Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet

NN 103/2000 (19.10.2000.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

2039

Na teme­­lju članka 50. stavka 1. točke 8. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (»Narodne novine« broj 1/97 – pročišćeni tekst), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA U POGLEDU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI PREDMETA OPĆE UPORABE KOJI SE MOGU STAVLJATI U PROMET

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stav­­ljati u promet (»Narodne novine« broj 46/94), u članku 102. stavku 2. iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

»6. proizvodi za čišće­­nje i ­­nje­gu nosne šup­­ljine«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-01/125
Urbroj: 534-04-03-00-1
Zagreb, 9. listopada 2000.

Ministar
prof. dr. sc. Ana Stav­­ljenić-Rukavina, v. r.