Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Državnoj nagradi športa "Franjo Bučar"

NN 106/2000 (27.10.2000.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Državnoj nagradi športa "Franjo Bučar"

MINISTARSTVO PROSVJETE
I ŠPORTA

2092

Na teme­lju članka 60. Zakona o športu (»Narodne novine«, broj 111/97. i 13/98.) ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DRŽAVNOJ NAGRADI ŠPORTA »FRANJO BUČAR«

Članak 1.

U članku 5. Pravilnika o Državnoj nagradi športa »Fra­njo Bučar« (»Narodne novine«, br. 97/99.) stavak 1. i stavak 2. mije­njaju se i glase:

U pravilu, Državna nagrada ne može se podijeliti posmrtno.

Iznimno ako se Državna nagrada dodje­ljuje posmrtno, nov­čani iznos nagrade predat će se ­nje­govim nas­ljednicima prema Zakonu o nas­ljeđiva­nju, a meda­lja i pove­lja uručit će se bračnom drugu.

Članak 2.

U članku 14. riječ »19« zamje­njuje se riječju »18«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donoše­nja, a objav­ljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 061.06/00-03/25
Urbroj: 532-04-01/1-00-1
Zagreb, 18. listopada 2000.

Ministar
dr. sc. Vladimir Strugar, v. r.