Pravilnik o uvjetima za obavljanje obuke ronjenja i športsko-rekreativnog ronjenja

NN 105/2000 (24.10.2000.), Pravilnik o uvjetima za obavljanje obuke ronjenja i športsko-rekreativnog ronjenja

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

2079

Na teme­lju članka 7. stavka 2., članka 9. Zakona o športu (»Narodne novine«, br. 111/97 i 13/98), članka 3. stavka 2., članka 7. i članka 9. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine«, br. 76/93 i 11/94) donosim

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE OBUKE RONJENJA I ŠPORTSKO - REKREATIVNOG RONJENJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje pravne i fizičke osobe re­gistrirane za obav­lja­nje djelatnosti obuke ro­nje­nja i šport­sko rekreativnog ro­nje­nja (u da­ljnjem tekstu: obuka ro­nje­nja) moraju ispu­njavati za obav­lja­nje tih djelatnosti u Republici Hrvat­skoj.

Članak 2.

Pravne i fizičke osobe re­gistrirane za obav­lja­nje djelatnosti obuke ro­nje­nja moraju imati odgovarajući prostor, opremu i osobe stručno osposob­ljene za obav­lja­nje obuke ro­nje­nja sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 3.

Prostor za obav­lja­nje djelatnosti obuke ro­nje­nja smatra se odgovarajućim ako se u ­njemu mogu održavati predava­nja i druge aktivnosti tečajaca predviđene programom obuke.

Članak 4.

Pravne i fizičke osobe re­gistrirane za obav­lja­nje djelatnosti obuke ro­nje­nja moraju imati najma­nje sljedeću opremu:

– pribor za pruža­nje prve pomoći;

– kisik (O2) u plovilu;

– sredstvo komunicira­nja (telefon ili VHF ili CB ili GSM)

– istaknute telefonske brojeve u slučaju nezgode, hitnoće, rekompresijskih komora i DAN-a;

– program transportira­nja unesrećenog;

– suvremenu, ispravnu i uredno servisiranu ronilačku opremu;

– redovno i uredno servisirane kompresore ukupnog kapaciteta najma­nje 180 lit/min;

– pribor za obi­lježava­nje (signalne plutače, ronilačke zastave, b­ljeskalice za ro­nje­nje noću) prema propisanim standardima i obi­lježjima.

Pravne i fizičke osobe re­gistrirane za obav­lja­nje djelatnosti obuke ro­nje­nja moraju pored gore navedene opreme raspolagati i s:

1. učionicom ili prikladnim prostorom za poduku tečajaca,

2. nastavnim pomagalima i didaktičkim materijalom u skladu s programom.

Članak 5.

Obuku ro­nje­nja mogu obav­ljati osobe osposob­ljene za obav­lja­nje tih poslova sukladno školskom sustavu Republike Hrvatske.

Obuku ro­nje­nja može obav­ljati aktivni i licencirani instruktor ronjenja koji ima uvjere­nje Ministarstva prosvjete i športa o stručnoj osposob­ljenosti.

Ministarstvo prosvjete i športa izdaje uvjere­nje iz prethodnog stavka ovog članka na teme­lju licenci Hrvatskog ronilačkog saveza i međunarodnih ronilačkih organizacija navedenih u prilogu ovoga Pravilnika.

Popis međunarodnih ronilačkih organizacija čije se iskaznice odnosno licence priznaju u Republici Hrvatskoj je priložen ovom Pravilniku i ­nje­gov je sastavni dio.

Članak 6.

Pravne i fizičke osobe re­gistrirane za obav­lja­nje djelatnosti obuke ro­nje­nja moraju imati programe obuka i osposob­ljava­nja u ronilačkim vještinama sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 7.

Obuka ro­nje­nja može se provoditi samo po programima odobrenim od strane Ministarstva prosvjete i športa.

Postupak odobrava­nja predloženih programa provodi Povjerenstvo za podvodne aktivnosti Ministarstva prosvjete i športa.

Članak 8.

Završetkom programa obuke ro­nje­nja, stječu se zna­nja, vješ­tine i sposobnosti za obav­lja­nje različite složenosti i dopuna su školskoj spremi.

Članak 9.

Osobi, koja teme­ljem provjere zna­nja završi program, izdaje se uvjere­nje o uspješno završenom programu obuke ro­nje­nja, struč­­nog usavršava­nja odnosno osposob­ljenosti.

Uvjere­nje iz stavka 1. ovoga članka izdaje nosite­lj obuke ro­nje­nja.

Obrazac uvjere­nja iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovoga pravilnika.

Članak 10.

Pravne i fizičke osobe re­gistrirane za obav­lja­nje djelatnosti obuke ro­nje­nja mogu započeti obav­ljati te djelatnosti nakon što Ministarstvo prosvjete i športa utvrdi da ispu­njavaju uvjete iz Zakona o športu i ovog Pravilnika.

Članak 11.

Zahtjevu o ispu­njava­nju uvjeta za započi­nja­nje obav­lja­nja djelatnosti obuke ro­nje­nja prilažu se dokazi o ispu­njava­nju uvjeta iz Zakona o športu i ovog Pravilnika.

Zahtjevu iz prethodnog stavka prilažu se:

– rješe­nje o re­gistraciji za obav­lja­nje djelatnosti,

– isprave o stručnoj osposob­ljenosti osobe za obav­lja­nje djelatnosti obuke ro­nje­nja,

– dokaze o odgovarajućem prostoru,

– popis propisane opreme,

– program obuke i osposob­ljava­nja,

– propisane državne bi­lje­ge.

Za strane držav­ljane uz navedeno u ovom članku prilaže se radna dozvola izdana teme­ljem Zakona o zapoš­ljava­nju stranaca i program obuke i osposob­ljava­nja u ro­nje­nju kao i didaktičke materijale za koje se traži suglasnost, sve prevedeno na hrvatski jezik.

Članak 12.

Nadzor nad fizičkim i pravnim osobama koji obav­ljaju obuku ro­nje­nja i športsko-rekreativno ro­nje­nje obav­ljaju nadzornici pod­vodnih aktivnosti.

Nadzornike podvodnih aktivnosti imenuje ministar prosvjete i športa na prijedlog Povjerenstva za podvodne aktivnosti.

Nadzornik podvodnih aktivnosti može biti osoba koja ima zva­nje najma­nje instruktor podvodnih aktivnosti i 10 godina ronilačkog iskustva, odnosno najma­nje 3 godine rada instruktora.

Nadzornik podvodnih aktivnosti samostalan je u obav­lja­nju nadzora i odgovoran je ako propusti obaviti nadzor ili ako prekorači ovlasti utvrđene Zakonom ili ovim Pravilnikom.

Nadzornici podvodnih aktivnosti imenuju se do opoziva.

Nadzornik podvodnih aktivnosti ima iskaznicu kojom dokazuje službeno svojstvo i ovlasti. Obrazac iskaznice priložen je ovom Pravilniku i ­nje­gov je sastavni dio.

Članak 13.

Pri obuci ro­nje­nja i obav­lja­nju športsko-rekreativnog ro­nje­nja nadzire se osobito:

– pridržava­nje programa obuke,

– posjedova­nje isprave i uredno održavane opreme potrebne za obuku ro­nje­nja ili športsko rekreativno ro­nje­nje,

– stručna uporaba nastavnih sredstava, pomagala i druge opreme,

– stručnu osposob­ljenost osoba koje obav­ljaju obuku ro­nje­nja,

– mjere sigurnosti pri ro­nje­nju,

– ispu­njenost stručnih i didaktičkih zahtjeva i mjerila u izvođe­nju obuke ro­nje­nja,

– provođe­nje ispita za stjeca­nje ronilačkih zva­nja.

Osoba odgovorna za školu ro­nje­nja i instruktor ro­nje­nja, čiji se rad nadzire, dužni su nadzorniku ro­nje­nja dati na uvid zatraženu dokumentaciju, druge podatke i obavijesti potrebne radi nadzora, te osigurati druge uvjete za nesmetano obav­lja­nje nadzora.

Članak 14.

Nadzornik je dužan narediti prekid obuke ro­nje­nja ili rekreativno ro­nje­nje ako utvrdi da su u obav­lja­nju podvodnih aktivnosti ugroženi životi ili zdrav­lje ronilaca, ili ako se podvodne aktivnosti obav­ljaju na mjestu gdje su takve aktivnosti zabra­njene.

Osoba odgovorna za obav­lja­nje obuke ro­nje­nja i rekreativno ro­nje­nje dužna je postupiti po nalozima nadzornika.

Članak 15.

O obav­ljenom stručnom nadzoru nadzornik podvodnih aktivnosti sastav­lja izvještaj.

Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. opis utvrđenog sta­nja

2. mjere koje u školi ro­nje­nja ili ronilačkom centru va­lja poduzeti radi otkla­nja­nja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka,

3. mjere koje se predlažu nadležnom tijelu državne uprave,

4. rokove izvršava­nja mjera.

Izvještaj mora biti jasan i napisan na odgovarajućem obrascu, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Izvještaj se piše u tri primjerka od kojih se jedan uručuje osobi odgovornoj za školu ro­nje­nja ili ronilačkom instruktoru, jedan se dostav­lja Ministarstvu prosvjete i športa, a jedan zadržava nadzornik.

Osoba odgovorna za ro­nje­nje ili instruktor mogu izjaviti primjedbe na izvještaj nadzornika podvodnih aktivnosti.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 620-01/00-01-77.
Urbroj: 532-04-02/1-003
Zagreb, 10. listopada 2000.

Ministar
prosvjete i športa
dr. sc. Vladimir Strugar, v. r.

 

Prilog Pravilniku o uvjetima za obav­lja­nje obuke ro­nje­nja i Športsko - rekreativnog ro­nje­nja

POPIS

MEĐUNARODNIH RONILAČKIH ORGANIZACIJA ČIJE SE ISKAZNICE ODNOSNO LICENCE PRIZNAJU U REPUBLICI HRVATSKOJ

1.

Teme­ljem članka 5. stavka 5. Pravilnika o uvjetima za obav­lja­nje obuke ro­nje­nja i športsko-rekreativnog ro­nje­nja (»Narodne novine«, br. 105/2000) utvrđuje se popis međunarodnih ronilačkih organizacija čije se iskaznice odnosno licence priznaju u Republici Hrvatskoj.

2.

Međunarodne ronilačke organizacije čije se iskaznice odnosno licence priznaju u Republici Hrvatskoj su:

BSAC (The British Sub – Aqua Club),

CMAS (Confédération Mondiale des Activitiés Subaquatiques),

IANTD (International Association of Nitrox and Technical Divers),

NAUI (National Association of Underwater Instructors),

PADI (Professional Association Diving Instructors) i

SSI (Scuba Schools International).

3.

Popis međunarodnih ronilačkih organizacija čije se iskaznice odnosno licence priznaju u Republici Hrvatskoj je sastavni dio Pravilnika o uvjetima za obav­lja­nje obuke ro­nje­nja i športsko-
-rekreativnog ro­nje­nja.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb

Ministar
dr. sc. Vladimir Strugar, v. r.