Odluka o razrješenju dr. Davorina Rudolfa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske

NN 85/2000 (1.9.2000.), Odluka o razrješenju dr. Davorina Rudolfa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1769
Na temelju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine", broj 48/96.), donosim

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

dr. DAVORIN RUDOLF razrješuje se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Rimu, te dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u sljedećim državama: Republici Cipar, Republici Malti i Republici San Marino, sa sjedištem u Rimu.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka broj 01-081-00-2615/2, od 24. srpnja 2000. godine.
Ova Odluka stupa na snagu 21. kolovoza 2000.
Broj: 01-081-00-2615/4
Zagreb, 21. kolovoza 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.