Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

NN 102/2000 (17.10.2000.), Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

1990

Na teme­lju članka 23. stavaka 1. i 3. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. listopada 2000. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

I.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (u da­lj­njem tekstu: Povjerenstvo).

II.

Povjerenstvo je savjetodavno i stručno tijelo Vlade Republike Hrvatske.

Zadaća je Povjerenstva da Vladi Republike Hrvatske daje prijedloge, miš­lje­nja i stručna obrazlože­nja iz područja položaja, zaštite i rehabilitacije osoba s invaliditetom i ­njihovih obite­lji, te da provodi aktivnosti usmjerene na ­njihovu dobrobit.

III.

U ostvariva­nju svoje zadaće Povjerenstvo osobito:

1. prati primjenu postojećih propisa koji se odnose na osobe s invaliditetom i predlaže Vladi Republike Hrvatske mjere za unaprjeđiva­nje rada u tijelima koja u svom djelokrugu i/ili nadležnosti imaju poslove u vezi zaštite osoba s invaliditetom i ostvariva­nja ­njihovih prava;

2. rasprav­lja i daje miš­lje­nja o nacrtima zakona i drugih propisa koji su od interesa za unapređiva­nje kvalitete živ­lje­nja osoba s invaliditetom i njihovih obite­lji, te predlaže Vladi Republike Hrvatske i tijelima državne uprave promjene zakona i drugih propisa iz područja koja se odnose na osobe s invaliditetom;

3. proučava, prati i predlaže mjere u odnosu na međunarodne akte, osobito akte Vijeća Europe i Europske unije, iz područja položaja, zaštite i rehabilitacije osoba s invaliditetom, te daje miš­lje­nje u postupku ­njihovog donoše­nja i usvaja­nja;

4. prati provedbu Nacionalnog programa za pobo­ljša­nje kvalitete osoba s invaliditetom, te predlaže učinkovito izvršava­nje planiranih mjera i aktivnosti;

5. prikup­lja podatke o aktivnostima namije­njenim za osobe s invaliditetom koje se poduzimaju od strane tijela državne vlasti, ustanova, vjerskih zajednica, udruga i drugih organizacijskih oblika, te predlaže mjere za ­njihovu djelotvorniju provedbu;

6. prikup­lja podatke i proučava iskustva drugih zema­lja u ostvariva­nju prava osoba s invaliditetom.

IV.

Povjerenstvo podnosi polugodiš­nje i godiš­nje izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske.

V.

Povjerenstvo ima 22 člana.

Članovi Povjerenstva su:

1. devet predstavnika ministarstava i državnih upravnih organizacija, i to:

1.1. Ministarstva zdravstva,

1.2. Ministarstva prosvjete i športa,

1.3. Ministarstva rada i socijalne skrbi,

1.4. Ministarstva financija,

1.5. Ministarstva pomorstva, prometa i veza,

1.6. Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave,

1.7. Ministarstva za javne radove, obnovu i gradite­ljstvo,

1.8. Ministarstva turizma,

1.9. Državnog zavoda za zaštitu obite­lji, materinstva i mladeži;

2. jedanaest predstavnika saveza udruga invalida i saveza udruga rodite­lja – skrbnika djece s invaliditetom, i to:

2.1. Saveza organizacija invalida Hrvatske,

2.2. Hrvatskog saveza slijepih,

2.3. Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih,

2.4. Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida,

2.5. Hrvatskog saveza cerebralne i dječje paralize,

2.6. Saveza društava distrofičara Hrvatske,

2.7. Hrvatskog saveza udruga osoba s mentalnom retardacijom,

2.8. Hrvatskog saveza invalida rata,

2.9. Saveza civilnih invalida rata Hrvatske,

2.10. Saveza hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske,

2.11. Zajednice udruga civilnih žrtava Domovinskog rata Hrvatske;

3. dva predstavnika znanstvenih institucija, i to:

3.1. Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

3.2. Pravnog fakulteta – Studija za socijalni rad Sveučilišta u Zagrebu.

VI.

Povjerenstvo ima tajništvo koje se sastoji od tajnika i pomoćnika tajnika.

Tajnik i pomoćnik tajnika su državni službenici zaposleni u Državnom zavodu za zaštitu obite­lji, materinstva i mladeži.

VII.

Predsjednika, zamjenika predsjednika, članove, tajnika i pomoćnika tajnika imenuje Vlada Republike Hrvatske.

VIII.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obav­lja Državni zavod za zaštitu obite­lji, materinstva i mladeži.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

IX.

Povjerenstvo donosi poslovnik o svom radu.

X.

Stupa­njem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osniva­nju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 45/97).

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 022-03/00-02/26
Urbroj: 5030104-00-2
Zagreb, 12. listopada 2000.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.