Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji

NN 97/2000 (30.9.2000.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

1914

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATNOM PROMETU U ZEMLJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zem­lji, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 28. rujna 2000.

Broj: 01-081-00-3184/2
Zagreb, 30. rujna 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATNOM PROMETU U ZEMLJI

Članak 1.

U Zakonu o platnom prometu u zem­lji (»Narodne novine«, br. 27/93.) riječi: »Narodna banka Hrvatske« zamje­njuju se riječima: »Hrvatska narodna banka«, a riječi: »Hrvatska pošta i telekomunikacije« riječima: »Hrvatska pošta«, u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. riječi: »i druge štedno-kreditne organizacije« zamje­njuju se riječima: »i štedno-kreditne zadruge«.

U stavku 3. riječi: »7. i« brišu se.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»Banka koja je dobila odobre­nje iz stavka 2. ovoga članka može, na teme­lju ugovora, povjeriti Zavodu obav­lja­nje poslova platnog prometa u njeno ime i za ­njen račun.

Banka, davate­lj poslova u smislu stavka 4. ovoga članka, odgovorna je i snosi nastalu štetu za poslove koje u ­njeno ime i za ­njen račun obav­lja Zavod.

Ovlaštene organizacije dužne su tijelima nadležnim za porezni odnosno financijski nadzor, na ­njihovo traže­nje, dostaviti podatke o plaća­njima s računa sudionika – pravnih osoba i fizičkih osoba koje obav­ljaju re­gistriranu djelatnost za koje vode račune.«

Članak 3.

Članak 6. mije­nja se i glasi:

»Sudionici – pravne osobe i fizičke osobe koje obav­ljaju re­gistriranu djelatnost dužni su novčana sredstva voditi na računima kod ovlaštenih organizacija i sva plaća­nja obav­ljati preko tih računa.

Izuzetno od stavka 1. ovoga članka, pravne osobe i fizičke osobe koje obav­ljaju re­gistriranu djelatnost mogu plaćati gotovim novcem na način i pod uvjetima koje propiše Hrvatska narodna banka.«

Članak 4.

Članak 7. briše se.

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. točka 2. mije­nja se i glasi:

»2) prima u depozit sredstva s računa depozitara, depozite utvrđene zakonom i sredstva na teme­lju posebnog ugovora,«.

Iza točke 2. dodaju se nove točke 3. i 4. koje glase:

»3) vodi račune banaka i štedionica,

4) uprav­lja Hrvatskim sustavom velikih plaća­nja,«.

U dosadaš­njoj točki 3. koja postaje točka 5. riječi: »i drugih štedno-kreditnih organizacija« zamje­njuju se riječima: »i štedno-kreditnih zadruga«.

Članak 6.

U članku 10. stavku 1. točki 1. riječi: »račune ovlaštenih organizacija« i točka zarez iza tih riječi brišu se.

Na kraju točke 3. dodaju se riječi: »osim plaća­nja koja se izvršavaju putem Hrvatskog sustava velikih plaća­nja i putem Nacionalnoga klirinškog sustava«.

Na kraju točke 8. dodaju se riječi: »osim sredstava s naslova izvršenih plaća­nja putem Nacionalnoga klirinškog sustava«.

U točki 9. riječi: »na računima ovlaštenih organizacija i« brišu se, a iza riječi: »pravnih osoba« dodaju se riječi: »i na računima fizičkih osoba koje obav­ljaju re­gistriranu djelatnost«.

Točka 10. briše se.

Dosadaš­nje točke 11. i 12. postaju točke 10. i 11.

Članak 7.

Poglav­lje 3. mije­nja se i glasi: »BANKE, ŠTEDIONICE I ŠTEDNO-KREDITNE ZADRUGE«.

Članak 8.

U članku 11. stavku 1. uvodna rečenica: »Banke, štedionice i štedno-kreditne organizacije« mije­nja se i glasi: »Banke i štedionice:«.

U točki 1. riječi: »i druge štedno-kreditne organizacije« brišu se.

U točki 4. iza riječi: »pravnih osoba« dodaju se riječi: »i fizičkih osoba koje obav­ljaju re­gistriranu djelatnost«, a iza riječi: »banci« dodaju se riječi: »i štedionici«.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5) sudjeluju u obračunu putem Hrvatskoga sustava velikih plaća­nja i Nacionalnoga klirinškog sustava«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Štedno-kreditne zadruge obav­ljaju poslove platnog prometa propisane Zakonom o štedno-kreditnim zadrugama.«

Članak 9.

U članku 15. stavku 2. iza riječi: »osoba« dodaju se riječi: »i fizička osoba«.

Članak 10.

U članku 21. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»Sudionik ne može namiriti obveze asignacijom, cesijom i preuzima­njem duga ukoliko ima evidentirane nenamirene obveze na računu u ovlaštenoj organizaciji«.

Dosadaš­nji stavak 1. postaje stavak 2.

Članak 11.

Članak 25. mije­nja se i glasi:

»Plaća­nje s računa, u smislu odredbi članka 3. ovoga Zakona, obav­lja se do visine pokrića sredstava na računu. Pokrićem se smatra raspoloživi saldo na računu od prethodnog dana, uvećan za pri­ljev sredstava tijekom dana i sredstva kredita na podlozi ugovora o tekućem računu s depozitnom institucijom u smislu članka 13. stavka 3. ovoga Zakona, a uma­njen za plaća­nja u tom danu do vremena utvrđiva­nja pokrića.

Ako se plaća­nje obav­lja u korist računa na kojem se sredstva vode u depozitu druge depozitne institucije, različite od platite­ljeve, pored pokrića prema odredbama stavka 1. ovoga članka, istodobno mora postojati pokriće na računu depozitne institucije platite­lja. Za gotovinske isplate na računu sudionika u Zavodu, pored uvjeta pokrića iz stavka 1. ovoga članka, mora biti osigurano pokriće i na računu ­nje­gove depozitne institucije.«

Članak 12.

Iza članka 25. dodaje se članak 25a. koji glasi:

»Članak 25a.

Ako se na kraju dnevne obrade podataka platnog prometa depozitna institucija koristila interventnim kreditom Hrvatske narodne banke, Zavod će idući radni dan započeti kontrolu primjene odredbi članka 25. stavka 2. ovoga Zakona.

Zavod će provoditi kontrolu primjene odredbi članka 25. stav­ka 2. ovoga Zakona i u slučaju ako depozitna institucija ima na računu evidentirane nenamirene obveze u smislu članka 33. stavka 4. ovoga Zakona.

Zavod provodi kontrolu primjene odredbi članka 25. stavka 2. ovoga Zakona dok depozitna institucija ne vrati interventni kredit, odnosno dok ne namiri evidentirane nenamirene obveze na računu.

O korište­nju i vraća­nju interventnog kredita Hrvatska narodna banka izvještava Zavod.

Ako se zbog kontrole primjene odredbi članka 25. stavka 2. ovoga Zakona ne mogu izvršiti zadana plaća­nja, Zavod o tome izvještava Hrvatsku narodnu banku i dotičnu depozitnu instituciju.«

Članak 13.

Članak 26. mije­nja se i glasi:

»Nalozi za prisilnu naplatu, nalozi za plaća­nje zakonskih obveza ili javnih prihoda i nalozi vjerovnika na osnovi vrijednosnih papira i instrumenata osigura­nja plaća­nja izvršavaju se iz sredstava sudionika koja se vode na ­nje­govim računima kod svih ovlaštenih organizacija, ako zakonom ili propisom donesenim na teme­lju zakona nije drukčije određeno.

U nedostatku sredstava za izvrše­nje plaća­nja iz stavka 1. ovoga članka u cijelosti, nalog se izvršava djelomično do visine raspoloživih sredstava.

Način i postupak izvrše­nja naloga za plaća­nje iz ovoga članka propisuje Hrvatska narodna banka.«

Članak 14.

U članku 27. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Ovlaštena organizacija, koja vodi račun sudionika, izvršava rješe­nje inspektora Financijske policije kojim je sudioniku naloženo plaća­nje javnih prihoda.«

Članak 15.

Članak 29. mije­nja se i glasi:

»Sudionici su dužni za svoja novčana sredstva koja se evidentiraju na računima kod Zavoda, odrediti jednu ili više depozitnih institucija kod kojih će se ta sredstva uk­ljučivati kao depozit po viđe­nju i s tim depozitnim institucijama zak­ljučiti ugovor o depozitu. Sredstva na jednom računu uk­ljučuju se u depozit jedne depozitne institucije.

Sudionik može u Zavodu otvoriti više računa za redovno pos­lo­va­nje i sredstva na tim računima vode se u depozitu različitih depozitnih institucija.

Novčana sredstva na računima depozitara i depoziti utvrđeni zakonom dnevno se uk­ljučuju kao depozit po viđe­nju Hrvatske narodne banke.

Hrvatska narodna banka može, na teme­lju posebnog ugovora, uk­ljučivati u svoj depozit i sredstva na pojedinim računima za na­platu prihoda izvanproračunskih fondova na razini države.«

Članak 16.

Članci 30. i 31. brišu se.

Članak 17.

Članak 33. mije­nja se i glasi:

»Ovlaštena organizacija dužna je naloge za plaća­nje prim­ljene od sudionika i drugih ovlaštenih organizacija izvršiti idući radni dan od dana primitka, ako su ispu­njeni uvjeti iz ovoga Zakona.

Izuzetno od stavka 1. ovoga članka, ovlaštena organizacija dužna je naloge za plaća­nje koje daju Hrvatska narodna banka, depozitne institucije, državni proračun i korisnici sredstava državnog proračuna, sudionici za plaća­nje između deponenata iste depozitne institucije kao i naloge koje Hrvatska narodna banka svojom odlukom utvrdi s visokim prioritetom izvršiti istoga radnog dana kada ih je primila, ako su ispu­njeni uvjeti iz ovoga Zakona. Isti radni dan izvršavaju se i nalozi za uk­ljuče­nje sredstava iz članka 29. ovoga Zakona.

Ovlaštena organizacija dužna je prim­ljene naloge za plaća­nje koji se odnose na sudionike čiji se računi vode kod druge ovlaštene organizacije predati Zavodu odmah, a najkasnije iduće­g radnog dana, osim naloga koji se izvršavaju putem Hrvatskog sustava velikih plaća­nja.

Nalozi za plaća­nje koji nisu izvršeni, zbog neispu­njava­nja uvjeta iz članka 25. ovoga Zakona, evidentiraju se u ovlaštenoj organizaciji prema vremenskom redoslijedu primitka i tim redom se izvršavaju čim se ispune uvjeti iz ovoga Zakona, ako zakonom nije drukčije određeno, ili se vraćaju nalogodavate­lju na ­nje­gov zahtjev.

Izuzetno od odredbi stavka 4. ovoga članka, danom stupa­nja na snagu odluke u imenova­nju privremenog upravite­lja u skladu s odredbama Zakona o bankama, na teret računa banke ne mogu se izvršavati nalozi za plaća­nje osim naloga koje je izdao privremeni upravite­lj.

Ako je zbog ograniče­nja iz odredbi članka 25. stavka 2. i članka 25a. ovoga Zakona moguće izvršiti samo dio naloga za plaća­nje, ovlaštena organizacija izvještava o tome dotičnu depozitnu instituciju, koja u dogovoru sa svojim deponentima određuje redoslijed izvrše­nja i o tome izvještava nadležnu ovlaštenu organizaciju.

Subota se, u smislu odredbi ovoga članka, ne smatra radnim danom.«

Članak 18.

U članku 36. stavku 1. iza točke 6. dodaju se točke 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. koje glase:

»7) sadržaj i način vođe­nja re­gistra računa kod ovlaštenih organizacija,

8) sadržaj vodeće­g broja depozitne institucije,

9) konstrukciju računa u depozitnoj instituciji,

10) sadržaj naloga za plaća­nje te vrste i sadržaj obrazaca platnog prometa za plaća­nje preko računa u depozitnim institucijama,

11) naloge za plaća­nje s visokim prioritetom,

12) izvrše­nje naloga za plaća­nje iz sredstava na računima platite­lja koji se vode u različitim ovlaštenim organizacijama,

13) izvrše­nje naloga za plaća­nje putem Hrvatskog sustava velikih plaća­nja,

14) izvrše­nje naloga za plaća­nje putem Nacionalnoga klirinš­kog sustava.«

Članak 19.

Članak 38. mije­nja se i glasi:

»Glavni direktor Zavoda propisuje:

1) plan računa i evidencije o obav­ljenom platnom prometu u Zavodu,

2) oblik, sadržaj i uporabu obrazaca platnog prometa za plaća­nje preko računa u Zavodu,

3) način rada u računalno-komunikacijskoj mreži, uvjete i način međusobnog poveziva­nja korisnika mreže,

4) podatke o novčanim tokovima na računima sudionika u platnom prometu koje moraju osiguravati ovlaštene organizacije i rokove za dostavu podataka Zavodu.«

Članak 20.

U članku 54. stavku 1. riječi: »od 3.000.000 do 10.000.000 hrvatskih dinara« zamje­njuju se riječima: »od 3.000,00 do 10.000,00 kuna«, a iza riječi: »pravna osoba« dodaju se riječi: »i fizička osoba koja obav­lja re­gistriranu djelatnost«.

Točka 2. mije­nja se i glasi:

»2. ako obveze namiri asignacijom, cesijom i preuzima­njem duga protivno ovome Zakonu (članak 21. stavak 1.) i ako neposredno namirene novčane obveze ne evidentira preko računa kod ovlaštene organizacije (članak 21. stavak 2.)«

U stavku 2. riječi: »od 100.000 do 500.000 hrvatskih dinara« zamje­njuju se riječima: »od 100,00 do 500,00 kuna«.

Članak 21.

Članak 55. mije­nja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za privredni prijestup:

a) sudionik – pravna osoba i fizička osoba koja obav­lja re­gistriranu djelatnost:

1. ako novčana sredstva ne vodi na računima kod ovlaštene organizacije i ako preko tih računa ne obav­lja sva plaća­nja (članak 6. stavak 1.),

2. ako obav­lja plaća­nje gotovim novcem protivno odluci Hrvatske narodne banke (članak 6. stavak 2.),

3. ako o dospijeću zakonskih obveza ili javnih prihoda ne podnese naloge za plaća­nje tih obveza neovisno o raspoloživim sredstvima na računima kod ovlaštene organizacije (članak 58. stavak 1.),

b) ovlaštena organizacija:

1. ako sudioniku u platnom prometu otvori račune protivno odredbi članka 13. ovoga Zakona,

2. ako izvrši nalog za plaća­nje za koji nema pokrića (članak 25.),

3. ako ne izvrši naloge za plaća­nje na način određen u članku 26. ovoga Zakona,

4. ako na teme­lju rješe­nja organa za naplatu javnih prihoda ne ispostavi naloge za naplatu pojedinih vrsta javnih prihoda i ne izvrši ih po propisanom redoslijedu iz sredstava na računima dužnika (članak 27. stavak 1.),

5. ako sudioniku odmah ili u ugovorenom roku ne stavi na raspolaga­nje izvještaj o plaća­njima (članak 32.),

6. ako nalog za plaća­nje izvrši suprotno odredbi članka 33. i članka 56c. ovoga Zakona.

7. ako prim­ljeni nalog za plaća­nje koji se odnosi na sudionika čiji se računi vode kod druge ovlaštene organizacije ne preda zavodu u roku (članak 33. stavak 3. i članak 56c. stavak 2.),

8. ako ne vodi evidencije o izvršenim plaća­njima na propisan način (članak 35.),

9. ako se ne drži propisa donesenih na osnovi članka 36. i 38. ovoga Zakona,

10. ako provede naloge za plaća­nje protivno propisanoj namjeni ili ograniče­nju (članak 60.),

11. ako provede naloge za plaća­nje bez istodobne naplate zakonskih obveza ili javnih prihoda (članak 61.),

12. ako na traže­nje tijela nadležnih za porezni odnosno financijski nadzor ne dostavi podatke o plaća­njima s računa sudionika – pravnih osoba i fizičkih osoba koje obav­ljaju re­gistriranu djelatnost (članak 5. stavak 6.),

c) banka:

1. ako obav­lja platni promet bez odobre­nja Hrvatske narodne banke (članak 5. stavak 2.),

d) Zavod:

1. ako izvrši nalog za neposredno plaća­nje s računa za naplatu javnih prihoda suprotno zakonu (članak 14. stavak 2.),

2. ako ne postupi po odredbi članka 29. ovoga Zakona,

3. ako ne ispostavi i ne izvrši nalog za uplatu javnih prihoda po odredbi članka 59. ovoga Zakona.

Novčanom kaznom od 4.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se za privredni prijestup ovlaštena organizacija ako ne izvrši rješe­nje inspektora Financijske policije (članak 27. stavak 2.).

Za rad­nje navedene u stavku 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba sudionika, ovlaštene organizacije, banke i Zavoda novčanom kaznom od 300,00 do 1.000,00 kuna.

Za rad­nje navedene u stavku 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba ovlaštene organizacije novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna.

Članak 22.

Iz članka 56. dodaju se članci 56a., 56b. i 56c. koji glase:

»Članak 56a.

Hrvatska narodna banka će svojom odlukom propisati datum prijenosa računa pojedinih banaka i štedionica iz Zavoda u Hrvat­sku narodnu banku i datum početka rada Hrvatskog sustava velikih plaća­nja.

Banke i štedionice dužne su osposobiti se za sudjelova­nje u Hrvatskom sustavu velikih plaća­nja do 30. lip­nja 2002.

Zavod će voditi račune banaka i štedionica do ­njihovog prijenosa u Hrvatsku narodnu banku.

Hrvatska narodna banka će svojom odlukom propisati datum početka rada Nacionalnog klirinškog sustava.

Banke, štedionice i Hrvatska narodna banka dužne su uk­ljučiti se u rad s Nacionalnim klirinškim sustavom, radi izvrše­nja plaća­nja tim putem, u roku 6 mjeseci od početka rada Nacionalnoga klirinškog sustava.

Do uk­ljuče­nja u rad s Nacionalnim klirinškim sustavom banke, štedionice i Hrvatska narodna banka dostav­ljaju naloge za plaća­nje na obračun u Nacionalni klirinški sustav putem Zavoda.

Članak 56b.

Odredbe članka 25a. i članka 33. ovoga Zakona primje­njuju se do dana početka rada Nacionalnoga klirinškog sustava.

Članak 56c.

Ovlaštena organizacija dužna je naloge za plaća­nje prim­ljene od sudionika i drugih ovlaštenih organizacija izvršiti istog radnog dana kada ih je primila, ako su ispu­njeni uvjeti iz ovoga Zakona.

Ovlaštena organizacija dužna je prim­ljene naloge za plaća­nje koji se odnose na sudionike čiji se računi vode kod druge ovlaštene organizacije predati Zavodu odmah, a najkasnije iduće­g radnog dana, osim naloga koji se izvršavaju putem Hrvatskog sustava velikih plaća­nja i putem Nacionalnoga klirinškog sustava.

Nalozi za plaća­nje koji nisu izvršeni, zbog neispu­njava­nja uvjeta iz članka 25. ovoga Zakona evidentiraju se u ovlaštenoj organizaciji prema vremenskom redoslijedu primitka i tim redom se izvršavaju čim se ispune uvjeti iz ovoga Zakona, ako zakonom nije drukčije određeno ili se vraćaju nalogodavate­lju na ­nje­gov zahtjev.

Izuzetno od odredbi stavka 3. ovog članka danom stupa­nja na snagu odluke o imenova­nju privremenog upravite­lja u skladu s odredbama Zakona o bankama, na teret računa banke ne mogu se izvršavati nalozi za plaća­nje osim naloga koje je izdao privremeni upravite­lj.

Subota se, u smislu odredbi ovoga članka, ne smatra radnim danom.

Odredbe ovoga članka Zakona primje­njuju se od dana početka rada Nacionalnoga klirinškog sustava.«

Članak 23.

U članku 58. stavak 1. mije­nja se i glasi:

»Pravne osobe i fizičke osobe koje obav­ljaju re­gistriranu djelatnost dužne su o dospijeću zakonskih obveza ili javnih prihoda podnijeti naloge za plaća­nje tih obveza ovlaštenoj organizaciji u kojoj vode račune, neovisno o raspoloživim sredstvima na računima.«

Članak 24.

Članak 61. mije­nja se i glasi:

»Ovlaštena organizacija neće provesti naloge za plaća­nje uz koje se istodobno moraju platiti zakonske obveze ili javni prihod ako prethodno nisu plaćene te obveze.

Ovlaštena organizacija iz prethodnog stavka obav­lja kontrolu točnosti obračuna i uplata doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće.

Ako pravna osoba i fizička osoba koja obav­lja re­gistriranu djelatnost ne isplaćuje plaću, dužna je podnijeti ovlaštenoj organizaciji naloge za uplatu doprinosa u rokovima utvrđenim posebnim propisima.

Ukoliko pravna osoba i fizička osoba koja obav­lja re­gistriranu djelatnost iz prethodnog stavka ne podnese naloge za uplatu doprinosa, ovlaštena organizacija dužna je izvršiti obračun i naplatu s računa te pravne osobe i fizičke osobe koja obav­lja re­gistriranu djelatnost i to doprinos za zdravstveno osigura­nje na teme­lju broja zaposlenih prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje, a doprinos za mirovinsko i invalidsko osigura­nje na osnovi broja zaposlenih prema evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigura­nje.

Nalozi za uplatu doprinosa iz ovoga članka izvršavaju se prije evidentiranih neizvršenih naloga iz članka 33. stavka 4. i članka 56c. stavka 3. ovoga Zakona.

Pravne osobe koje isplaćuju dividende ili akontacije dividendi odnosno dobit ili akontaciju dobiti, dužne su pri dava­nju naloga za isplatu dividende odnosno dobiti podnijeti ovlaštenoj organizaciji potvrde Porezne uprave, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigura­nje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje da su u cijelosti podmirile obveze uplate poreza, prireza i doprinosa. Ukoliko pravne osobe ne podnesu navedene potvrde, neće se provesti nalozi za isplatu dividende odnosno dobiti.

Pravna osoba koja nije podmirila obveze uplate doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osigura­nje, kao i poreze, ne može davati pozajmice ili dotacije sindikalnim podružnicama odnosno stožerima.«

Članak 25.

Iza članka 61. dodaje se članak 61a. koji glasi:

»Članak 61a.

Izuzetno od odredbi članka 33. stavka 4., članka 56c. stavka 3. i članka 61. stavka 5. ovoga Zakona, ovlaštena organizacija izvršava naloge za plaća­nje sudionika iz sredstava dobivenih na osnovi rješe­nja Vlade Republike Hrvatske prije svih drugih nepod­mirenih obveza sudionika«.

Članak 26.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-08/00-01/01
Zagreb, 28. rujna 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.