Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom

NN 93/2000 (22.9.2000.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1862

Na teme­lju članka 38. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 60/92 i 26/93) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA OSOBA POD ZDRAVSTVENIM NADZOROM

Članak 1.

U Pravilniku o načinu obav­lja­nja zdravstvenih pre­gleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (»Narodne novine«, br. 23/94) iza članka 13. dodaje se članak 13a. koji glasi:

»Članak 13a.

Obrazac sanitarne iskaznice izrađuje se na papiru deb­ljine 90 g/m2 s vodenim znakom i UV zaštitom.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-01/114
Urbroj: 534-04-03-00-1
Zagreb, 11. rujna 2000.

Ministar
 prof. dr. sc. Ana Stav­ljenić-Rukavina, v. r.