Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu

NN 97/2000 (30.9.2000.), Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

1910

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POVLASTICAMA U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU

Proglašavam Zakon o povlasticama u unutar­njem putničkom prometu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 28. rujna 2000.

Broj: 01-081-00-3182/2
Zagreb, 30. rujna 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POVLASTICAMA U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se zakonom uređuje:

– krug osoba držav­ljana Republike Hrvatske i ­njihovih pratite­lja koji imaju pravo na povlasticu u putničkom prometu na teritoriju Republike Hrvatske u že­ljezničkom i pomorskom putničkom prometu (u da­lj­njem tekstu: u unutar­njem putničkom prometu),

– broj i namjena putova­nja godiš­nje,

– visina povlastice,

– način i sredstva korište­nja povlastice.

Članak 2.

Pravo na povlasticu, prema ovom Zakonu, imaju:

1. učenici osnovnih i sred­njih škola,

2. redovni studenti visokih učilišta,

3. slijepe osobe koje imaju do 10% sposobnosti vida, gluhe i gluhoslijepe osobe s mentalnom retardacijom (težom i teškom), tjelesno invalidne osobe s ošteće­njem organa za kreta­nje od najma­nje 70%, kronični bubrežni bolesnici na hemodijalizi, osobe koje po posebnim propisima ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i ­nje­gu druge osobe, invalidna djeca čiji rodite­lji ostvaruju pravo na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog ­nje­ge djeteta s težim smet­njama u razvoju,

4. vojni i civilni invalidi rata.

Osobe iz stavka 1. točke 3. ovoga članka smatraju se u smislu ovoga Zakona invalidnim osobama (u da­lj­njem tekstu: invalidne osobe).

II. UČENICI I STUDENTI

Članak 3.

Osobe iz članka 2. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona imaju za organizirana grupna putova­nja pravo na povlasticu u unutar­njem putničkom prometu od 40% od redovne cijene vozne karte u drugom razredu putničkog ili brzog vlaka te za prijevoz palubnog putnika na brodu – za jedno putova­nje godiš­nje.

Povlastice iz stavka 1. ovoga članka daju se radi izvršava­nja ci­ljeva i zadataka obrazovnog programa.

Članak 4.

Pod organiziranim grupnim putova­njima, u smislu ovoga Zakona, smatra se putova­nje osobe iz članka 2. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona u grupi od najma­nje petnaest članova koje organiziraju osnovne i sred­nje škole, odnosno visoka učilišta.

Organizator grupnog putova­nja može odrediti jednog pratite­lja na svakih deset članova grupe.

Pratite­lj grupe ima pravo na povlasticu iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 5.

Učenici sred­njih škola i studenti visokih učilišta imaju, za vrijeme redovnog školova­nja, pravo na povlasticu na že­ljeznici i brodu od 20% od redovne cijene vozne karte za dnevna putova­nja od mjesta prebivališta do mjesta u kojem se obav­lja nastava i natrag.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju, za vrijeme školova­nja, pravo na povlasticu od 40% od redovne cijene vozne karte u že­ljezničkom i pomorskom putničkom prometu za dva pojedinač­na putova­nja u toku školske godine od mjesta prebivališta do mjesta u kojem se obav­lja nastava i to dva puta u odlasku i dva pu­tova­nja u povratku, ako stanuju u mjestu sjedišta obrazovne ustanove koja nije u mjestu ­njihovog prebivališta.

III. INVALIDNE OSOBE

Članak 6.

Invalidne osobe imaju pravo na povlasticu u unutar­njem putničkom prometu od 75% od redovne cijene vozne karte za četiri putova­nja godiš­nje že­ljeznicom ili brodom.

Korisnik povlastice iz stavka 1. ovoga članka ne može biti pratite­lj druge takve osobe.

Jednim putova­njem u smislu ovoga Zakona smatra se odlazak iz polaznog u uputno mjesto (vož­nja u odlasku) i povratak iz uputnog mjesta (vož­nja u povratku).

Kada se invalidna osoba koristi pravom na povlasticu u unutar­njem putničkom prometu po ovom Zakonu ima pravo na besplatnu vož­nju za pratite­lja.

Članak 7.

Invalidne osobe i ­njihovi pratite­lji imaju pravo na povlasticu iz članka 6. ovoga Zakona za prijevoz brodom i za prijevoz u prvom i drugom razredu putničkog ili brzog vlaka.

IV. VOJNI I CIVILNI INVALIDI RATA

Članak 8.

Korisnik obite­ljske invalidnine iza osobe poginule, umrle ili nestale pod okolnostima iz članka 2. stavka 1. Zakona o pravima hrvatskih branite­lja iz Domovinskog rata i članova ­njihovih obite­lji i korisnik obite­ljske invalidnine iza osobe poginule, umrle ili nestale pod okolnostima iz članka 5. stavka 1. točke 2. i 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ima pravo na povlasticu u unutar­njem putničkom prometu za jedno besplatno putova­nje godiš­nje že­ljeznicom ili brodom radi obilaska groba poginule ili umrle osobe koja nije pokopana u mjestu prebivališta korisnika obite­ljske invalidnine.

Korisnik obite­ljske invalidnine iz članka 52. Zakona o pravima hrvatskih branite­lja iz Domovinskog rata i članova ­njihovih obite­lji i korisnik obite­ljske invalidnine iz članka 25. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ima pravo na povlasticu u unutar­njem putničkom prometu za četiri putova­nja godiš­nje že­ljeznicom ili brodom uz povlasticu od 75% od redovne cijene vozne karte.

Članak 9.

Ratni vojni invalid, mirnodopski vojni invalid i civilni invalid rata I., II., III. i IV. skupine kojem je svojstvo priznato po Zakonu o pravima hrvatskih branite­lja iz Domovinskog rata i članova ­njihovih obite­lji ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, ima pravo na povlasticu u unutar­njem putničkom prometu za četiri putova­nja godiš­nje že­ljeznicom ili brodom uz povlasticu od 75% od redovne cijene vozne karte.

Članak 10.

Vojni i civilni invalid rata iz članka 9. ovoga Zakona kojemu je uz osobnu invalidninu priznato pravo na doplatak za ­nje­gu i pomoć druge osobe po Zakonu o pravima hrvatskih branite­lja iz Domovinskog rata i članova ­njihovih obite­lji ili Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i dijete, korisnik obite­ljske invalidnine iz članka 8. ovoga Zakona do navršene 15. godine života kojemu je određen skrbnik sukladno Obite­ljskom zakonu kada koristi pravo na besplatnu odnosno povlaštenu vož­nju ima pravo na besplatnu vož­nju za pratite­lja.

Malo­ljetni korisnik povlastice iz članka 8. ovoga Zakona i korisnik povlastice iz članka 9. ovoga Zakona koji je korisnik doplatka za ­nje­gu i pomoć druge osobe, te osoba pod skrbništvom ne može biti pratite­lj korisnika povlastice iz ovoga Zakona.

Članak 11.

Jednim putova­njem u smislu članka 8. i 9. ovoga Zakona smatra se odlazak iz polaznog u uputno mjesto (vož­nja u odlasku) i povratak iz uputnog mjesta u polazno (vož­nja u povratku).

Korisnici prava iz članka 8., 9. i 10. ovoga Zakona i ­njihovi pratite­lji, imaju pravo na povlasticu za prijevoz u prvom razredu putničkog ili brzog vlaka i za prijevoz putnika u prvom razredu na brodu.

V. NAČIN I SREDSTVA KORIŠTENJA POVLASTICA

Članak 12.

Povlastice iz članka 3. i 5. ovoga Zakona koju ostvaruju učenici sred­njih škola koristi se na teme­lju potvrde koju na zahtjev obrazovne ustanove koja organizira putova­nje izdaje županijski ured za prosvjetu, kulturu, informira­nje, šport i tehničku kulturu, odnosno Gradski ured za obrazova­nje i šport Grada Zagreba.

Povlastice iz članka 5. ovoga Zakona koriste se uz potvrdu sred­nje škole, da je korisnik povlastice učenik.

Povlastice iz članka 3. i 5. ovoga Zakona koju ostvaruju studenti visokih učilišta koriste se na teme­lju potvrde koju izdaje nadležno visoko učilište.

Osobe iz članka 2. točke 3. ovoga Zakona i ­njihovi pratite­lji koristit će povlastice iz ovoga Zakona na teme­lju objave koju izdaje nadležno tijelo uprave za Grad Zagreb, odnosno nadležni županijski ured.

Osobe iz članka 2. točke 4. ovoga Zakona i ­njihovi pratite­lji koristit će povlastice iz ovoga Zakona na teme­lju objave koju izdaje nadležno tijelo uprave za Grad Zagreb ili nadležni županijski ured, odnosno županijski odjel hrvatskih branite­lja i članova ­njihovih obite­lji.

Članak 13.

Osobe iz članka 2. ovoga Zakona i ­njihovi pratite­lji ne mogu za prijevoz u unutar­njem putničkom prometu istovremeno koristiti pravo na naknadu za prijevoz po drugoj osnovi, niti mogu koristiti pravo na povlasticu iz ovoga Zakona po dvije osnove.

Članak 14.

Društvo »HŽ – Hrvatske že­ljeznice« i društvo »Jadrolinija – Rijeka« dužni su obav­ljati prijevoz korisnika iz ovoga Zakona na teret redovnih sredstava osiguranih u državnom proračunu za obav­lja­nje ­njihovih djelatnosti.

VI. NADZOR

Članak 15.

Nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona koje se odnose na financijski obračun prijevoznika, obav­lja Ministarstvo financija.

Upravni nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na teme­lju ovoga Zakona obav­ljaju nadležna ministarstva.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 16.

Novčanom kaznom od 2.500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj obrazovna ustanova koja ishodi povlasticu suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 3., 4. i 5.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.

Članak 17.

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba iz članka 2. ovoga Zakona, osim osoba koje u vrijeme ostvare­nja zakonskih obi­lježja prekršaja nisu navršile četrnaest godina života, ako na osnovi neistinitih ili netočnih podataka za koje je znala, ili je morala znati da su neistiniti, odnosno netočni, ili na drugi način ishodi povlasticu.

Članak 18.

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi ako izda objavu protivno uvjetima za ostvariva­nje povlastice propisane ovim Zakonom.

Članak 19.

Novčanom kaznom od 2.500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prijevoznik iz članka 14. ovoga Zakona ako na osnovi neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao, ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni, ishodi naknadu za povlastice utvrđene ovim Zakonom.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.

VIII. OVLASTI ZA DONOŠENJE PROVEDBENIH PROPISA

Članak 20.

Ovlašćuje se ministar financija da uz suglasnost ministra pomorstva, prometa i veza, ministra rada i socijalne skrbi, ministra hrvatskih branite­lja iz Domovinskog rata, ministra prosvjete i športa, ministra znanosti i tehnologije i ministra zdravstva donese Pravilnik o postupku za ostvariva­nje prava na korište­nje povlastice u unutar­njem putničkom prometu te načinu i korište­nju sredstava po ovom Zakonu.

Provedbeni propis iz stavka 1. ovoga članka donijet će se najkasnije u roku od 60 dana od stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Danom stupa­nja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o povlasticama u unutar­njem putničkom prometu (»Narodne novine«, br. 27/93. i 35/93.).

Članak 22.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-01/00-01/01
Zagreb, 28. rujna 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.