Zakon o dopunama Zakona o sanaciji određenih poduzeća

NN 97/2000 (30.9.2000.), Zakon o dopunama Zakona o sanaciji određenih poduzeća

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

1915

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI ODREĐENIH PODUZEĆA

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o sanaciji određenih poduzeća, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 28. rujna 2000.

Broj: 01-081-00-3188/2
Zagreb, 30. rujna 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI ODREĐENIH PODUZEĆA

Članak 1.

U Zakonu o sanaciji određenih poduzeća (»Narodne novine«, br. 56/95.) u članku 2. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Donoše­njem odluke o otvara­nju postupka sanacije odre­đe­nog poduzeća otvara se i postupak sanacije onih poduzeća koja su u ­njihovom pretežitom vlasništvu, odnosno čije udjele, odnosno dionice pretežito drže.«

Dosadaš­nji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 3. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»Vjerovničko vijeće imenovano u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ima ista ovlašte­nja i prema poduzećima, odnosno društvima koja su u pretežitom vlasništvu, odnosno čije udjele, odnosno dionice pretežito drži poduzeće, odnosno društvo koje je u postupku sanacije.

U svim poduzećima, odnosno društvima koja se nalaze u sanaciji na teme­lju ovoga Zakona i Odluke donijete na teme­lju članka 2. ovoga Zakona, gdje su skupštine dioničara do dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona donijele odluke o provođe­nju programa sanacije donijetog teme­ljem članka 7. stavak 1. ovoga Zakona i u kojima su imenovani novi nadzorni, odnosno upravni odbori, novoizabrani odbori ovih poduzeća, odnosno društava obav­ljat će i funkciju vjerovničkih vijeća sve do trenutka, dok Vlada Republike Hrvatske svojom odlukom za svako od ovih poduzeća, odnosno društava ne donese odluku o prestanku sanacije.

Odredba stavka 4. ovoga članka primje­njuje se i na ona poduzeća, odnosno društva u sanaciji koja će nakon stupa­nja na snagu ovoga Zakona održati svoje skupštine dioničara na kojima će donijeti odluke o provođe­nju sanacijskih planova.«

Članak 3.

Dodaje se članak 11a. koji glasi:

»Članak 11a.

Poduzeće, odnosno društvo za koje je na teme­lju ovoga Zakona otvoren postupak sanacije uskladit će svoje opće akte s odredbama Zakona o trgovačkim društvima nakon okonča­nja tog postupka.«

Članak 4.

Na dan stupa­nja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Ured­ba o dopunama Zakona o sanaciji određenih poduzeća (»Narodne novine«, br. 106/99.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 423-04/00-01/01
Zagreb, 28. rujna 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.