Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata

NN 89/2000 (13.9.2000.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA

1816

Na teme­lju članka 24. stavka 3. Zakona o grad­nji (»Narodne novine«, broj 52/99 i 75/99), ministar zaštite okoliša i prostornog uređe­nja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I MJERILIMA ZA DAVANJE OVLAŠTENJA ZA KONTROLU PROJEKATA

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. podstavak 1. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za dava­nje ovlašte­nja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, br. 2/00) mije­nja se i glasi:

»1. mehaničku otpornost i stabilnost

– betonskih i zidanih konstrukcija,

– metalnih i spre­gnutih konstrukcija,

– drvenih konstrukcija,

– teme­ljnih konstrukcija, konstrukcija zaštite građevnih jama i

– podzemnih građevina, teme­ljnog i saniranog tla te nasutih građevina

– i odlagališta,

– konstrukcija hidrotehničkih građevina,«

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. mije­nja se i glasi:

»Ovlašte­nje se daje ovlaštenom arhitektu ili ovlaštenom inže­njeru s najma­nje deset godina radnog iskustva u projektira­nju, koji je projektirao složene građevine i koji je na drugi način dao značajni doprinos tehničkoj struci.«

Članak 3.

U članku 4. stavak 2. mije­nja se i glasi:

»O složenosti građevina i značaju doprinosa kandidata teh­nič­koj struci, u smislu ovoga Pravilnika, odlučuje u postupku dava­nja miš­lje­nja o kandidatu Stručni odbor za poslove kontrole projekata.«

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. iza riječi: »Zakonom o grad­nji« stav­lja se zarez i dodaju riječi: »Pravilnikom o kontroli projekata«.

Stavak 2. mije­nja se i glasi:

»Smatra se da revident nije u svojem radu postupao u skladu sa Zakonom o grad­nji, Pravilnikom o kontroli projekata i ovim Pravilnikom ako mu je poništeno izvješće o kontroli projekta ili ako nije dostavio dva ili više godiš­njih izvješća o obav­ljenim kontrolama.«

U stavku 3. riječ: »tri« zamje­njuje se riječju: »dvije«.

Članak 5.

U članku 6. stavku 1. riječi: »ministar prostornog uređe­nja, gradite­ljstva i stanova­nja« zamje­njuje se riječima: »ministar za­štite okoliša i prostornog uređe­nja«.

Stavak 2. mije­nja se i glasi:

»Šest članova Odbora su istaknuti struč­njaci za pojedina područja projektira­nja koje predlaže između svojih članova Hrvat­ska komora arhitekata i inže­njera u gradite­ljstvu, a jedan član i tajnik Odbora su državni službenici Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređe­nja, (u da­lj­njem tekstu: Ministarstvo).«

U stavku 4. riječ: »koje­g« zamje­njuje se riječju: »koji«.

Članak 6.

Stručni odbor za poslove kontrole projekata osnovan sukladno članku 6. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za dava­nje ovlašte­nja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 2/00) obav­ljat će poslove Odbora po ovom Pravilniku do osniva­nja Odbora sukladno članku 5. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Postupci pokrenuti po Pravilniku o uvjetima i mjerilima za dava­nje ovlašte­nja za kontrolu projekata (»Narodne novine«, broj 2/00) do stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se po tom Pravilniku.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/00-04/03
Urbroj: 531-01-00-1
Zagreb, 8. rujna 2000.

Ministar
Božo Kovačević, v. r.