se primje­njuju odredbe članka 54. stavka 2., članaka 55. do 59., članka 62. i članka 65. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(2) Prilikom rukova­nja tvarima koje u dodiru s vodom raz­vijaju zapa­ljive ili otrovne plinove primje­njuju se i odredbe članka 65. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 77.

(1) Koleta s tvarima koje u dodiru s vodom razvijaju zapa­ljive ili otrovne plinove moraju biti složena tako da ne mogu doći u dodir s vodom niti se smiju uskladištiti u vlažnim skladištima.

(2) Koleta s tvarima iz stavka 1. ovoga članka moraju se slagati prema posebnim pravilima slaga­nja koja se odnose na onu vrstu ambalaže u koju su ove opasne tvari upakirane.

(3) U slučaju požara tvari iz stavka 1. ovoga članka, zabra­njeno je  za gaše­nje upotreb­ljavati vodu i pjenu.

2.5. Rukova­nje oksidirajućim tvarima

Članak 78.

Prilikom rukova­nja oksidirajućim tvarima odgovarajuće se primje­njuju odredbe članka 54. stavka 2., članaka 55., 58. i 59., član­ka 62. točke 1. do 5., članka 64. i članka 65. stavka 3. ovoga Pra­vilnika.

2.6. Rukova­nje organskim peroksidima

Članak 79.

Organski peroksidi moraju se smjestiti u potpuno čiste prostorije koje moraju odgovarati uvjetima propisanim za rukova­nje i uskladište­nje tih tvari.

Članak 80.

Prilikom rukova­nja organskim peroksidima odgovarajuće se primje­njuju odredbe članaka 55., 58. i 59., članka 62. točke 1. do 5., članka 64. i članka 65. stavka 3. ovoga Pravilnika.

2.7. Rukova­nje otrovnim tvarima

Članak 81.

(1) Vozila koja prevoze otrovne tvari moraju imati oznaku da prevoze otrove.

(2) Skladišne prostorije u kojima su uskladištene otrovne tvari moraju biti zak­ljučane i označene oznakama opasnosti.

Članak 82.

Oznakama opasnosti moraju biti označena i mjesta rukova­nja otrovnim tvarima.

Članak 83.

Osobe koje rukuju otrovnim tvarima moraju upotreb­ljavati zaštitna odijela, rukavice, specijalnu obuću, maske i druga zaštitna sredstva.

Članak 84.

Zabra­njeno je sortira­nje i slaga­nje otrovnih tvari na mjestu rukova­nja.

Članak 85.

Prilikom rukova­nja otrovnim tvarima zaštita od požara provodi se prema propisima o proizvod­nji, drža­nju i prometu otrova.

Članak 86.

Prilikom rukova­nja otrovnim tvarima odgovarajuće se pri­mje­­njuju i odredbe članka 54. stavka 2., članaka 55., 58. i 61., član­ka 62. točke 1. do 5., članka 64. i članka 65. stavka 3. ovoga Pra­vilnika.

Članak 87.

Odredbe članaka 82. do 86. ovoga Pravilnika ne primje­njuju se na fitosanitetski materijal namije­njene za upotrebu u luci.

2.8. Rukova­nje zagađujućim ili infektivnim tvarima

Članak 88.

(1) Zagađujuće ili infektivne tvari (u da­lj­njem tekstu: zarazne tvari) ne smiju doći u izravan dodir s drugim teretima.

(2) Osobe koje rukuju zaraznim tvarima za vrijeme rukova­nja moraju koristiti propisana osobna zaštitna sredstva.

Članak 89.

Uskladištene zarazne tvari moraju se čuvati samo u slučaju ako su one uskladištene na otvorenom prostoru.

Članak 90.

Prilikom rukova­nja zaraznim tvarima odgovarajuće se pri­mje­­njuju odredbe članka 54. stavka 2. i članaka 55., 58. i 83. ovoga Pravilnika.

2.9. Rukova­nje radioaktivnim tvarima

Članak 91.

(1) Deklaracija o radioaktivnim tvarima, pored podataka iz članka 13. ovoga Pravilnika, mora sadržavati i:

1. vrstu i sta­nje opasne tvari (fizičko i kemijsko),

2. radioaktivnosti u becquerelima (Bq),

3. kate­goriju koleta (žuta ili bijela na­ljepnica),

4. stupa­nj zrače­nja ako se radi o koletima žute boje,

5. grupu radiotoksičnosti.

(2) Obrasci deklaracija o radioaktivnim tvarima za brod i druga prijevozna sredstva osim broda, sa sadržajem na hrvatskom i ­njemačkom jeziku, prilog su i čine sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilozi 3. i 4.).

Članak 92.

(1) Pre­gledu broda ili vozila koji prevozi radioaktivne tvari radi dava­nja dozvole ulaska u luku mora prisustvovati stručno osposob­ljena osoba za radioaktivne tvari koja utvrđuje da li postoji nedopušteno zrače­nje.

(2) Kapetanija će zabraniti brodu ili vozilu ulazak u luku ako koleto s radioaktivnim tvarima nije propisno smješteno i ako ima nedopušteno zrače­nje.

Članak 93.

Rukova­nje radioaktivnim tvarima mogu obav­ljati samo osobe koje se nalaze pod posebnom zdravstvenom kontrolom i samo na mjestima koja su isk­ljučivo za to odeđena.

Članak 94.

(1) Radioaktivne tvari moraju se ukrcati u brod, odnosno iskr­cati iz broda ili vozila čim stignu na mjesto ukrcaja, odnosno iskrcaja.

(2) Nakon završetka ukrcaja, odnosno iskrcaja, brodska skladišta, odnosno vozila moraju se propisno očistiti i mora se pro­vjeriti da li postoji zrače­nje.

Članak 95.

(1) Ako za vrijeme rukova­nja radioaktivnim tvarima dođe do ošteće­nja, razlijeva­nja ili cure­nja tih tvari, mjesto rukova­nja se mo­ra odmah potpuno izolirati ograđiva­njem, obustaviti da­lj­nje rukova­nje i zabraniti pristup nestručnim osobama, a radnici koji su rukovali radioaktivnim tvarima moraju se odmah podvrgnuti zdravstvenoj kontroli.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka brod, vozilo sredstva rada i mjesto rukova­nja moraju se podvrgnuti dekontaminaciji, koju može izvršiti ustanova ovlaštena od Ministarstva zdravstva, a na mjesto rukova­nja može pristupiti samo stručno osposob­ljena osoba koja određuje mjere za otkla­nja­nje opasnosti.

(3) Korisnik luke, dužan je o događaju iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti kapetaniju, tijelo koje uprav­lja lukom, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo unutar­njih poslova i imate­lja prava na teret.

Članak 96.

Zabra­njeno je ispušta­nje tekućina u vodu  koje su na bilo koji na­čin došle u doticaj s radioaktivnim tvarima, uk­ljučujući i teku­ći­ne upotrijeb­ljene za gaše­nje požara.

Članak 97.

Prilikom rukova­nja radioaktivnim tvarima odgovarajuće se primje­njuju i odredbe članka 54. stavka 2., članaka 55. do 58 i član­ka 62. točke 1. do 5. ovoga Pravilnika.

2.10. Rukova­nje korozivnim tvarima

Članak 98.

Osobe koje rukuju korozivnim tvarima moraju koristiti propisana zaštitna sredstva.

Članak 99.

(1) Korozivne tvari koje se nalaze u odgovarajućim posudama mogu se slagati najviše u dva reda po visini.

(2) Uskladištene korozivne tvari i vozila natovarena tim tvarima moraju se čuvati.

Članak 100.

Prilikom rukova­nja korozivnim tvarima odgovarajuće se primje­njuju i odredbe članka 54. stavka 2., članaka 55. do 58., članka 59. stavka 1., članka 61. stavka 1., članka 62. točka 1. do 5. i članka 64. ovoga Pravilnika.

3. SIGURNOSNE MJERE ZA RUKOVANJA ULJIMA, TE NAČIN SPREČAVANJA ŠIRENJA ISTEKLIH ULJA

Članak 101.

(1) U­ljima se može rukovati samo u za to posebno određenim lukama, odnosno na određenom području luke koja odgovara posebno propisanim uvjetima (u da­lj­njem tekstu: petrolejska luka).

(2) Kopneno područje petrolejske luke mora biti ograđeno i označeno. Tijelo koje uprav­lja lukom uz suglasnost kapetanije određuje sredstva za rukova­nje u­ljima u toj luci.

Članak 102.

(1) Ako vodeno područje petrolejske luke nije ograđeno zaštitnom plutajućom branom za sprečava­nje šire­nja isteklog u­lja po rijeci, tanker se mora ograditi zaštitnom plutajućom branom na način da se spriječi šire­nje eventualno isteklog u­lja po rijeci. Ukoliko je brod bokom vezan uz obalu, prema rijeci mora biti ograđen čitavom svojom dužinom. Tanker se mora ograditi za čitavo vrije­me boravka u luci.

(2) Kapetanija daje suglasnost za postav­lja­nje naprava i ure­đaja za sprečava­nje šire­nja u­lja po rijeci.

Članak 103.

(1) U petrolejskoj luci tankeri pristaju na dodije­ljene im vezove. Tankeri kojima nije dodije­ljen vez dužni su čekati izvan luke na određenom mjestu, odnosno sidrištu.

(2) Tankeri mogu boraviti u petrolejskoj luci samo dok traje iskrcaj, odnosno ukrcaj tereta, uzima­nje pogonskog goriva odgo­va­raju­će­g balasta i vode, te dok traje ­njihovo čišće­nje i otpli­njava­nje.

Članak 104.

Dok boravi u petrolejskoj luci uz bok tankera može se privezati drugi brod samo po odobre­nju Kapetanije.

Članak 105.

(1) Tanker na kojem se rukuje u­ljima u luci mora:

1. imati cjevovode i sisa­ljke u ispravnom sta­nju, prirubnice nepropusno spojene, a fleksibilne cijevi dovo­ljne dužine da omogućuju predvidivo pomica­nje broda,

2. imati propisana sredstva i uređaje za gaše­nje požara u pripravi,

3. zatvoriti sve prostorije u blizini odušnika tankova u kojima se može sakup­ljati zapa­ljivi i zaguš­ljivi plin,

4. imati na palubi najma­nje jednu ovlaštenu stručnu osobu koja je odgovorna za zaštitu od požara i za osigura­nje, te jednog osposob­ljenog člana posade za nadzira­nje rukova­nja s u­ljima,

5. postaviti na ukrcajnom i iskrcajnom cjevovodu na palubi broda manometar radi stalne kontrole tlaka u­lja,

6. postaviti na palubi broda ispod spojeva cjevovoda posudu za prikup­lja­nje isteklog u­lja i zatvoriti sve palubne otvore za otica­nje vode,

7. poduzeti i druge propisane mjere zaštite na tankeru.

(2) Naftovodi i spojnice brodova s uređajima na obali moraju se podvrgnuti redovnom tromjesečnom pre­gledu od strane stručne komisije koju odredi Kapetanija. U ovu komisiju imenuje se i jedan predstavnik petrolejske luke.

Članak 106.

Tankeru koji prevozi u­lja, uređaj za proizvod­nju inertnog plina treba biti ispravan i u stalnoj uporabi.

Članak 107.

(1) Osoba koja uprav­lja brodom – tankerom u petrolejskoj luci na kojem se obav­lja rukova­nje u­ljima i odgovorna osoba korisnika petrolejske luke, prije početka rukova­nja u­ljima, moraju ispuniti kontrolnu listu.

(2) Ne može se započeti rukova­nje u­ljima ukoliko nisu ispu­njeni svi uvjeti zahtijevani kontrolnom listom.

(3) Obrazac kontrolne liste sa sadržajem na hrvatskom i ­njemač­kom jeziku prilog je i čini sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 5).

Članak 108.

(1) Prije početka rukova­nja u­ljima u luci, tanker se mora sigurno i čvrsto privezati da bi se spriječilo ošteće­nje obale, broda, fleksibilnih cijevi, uređaja ili opreme, te ograditi zaštitnom plu­ta­ju­ćom branom prema odredbi članka 102. ovoga Pravilnika.

(2) Korisnik petrolejske luke dužan je tankeru iz stavka 1. ovoga članka osigurati branu i naprave za sakup­lja­nje isteklih u­lja u vodu.

(3) U slučaju isteka u­lja u vodu, korisnik petrolejske luke dužan je osigurati čišće­nje vode i luke.

Članak 109.

(1) Korisnik petrolejske luke mora prije početka rukova­nja
u­lji­ma staviti pod nadzor stručne osobe glavni ventil na operativnoj obali i osigurati stalno prisustvo stručne osobe na brodu tije­kom rukova­nja u­ljima.

(2) Iza glavnog ventila mora se nalaziti manometar u ispravnom stanju za očitavanje radnog tlaka u cjevovodu.

Članak 110.

Prije početka rukova­nja u­ljima u petrolejskoj luci, korisnik luke dužan je izvršiti propisno uzem­lje­nje cjevovoda kroz koji će teći u­lje.

Članak 111.

(1) Svi cjevovodi ili dijelovi cjevovoda međusobno spojeni prirubnicom moraju biti na odgovarajući način električno spojeni da bi se izbje­gla elektrostatička iskra.

(2) Uporaba savit­ljivih cijevi za rukova­nje u­ljima na brodu i u luci može se dozvoliti samo ako se ispune s­ljedeći uvjeti:

1. da savit­ljiva cijev posjeduje va­ljani atest,

2. da je označen maksimalni radni tlak,

3. da  je označena najma­nja i najveća radna temperatura teku­ći­ne,

4. da nema vid­ljivih mehaničkih ošteće­nja.

Članak 112.

Korisnik petrolejske luke, u slučaju rukova­nja u­ljima noću, dužan je:

1. mjesto na kojem se rukuje u­ljima u luci, mjesto na obali s koje­g se obav­lja uprav­lja­nje i nadzor nad rukova­njem u­ljima, pristupne mostove, kao i sva druga mjesta u luci određena za rukova­nje u­ljima osvijetliti u sigurnosnoj izvedbi propisane jačine,

2. osigurati sustav osvjet­lje­nja u nužnosti.

Članak 113.

Rukova­nje u­ljima s jednog na drugi tanker, odnosno brod može se obav­ljati u petrolejskoj luci samo po odobre­nju kapetanije i ako su provedene posebne mjere sigurnosti, vodeći računa o opasnostima ovakvog načina rukova­nja u­ljima.

Članak 114.

Rukova­nje u­ljima u petrolejskoj luci i na tankeru mora se prekinuti i istodobno zatvoriti svi ventilacioni otvori:

1. za vrijeme traja­nja nepovo­ljnih vremenskih prilika koje mogu ugroziti sigurnost broda ili uređaja u luci,

2. za vrijeme grm­ljavine i atmosferskih praž­nje­nja,

3. kad se tankeru na kojem se rukuje u­ljima približuje te­g­ljač, dok se on ne priveže,

4. kad dođe do kvara bilo koje­g uređaja kojim se rukuje u­lji­ma, a taj kvar može prouzročiti zagađe­nje mora ili ugroziti ­ljudske ži­vote,

5. kad dođe do požara na području petrolejske luke.

4. SIGURNOSNE MJERE ZA RUKOVANJE PLINOVIMA KOJI SE PREVOZE POSEBNO GRAĐENIM BRODOVIMA

Članak 115.

(1) Plinovima u plinovitom sta­nju ili stlačenim odnosno pret­vorenim u tekućinu ili otop­ljenim pod tlakom koji se prevoze posebno građenim brodovima, može se rukovati samo u za to posebno određenim lukama, odnosno na određenom području luke koje odgovara posebno propisanim uvjetima.

(2) Uplov­lje­nje u luku ili ­njeno područje određeno za rukova­nje plinovima može se dozvoliti brodu koji ima odgovarajuću klasu za prijevoz tih opasnih tvari, odnosno koji je izgrađen za tu na­mjenu u skladu s posebnim tehničkim pravilima.

Članak 116.

Brod koji prevozi ili je prevozio plinove, a naknadno nije de­gaziran, ne može pristati u druge luke osim u luku namije­njenu za prihvat takvih brodova.

Članak 117.

(1) Osoba koja uprav­lja brodom u luci na kojem se obav­lja ru­kova­nje plinovima i odgovorna osoba korisnika luke, prije po­čet­ka rukova­nja mora ispuniti kontrolnu listu iz članka 107. ovoga Pravilnika.

(2) Ne može se započeti rukova­nje plinovima ukoliko nisu ispu­njeni svi uvjeti zahtijevani kontrolnom listom.

Članak 118.

(1) Obalni uređaji u luci ili na ­njenom dijelu određenom za rukova­nje plinovima moraju biti konstruirani tako da je u slučaju nužde moguće brzo odveziva­nje broda.

(2) Ako privez nije oprem­ljen takvim uređajima, u blizini konopa i užeta za vez unutar promjera najviše 5 metara, mora se nalaziti sjekira izrađena od materijala koji ne iskri.

Članak 119.

Rukova­nje plinovima može se obav­ljati pod uvjetom da se upućiva­nje brzozatvarajućih ventila na prekrcajnom cjevovodu osigura s mjesta na obali s koje­g se obav­lja uprav­lja­nje i nadzor nad tim rukova­njem.

Članak 120.

Svi cjevovodi ili dijelovi cjevovoda međusobno spojeni prirubnicom moraju biti na odgovarajući način spojeni da bi se izbje­gla elektrostatička iskra.

Članak 121.

Brod mora biti oprem­ljen odgovarajućim uređajima za da­ljinsko iskapča­nje crpki, kao i sistemom za brzo zatvaranje glavnog ventila u nuždi.

Članak 122.

(1) Sta­nje vodostaja, jačina i smjer vjetrova kod kojih se treba prekinuti rukova­nje plinovima određuje posebnim aktom tijelo koje uprav­lja lukom uz suglasnost kapetanije.

(2) Podaci o brzini i smjeru vjetra moraju biti lako uoč­ljivi i dostupni stručnoj osobi pod čijim se nadzorom obav­lja rukova­nje plinovima. Kad vjetar dostigne brzinu veću od 90%, od najveće dozvo­ljene brzine prema posebnom aktu iz stavka 1. ovoga član­ka, aktivirat će se alarm.

Članak 123.

Pri rukova­nju plinovima smjer struja­nja plinova kroz cjevovode i tehnički naziv plinova mora biti jasno ispisan na svakom cjevovodu.

Članak 124.

Pretovarni krak za rukova­nje plinovima mora biti konstruiran tako da se nakon odvaja­nja od brodskog kolektora može automatski vratiti u položaj mirova­nja.

Članak 125.

Sistem protupožarne zaštite u luci ili ­njezinom dijelu odre­đenom za rukova­nje plinovima mora udovo­ljiti zahtjevima odre­đenim posebnim propisima o zaštiti protiv požara.

Članak 126.

(1) Na mjestu rukova­nja plinovima u luci mora biti postav­ljen odgovarajući broj detektora plina radi kontrole propušta­nja i utvrđiva­nja eksplozivnosti atmosfere.

(2) Na brodu na kojem se obav­lja rukova­nje plinovima mora biti ispod brodskog kolektora postav­ljen dovo­ljan broj prijenosnih detektora plina i na odgovarajućoj međusobnoj uda­ljenosti.

Članak 127.

(1) Luka, odnosno ­njezino područje određeno za rukova­nje plinovima, mora biti za slučaj opasnosti, kvara ili koje druge nez­go­de oprem­ljeno uređajima kojima će se automatski aktivirati:

1. iskapča­nje onih sistema koji mogu ugroziti sigurnost ­ljudi i materijalnih dobara,

2. zatvara­nje svih brzozatvarajućih ventila,

3. odvaja­nje spoja pretovarnog kraka za rukova­nje plinovima i broda, te vraća­nje kraka u položaj mirova­nja,

4. alarm u svim prostorijama i na mjestu na kojemu se obav­lja uprav­lja­nje i nadzor nad rukova­njem plinovima, te u centrali za protupožarnu zaštitu.

(2) Aktivira­nje funkcija navedenih u stavku 1. ovoga članka mora biti osigurano i u slučaju nestanka električne energije na glavnoj mreži.

Članak 128.

Luka, odnosno ­njezino područje određeno za rukova­nje opasnim plinovima mora biti oprem­ljeno tušem i uređajima za ispira­nje očiju odgovarajuće temperature.

Članak 129.

Na mjestu u luci ili na ­njezinom području na kojemu se obav­lja rukova­nje plinovima moraju postojati najma­nje dva puta za evakuaciju ­ljudi od kojih jedan mora biti brodica za spašava­nje pogo­njena veslima, od materijala koji ne iskri, a drugi kopneni put prohodan za motorna vozila.

Članak 130.

Prilikom rukova­nja plinovima odgovarajuće se primje­njuju i odredbe članka 48. i 50., članka 62. točke 7., članka 104. točke 1., 2., 4. i 6., članka 108. stavka 2., članka 111. i članka 113. stavka 1. točke 1., 3. i 5. ovoga Pravilnika.

5. SIGURNOSNE MJERE ZA RUKOVANJE OPASNIM KEMIKALIJAMA U RAZLIVENOM STANJU KOJE SE PREVOZE U POSEBNO GRAĐENIM BRODOVIMA

Članak 131.

Opasnim kemikalijama u razlivenom sta­nju koje se prevoze u posebno građenim brodovima može se rukovati samo u za to određenim lukama, odnosno na određenom području luke koje odgovara posebno propisanim uvjetima.

Članak 132.

(1) Osoba koja uprav­lja brodom u luci na kojem se obav­lja rukova­nje opasnim kemikalijama u razlivenom sta­nju i odgovorna osoba korisnika luke, prije početka rukova­nja mora ispuniti kontrolnu listu iz članka 107. ovoga Pravilnika.

(2) Ne može se započeti rukova­nje opasnim kemikalijama u razlivenom sta­nju ukoliko nisu ispu­njeni svi uvjeti zahtijevani kontrolnom listom.

(3) Brodu koji prevozi opasne kemikalije u razlivenom sta­nju, a ne ispu­njava uvjete određene odredbom članka 4. ovoga Pravilnika neće se dozvoliti uplov­lje­nje u luku i rukova­nje opasnim kemikalijama.

Članak 133.

U lukama gdje se mora upotrijebiti sidro za pristaja­nje mora se osigurati brzo napušta­nje broda iz luke.

Članak 134.

Korisnik luke, dužan je na svakom cjevovodu koji služi za rukova­nje opasnim kemikalijama u razlivenom sta­nju označiti:

1. tehnički naziv kemikalije,

2. smjer protoka kemikalije kroz cjevovod,

3. maksimalni radni tlak u cjevovodu,

4. maksimalnu radnu temperaturu u cjevovodu,

5. datum pos­ljed­nje obav­ljene provjere cjevovoda (test).

Članak 135.

Uporaba savit­ljivih cijevi za rukova­nje opasnim kemikalijama na brodu i u luci može se dozvoliti samo pod uvjetom da su kompatibilne s teretom i da su ispu­njeni sljedeći uvjeti:

1. da savit­ljiva cijev posjeduje va­ljani atest,

2. da je označen maksimalni radni tlak,

3. da je označena minimalna i maksimalna radna temperatura tekućine,

4. da nema vid­ljivih mehaničkih ošteće­nja.

Članak 136.

(1) Za vrijeme i na mjestu rukova­nja opasnim kemikalijama mora biti postav­ljen odgovarajući broj detektora propušta­nja zapa­ljivih i otrovnih para radi utvrđiva­nja dozvo­ljene koncentracije eksplozivnosti i otrovnosti atmosfere.

(2) Provjeru kalibracije detektora potrebno je obaviti prije sva­kog rukova­nja opasnim kemikalijama.

Članak 137.

Uporaba prijenosnih sisa­ljki za rukova­nje opasnim kemikalijama (sisa­ljka za hitnost) nije dozvo­ljena bez suglasnosti korisnika luke i odobre­nja Kapetanije.

Članak 138.

Sistem protupožarne zaštite u luci, odnosno na ­njezinom dije­lu određenom za rukova­nje opasnim kemikalijama, mora udovo­ljavati zahtjevima određenim posebnim propisima o zaštiti protiv požara.

Članak 139.

Mjesto rukova­nja opasnim kemikalijama mora biti oprem­ljeno dovo­ljnim brojem zaštitne opreme zavisno od broja osoba i opasnosti kemikalija kojima se rukuje.

Članak 140.

Prije početka rukova­nja opasnim kemikalijama, osoba koja uprav­lja brodom mora korisniku luke dostaviti sljedeće informacije:

1. plan smještaja tereta,

2. potpunu informaciju o teretu,

3. postupak u slučaju propušta­nja ili izlijeva­nja tereta,

4. mjere koje treba poduzeti u slučaju dodira osoba s teretom,

5. postupci u sučaju požara,

6. postupak u slučaju potrebe prebaciva­nja tereta.

Članak 141.

(1) Mjesto rukova­nja opasnim kemikalijama i brod moraju imati:

1. plan za sprečava­nje onečišće­nja opasnim kemikalijama,

2. interventni plan u slučaju onečišće­nja opasnim kemikalijama,

3. osobe za provedbu plana u slučaju onečišće­nja opasnim kemikalijama,

4. sredstva za izvrše­nje plana.

(2) U slučaju onečišće­nja većih razmjera opasnim kemikalijama koje je prouzročilo ošteće­nje broda, mjesto sanira­nja određeno je Planom intervencija kod iznenadnih onečišće­nja unutar­njih vo­da u Republici Hrvatskoj.

Članak 142.

Prilikom rukova­nja opasnim kemikalijama odgovarajuće se primje­njuju i odredbe članaka 48., 50. i 51., članka 104. točke 1., 2., 4. i 6., članka 108. stavka 2., članaka 110. i 111., članka 113. točke 1., 3., 4. i 5., članaka 116., 117., 123., 126. i 127. ovoga Pravilnika.

6. SKLADIŠTENJE OPASNIH TVARI U LUČKA SKLADIŠTA

Članak 143.

(1) U lučkom skladištu opasne tvari moraju biti odije­ljeno uskladištene.

(2) Skladišta moraju biti oprem­ljena uređajima za kontrolu temperature i relativne vlažnosti.

(3) Opasne tvari upakirane u kontejnerima moraju biti uskla­diš­tene na posebnom mjestu u luci na kontejnerskom terminalu određenom za skladište­nje opasnih tvari.

(4) Kontejner koji se ošteti i propušta opasnu tvar mora se od­vojiti od ostalih kontejnera i uskladištiti na posebnom za to odre­đenom mjestu.

Članak 144.

(1) Eksplozivne tvari mogu se uskladištiti samo na posebnim, za to izgrađenim skladištima, sukladno propisima o skladište­nju eksplozivnih tvari.

(2) Tijelo koje uprav­lja lukom uz suglasnost Ministarstva unutar­njih poslova posebnim aktom odredit će najveću količinu eksplozivnih tvari koja se mogu uskladištiti na području luke, vod­eći računa o uda­ljenosti najbliže­g nase­lja i sigurnosti drugih obje­kata.

Članak 145.

(1) Opasne tvari uskladištene u lučkom skladištu mora najma­nje dvaput dnevno pre­gledati stručno osposob­ljena osoba.

(2) Ako se prilikom pre­gleda iz stavka 1. ovoga članka ustanovi ošteće­nje opasnih tvari, korisnik luke dužan je o tome obavijestiti nadležnu službu iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 146.

(1) Prije pristupa­nja manipulaciji radioaktivnih tvari, korisnik luke dužan je korište­njem uređaja za mjere­nje radioaktivnosti ustanoviti stupa­nj radioaktivnosti.

(2) Radiaktivne tvari koje imaju žutu na­ljepnicu moraju se u lučkim skladištima uskladištiti na posebnom mjestu koje mora biti uda­ljeno od mjesta zadržava­nja ili prolaza osoba zavisno o jačini zrače­nja tih tvari.

(2) Nakon podiza­nja iz skladišta radioaktivnih opasnih tvari, skladište se mora propisno očistiti i provjeriti da li postoji zrače­nje.

Članak 147.

Korisnik luke dužan je:

1. urediti način va­njskog označava­nja skladišta u luci u kojima su uskladištene opasne tvari i mjesta na kojima se rukuje tvarima u luci,

2. obučiti osobe koje rade na rukova­nju opasnim tvarima u luci kako se rukuje tim tvarima, te kako se koriste zaštitna sredstva i prva pomoć,

3. utvrditi način obavještava­nja za slučaj opasnosti kod ruko­va­nja ili uskladište­nja tvari u luci,

4. stalno imati potrebne radnike i tehnička sredstva za mica­nje broda ili vozila za slučaj opasnosti prilikom rukova­nja opasnim tvarima u luci.

7. NADZOR

Članak 148.

Inspekcijski nadzor nad provođe­njem ovoga Pravilnika obav­ljaju inspektori sigurnosti plovidbe Ministarstva pomorstva, prometa i veza i kapetanija.

III. NAČIN I UVJETI ZA OSPOSOBLJAVANJE OSOBA ZA RUKOVANJE I PRIJEVOZ
OPASNIH TVARI

Članak 149.

(1) Osobe koje prevoze i rukuju opasnim tvarima u unutar­njoj plovidbi stručno se osposob­ljavaju za prijevoz i rukova­nje opasnim tvarima po Programu za stručno osposob­ljava­nje i održava­nje ispita za osobe koje prevoze i rukuju opasnim tvarima u unutar­njoj plovidbi (u da­lj­njem tekstu Program).

(2) Program iz stavka 1. ovog članka obuhvaća Osnovni program stručnog osposob­ljava­nja osoba za prijevoz i rukova­nje opasnim tvarima (plovila za suhe terete i tankeri tipa N), Specija­listi­čki program »poznava­nje plinova« (tankeri tipa G) i Spe­cijalistički program »poznava­nje kemikalija« (tankeri tipa C). Svaki od navedenih programa sastoji se od početnog tečaja i tečaja ponav­lja­nja i usavršava­nja.

(3) Program je dat u prilogu i čini sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog br. 6).

Članak 150.

Stručno osposob­ljava­nje može se povjeriti pravnoj osobi re­gistriranoj za obav­lja­nje takvih poslova, a koju ovlasti Ministarstvo pomorstva, prometa i veza (u da­lj­njem tekstu Ministarstvo).

Članak 151.

Pravna osoba iz članka 149. ovog  Pravilnika, da bi mogla steći ovlašte­nje za obav­lja­nje stručnog osposob­ljava­nja osoba za prijevoz i rukova­nje opasnim tvarima, mora raspolagati:

1. odgovarajućim prostorom za izvođe­nje teorijske i praktič­ne nastave,

2. odgovarajućom tehničkom opremom i učilima za izvođe­nje nastave,

3. potrebnim brojem stručnih djelatnika odgovarajuće­g stup­nja i vrste spreme za izvođe­nje teorijske i praktične nastave.

Članak 152.

Odgovarajućim prostorom za izvođe­nje teorijske i praktične nastave, smatraju se:

1. učionice za izvođe­nje teorijske nastave,

2. laboratorij za izvođe­nje praktične nastave, ako se praktična nastava izvodi s opasnim tvarima ili audiovizuelna sredstva i oprema,

3. odgovarajuća plovila za izvođe­nje dijela praktične nastave.

Članak 153.

Učionica mora biti dostatno prostrana da osigura­ najma­nje 1,5 m˛ radne površine i 3 m˛ obujma za svaku osobu.

Članak 154.

Učionica mora biti opskrb­ljena:

1. odgovarajućim školskim namještajem,

2. shemama, crtežima i fotografijama o načinima obi­lježava­nja plovila kojima se prevoze opasne tvari, načinu označava­nja opasnih tvari, identifikacijskim brojevima opasnih tvari i dr.,

3. obrascima prijevoznih dokumenata za plovila.

Članak 155.

(1) Laboratorij mora biti oprem­ljen:

1. odgovarajućim školskim namještajem,

2. priborom za upoznava­nje sa svojstvima opasnih tvari,

3. uređajem za mjere­nje jačine radioaktivnog zrače­nja,

4. prijenosnim uređajem za detekciju zapa­ljivih plinova i para,

5. ručnim detektorom otrovnih tvari,

6. zaštitnim sredstvima.

(2) Radi ostvariva­nja programa osposob­ljava­nja za prijevoz i rukova­nje opasnim tvarima umjesto opreme iz stavka 1. točke 1. – 6. ovoga članka mogu se koristiti audiovizuelna sredstva i pomagala.

Članak 156.

(1) Pravna osoba radi obav­lja­nja stručnog osposob­ljava­nja osoba za prijevoz i rukova­nje opasnim tvarima mora imati zaposlena u stalnom radnom odnosu najma­nje tri djelatnika za poslove stručnog osposob­ljava­nja.

(2) Djelatnici iz stavka 1. ovoga članka, moraju imati visoku stručnu spremu prometne, strojarske, brodograđevne, kemijsko tehnološke ili medicinske struke te jedan djelatnik višu stručnu spremu zaštite na radu.

(3) Pored djelatnika iz stavka 1. i 2. ovog članka pravna osoba radi obav­lja­nja stručnog osposob­ljava­nja osoba za prijevoz i rukova­nje opasnim tvarima dužna je za svaki pojedinačni tečaj osigurati na određeno vrijeme usluge jednog djelatnika sa zva­njem najma­nje poručnik ili strojar unutar­nje plovidbe.

Članak 157.

(1) Ovlašte­nje se daje u traja­nju od najviše dvije godine.

(2) Pravna osoba iz članka 149. ovog Pravilnika dužna je podnesti Ministarstvu zamolbu za dobiva­nje ovlašte­nja za stručno osposob­ljava­nje osoba koje prevoze i rukuju opasnim tvarima, u kojoj je dužna naznačiti koju vrstu tečaja iz Priloga 6 (opći, poznava­nje plinova ili poznava­nje kemikalija) želi provoditi.

(3) Uz zamolbu pravna osoba dužna je priložiti sljedeće:

1. dokaz o re­gistraciji,

2. spisak predavača sa dokazom o kvalifikaciji,

3. popis i opis opreme i sredstava te prostorija i plovila gdje će se obav­ljati stručno osposob­ljava­nje,

4. deta­ljni program tečaja sa temama i predviđenim vremenom i nastavnim metodama predviđenim za pojedine teme,

5. uvjete za pohađa­nje tečaja.

Članak 158.

Protiv odluke Ministarstva kojom se odbija izdava­nje ovlašte­nja za obav­lja­nje stručnog osposob­ljava­nja za prijevoz opasnih tvari i osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari može se pokrenuti upravni spor.

Članak 159.

(1) Inspekcijski nadzor pravne osobe koja je ovlaštena za obav­lja­nje stručnog osposob­ljava­nja za prijevoz i rukova­nje opasnim tvarima provodi Ministarstvo.

(2) Ako tijekom inspekcijskog nadzora Ministarstvo utvrdi da pravna osoba ovlaštena za obav­lja­nje stručnog osposob­ljava­nja za prijevoz i rukova­nje opasnim tvarima ne udovo­ljava nekom od uvjeta propisanim ovim Pravilnikom, može:

1. narediti otkla­nja­nje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku,

2. podnijeti prijavu nadležnom tijelu zbog kaznenog djela,

3. zabraniti obav­lja­nje stručnog osposob­ljava­nja i provjere osposob­ljenosti za prijevoz i rukova­nje opasnim tvarima.

Članak 160.

(1) Osoba koja je završila osposob­ljava­nje za prijevoz i rukova­nje opasnim tvarima po programu propisanom ovim Pravil­nikom polaže stručni ispit pred ispitnom komisijom čiji sastav utvrđuje ministar pomorstva, prometa i veza.

(2) Ispit se polaže na način kako je određeno u Prilogu br. 6 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 161.

(1) Ispitnu komisiju iz članka 159. ovog Pravilnika čini pred­sjednik i dva člana. Predsjedniku i članovima komisije određuju se zamjenici.

(2) Za jednog člana ispitne komisije imenuje se djelatnik Ministarstva pomorstva, prometa i veza, a druga dva člana imenuju se na prijedlog pravne osobe ovlaštene za provedbu osposob­ljava­nja.

(3) Administrativne poslove komisije obav­lja tajnik komisije

Članak 162.

Prijava za polaga­nje stručnog ispita sadrži: ime i prezime kandidata, nadnevak i mjesto rođe­nja, JMBG, adresu prebivališta, ovlašte­nje u unutar­njoj plovidbi koje kandidat posjeduje i naznaku programa po kojem kandidat polaže stručni ispit.

Članak 163.

Pravna osoba koja obav­lja stručno osposob­ljava­nje osoba koje prevoze i rukuju opasnim tvarima dužna je voditi i trajno čuvati sljedeću doku­mentaciju: popis o polaznicima stručnog ospo­sob­ljava­nja (matična k­njiga, zapisnik o polaga­nju stručnog ispita i popis izdanih uvjere­nja) te popis o održanoj nastavi i položenim ispitima radi stručne osposob­ljenosti za prijevoz i rukova­nje opasnim tvarima.

Članak 164.

Prije polaga­nja stručnog ispita, predsjednik ispitne komisije utvrđuje identitet kandidata i provjerava jesu li u prijavi za polaga­nje stručnog ispita navedeni svi podaci iz članka 161. ovog Pravilnika.

Članak 165.

Ispitna komisija ocje­njuje cjelokupni uspjeh kandidata na ispitu ocjenom  »položio« ili »nije položio«.

Članak 166.

(1) O tijeku polaga­nja stručnog ispita vodi se zapisnik. U za­pis­nik se unose sljedeći podaci: sastav ispitne komisije, ime i pre­­zime kandidata, nadnevak i mjesto rođe­nja, JMBG, adresa pre­bivališta, nadnevak polaga­nja stručnog ispita, vrstu programa po ko­jem je polagao stručni ispit, pita­nja postav­ljena kandidatu i odlu­ka komisije o uspjehu kandidata na ispitu.

(2) Zapisnik potpisuju predsjednik i svi članovi ispitne komisije.

Članak 167.

Kandidat koji ne položi stručni ispit može pristupiti ponovnom polaga­nju ispita nakon proteka 15 dana od dana prethodnog polaga­nja.

Članak 168.

(1) Osobi koja je položila stručni ispit kojim je osposob­ljena za prijevoz i rukova­nje opasnim tvarima izdaje se uvjere­nje, koje sadrži: ime i prezime kandidata, nadnevak i mjesto rođe­nja, jedinstveni matični broj građana, nadnevak polaga­nja stručnog ispita, vrstu programa po kojem je polagao stručni ispit, broj i nadnevak uvjere­nja, potpis predsjednika ispitne komisije i otisak službenog pečata.

(2) Uvjere­nje iz stavka 1. ovog članka izdaje pravna osoba koja provodi stručno osposob­ljava­nje, na obrascu koji je prilog ovoga Pravilnika i čini nje­gov sastavni dio (Prilog 7).

Članak 169.

(1) Osobi koja je stručno osposob­ljena za prijevoz i rukova­nje opasnim tvarima,  Ministarstvo odnosno Kapetanija na čijem pod­ručju osoba ima prebivalište, na teme­lju uvjere­nja iz stavka 1. članka 167. ovog Pravilnika izdaje ADN svjedo­džbu (certifikat) o poznava­nju ADN propisa, na posebnom obrascu koji je prilog ovoga Pravilnika i čini ­nje­gov sastavni dio (Prilog 8).

(2) Svjedo­džba (certifikat) iz stavka 1. ovoga članka izdaje se s rokom va­ljanosti od pet godina.

Članak 170.

(1) Rok va­ljanosti svjedo­džbe (certifikata) produžava se na teme­lju uvjere­nja da je imate­lj svjedo­džbe (certifikata) završio tečaj ponav­lja­nja i usavršava­nja kako je to navedeno u Prilogu br. 6.

(2) Uvjere­nje iz stavka 1. ovog članka sadrži: ime i prezime kan­didata, nadnevak i mjesto rođe­nja, jedinstveni matični broj gra­đana, nadnevak završetka tečaja ponav­lja­nja i usavršava­nja, vrstu pro­grama po kojem je pohađao tečaj ponav­lja­nja i usavršava­nja, broj i nadnevak uvjere­nja, potpis ovlaštene osobe i otisak službenog pečata.

(3) Uvjere­nje iz stavka 1. ovoga članka izdaje pravna osoba koja provodi stručno osposob­ljava­nje, na obrascu koji je prilog ovoga Pravilnika i čini ­nje­gov sastavni dio (Priloga 9).

Članak 171.

Popis o izdatim svjedo­džbama (certifikatima) iz članka 168. ovog Pravilnika vodi Ministarstvo.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 172.

(1) Novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako posebnim aktom ne utvrdi posebne sigurnosne, zaš­titne i druge mjere koje se moraju provoditi prilikom rukova­nja opasnim tvarima ili ako ne odredi službu koja će trajno obav­ljati nadzor u skladu s odredbama iz članka 6. ovoga Pravilnika,

2. ako zapovjedniku broda odnosno agentu ne dostavi operativno uputstvo u skladu s odredbom iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika,

3. ako rukuje opasnim tvarima u luci, odnosno dijelu luke koji nije posebno organiziran za rukova­nje tim tvarima ili ako rukuje opasnim tvarima koje su isk­ljučene iz javnog prijevoza, te ako rukuje opasnim tvarima u luci ili dijelu luke koja nije posebno oprem­ljena za rukova­nje tim tvarima bez odobre­nja kapetanije i suglasnosti Ministarstva unutar­njih poslova (članak 8.),

4. ako kapetaniji ne podnese pismenu deklaraciju o opasnim tvarima ili ako deklaracija ne sadrži propisane podatke ili nije podnesena u propisanom roku (članak 13., 14. i 91.),

5. ako posebnim aktom ne odredi klasu i količinu opasnih tvari u skladu s odredbom iz članka 17. ovoga Pravilnika,

6. ako ne postupi po naređe­nju kapetanije ili ne osigura odgovarajuće mjesto za čuva­nje uklo­njenih opasnih tvari u skladu s odredbama iz članka 24. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika,

7. ako zajednički uskladištava ili zajednički rukuje opasnim tvarima koje se ne smiju zajednički prevoziti (članak 26. i 68.),

8. ako obav­lja rukova­nje i slaga­nje opasnim tvarima suprotno odredbama iz članka 28. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika,

9. ako ne omogući rukova­nje opasnim tvarima na način koji je propisan odredbom članka 29. ovoga Pravilnika,

10. ako ne zabrani kreta­nje i pristup osobama čije prisustvo nije neophodno na mjestima gdje se rukuje opasnim tvarima (članak 31. i članak 41. stavak 1.),

11. ako rukuje opasnim tvarima suprotno odredbi iz članka 34. stavka 1. ovoga Pravilnika,

12. ako opasnim tvarima rukuju osobe koje nisu puno­ljetne ili nisu osposob­ljene za rukova­nje tim tvarima ili nisu opskrb­ljene odgovarajućim sredstvima zaštite (članak 42. stavak 1.),

13. ako ne uspostavi izravnu telefonsku ili neku drugu odgo­varajuću vezu između mjesta na kojima se rukuje opasnim tvarima u luci, odnosno skladištu i službe zaštite od požara ili svojom telefonskom centralom (članak 44.),

14. ako ne organizira čuva­nje opasnih tvari dok se one nalaze na obali, vozilu ili u skladištu u luci ili ako čuvaru opasnih tvari ne osigura sredstva za komunikaciju i gaše­nje požara (članak 45. stavak 2. i 3.),

15. ako mjesto na kojem se rukuje opasnim tvarima u luci nije ograđeno u skladu s odredbom iz članka 46. stavka 2. ovoga Pravilnika,

16. ako ne provede mjere propisane odredbom članka 48. stavka 3. ovoga Pravilnika,

17. ako na području luke na kojem se obav­lja rukova­nje opasnim tvarima ne zabrani rad­nje propisane odredbom iz članka 50. stavka 1. ovoga Pravilnika,

18. ako prije početka rukova­nja plinovima i zapa­ljivim teku­ćinama kopnene cijevi za pretaka­nje opasnih tvari i brod nisu propisno uzem­ljeni (članak 51.),

19. ako noću rukuje eksplozivima i tvarima koje u dodiru s vodom razvijaju zapa­ljive plinove a za to nisu osigurani potrebni uvjeti (članak 52.),

20. ako na mjestima na kojima čekaju vozila koja prevoze opasne tvari nije organizirana propisna zaštita od požara i čuvarska služba (članak 55. stavak 2. i članak 73., 75., 76., 78., 80., 86., 90., 97. i 100.),

21. ako doprema eksplozivne tvari na obalu pred brod radi ukrcaja, a brod nije spreman za ukrcaj, odnosno ukoliko iskrcava iz broda eksplozivne tvari, a vozilo nije spremno da ih prihvati (članak 56., 73., 75., 76., 78., 80., 86., 90., 97. i 100.),

22. ako opasne tvari ne uskladišti u posebno određenim lučkim skladištima, te ako nisu uskladištena prema važećim propisima (članak 59., 73., 75., 76., 78., 80., 86., 90., 97. i 100.),

23. ako na brodu na kojemu se rukuje eksplozivnim tvarima ukrcava ili s broda iskrcava druge terete istovremeno (članak 61. stavak 1.),

24. ako mjesto rukova­nja plinovima nije uda­ljeno u skladu s odredbom iz članka 66. stavka 1. ovoga Pravilnika,

25. ako obav­lja odlaga­nje plinova ili drugih tereta na mjestima u luci gdje se obav­lja rukova­nje plinova (članak 70.),

26. ako koleta s tvarima koje u dodiru s vodom razvijaju za­pa­ljive ili otrovne plinove složi tako da mogu doći u dodir s vodom ili ih uskladištava u vlažnim skladištima ili koleta s takvim tvarima ne složi prema posebnim  pravilima slaga­nja ili ako za ga­še­nje takvih tvari upotreb­ljava vodu i pjenu (članak 77.),

27. ako organski peroksid ne smjesti i uskladišti u skladu s odredbom iz članka 79. ovoga Pravilnika,

28. ako skladišne prostorije u kojima su uskladištene otrovne tvari nisu zak­ljučane ili te prostorije i mjesta na kojima se rukuje otrovnim tvarima nisu označena oznakama opasnosti (članak 81. stavak 2. i članak 82.),

29. ako dozvoli da zarazne tvari dođu u izravni dodir s drugim teretima (članak 88. stavak 1.),

30. ako ne čuva zarazne tvari kada su uskladištene u otvorenom prostoru (članak 89.),

31. ako pre­gledu broda ili vozila koji prevoze radioaktivne tvari radi dava­nja dozvola ulaska u luku ne prisustvuje stručno osposob­ljena osoba za radioaktivne tvari (članak 92. stavak 1.),

32. ako prilikom rukova­nja radioaktivnim tvarima postupi sup­rotno odredbi članka 93. ovoga Pravilnika,

33. ako ne postupi s radioaktivnim tvarima u skladu s član­kom 94. ovoga Pravilnika,

34. ako u slučaju ošteće­nja, razlijeva­nja ili cure­nja radioaktivnih tvari ne postupi u skladu s odredbama iz članka 95. ovoga Pravilnika,

35. ako ispušta tekućine u vodu koje su na bilo koji način došle u doticaj s radioaktivnim tvarima (članak 96.),

36. ako osobe koje rukuju korozivnim tvarima ne opskrbi posebnim zaštitnim sredstvima ili takve tvari složi u više od dva reda po visini ili ako uskladištene korozivne tvari i vozila ne čuva (članak 98. i 99.),

37. ako rukuje u­ljima u luci, odnosno na određenom području u luci koje ne odgovara posebno propisanim uvjetima ili ako kopneno područje petrolejske luke nije ograđeno i označeno (članak 101. stavak 1. i 2.),

38. ako vodno područje luke nije ograđeno plutajućim napravama u skladu s odredbom stavka 1. članka 102. ovoga Pravilnika,

39. ako tankeru prije početka rukova­nja u­ljima ne osigura branu i naprave za sakup­lja­nje isteklih u­lja u more, te ako u slučaju isteka u­lja u more ne osigura čišće­nje vode i luke (članak 108. stavak 2. i 3.),

40. ako prije početka rukova­nja u­ljima u luci ne stavi pod nadzor stručne osobe glavni ventil na operativnoj obali i ako ne osigura stlano prisustvo stručne osobe na brodu tijekom rukova­nja u­ljima te ako se iza glavnog ventila ne nalazi manometar u ispravnom sta­nju (članak 109.),

41. ako prije početka rukova­nja u­ljima u luci ne izvrši propisno uzem­lje­nje cjevovoda ili sve cjevovode ili dijelove cjevovoda međusobno spojene prirubnicom ne spoji električno na odgova­rajući način (članak 110. i 111.),

42. ako ne poduzme mjere za rukova­nje u­ljima noću u sluča­jevima predviđenim u članku 112. ovoga Pravilnika,

43. ako ne prekine rukova­nje u­ljima u luci u slučajevima pred­viđenim u članku 114. ovoga Pravilnika,

44. ako rukova­nje plinovima koji se prevoze posebno gra­đenim brodovima obav­lja u luci ili na ­njenom području koje ne odgovara posebno propisanim uvjetima (članak 115. stavak 1.),

45. ako obalni uređaj u luci ili na ­njenom dijelu određenom za rukova­nje plinovima ne ispu­njavaju uvjete propisane odredbama članka 118. i 119. ovoga Pravilnika,

46. ako svi cjevovodi ili dijelovi cjevovoda međusobno spo­jeni prirubnicom nisu na odgovarajući način spojeni (članak 120.),

47. ako posebnim aktom ne odredi pri kojoj se jačini i smjeru vjet­ra, te sta­nju vode, rukova­nje plinovima treba prekinuti i ne učini uoč­ljivim i lako dostupnim podatke o brzini i smjeru vjetra, stručnoj osobi pod čijim se nadzorom obav­lja rukova­nje tim plinovima (članak 122.),

48. ako sistem protupožarne zaštite u luci ili ­njezinom dijelu odre­đenom za rukova­nje plinovima ne udovo­ljava zahtjevima od­re­đenim posebnim propisima i o zaštiti protiv požara (članak 125.),

49. ako na mjestu rukova­nja plinovima u luci, odnosno brodu na kojemu se obav­lja rukova­nje plinovima ne postavi dovo­ljan broj detektora plina u skladu s odredbama iz članka 126. ovoga Pravilnika,

50. ako luka, odnosno ­njezino područje određeno za rukova­nje plinovima nije oprem­ljeno uređajima za slučaj opasnosti, kvara ili koje druge nezgode u skladu s odredbama iz članka 127. ovoga Pravilnika,

51. ako ne osigura najma­nje dva puta za evakuaciju ­ljudi sa mjesta u luci na kojemu se obav­lja rukova­nje plinovima, u skladu s odredbom iz članka 129. ovoga Pravilnika,

52. ako opasnim kemikalijama u razlivenom sta­nju koje se prevoze u posebno građenim brodovima ne rukuje u skladu s odredbom iz članka 131. ovoga Pravilnika,

53. ako u lukama gdje se mora upotrijebiti sidro za pristaja­nje ne osigura brzo napušta­nje broda iz luke (članak 133.),

54. ako za vrijeme i na mjestu rukova­nja opasnim kemikalijama ne postupi u skladu s odredbama iz članka 136. ovoga Pravilnika,

55. ako sistem protupožarne zaštite u luci, odnosno na ­nje­zinom dijelu određenom za rukova­nje opasnim kemikalijama ne udovo­lji zahtjevima određenim posebnim propisima o zaštiti protiv požara (članak 138.),

56. ako u lučkom skladištu opasne tvari nisu odije­ljeno uskla­dištene ili ako nisu ispu­njeni uvjeti propisani odredbama iz članka 143. ovoga Pravilnika,

57. ako eksplozivne tvari ne uskladišti na posebnim, za to izgra­đenim skladištima sukladno propisima o skladište­nju eksplozivnih tvari ili ako ne donese posebni akt u skladu s odredbama iz članka 144. ovoga Pravilnika,

58. ako prije pristupa­nja manipulaciji radioaktivnih tvari, odnosno prilikom ­njihovog uskladište­nja ne postupi u skladu s odredbama iz članka 146. ovoga Pravilnika.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000 do 5.000 kuna.

Članak 173.

Novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako obav­lja prijevoz opasnih tvari putničkim ili teretnim brodovima koji ne udovo­ljavaju uvjetima propisanim u tehničkim pravilima Hrvatskog re­gistra brodova i ADN-a (članak 4.),

2. ako obav­lja prijevoz opasnih tvari putničkim ili teretnim brodovima za koje  ne posjeduje va­ljanu Potvrdu o sposobnosti broda za prijevoz opasnih tvari izdanu od Hrvatskog re­gistra brodova i odobre­nje nadležne Kapetanije (članak 9. stavak 1.),

3. ako obav­lja prijevoz opasnih tvari putničkim ili teretnim brodovima iz članka 9. stavka 2. za koje ne posjeduje Dozvolu nadležne Kapetanije (članak 9. stavak 3.),

4. ako obav­lja prijevoz opasnih tvari čamcima namije­njenim za gospodarske svrhe (osim za prijevoz putnika) koji ne obav­ljaju međunarodna putova­nja bez odobre­nja nadležne Kapetanije (članak 10.),

5. ako obav­lja prijevoz opasnih tvari čamcima za gospodarske svrhe namije­njenim za prijevoz putnika koji ne obav­ljaju međunarodna putova­nja uz prisustvo putnika i bez odobre­nja nadležne Kapetanije (članak 11.).

Članak 174.

Novčanom kaznom od 2.000 do 5.000 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja uprav­lja brodom ili čamcem, odnosno osoba koja je zamje­njuje:

1. ako obav­lja prijevoz opasnih tvari putničkim ili teretnim brodovima bez da je na brodu prisutna stručna osoba (članak 9. stavak 1.),

2. ako obav­lja prijevoz opasnih tvari putničkim ili teretnim brodovima za koje ne posjeduje va­ljanu Potvrdu o sposobnosti broda za prijevoz opasnih tvari izdanu od Hrvatskog re­gistra brodova i odobre­nje nadležne Kapetanije (članak 9. stavak 1.),

3. ako obav­lja prijevoz opasnih tvari putničkim ili teretnim brodovima iz članka 9. stavka 2. za koje ne posjeduje Dozvolu nadležne Kapetanije (članak 9. stavak 3.),

4. ako obav­lja prijevoz opasnih tvari čamcima namije­njenim za gospodarske svrhe (osim za prijevoz putnika) koji ne obav­ljaju međunarodna putova­nja bez odobre­nja nadležne Kapetanije (članak 10.),

5. ako obav­lja prijevoz opasnih tvari čamcima za gospodarske svrhe namije­njenim za prijevoz putnika koji ne obav­ljaju međunarodna putova­nja uz prisustvo putnika i bez odobre­nja nadležne Kapetanije (članak 11.).

Članak 175.

(1) Novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 kuna kaznit će se pravna osoba:

1. ako ne osigura mjesta na kojima se rukuje opasnim tvarima odgovarajućim sredstvima prve pomoći (članak 18.),

2. ako dozvoli snabdijeva­nje broda suprotno odredbi članka 38. stavka 1. ovoga Pravilnika,

3. ako na skladište u kojem su uskladištene opasne tvari, odnosno na mjesto na kojem se rukuje opasnim tvarima ne postavi odgovarajuće natpise upozore­nja i zabrane na hrvatskom i ­njemač­kom jeziku, odnosno ukoliko mjesto na kojem se rukuje opasnim tvarima u luci nije ograđeno na način propisan odredbama članka 46. ovoga Pravilnika,

4. ako prije početka rukova­nja opasnim tvarima nije među­sobno izmije­njen izvještaj s osobom koja uprav­lja brodom o ispravnosti sredstava za zaštitu od požara u skladu s odredbom članka 53. ovoga Pravilnika,

5. ako se za vrijeme ukrcaja, odnosno iskrcaja eksplozivnih tvari ne pridržava odredbi iz članka 57. ovoga Pravilnika,

6. ako eksplozivne tvari u luci prevozi kamionom s prikolicom ili poluprikolicom, odnosno s prikolicom specijalne izvedbe suprotno odredbama članka 60. ovoga Pravilnika,

7. ako eksplozivne tvari nisu zaklo­njene od sunca ili se nalaze pod utjecajem toplih sagorjelih plinova ili iskri, te ako se ukrcaj, odnosno iskrcaj opasnih tvari nastavi prije ne­go što se iskrcano vozilo uda­ljilo, a slijedeće vozilo prišlo i ugasilo motor (članak 62. stavak 1. i 3.),

8. ako obavlkja popravak lučkih skladišta, uređaja za prekrcaj tereta ili vozila za vrijeme prekrcaja tereta ili dok se teret nalazi u/na ­njima (članak 65. stavak 2.),

9. ako više vozila prevozi zapa­ljive ili otrovne plinove na području luke, a nisu uda­ljena od mjesta rukova­nja najma­nje 50 metara (članak 66. stavak 2.),

10. ako lučko skladište u kojem se rukuje plinovima koji su sprem­ljeni u posudama nije hladno, dobro ventilirano, te snabdijeveno plinskim detektorima (članak 67.),

11. ako plinske boce slaže u lučko skladište protivno odredbi članka 71. ovoga Pravilnika,

12. ako prije početka rukova­nja u­ljima ne ispuni uvjete propisane odredbama stavka 1. i 2. članka 105. ovoga Pravilnika,

13. ako rukova­nje u­ljima u petrolejskoj luci ne prekine u skladu s odredbama iz članka 114. ovoga Pravilnika,

14. ako na cjevovodima nije naznačen smjer struja­nja plinova i tehnički naziv plinova (članak 123.),

15. ako pretovarni krak za rukova­nje plinovima nije konstruiran tako da se nakon odvaja­nja od brodskog koleta može automatski vratiti u položaj mirova­nja (članak 124.),

16. ako područje određeno za rukova­nje opasnim plinovima u luci nije oprem­ljeno tušem i uređajima za ispira­nje očiju odgovarajuće temperature (članak 128.),

17. ako svaki cjevovod koji služi za rukova­nje opasnim kemikalijama u razlivenom sta­nju ne označi u skladu s odredbama iz članka 134. ovoga Pravilnika,

18. ako ne postupi u skladu s odredbama iz članka 111. i 135. ovoga Pravilnika,

19. ako mjesto rukova­nja opasnim kemikalijama nije oprem­ljeno dovo­ljnim brojem zaštitne opreme zavisno od broja osoba i opasnosti kemikalije kojom se rukuje (članak 139.),

20. ako mjesto rukova­nja opasnim kemikalijama ne ispu­njava uvjete propisane odredbom stavka 1. članka 141. ovoga Pravilnika,

21. ako opasne tvari uskladištene u lučkom skladištu najma­nje dvaput dnevno ne pre­gleda stručno osposob­ljena osoba, te ako prilikom pre­gleda ustanovi ošteće­nje opasnih tvari, a o tome ne obavijesti nadležnu službu iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika (članak 145.),

22. ako ne ispuni uvjete propisane odredbama iz članka 147. ovoga Pravilnika.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 kuna.

Članak 176.

Novčanom kaznom od 2.000 do 5.000 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja uprav­lja brodom, odnosno osoba koja je zamje­njuje:

1. ako brodom koji prevozi opasne tvari uplovi u luku bez odobre­nja Kapetanije (članak 13. stavak 1.),

2. ako ne osigura odgovarajuća sredstva prve pomoći na mjestima na kojima se rukuje opasnim tvarima na brodu (članak 18.),

3. ako za vrijeme boravka broda u luci koji prevozi opasne tvari da­nju ne istakne plave stožce, a noću plavo svjetlo (članak 22.),

4. ako ne osigura da brod koji  prevozi opasne tvari bude sigurno privezan, odnosno usidren u skladu s odredbama iz članka 23. ovoga Pravilnika,

5. ako prije početka rukova­nja opasnim tvarima u zatvorenoj prostoriji ne postupi u skladu s odredbom članka 27. ovoga Pravilnika,

6. ako brod na kojem se rukuje opasnim tvarima noću nije propisno osvijet­ljen (članak 28. stavak 3.),

7. ako nakon pristaja­nja broda koji prevozi opasne tvari uz obalu u luci ne postupi u skladu s odredbama iz članka 29. ovoga Pravilnika,

8. ako dozvoli pristup na brod na kojem se rukuje opasnim tvarima suprotno odredbi stavka 1. članka 30. i članka 31. ovoga Pravilnika,

9. ako na brodu na kojem se rukuje opasnim tvarima ne osigura dovo­ljan broj članova posade i u pripravi glavni pogonski stroj (članak 32.),

10. ako brod koji te­gli brod na kojem se nalaze opasne tvari ne osigura uvjete propisane odredbom članka 33. ovoga Pravilnika,

11. ako prije početka rukova­nja opasnim tvarima ne izmijeni obavijesti sa stručnom osobom pod čijim se nadzorom obav­lja rukova­nje opasnim tvarima u skladu s odredbama iz stavka 2. članka 34. i članka 53. ovoga Pravilnika,

12. ako drži otvorena brodska skladišta, a na brodu se ne obav­lja rukova­nje opasnim tvarima (članak 37. i članak 38. stavak 2.),

13. ako nakon završenog ukrcaja opasnih tvari odmah ne napusti luku (članak 39. stavak 1.),

14. ako ne organizira čuva­nje opasnih tvari dok se one nalaze na brodu (članak 45. stavak 1.),

15. ako izbacuje s broda na područje luke bilo koje opasne tvari (članak 47.),

16. ako se na brodu ne postupa u skladu s odredbama iz točke 1. do 4. stavka 1., stavka 2. i 4. članka 48. i članka 50. stavka 1. točke 1. do 9. ovoga Pravilnika,

17. ako se na brod na kojem se rukuje eksplozivnim tvarima istovremeno ukrcavaju ili s broda iskrcavaju drugi tereti ili ako se prekrcaj eksplozivnih tvari s jednog broda na drugi brod obav­lja bez prethodnog odobre­nja kapetanije (članak 61.),

18. ako se na brodu na kojem se nalaze eksplozivne tvari obav­ljaju popravci koji zahtijevaju zavariva­nje, grija­nje, zakiva­nje ili bilo koju drugu rad­nju koja može prouzročiti iskru ili plamen ili ako se obav­lja popravak brodskih skladišta u kojima se nalaze eksplozivne tvari (članak 65.),

19. ako brodsko skladište u kojem se rukuje plinovima koji su sprem­ljeni u posudama nije hladno i propisno ventilirano, te snabdjeveno plinskim detektorima (članak 67.),

20. ako se za vrijeme rukova­nja zapa­ljivim i otrovnim plinovima na brodu ne postupi u smislu odredbe članka 71. ovoga Pravilnika,

21. ako se uz bok tankera dok boravi u petrolejskoj luci priveže drugi brod bez odobre­nja kapetanije (članak 104.),

22. ako se na tankeru na kojem se rukuje u­ljima u luci ne postupa u smislu odredbe iz članka 105. ovog Pravilnika,

23. ako na tankeru koji prevozi u­lja, uređaj za proizvod­nju inertnog plina nije ispravan i u stalnoj uporabi (članak 106.),

24. ako prije početka rukova­nja u­ljima ne ispuni uvjete propisane odredbama stavka 1. i 2. članka 107. ovoga Pravilnika,

25. ako se na tankeru prije početka rukova­nja u­ljima u luci ne postupi u smislu odredbe stavka 1. članka 108. ovoga Pravilnika,

26. ako se ne postupi u skladu s odredbama iz članka 111. i 135. ovoga Pravilnika,

27. ako dozvoli rukova­nje u­ljima s jednog na drugi tanker, odnosno brod u luci bez odobre­nja kapetanije (članak 113.),

28. ako se rukova­nje u­ljima na tankeru ne prekine u slučajevima predviđenim u članku 114. ovoga Pravilnika,

29. ako prije početka rukova­nja plinovima ne ispuni uvjete propisane odredbama članka 117. ovoga Pravilnika,

30. ako brod nije oprem­ljen odgovarajućim uređajima za da­ljinsko iskapča­nje crpki kao i sistemom za brzo zatvara­nje glavnog ventila u nuždi (članak 121.),

31. ako prije početka rukova­nja opasnim kemikalijama u razlivenom sta­nju ne ispuni uvjete propisane odredbama članka 132. ovoga Pravilnika,

32. ako dozvoli uporabu prijenosnih sisa­ljki za rukova­nje opasnim kemikalijama bez suglasnosti korisnika luke i odobre­nja kapetanije (članak 137.),

33. ako prije početka rukova­nja opasnim kemikalijama ne dostavi informacije korisniku luke u skladu s odredbom članka 140. ovoga Pravilnika,

34. ako brod na kojem se rukuje opasnim kemikalijama ne ispu­njava uvjete propisane odredbom stavka 1. članka 141. ovoga Pravilnika.

Članak 177.

Novčanom kaznom od 2.000 do 4.000 kuna kaznit će se za prekršaj stručna osoba pod čijim se nadzorom obav­lja rukova­nje opasnim tvarima:

1. ako prije početka rukova­nja opasnim tvarima ne provjeri da li u zatvorenoj prostoriji ima dovo­ljno kisika i da li je prostorija bez otrovnih i eksplozivnih plinova (članak 27.),

2. ako se prije početka rukova­nja opasnim tvarima uzajamno ne obavijesti s osobom koja uprav­lja brodom o sredstvima i načinu protupožarne zaštite na brodu, odnosno u luci (članak 34. stavak 2.),

3. ako dozvoli podiza­nje ili prenoše­nje bilo koje­g tereta preko opasnih tvari smještenih na brodu, vozilu ili u luci (članak 40.),

4. ako s mjesta na kojem se rukuje opasnim tvarima ne ukloni osobe koje su prethodno uživale alkohol ili drogu, odnosno ako je očito da su te osobe nesposobne za rukova­nje opasnim tvarima (članak 41. stavak 2.),

5. ako odmah ne prekine rukova­nje opasnim tvarima i ne obavijesti kapetaniju u slučajevima iz članka 42. stavka 1. ovoga Pravilnika,

6. ako ne poduzme mjere ili ne obavijesti kapetaniju u slučajevima predviđenim u stavku 1. članka 58. ovoga Pravilnika,

7. ako prilikom rukova­nja eksplozivnim tvarima postupi suprotno odredbama članka 63. ovoga Pravilnika,

8. ako u brodskom odnosno lučkom skladištu eksplozivne tvari ne uskladišti na način propisan odredbom članka 64. ovoga Pravilnika,

9. ako plinske boce ne slaže u brodskom, odnosno lučkom skladištu s ventilom prema gore, na način da se osiguraju od po­mica­nja za vrijeme transporta (članak 71.),

10. ako prilikom rukova­nja plinovima postupi suprotno od­red­­bama članka 72. ovoga Pravilnika,

11. ako sortira i slaže otrovne tvari na mjestu rukova­nja (članak 84.).

Članak 178.

Novčanom kaznom od 1.000 do 2.000 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja rukuje opasnim tvarima:

1. ako za vrijeme rukova­nja opasnim tvarima primijeti opasnost i odmah ne prekine da­lj­nje rukova­nje i o tome ne obavijesti osobu koja uprav­lja brodom ili stručnu osobu pod čijim se nadzorom obav­lja rukova­nje opasnim tvarima (članak 42. stavak 2.),

2. ako prilikom rukova­nja plinovima nema plinsku masku prema vrsti plina kojim se rukuje (članak 66. stavak 3.),

3. ako prilikom rukova­nja otrovnim tvarima ne upotreb­ljava zaš­titna odijela, rukavice, specijalnu obuću, maske i druga zaštitna sredstva (članak 83.),

4. ako pri rukova­nju zaraznim tvarima ne koristi propisana osobna zaštitna sredstva (članak 88. stavak 2.).

Članak 179.

Novčanom kaznom od 500 do 1.000 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja uprav­lja vozilom:

1. ako u luci poprav­lja vozilo na kojem se nalaze opasne tvari suprotno odredbama članka 25. i članka 65. stavka 2. ovoga Pravilnika,

2. ako vozilo na kojem su ukrcane opasne tvari odmah nakon završenog ukrcaja ne napusti luku (članak 39. stavak 1.),

3. ako na području luke izbacuje iz vozila bilo koje vrste opasnih tvari (članak 47.),

4. ako na vozilu s motorom na unutar­nje sagorijeva­nje, kada prevozi opasne tvari iz stavka 1. članka 44. ovoga Pravilnika, ispušne cijevi i električna instalacija nisu zaštićeni od iskre­nja (članak 49.),

5. ako eksplozivne tvari u luci prevozi kamionom s prikolicom ili poluprikolicom, odnosno s prikolicom specijalne izvedbe koja nema uređaje za koče­nje ili ako ova vozila nemaju podnicu obloženu s unutar­nje strane materijalom koji ne izaziva iskre­nje ili na ispusnoj cijevi motora nema postav­ljenu zaštitnu mrežu (iskrolovka) kao i odvod statičkog elektriciteta (članak 60.),

6. ako za vrijeme ukrcaja, odnosno iskrcaja eksplozivnih tvari motor vozila nije ugašen (članak 62. stavak 2.),

7. ako vozilo koje prevozi otrovne tvari nema oznaku da prevozi otrove (članak 81. stavak 1.).

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 180.

Korisnik luke dužan je donijeti posebne akte iz članka 6., 17., 122. i 144. ovoga Pravilnika u roku šest mjeseci od dana stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 181.

Danom stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o rukova­nju opasnim tvarima u lukama i pristaništima (»Narodne novine«, br. 2/82. i 55/85).

Članak 182.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-02/11
Urbroj: 530-01-00-1
Zagreb, 26. srpnja 2000.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.


Objaš­­nje­­nje

Erklärung:

Pita­­nje 3

Frage

»Dobro privezan« znači da je brod privezan na mol ili stanicu za prekrcaj tereta na takav način da su, bez intervencije treće osobe, pomaci broda u bilo kojem smjeru koji mogu smetati radu teretnog uređaja onemogućeni. Postojeća ili očekivana promjena vodostaja na tom mjestu kao i posebni uvjeti trebaju se uzeti u obzir.

Unter »gut festgemacht« wird verstanden, dass das Schiff derartig an der Landungsbrücke bzw. am Umschlagsteiger befestigt ist, dass es ohne übergebührliche Einwirkung Dritter in keiner Richtung eine Bewe­gung ausführen kann, die das Umschlagsgerät überbeanspruchen könnte. Dabei ist den an dieser Örtlichkeit ge­gebenen bzw. voraussehbaren Wasserspie­gelschwankungen und Besonderheiten des Umschlags Rechnung zu tragen.

Pita­­nje 4

Frage

Mora postojati mogućnost ulaska na brod ili napušta­­nja broda u bilo kojem trenutku. Ako nema nijedan ili je samo jedan zaštićeni put za bježa­­nje dostupan na obalnoj strani za brzo napušta­­nje broda u slučaju nužnosti, treba biti predviđeno prikladno sredstvo za napušta­­nje broda na riječnoj strani (npr. spuštajući čamac za spašava­­nje).

Das Schiff muss jederzeit sicher betreten und verlassen werden können. Stehen lanseitig keine geschützten Fluchtwe­ge oder nur ein Fluchtwe­g zum schnellen Verlassen des Schifes im Notfall zur Verfügung, muss schiffseitig ein weiteres geeignetes Fluchtmittel vorhanden sein (z.B. ein ausgebrachtes Beiboot).

Pita­­nje 6

Frage

Va­­ljana potvrda o ispitiva­­nju za ukrcajno/iskrcajne savit­­ljive cijevi mora biti dostupna na brodu. Materijal savit­­ljivih cijevi mora biti u mogućnosti pod­­nijeti očekivano optereće­­nje i biti prikladan za prekrcaj pojedinih vrsta tereta. Pojam savit­­ljive cijevi tereta uk­­ljučuje savit­­ljive cijevi isto tako kao i obalni ukrcajno/iskrcajni krak. Savit­­ljive cijevi tereta između broda i obale moraju biti postav­­ljene tako da se ne mogu oštetiti promjenom vodostaja, prolascima brodova i/ili ukrcajno/iskrcajnim radovima.

Svi prirubnički spojevi trebaju biti oprem­­ljeni sa odgovarajućim brtvama i dovo­­ljnim brojem spojnih vijaka u smislu isk­­ljučiva­­nja mogućnosti cure­­nja.

Für die Lade-/Löschschläusche muss eine gültige Prüfbescheinigung vorlie­gen. Das Material der Schläuche muss den vorgesehenen Beanspruchungen widerstehen können und für den Umschlag der jeweiligen Stoffe geeignet sein. Der Be­griff Leitungen umfasst sowohl Schläuche als auch Lade-/Löscharme. Die Umschlagsleitungen zwischen Schiff und Land müssen so angebracht sein, dass sie durch die üblichen Schiffsbewe­gungen infolge Wasserspie­geländerungen, vorbeifahrender Schiffe und des Lade-/Löschvorgangs nicht beschädigt werden können. Ebenso müssen alle Flanschverbindungen mit den passenden Dichtungen und genügend Befestigungsmitteln versehen sein, damit Leckage ausgeschlossen ist.

Pita­­­nje 10

Frage

Ukrcaj/iskrcaj mora biti nadziran na brodu i na obali tako da opasnost koja se može dogoditi u blizini savit­­­ljivih cijevi tereta može biti uočena trenutno.

Der Umschlag muss an Bord und an Land derart beaufsichtigt werden, dass im Bereich der Übergabeleitungen auftretende Gefahren sofort erkannt werden können.

Pita­­­nje 11

Frage

Za siguran ukrcajno/iskrcajni postupak potrebne su dobre komunikacije između broda i obale. Za ovu namjenu telefon i radio oprema mogu se koristiti samo ako su u protueksplozijskoj izvedbi (S-izvedbi) i postav­­­ljeni u dose­gu nadzornika.

Für einen sicheren Lade-/Löschvorgang ist eine gute Verständigung zwischen Schiff und Land erforderlich. Zu diesem Zweck dürfen Telefon – und Funkgeräte nur verwendet werden, wenn sie exgeschützt und im Reichweite der Aufsichtsperson angeordnet sind.

Pita­­­nje 13

Frage

Prije početka ukrcajnog/iskrcajnog postupka odgovorna osoba ukrcajno/iskrcajnog mjesta i zapovjednik broda moraju prihvatiti primje­­­njiv postupak. Posebna svojstva tvari koja se ukrcava/iskrcava moraju biti uzeta u obzir.

Vor Be­ginn des Lade-/Löschvorgangs müssen sich der Vertreter der Landanlage und der Schiffsführer über die anzuwendenen Verfahren einigen. Den besonderen Eigenschaften der zu ladenen oder zu löschen Stoffe ist Rechnung zu tragen.

Prilog 6

Program struČnog osposob­­­ljava­­­nja i odrŽava­­­nja ispita za osobe koje prevoze i rukuju opasnim tvarima u unutar­­­njoj plovidbi

I PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

1. Osnovni program stručnog osposob­­­ljava­­­nja osoba za prijevoz i rukova­­­nje opasnim tvarima (plovila za suhe terete i tankeri tipa N)

1.1. Početni tečaj

Program tečaja mora se sastojati od sjedećih tema koje uk­­­ljučuju i praktične vježbe:

1. opći uvjeti prijevoza opasnih tvari, s obzirom na npr.: sadržaj ADN-a, temperature, mase, količine, koncentracije, stup­­­nja pu­­­nje­­­nja, izračuna sadržaja, mjere­­­nja razine tekućine, uzorkova­­­nja, kontrolne liste, prekomjernog pu­­­nje­­­nja, označava­­­nja plovila, etiketira­­­nja pakova­­­nja, pismenog naputka

2. definicije izraza (npr. tekućina, kruta tijela, viskoznost, plinovi i ispare­­­nja), osnovno poznava­­­nje proizvoda

3. priroda opasnosti kao što su izgara­­­nje, eksplozija, izvori zapa­­­lje­­­nja, elektrostatički naboj, toksičnost, radioaktivnost, korozivnost, opasnost zagađiva­­­nja voda

4. mjere za izbje­gava­­­nje nesreća, sprečava­­­nje eksplozija

5. mjere koje treba poduzeti u slučaju nesreće ili nepred­vi­đenog slučaja (prva pomoć, signal ne približavaj se, poziv u po­moć, sigurnost prometa, korište­­­nje sredstava kao što su aparat za gaše­­­nje požara i osobna zaštitna oprema, itd.)

6. zadaci posade i stručne osobe u svezi sa prijevozom opasnih tvari

7. oprema plovila koja prevoze opasne tvari npr.: detektor zapa­­­ljivih plinova, mjerači kisika i toksikometri; testovi koji se provode prije ulaska u prostore; svjedo­­­džbe koje potvrđuju sta­­­nje de­gaziranosti

8. poznava­­­nje propisa Republike Hrvatske koji se odnose na prijevoz opasnih tvari unutar­­­njim plovnim putovima

9. praktične vježbe, posebice u pogledu ulaska u prostore, upotrebe aparata za gaše­­­nje požara, protupožarne opreme i osobne zaštitne opreme kao i detektora zapa­­­ljivih plinova, mjerača kisika i toksikometra.

Tečaj se sastoji od najma­­­nje 32 školska sata u traja­­­nju od po 45 min svaki. Jedan dan može obuhvatiti najviše 8 školskih sati.

Najma­­­nje 30% ukupnog traja­­­nja tečaja treba biti posvećeno praktičnim vježbama. Praktične vježbe trebaju se, ukoliko je to moguće, završiti tijekom traja­­­nja tečaja, a najkasnije tri mjeseca od dana završetka teoretske obuke.

1.2. Tečaj ponav­­­lja­­­nja i usavršava­­­nja

Tečaj ponav­­­lja­­­nja i usavršava­­­nja mora odgovarati programu navedenom pod 1.1., te je potrebno posebice obratiti pozornost na najnovije izmjene i dostignuća u prijevozu opasnih tereta.

Tečaj se sastoji od najma­­­nje 16 školskih sati u traja­­­nju od po 45 min svaki. Jedan dan može obuhvatiti najviše 8 školskih sati.

Najma­­­nje 50% ukupnog traja­­­nja tečaja treba biti posvećeno praktičnim vježbama. Praktične vježbe trebaju se, ukoliko je to moguće, završiti tijekom traja­­­nja tečaja, a najkasnije tri mjeseca od dana završetka teoretske obuke.

Tečaj se treba pohađati i završiti u okviru od jedne godine prije isteka roka važe­­­nja ADN svjedo­­­džbe.

Nova svjedo­­­džba izdaje se sa datumom isteka važe­­­nja stare, a u slučaju da kandidat nije završio tečaj prije isteka važe­­­nja svjedo­­­džbe nova će mu se izdati tek po ponovnom završetku početnog tečaja i uspješno položenom ispitu.

2. Specijalistički program »poznava­­­nje plinova« (tankeri tipa G)

2.1. Početni tečaj

Program tečaja mora se sastojati od sljedećih tema koje uk­­­ljučuju i praktične vježbe:

1. zajednička svojstva plinova: stlačivost, mješavine i parcijalni tlakovi, šire­­­nje na stalnim tlakovima, Boyle-Mariotte i Gay-Lussac zakoni, relativna gustoća, volumen, gustoća i kritični tlak

2. pročišćava­­­nje i uzorkova­­­nje plinova

3. opasnost od eksplozije kod ukap­­­ljenih plinova (npr. LPG)

4. mjere­­­nje koncentracije plina, testovi koje treba provesti prije ulaska u prostore, svjedo­­­džbe o de­gazaciji

5. poznava­­­nje proizvoda: kemijska i fizička svojstva, mješa­vi­ne, sastavi i kemijske formule – ug­­­ljikovodici, amonijak

6. tekućine i pare: isparava­­­nje i kondenzacija, odnos između zapremine tekućine i zapremine pare

7. rad­­­nje koje je potrebno poduzeti u nuždi

8. operativni postupci: utovar i istovar, sistem brzozatva­rajućih ventila, utjecaji temperature, omjer pu­­­nje­­­nja, prekomjerno pu­­­nje­­­nje, kompresori, crpke, rad sigurnosnih ventila, istjeca­­­nje

9. sudjelova­­­nje u odgovarajućim protupožarnim vježbama i obuci za upotrebu zaštitnih aparata za disa­­­nje.

Tečaj se sastoji od najma­­­nje 16 školskih sati u traja­­­nju od po 45 min svaki. Jedan dan može obuhvatiti najviše 8 školskih sati.

Najma­­­nje 30% ukupnog traja­­­nja tečaja treba biti posvećeno praktičnim vježbama. Praktične vježbe trebaju se, ukoliko je to moguće, završiti tijekom traja­­­nja tečaja, a najkasnije tri mjeseca od dana završetka teoretske obuke.

2.2. Tečaj ponav­­­lja­­­nja i usavršava­­­nja

Tečaj ponav­­­lja­­­nja i usavršava­­­nja mora odgovarati programu navedenom pod 2.1., te je potrebno posebice obratiti pozornost na najnovije izmjene i dostignuća u prijevozu i poznava­­­nju plinova.

Tečaj se sastoji od 8 školskih sati u traja­­­nju od po 45 min svaki. Jedan dan može obuhvatiti najviše 8 školskih sati.

Tečaj se treba pohađati i završiti u okviru od jedne godine prije isteka roka važe­­­nja ADN svjedo­­­džbe.

Nova svjedo­­­džba izdaje se sa datumom isteka važe­­­nja stare, a u slučaju da kandidat nije završio tečaj prije isteka važe­­­nja svjedo­­­džbe nova će mu se izdati tek po ponovnom završetku osnovnog tečaja i uspješno položenom ispitu.

3. Specijalistički program »poznava­­­nje kemikalija« (tankeri tipa C)

3.1. Početni tečaj

Program tečaja mora se sastojati od sljedećih tema koje uk­­­ljučuju i praktične vježbe:

1. zajednička svojstva plinova i para: stlačivost, mješavine, šire­­­nje na stalnim tlakovima, Boyle-Mariotte i Gay-Lussac zakoni, odnos para/gustoća, relativna gustoća, volumen

2. uzorkova­­­nje kemikalija

3. opasnost od eksplozije kod kemikalija

4. mjere­­­nje koncentracije plina, pra­­­nje tankova tereta, de­gazacija, provjetrava­­­nje, testovi koje treba provesti prije ulaska u prostore, svjedo­­­džbe o de­gazaciji

5. poznava­­­nje proizvoda: kemijska i fizička svojstva, mješa­vi­ne, sastavi i kemijske formule – u­­­ljikovodici, otrovne tvari, kiseline i lužine (polimerizacija i oksidacija)

6. tekućine i pare: isparava­­­nje i kondenzacija, odnos između zapremine tekućine i zapremine pare

7. rad­­­nje koje je potrebno poduzeti u nuždi

8. operativni postupci: utovar i istovar, sistem povrata para, sistem brzozatvarajućih ventila, utjecaji temperature, omjer pu­­­nje­­­nja, prekomjerno pu­­­nje­­­nje, tipovi crpki, kontaminacija

9. sudjelova­­­nje u odgovarajućim protupožarnim vježbama i obuci za upotrebu zaštitnih aparata za disa­­­nje.

Tečaj se sastoji od najma­­­nje 16 školskih sati u traja­­­nju od po 45 min svaki. Jedan dan može obuhvatiti najviše 8 školskih sati.

Najma­­­nje 30% ukupnog traja­­­nja tečaja treba biti posvećeno praktičnim vježbama. Praktične vježbe trebaju se ukoliko je to moguće, završiti tijekom traja­­­nja tečaja, a najkasnije tri mjeseca od dana završetka teoretske obuke.

3.2. Tečaj ponav­­­lja­­­nja i usavršava­­­nja

Tečaj ponav­­­lja­­­nja i usavršava­­­nja mora odgovarati programu navedenom pod 3.1., te je potrebno posebice obratiti pozornost na najnovije izmjene i dostignuća u prijevozu i poznava­­­nju kemikalija.

Tečaj se sastoji od najma­­­nje 8 školskih sati u traja­­­nju od po 45 min svaki. Jedan dan može obuhvatiti najviše 8 školskih sati.

Tečaj se treba pohađati i završiti u okviru od jedne godine prije isteka roka važe­­­nja ADN svjedo­­­džbe.

Nova svjedo­­­džba izdaje se sa datumom isteka važe­­­nja stare, a u slučaju da kandidat nije završio tečaj prije isteka važe­­­nja svjedo­­­džbe nova će mu se izdati tek po ponovnom završetku osnovnog tečaja i uspješno položenom ispitu.

4. Provođe­­­nje svih vrsta tečajeva

Prilikom provođe­­­nja tečajeva mora se uzeti u obzir najnoviji razvoj unutar područja koja se podučavaju i organizator tečaja je odgovoran da se na taj razvoj skrene paž­­­nja i da je on pravilno shvaćen od strane predavača.

Tijekom tečajeva ponav­­­ljanja i usavršava­­­nja putem testova i vježbi treba osigurati aktivno učešće osoba koje pohađaju tečaj u izvođe­­­nju nastave.

II. PROGRAM ODRŽAVANJA ISPITA

1. Osnovni program stručnog osposob­­­ljava­­­nja osoba za prijevoz i rukova­­­nje opasnim tvarima (plovila za suhe terete i tankeri tipa N)

Nakon pohađa­­­nja početnog tečaja u skladu sa 1.1. ovog Priloga kandidat može pristupiti ispitu. Ispit treba biti održan ili odmah nakon završetka tečaja ili najkasnije u roku od šest mjeseci od dana završetka tečaja.

Kandidatu se mora postaviti najma­­­nje 30 pita­­­nja, a ispit treba trajati 60 minuta.

Tijekom ispita kandidat se može koristiti tekstovima pravilnika o prijevozu opasnih tvari.

Smatrat će se da je kandidat  položio ispit ukoliko točno odgovori na 25 od 30 postav­­­ljenih pita­­­nja.

Nakon položenog ispita kandidat je ovlašten za prijevoz opasnih tvari plovilima za suhe terete i tankerima tipa N i u ADN certifikat iz Priloga 8 unosi se da važi za poznava­­­nje ADN-a u skladu sa rubnim brojevima 10 315/210 315.

2. Specijalistički program »poznava­­­nje plinova« (tankeri tipa G)

Nakon položenog ispita prema osnovnom programu stručnog osposob­­­ljava­­­nja osoba za prijevoz i rukova­­­nje opasnim tvarima (plovila za suhe terete i tankeri tipa N) kandidat može pohađati početni tečaj prema specijalističkom programu »poznava­­­nje plinova« (tankeri tipa G).

Nakon pohađa­­­nja početnog tečaja u skladu sa 2.1. ovog Priloga kandidat može pristupiti ispitu.

Kandidatu se mora postaviti najma­­­nje 30 pita­­­nja sa ponuđe­nim odgovorima na izbor i jedno osnovno pita­­­nje, a ispit treba trajati 120 minuta od kojih je 60 predviđeno za pita­­­nja sa ponu­đenim odgovorima i 60 za osnovno pita­­­nje. Čitav ispit boduje se sa 60 bodova od kojih 30 otpada na pita­­­nja sa ponuđenim odgovorima na izbor (jedan bod po pita­­­nju) i 30 na osnovno pita­­­nje.

Smatrat će se da je kandidat položio ispit ukoliko postigne minimalno 44 boda i to tako da minimalno 20 bodova mora postići iz dijela sa pita­­­njima sa ponuđenim odgovorima i 20 bodova iz osnovnog pita­­­nja. Ukoliko kandidat postigne 44 boda, a ne postigne 20 bodova iz jednog od dijelova ispita smatrat će se da nije položio ispit.

Nakon položenog ispita kandidat je ovlašten za prijevoz opasnih tvari plovilima za suhe terete i tankerima tipa N i tipa G i u ADN certifikat iz Priloga 8 unosi se da važi za poznava­­­nje ADN-a u skladu sa rubnim brojevima 10 315/210 315 i 210 317.

3. Specijalistički program »poznava­­­nje kemikalija« (tankeri tipa C)

Nakon položenog ispita prema osnovnom programu stručnog osposob­ljava­nja osoba za prijevoz i rukova­nje opasnim tvarima (plovila za suhe terete i tankeri tipa N) kandidat može pohađati početni tečaj prema specijalističkom programu »poznava­nje kemikalija« (tankeri tipa C).

Nakon pohađa­nja početnog tečaja u skladu sa 3.1. ovog Priloga kandidat može pristupiti ispitu.

Kandidatu se mora postaviti najma­nje 30 pita­nja sa ponu­đenim odgovorima na izbor i jedno osnovno pita­nje, a ispit treba trajati 120 minuta od kojih je 60 predviđeno za pita­nja sa ponu­đenim odgovorima i 60 za osnovno pita­nje. Čitav ispit boduje se sa 60 bodova od kojih 30 otpada na pita­nja sa ponuđenim odgovorima na izbor (jedan bod po pita­nju) i 30 na osnovno pita­nje.

Smatrat će se da je kandidat položio ispit ukoliko postigne minimalno 44 boda i to tako da minimalno 20 bodova mora postići iz dijela sa pita­njima sa ponuđenim odgovorima i 20 bodova iz osnovnog pita­nja. Ukoliko kandidat postigne 44 boda, a ne postigne 20 bodova iz jednog od dijelova ispita smatrat će se da nije položio ispit.

Nakon položenog ispita kandidat je ovlašten za prijevoz opasnih tvari plovilima za suhe terete i tankerima tipa N i tipa C i u ADN certifikat iz Priloga 8 unosi se da važi za poznava­nje ADN-a u skladu sa rubnim brojevima 10 315/210 315 i 210 318.