Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama

NN 104/2000 (20.10.2000.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

2040

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o k­nji­ž­nicama, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 10. listopada 2000.

Broj: 01-081-00-3398/2
Zagreb, 17. listopada 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMA

Članak 1.

U  Zakonu  o  k­njižnicama (»Narodne novine«, br. 105/97. i 5/98.) u članku 3. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Zadaća k­njižnica je da u ostvariva­nju javne službe nastoje zadovo­ljiti obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svoga djelova­nja te da promiču čita­nje i druge kulturne aktivnosti u ci­lju unapređiva­nja ukupnoga kulturnoga života zajednice.«

Članak 2.

Članak 26. mije­nja se i glasi:

»Ravnate­lja samostalne narodne k­njižnice imenuje i raz­rje­šuje osnivač na prijedlog upravnog vijeća, a ravnate­lja samostalne narodne k­njižnice koja ima do 5 zaposlenih imenuje i razrješuje osnivač.«

Članak 3.

U članku 29. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Sredstva za rad samostalne k­njižnice osiguravaju se i iz prihoda od obav­lja­nja djelatnosti, sponzorstva, darova­nja i na drugi način u skladu sa zakonom.«

Članak 4.

U članku 31. stavku 3. iza riječi: »Hrvatskoga k­njižničnog vijeća« stav­lja se zarez i dodaju riječi: »uz prethodnu suglasnost ministra prosvjete i športa i ministra znanosti i tehnologije.«

Članak 5.

U članku 33. stavku 3. riječ: »k­njižnično« zamje­njuje se riječju: »k­njižničarsko«.

Članak 6.

U članku 35. stavku 3. na kraju teksta stav­lja se zarez i dodaju riječi: »uz prethodnu suglasnost ministra prosvjete i športa i ministra znanosti i tehnologije«.

Članak 7.

U članku 45. stavku 1. na kraju teksta stav­lja se zarez i dodaju riječi: »uz prethodnu suglasnost ministra prosvjete i športa i ministra znanosti i tehnologije«.

Članak 8.

U članku 46. stavku 2. na kraju teksta stav­lja se zarez i dodaju riječi:

»uz prethodnu suglasnost ministra prosvjete i športa i ministra znanosti i tehnologije«.

Članak 9.

U članku 50. stavku 1. u zagradi iza brojke: »37.« dodaje se brojka: »39.«.

Članak 10.

U članku 53. riječi: »u roku od dvije godine od stupa­nja na snagu ovoga Zakona« zamje­njuju se riječima: »do 31. prosinca 2005.«.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-04/00-01/01
Zagreb, 10. listopada 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.