Pravilnik o kontroli projekata

NN 89/2000 (13.9.2000.), Pravilnik o kontroli projekata

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA

1815

Na teme­lju članka 48. stavka 7. Zakona o grad­nji (»Narodne novine«, broj 52/99 i 75/99), ministar zaštite okoliša i prostornog uređe­nja, donosi

PRAVILNIK

O KONTROLI PROJEKATA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se građevine za koje je obvezatna kontrola glavnog projekta te se određuje sadržaj i propisuje način obav­lja­nja kontrole, ovjere projekata i naknada za obav­ljenu kontrolu.

Članak 2.

Kontrola glavnog projekta, ovisno o vrsti građevine odnosno radova, mora se obaviti obzirom na:

1. mehaničku otpornost i stabilnost

– betonskih i zidanih konstrukcija,

– metalnih i spre­gnutih konstrukcija,

– drvenih konstrukcija,

– teme­ljnih konstrukcija, konstrukcija zaštite građevnih jama i podzemnih građevina, teme­ljnog i saniranog tla te nasutih građevina i odlagališta,

– konstrukcija hidrotehničkih građevina,

2. zaštitu od buke,

3. uštedu energije i toplinsku zaštitu.

II. GRAĐEVINE ZA KOJE JE OBVEZATNA KONTROLA

Mehanička otpornost i stabilnost

Članak 3.

(1) Kontrola glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija i teme­ljnog tla obvezna je za:

1. zgrade

– konstrukcije raspona 10 m i više,

– razvijene građevinske (bruto) površine 800 m2 i više,

– visine 20 m i više, mjereno od dna teme­lja do vijenca,

2. industrijske i javne građevine

– tor­njevi, silosi, bunkeri, spremnici, otvorene kranske staze i hale,

– suhi dok i navoz u brodogradilištu,

– bazen i sličnu građevinu zapremine 300 m3 i više,

– sklonište osnovne i dopunske namjene,

– tribinu,

3. prometne građevine

– nasip, usjek i zasjek visine 10 m i više,

– konstrukcije gor­nje­g stroja državnih cesta, poletno-sletnih staza s manevarskim površinama zračnih luka, magistralnih že­ljezničkih pruga s manevarskim površinama,

– galeriju na prometnicama,

– potporni zid visine 5 m i više, mjereno od dna teme­lja,

– most konstrukcije raspona 12 m i više,

– žičaru i uspi­njaču,

– tor­njevi,

– operativnu obalu i pristaništa luka,

– lukobran i valobran,

– brodska prevodnica,

4. energetske građevine

– dalekovod 110 kV i više,

– elektrane instalirane snagom 20 MW i više,

– magistralni i međunarodni naftovod i plinovod s opremom,

5. vodne građevine

– brane s akumulacijama ili retencijskim prostorima i pripa­dajućim građevinama koje zadovo­ljavaju kriterij velikih brana,

– vodne građevine za zaštitu voda kapaciteta veće­g od 50 000 ekvivalentnih stanovnika,

– vodne građevine za vodoopskrbu kapaciteta zahvata veće­g od 100 l/s,

– zaštitni nasip od poplave i nasip akumulacija visine 5 m i više

6. podzemne građevine

– tuneli i druge podzemne građevine,

7. ukopane građevine

– pothodnik,

– instalacijski kanal,

8. posebna teme­lje­nja i sanacija klizišta

– teme­lje­nje na kesonima, bunarima, pilotima i slično,

– klizišta površine 500 m2 i više.

(2) Za građevinu koja ne podliježe kontroli prema st. 1. ovog članka, u slučaju da se gradi neposredno uz postojeću građevinu, potrebna je kontrola glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija i teme­ljnog tla.

Zaštita od buke

Članak 4.

Kontrola glavnog projekta glede zaštite od buke obvezna je za:

1. zgradu

– razvijene građevinske (bruto) površine 800 m2 i više,

– s izvorom buke ekvivalentne razine iznad 70 dBA u zgradi, odnosno 45 dBA izvan zgrade od opreme te zgrade,

2. državnu cestu,

3. že­ljezničku prugu,

4. zračnu luku.

Ušteda energije i toplinska zaštita

Članak 5.

Kontrola glavnog projekta glede uštede energije i toplinske zaštite obvezna je za zgradu:

– razvijene građevinske (bruto) površine 800 m2 i više koja se grije na 120C i više,

– koja se hladi na ma­nje od 00C bez obzira na veličinu.

III. SADRŽAJ KONTROLE

A) MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST

Članak 6.

Kontrolom glavnog projekta utvrđuje se usklađenost glavnog projekta s člankom 7. Zakona o grad­nji, tako da se provjerava:

1. potpunost projekta,

2. koncepcija konstrukcije glede stabilnosti,

3. ispravnost odabira metode proračuna u projektu,

4. ispravnost odabira optereće­nja u proračunima,

5. potpunost predvidivih djelova­nja na konstrukciju koja su uzeta u proračun,

6. dimenzionira­nje konstrukcije i ­njezinih dijelova,

7. računska točnost statičkog, dinamičkog, hidrauličkog i drugog pojedinačnog proračuna analizom dobivenih rezultata i po potrebi provjerom kontrolnim računom,

8. proračun veličine pomaka koji mogu nastati uslijed predvidivih djelova­nja na konstrukciju i teme­ljno tlo,

9. utjecaj na susjedne građevine,

10. primjena tehničkih propisa,

11. ispravnost koncepcije teme­lje­nja s obzirom na obi­lježja i nosivost tla,

12. dostatnost ispitiva­nja teme­ljnog tla.

B) ZAŠTITA OD BUKE

Članak 7.

(1) Kontrolom glavnog projekta utvrđuje se usklađenost glav­nog projekta s člankom 11. Zakona o grad­nji, tako da se provjerava:

1. potpunost projekta,

2. koncepcija građevine i građevine za zaštitu od buke,

3. ispravnost odabira metode proračuna korištene u tehnič­kom elaboratu zaštite od buke,

4. računska točnost proračuna,

5. ispravnost odabira građevnih dijelova i ­njihovog dimen­zio­nira­nja,

6. primjena tehničkih propisa.

(2) U području visokograd­nje prema stavku 1. ovoga članka, kontrola glavnog projekta obuhvaća:

– zvučnu izolaciju razdjelnih zidova i stropova između susjeda,

– zvučnu izolaciju građevnih dijelova proče­lja glede zaštite od va­njske buke,

– zaštitu od buke instalacija i opreme u građevini,

– zaštitu okoliša od buke koju stvaraju izvori unutar i izvan građevine,

– zaštitu od šire­nja vibracija ugrađenih instalacija i opreme u građevini,

– zaštitu od prevelike reverberacijske buke.

(3) U kontroli glavnog projekta zračne luke, že­ljezničke pruge i državne ceste osim kontrole iz stavka 1. ovoga članka, provjerava se i prikladnost odabrane metode predviđa­nja buke kao i prikladnosti odabrane zaštite.

C) UŠTEDA ENERGIJE I TOPLINSKA ZAŠTITA

Članak 8.

Kontrolom glavnog projekta utvrđuje se usklađenost glavnog projekta s člankom 9. i člankom 12. Zakona o grad­nji, tako da se provjerava:

1. toplinska zaštita

– potpunost projekta,

– koncepcija toplinske zaštite,

– ispravnost odabrane metode proračuna toplinske zaštite,

– računska točnost proračuna,

– ispravnost odabira građevnih dijelova i ­njihovog dimen­zionira­nja,

– primjena tehničkih propisa,

– građevne elemente glede koeficijenta prolaza topline, uk­ljučivo toplinske mostove,

– toplinska stabilnost građevnih elemanata u ­ljetnom razdob­lju,

– difuzija vodene pare kroz va­njske dijelove građevine,

– kondenzacija vodene pare na unutar­njoj površini dijelova građevine,

– zaštita građevine od insolacije u ­ljetnom razdob­lju.

2. ušteda energije

– potpunost projekta,

– računska točnost proračuna,

– primjena tehničkih propisa.

Zahtjevi za dodatnu kontrolu

Članak 9.

(1) Revident može zahtijevati obav­lja­nje kontrole dijela izvedbenog projekta, prije početka izvođe­nja radova obuhvaćenih tim izvedbenim projektom.

(2) Revident može zahtijevati i obav­lja­nje pre­gleda izvedenih radova u određenoj fazi grad­nje.

IV. NAČIN OBAVLJANJA KONTROLE PROJEKTA

Članak 10.

(1) U obav­lja­nju kontrole revident mora postupati nepristrano i savjesno, u skladu sa Zakonom o grad­nji, posebnim zakonima i propisima donesenim na teme­lju zakona, hrvatskim normama i pravilima struke (u da­lj­njem tekstu: Zakon o grad­nji i posebni propisi).

(2) Ako u obav­lja­nju kontrole glavnog projekta revident utvrdi da nije ovlašten kontrolirati određeni dio glavnog projekta, dužan je obavijestiti investitora radi povjerava­nja kontrole tog dijela glavnog projekta drugom revidentu.

(3) Revident je dužan o obav­ljenoj kontroli sastaviti pisano izvješće.

Sadržaj izvješća o kontroli glavnog projekta

Članak 11.

(1) Izvješće o kontroli glavnog projekta sadrži:

1. ime, prezime i strukovni naziv revidenta,

2. predmet kontrole i naziv građevine odnosno ­njezinog dijela za koji je obav­ljena kontrola glavnog projekta s naznakom o obvezi provedbe potrebne kontrole ostalih dijelova glavnog projekta po drugim za te dijelove ovlaštenim revidentima,

3. naziv i sjedište odnosno ime, prezime i adresu investitora,

4. podatke o fizičkoj odnosno pravnoj osobi koja je izradila projekt te ime projektanta odnosno glavnog projektanta,

5. popis kontroliranih dijelova glavnog projekta,

6. popis propisa čija je primjena kontrolirana,

7. izjavu revidenta o usklađenosti glavnog projekta sa Zakonom o grad­nji i posebnim propisima u odnosu na bitne zahtjeve za građevinu koje je kontrolirao i očitova­nje po svim točkama sadržaja za obav­ljenu kontrolu iz poglav­lja III. ovoga Pravilnika,

8. datum i broj izvješća te potpis revidenta i ­nje­gov pečat ovlaštenog inže­njera ili ovlaštenog arhitekta.

(2) Ako revident ocijeni da je potrebno obav­lja­nje dodatne kontrole, izvješće sadrži i zahtjev za dostav­lja­nje odgovarajuće­g dijela izvedbenog projekta odnosno zahtjev za pre­gled izvedenih radova.

(3) Ako glavni projekt ima nedostataka, izvješće o kontroli glavnog projekta umjesto izjave iz stavka 1. podstavka 7. ovoga članka sadrži obrazloženu izjavu revidenta o neusklađenosti glavnog projekta sa Zakonom o grad­nji i posebnim propisima.

Sadržaj izvješća o kontroli izvedbenog projekta

Članak 12.

(1) Izvješće o kontroli izvedbenog projekta sadrži:

1. podatke iz članka 11. stavka 1. podstavka 1. do 4.,

2. oznaku glavnog projekta na teme­lju koje­g je izrađen izved­beni projekt,

3. popis dijelova izvedbenog projekta koji su kontrolirani,

4. popis propisa čija je primjena kontrolirana,

5. izjavu revidenta o usklađenosti izvedbenog projekta s glav­nim projektom s pozivom na broj i datum izvješća o kontroli glavnog projekta,

6. datum i broj izvješća te potpis revidenta i ­nje­gov pečat ovlaštenog inže­njera ili ovlaštenog arhitekta.

(2) Ako izvedbeni projekt ima nedostataka, izvješće o kontroli iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka sadrži obrazloženu izjavu revidenta o neusklađenosti izvedbenog projekta sa glavnim projektom.

Ovjera kontroliranog projekta

Članak 13.

(1) Revident ovjerava svaki propisno uvezani i kontrolirani dio projekta štambi­ljem za ovjeru kontroliranog projekta (u da­lj­njem tekstu: štambi­lj) u koje­g otiskuje pečat ovlaštenog inže­njera ili ovlaštenog arhitekta, ako je projekt izrađen u skladu sa Zakonom o grad­nji i posebnim propisima.

(2) Veličina i sadržaj štambi­lja prikazani su na obrascu 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini ­nje­gov sastavni dio.

(3) Revident na teme­lju ovlašte­nja za kontrolu projekta naručuje štambi­lj od osobe ovlaštene za izradu štambi­lja.

(4) Štambi­lj iz stavka 2. ovoga članka predat će se Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja (u da­lj­njem tekstu: Ministarstvo) radi ­nje­gove pohrane odnosno komisijskog uništenja u slučaju:

1. ošteće­nja štambi­lja,

2. prestanka važe­nja ovlašte­nja za kontrolu projekata,

3. oduzima­nja ovlašte­nja za kontrolu projekata,

4. prestanka rada revidenta.

Ponište­nje izvješća o kontroli projekata

Članak 14.

(1) Ako kontrola projekta nije obav­ljena u skladu sa člankom 10. i člankom 11. ovoga Pravilnika, odnosno ako je izvješće o kontroli projekta protivno Zakonu o grad­nji i posebnim propisima, projektant kontroliranog projekta, službena osoba koja izdaje građevnu dozvolu i viši građevinski inspektor odnosno građevin­ski inspektor mogu predložiti ponište­nje izvješća o kontroli projekta.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka ministar zaštite okoli­ša i prostornog uređe­nja (u da­lj­njem tekstu: ministar) može na teme­lju miš­lje­nja Stručnog odbora za poslove kontrole projekata poništiti izvješće o kontroli projekta.

(3) Prijedlog za ponište­nje izvješća o kontroli projekta odga­đa izdava­nje građevne dozvole.

(4) Odluka ministra donijeta u povodu prijedloga iz stavka 1. ovoga članka nije upravni akt.

Sadržaj izvješća o obav­ljenom pre­gledu radova

Članak 15.

Izvješće o obav­ljenom pre­gledu radova na gradilištu sadrži:

1. podatke iz članka 11. stavka 1. podstavka 1. do 3.,

2. tvrtku i sjedište odnosno ime i adresu izvođača radova,

3. nalaz o obav­ljenom pre­gledu radova,

4. zahtjev za ukla­nja­nje eventualnih nedostataka izvedenih radova i eventualnu ponovnu kontrolu izvedenih radova nakon ukla­nja­nja nedostataka.

5. datum i broj izvješća te potpis revidenta i ­nje­gov pečat ovlaštenog inže­njera ili ovlaštenog arhitekta.

Godiš­nje izvješće o obav­ljenim kontrolama projekata

Članak 16.

(1) Revident je dužan dostaviti Ministarstvu pisano godiš­nje izvješće o obav­ljenim kontrolama projekata najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

(2) Sadržaj godiš­nje­g izvješća o obav­ljenim kontrolama projekata prikazan je na obrascu 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini ­nje­gov sastavni dio.

V. NAKNADA ZA OBAVLJENU KONTROLU

Članak 17.

(1) Za obav­lja­nje kontrole projekata investitor sklapa ugovor s revidentom kojim se, pored ostalog, ugovara naknada za obav­ljenu kontrolu projekta, a prema odredbama ovog Pravilnika.

(2) Naknada za obav­ljenu kontrolu projekta ne sadrži porez na dodanu vrijednost, a izračunava se:

1. za kontrolu glavnog projekta u iznosu 20% od minimalne cijene izrade dijela projekta odnosno tehničkog elaborata, koji se kontrolira, izračunate prema Pravilniku o cijenama usluga Hrvat­ske komore arhitekata i inže­njera u gradite­ljstvu (»Narodne novine«, broj 85/99).

2. za dodatnu kontrolu projekta odnosno pre­gled izvedenih radova bitnih za kontrolirani dio projekta, prema utrošenim satima.

Obračun naknade po utrošenim satima

Članak 18.

Cijena satnice izračunava se po formuli:

           1,00

      s = ––––– X, pri čemu je:

           1000

– s .......                  satnica u kunama,

– X .....                   redukcijska osnova za izračun naknade iz članka 5. Pravilnika o cijenama usluga (»Narodne novine« broj 85/99)

Članak 19.

(1) Naknada za kontrolu glede mehaničke otpornosti i stabil­nosti obračunava se prema utrošenim satima za kontrolu:

1. glavnog projekta teme­lja industrijske opreme s dinamičkim optereće­njem, kao što su teme­lji crpki, ventilatora, va­ljačkih stanova, strojarnica, čekića, kompresora, alatnih strojeva, peći i drugo;

2. glavnog projekta u slučaju iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika;

3. glavnog projekta nasipa;

4. glavnog projekta gor­nje­g ustroja prometnica;

5. glavnog projekta dalekovoda,

6. izvedbenih projekata,

7. isprav­ljenih projekata po zahtjevu revidenta ili naknadu iz drugih razloga izmije­njenih pojedinih dijelova projekta;

8. izvedenih radova na gradilištu.

(2) Cijena satnice određena je člankom 18. ovoga Pravilnika.

Članak 20.

(1) Naknada za kontrolu glede zaštite od buke obračunava se prema utrošenim satima za kontrolu:

1. glavnog projekta državne ceste, že­ljezničke pruge i zračne luke,

2. izvedbenih projekata,

3. isprav­ljenih projekata po zahtjevu revidenta,

4. izvedenih radova na gradilištu.

(2) Cijena satnice određena je člankom 18. ovoga Pravilnika.

Članak 21.

(1) Naknada za kontrolu glede uštede energije i toplinske zaštite obračunava se prema utrošenim satima za kontrolu:

1. izvedbenih projekata,

2. isprav­ljenih projekata po zahtjevu revidenta ili naknadno iz drugih razloga izmije­njenih pojedinih dijelova projekta;

3. izvedenih radova na gradilištu.

(2) Cijena satnice određena je člankom 18. ovoga Pravilnika.

Poveća­nje naknade

Članak 22.

U slučaju rekonstrukcije građevine iznos naknade, izračunat prema članku 17. ovoga Pravilnika, povećava se za 25% toga iznosa.

Sma­nje­nje naknade

Članak 23.

Ako se kontrola projekta odnosi na više građevina s jednakim dokazom mehaničke otpornosti i stabilnosti ili jednakim dokazima zaštite od buke odnosno uštede energije i toplinske zaštite, naknada za drugu i svaku narednu građevinu izračunava se kao 25% od iznosa naknade utvrđene za prvu građevinu.

Putni troškovi i dnevnice

Članak 24.

U slučaju potrebe kontrole projekta odnosno pre­gleda izvedenih radova izvan mjesta boravka revidenta investitor je dužan revidentu nadoknaditi putne troškove i dnevnice.

VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 25.

(1) Kontrole projekata započete po Pravilniku o kontroli projekata (»Narodne novine«, broj 7/00), do stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka za građevine za koje je postupak izdava­nja građevne dozvole pokrenut do 1. listopada 1999. godine, kontrola projekata započeta po Pravilniku o kontroli projekata (»Narodne novine«, broj 47/93) nastavit će se po tome Pravilniku.

Članak 26.

Stupa­njem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kontroli projekata (»Narodne novine«, broj 7/00).

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/00-04/04
Urbroj: 531-01-00-1
Zagreb 8. rujna 2000.

Ministar
Božo Kovačević, v. r.