Objava Popisa ovlaštenih laboratorija

NN 107/2000 (31.10.2000.), Objava Popisa ovlaštenih laboratorija

DRŽAVNA UPRAVA ZA VODE

OBJAVA

POPISA OVLAŠTENIH LABORATORIJA

2115

Državna uprava za vode Republike Hrvatske u skladu s člankom 17. stavak 5. Pravilnika o uvjetima koje moraju ispu­njavati ovlašteni laboratoriji (»Narodne novine«, broj 78/97, u da­lj­njem tekstu Pravilnik), objav­ljuje popis ovlaštenih laboratorija, ovlaštenih znanstvenih laboratorija, ovlaštenog glavnog vodnogospodarskog laboratorija i ovlaštenog referentnog laboratorija:

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
                                                    POPIS OVLAŠTENIH LABORATORIJA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Red.     Naziv laboratorija        Adresa lab.      Tel/faks          Vrsta i opseg             Ispit. pokazatelja         Rješenje
br.                                                                   ispitivanja               određenih rješenjem         izdano
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
1.0. OVLAŠTENI REFERENTNI LABORATORIJ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
1.1.     Institut "Ruđer           Zagreb,          01/4561111        Čl. 3. t. 1a., b., c., i d.suspend. tvar. pH,    21.12.1998. 
         Bošković"                 Bijenička 54     01/420437         2. i 3a. i b.              KPK, BPK5, PCB,
                                                                      Čl. 4t. 1a. i b, 3.       radiološki pokazat.
                                                                      4a. i b., 5.              Cd, Pb, Cu, Zn, CrT,
                                                                      Čl. 6.                    Fe, Mn, Co, Hg,
                                                                                                organ. klorni
                                                                                                pesticidi, naftne 
                                                                                                ugljikovodike, TOC,
                                                                                                elekt. vodljiv. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
2.0. OVLAŠTENI ZNANSTVENI LABORATORIJ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
2.1.     Medicinski fakultet,      Zagreb, Rocke-   01/4684440        Čl. 3. t. 1a., b., c.,    suspend. tvar, pH,     15. 05. 1998. 
         Sveučilišta u Zagrebu     fellerova 4      01/4684441        Čl. 4. t. 1a. i b., 3.,   KPK,  BPK5, NH4+,
         Škola narodnog                                               4a,                       NO3-, PO43-, PT, NT,
         zdravlja "Andrija                                            Čl. 6.                    F-, C1-, SO42-, CNT,
         Štampar"                                                                               ukupni fenoli, ukupna
                                                                                                ulja i masti, LHKU, 
                                                                                                anionski tenzidi, Cd, 
                                                                                                Pb, Cu, Zn, CrT,, Ce, 
                                                                                                Mn, Ni, Hg
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
2.2.     Institut za medicinska    Zagreb,          01/4673188        Čl. 3. t. 1a, b., i c.    pH, PCB, LHKU,         18. 11. 1997.
         istraživanja i medicinu   Ksaverska 2      01/274572         t. 2.                     Cd, Cu, Fe, pesticide 
         rada Sveučilišta u                                           Čl. 4. t. 1b. 4a. i b.    i radiološki pokazat., 
         Zagrebu                                                      Čl. 6.                    Pb, Hg, Zn, Mn, Se, 
                                                                                                Al, Co, Cr i Ni 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3.     Prehrambeno bioteh.       Zagreb,          01/440422         Čl. 3. t. 1a. i b.        1.) suspend. tvar, pH, 21. 12. 1998. 
         fakultet Sveučilišta u    Pierottijeva 6   01/418230         Čl. 4. t. 1a i 4a.        KPK, BPK5, NH4+,
         Zagrebu                                                      Čl. 6.                    NO3-, PO43-, PT, NT,
         1. laboratorij za                                                                      C1-, SO42-, CNT,
         tehnol., otpadne vode                                                                  2.) suspend. tvar pH, 
         2. laboratorij za biološ.                                                              KPK,  BPK5, NH4+,
         obradu otpadne vode                                                                    NO3-, PO43-, PT, NT,
                                                                                                ukupni fenoli
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
2.6.     Institut za oceanograf.   Split,           021/3580688       Čl. 3. t. 1a., b., c. i   suspend. tvar, pH,     21. 10. 1997. 
         i ribarstvo               Šetalište        021/358650        d 2,                      NH4+, NO3-, PO43-,
                                   I. Meštrovića 63                   Čl. 4. t. 1b., 2., 3. i   PT, NT, Cd, Pb, Cu,
                                                                      4a.                       Zn, CrT, Mg i A1
                                                                      Čl. 6.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
2.10.    HRVATSKE VODE             Zagreb,          01/6683401        Čl. 3. t. 1a., b., c. i   suspend. tvar, pH,     06. 04. 1998. 
         DIREKCIJA                 Ul. grada        01/6602214        d.,                       KPK, BPK5, NH4+,
         GLAVNI VODNO-             Vukovara 220                       Čl. 4. t. 1a. i b., 2,    NO3-,   PO43-, PT, NT,
         GOSPODARSKI               Sjedište laborat.                  3. i 4a.,                 C1-, SO42-, ukupni
         LABORATORIJ               Avenija V.                         Čl. 6.                    fenoli, ukupna ulja i 
                                   Holjevca 15                                                  masti, Fe i Mn 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
2.11.    Medicinski fakultet       Rijeka, Braće    051/651215        Čl. 3. t. 1a., b., c. i   suspend. tvar, pH,     28. 09. 1998.
         Sveučilišta u Rijeci      Branchetta 20    051/651135        d.                        KPK, BPK5, NH4+,
         Zavod za kemiju i                                            Čl. 4. t. 1a. i b., 2.,   NO3-,  PO43-, PT, C1-, 
         biokemiju, Zavod za                                          3., i 4a.                 SO42-, ukupni fenoli,
         mikrobiologiju i                                             Čl. 6.                    Cd, Zn, CrT, Fe, Al,
         parazitologiju i Zavod                                                                 Be, V
         za biologiju
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3.0. OVLAŠTENI LABORATORIJ ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USTANOVE 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3.1.     Hrvatski zavod za         Zagreb,          01/4683222        Čl. 3. t. 1a., b. i c.    suspend. tvar, pH,    02. 07. 1999.
         javno zdravstvo           Rockefellerova   01/4683002        Čl. 4. t. 1a. i b. i 4a.  KPK, BPK5, NH4+,
                                   7                                                            NO3-,  PO43-, PT, NT,
                                                                                                F-, C1-, SO42-, CNT,
                                                                                                ukupni fenoli, ukupna
                                                                                                ulja i masti, LHKU, 
                                                                                                Cd, Pb, Cu, Zn, 
                                                                                                CrT, Fe, Mn, Ni, Co,
                                                                                                Hg i As
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3.2.     Zavod za javno zdrav-     Zagreb,          01/4553311        Čl. 3. t. 1a, b., c. i    suspend. tvar, pH,    11. 05. 1998. 
         stvo grada Zagreba        Mirogojska c.    01/421462         d., 3a. i b.              KPK, BPK5, NH4+,
         Služba za zdravstvenu     16                                 Čl. 4. t. 1.a. i b., 2.,  NO3-,  PO43-, PT, NT,
         ekologiju                                                    3., 4.a. i 5.             F-, C1-, SO42-, CNT,
                                                                      (toksičnost na            ukupni fenoli, ukupna
                                                                      bakterije, Daphniu        ulja i masti, PCB, 
                                                                      magna i bioraz-           LHKU, Cd, Pb, Cu,
                                                                      gradljivost)              Zn, CrT, Fe, Mn, Ni, 
                                                                                                *anionski, neionski i 
                                                                                                kationski tenzidi, 
                                                                                                pesticidi, poliklorirani 
                                                                                                dioksini i furani, 
                                                                                                policiklički aromatski
                                                                                                ugljikovodici
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3.3.     Zavod za javno zdrav-     Pula,            052/22785         Čl. 3. t. 1a., b., c. i   suspend. tvar, pH,    17. 08. 1998. 
         stvo Županije istarske    V. Nazora 3      052/22151         d.,                       KPK, BPK5, NH4+,
         Služba za zdravstvenu                                        Čl. 4. t. 1a. i b., 2.,   NO3-,  PO43-, PT, NT,
         ekologiju, Odjel za                                          3., i 4 a.                F-, C1-, SO42- CNT,
         zaštitu i unapređenje                                                                  ukupni fenoli, ukupna 
         okoliša                                                                                ulja i masti, PCB,
                                                                                                LHKU, Cd, Pb, Cu,
                                                                                                Zn, CrT, Fe, Mn, Co,
                                                                                                Ni, Hg, Na, i Mg, Na,
                                                                                                K, anionski tenzidi 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3.4.     Zavod za javno zdrav-     Rijeka,          051/333333        Čl. 3. t. 1a., b., c. i   suspend. tvar, pH,     02. 11. 1998. 
         stvo Županije primor-     Krešimirova 52a  051/213948        d.,                       KPK, BPK5, NH4+,
         sko-goranske, Služba                                         Čl. 4. t. 1a. i b., 3. i  NO3-,   PO43-, PT, NT,
         za zdravstvenu eko-                                          4a.                       Cl-, SO42-, CNT,
         logiju, Odsjek za                                                                      ukupni fenoli, ukupna
         ispitivanje voda                                                                       ulja i masti, PCB,
                                                                                                LHKU, Cd, Pb, Cu, 
                                                                                                Zn, CrT, Fe, Mn, Ni, 
                                                                                                Hg, Mg, Na, K
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3.5.     Zavod za javno zdrav-     Split,           021/341116        Čl. 3. t. 1a., b., c. i   suspend. tvar, pH,     02. 06. 1998.
         stvo Županije splitsko-   Vukovarska 46    021/525195        d.                        KPK,  BPK5, NH4+,
         -dalmatinske, Odjel za                                       Čl. 4. t. 1a. i b., 3. i  NO3-, PO43-, F-, C1-, 
         ispitivanje voda                                             4a.                       PT, NT, F, C1-, SO42-,
                                                                                                ukupni fenoli, ukupna
                                                                                                ulja i masti, Cd, Pb, 
                                                                                                Cu, Zn, CrT, Fe, Mn, 
                                                                                                Ni, Hg i Al
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3.6.     Zavod za javno zdrav-     Osijek,          031/26846         Čl. 3. t. 1a., b. i c.    suspend. tvar, pH,     28. 09. 1998. 
         stvo Županije osječko-    F. Krežme 1      031/124595        Čl. 4. t. 1a. i b., 2.,   KPK, BPK5, NH4+,
         -baranjske                                                   3., i 4a.                 NO3-, NO2-, PO43-,
                                                                                                PT, NT, ,F-, Cl-, SO42-,
                                                                                                CNT, ukupni fenoli,
                                                                                                ukupna ulja i masti,
                                                                                                PCB, Cd, Pb, Cu, Zn,
                                                                                                CrT, Fe, Mn, Co, Ni,
                                                                                                Hg, Al, As, Be, Se,
                                                                                                Mg, ukupna tvrdoća,
                                                                                                provodljivost,
                                                                                                anionski tenzidi
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3.7.     Zavod za javno zdrav-     Zadar,           023/22657         Čl. 3. t. 1a. i b.        suspend. tvar, pH,     17. 08. 1998.
         stvo Županije zadarsko-   Kolovare 2       023/22240         Čl. 4. t. 1a. i b., 3. i  KPK,  BPK5, NH4+,
         -kninske                                                     4a.                       NO3-, PO43-, PT, NT,
                                                                                                ukupni fenoli, ukupna
                                                                                                ulja i masti, PCB,
                                                                                                LHKU, Cd, Pb, Cu,
                                                                                                Zn, CrT, Fe, Mn
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3.8.     Zavod za javno zdrav-     Varaždin,        042/103000        Čl. 3. t. 1a., b. i c.,   suspend. tvar, pH,     17. 08. 1998.
         stvo Županije             I. Meštrovića    042/213381        Čl. 4. t. 1a. i b., 3. i  KPK,  BPK5, NH4+,
         varaždinske               b.b.                               4a.                       NO3-,  PO43-, PT, NT, ,
         - kemijski laboratorij                                                                 Cl-, F-, SO42-, CNT,
         - mikrobiološki                                                                        ukupni fenoli, Cd, Pb,
         laborat.                                                                               Cu, Zn, CrT, Fe, Mn,
                                                                                                Co, Ni, Ca, Mg, anion-
                                                                                                ski i kationski tenzidi
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3.9.     Zavod za javno zdrav-     Sisak,           044522577         Čl. 3. t. 1a., b. i c.    suspend. tvar, pH      27. 08. 1998.
         stvo Županije sisačko-    Tomislavova 1    044/524109        Čl.  t. 1a. i b. 3. i     KPK, BPK5, NH4+,
         -moslavačke                                                  4a.                       NO3-, PO43-, PT, NT,
         Služba za ekologiju i                                                                  F-, Cl-, SO42-, CNT,
         sanitarnu kemiju                                                                       ukupni fenoli, ukupna
                                                                                                ulja i masti, PCB,
                                                                                                LHKU, Cd, CU, CrT,
                                                                                                Fe, Mn, Mg, Ca
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3.10.    Zavod za javno zdrav-     Karlovac,        047/621383        Čl. 3. t. 1a., b. i c.    suspend. tvar pH,     18. 09. 1998.
         stvo Županije             V. Mačeka 48     047/621381        Čl. 4. t. 1a. i b., 2.,   KPK,  BPK5, NH4+,
         karlovačke                                                   3. i 4a.                  NO3-, PO43-, PT, NT,
                                                                                                Cl-, SO42-, CNT,
                                                                                                ukupni fenoli, ukupna
                                                                                                ulja i masti, PCB,
                                                                                                LHKU, Cd, Pb, Cu,
                                                                                                Zn, CrT, Fe, Mn, i Ni,
                                                                                                anionski i kationski
                                                                                                tenzidi, nitriti sulfiti
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3.11.    Zavod za javno zdrav-     Bjelovar,        043/241090        Čl. 3. t. 1a., b. i c.,   suspend. tvar, pH,     21. 09. 1998.
         stvo Županije             Matice hrvatske  043/221090        Čl. 4. t. 1a. i b., 3. i  KPK, BPK5, NH4+,
         bjelovarsko-bilogorske    15                                 4a.                       NO3-, PO43-, PT, NT, 
                                                                                                Cl-, SO42-, ukupni
                                                                                                fenoli, ukupna ulja i
                                                                                                masti, Cd, Pb, Cu,
                                                                                                Zn, CrT, Fe, Mn, Co,
                                                                                                Ni, i Al,
                                                                                                anionski, neionski i
                                                                                                kationski  tenzidi,
                                                                                                nitriti i tanini
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3.12.    Zavod za javno zdrav-     Dubrovnik,       020/21045         Čl. 3. t. 1a. i d.,       suspend. tvar, pH,     18. 11. 1997.
         stvo Županije dubro-      Dr. A.           020/26149         Čl. 4. t. 1a. i b. i 3.   KPK i BPK5, NH4+,
         vačko-neretvanske Starčevića 45                                                         PO43-, N3-, Cl-
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3.13.    HRVATSKI                  Križevci,        048/681944        Čl. 3. t. 1a., b. i c.,   suspend. tvar, pH,     21. 09. 1998.
         VETERINARSKI              Zakmardijeva     048/681944        Čl. 4. t. 1a. i b., 3. i i KPK, BPK5, NH4+,
         INSTITUT-Veterinar.       10                                 4a.                       NO3-, PO43-, PT, NT, 
         zavod Križevci,                                                                        Cl-, SO42-, ukupni
                                                                                                fenoli, ukupna ulja i
                                                                                                masti, Pb, Cu, Zn,
                                                                                                CrT, Fe i Mn,
                                                                                                anionski i kationski
                                                                                                tenzidi, nitriti
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3.14.    HRVATSKI                  Vinkovci,        032/331288        Čl. 3. t. 1a. i b.,       suspend. tvar, pH,    18. 09. 1998.
         VETERINARSKI              J. Kozarca 24    032/331615        Čl. 4. t. 1a., 3. i       KPK,  BPK5, NH4+,
         INSTITUT-Veterinar.                                          4a.,                      NO3-, PO43-, PT, NT, ,
         zavod Vinkovci                                                                         Cl-, SO42-, ukupni
                                                                                                fenoli, ukupna ulja i
                                                                                                masti, anionski
                                                                                                tenzidi
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3.16.    VEST lat. Veterinarske    Čakovec,         040/816865        Čl. 3. t. 1a, b. i c.,    NH4+, ukupna ulja i    21. 09. 1998.
         stanice Čakovec           Rudolfa          040/815159        Čl. 4. točka 1a i b.      masti,
                                   Steinera 7                         3. i 4a.                  anionski, kationski
                                                                                                tenzidi, nitriti, Na, K,
                                                                                                i Mg
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3.17.    Zavod za javno zdrav-     Koprivnica,      048/624740        Čl. 3. t. 1a., b. i c.,   pH, KPK, NH43+,         28. 09. 1998.
         stvo Županije             Florijanski trg 048/622978         Čl. 4. t 1a. i b., 3.     NO3-, PO43-, Cl-,
         koprivničko-križevačke    4                                  i 4a.                     SO42-, i ukupni fenoli
         Laboratorij za vode i
         namirnice,
         Kemijski odsjek,
         Mikrobiol. odsjek,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3.18.    Hrvatski veterinarski     Zagreb,          01/6123666        Čl. 3. t. b. i c.         pH, KPK, BPK5,          11. 04. 2000.
         institut                  Savska c. 143    01/619084         Čl. 4. t. 1a. i b.        amonij, nitrati,
                                                                                                fosfati, kloridi, ukup.
                                                                                                fenoli, ukup. ulja i
                                                                                                masti
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3.19.    Zavod za javno            Zlatar,          049/467152        Čl. 3. t. 1a., b. i c.,   suspend. tvari, KPK,   16. 05. 2000.
         zdravstvo Županije        I. G. Kovačića 1 049/467152        Čl. 4. t. 1a. i b.        BPK5, pH, NH4-,
         krapinsko-zagorske                                           (osim mora); 3. i         NO3-, PO43-, Pr, NT,
                                                                      4a.                       Cl-, ukupni fenoli,
                                                                                                ukupna ulja i masti,
                                                                                                ukupni alkalitet,
                                                                                                specifična vodljivost,
                                                                                                suha tvar, tvrdoća,
                                                                                                Ca, Mg
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
4.0. OVLAŠTENI LABORATORIJ KOMUNALNE I DRUGE USTANOVE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
4.1.     Vodoopskrba i odvodnja    Zagreb,          01/6187111        Čl. 3. t. 1a. i b.,       suspend. tvar, pH,     14. 10. 1998.
         Sektor odvodnje           Folnegovićeva 1  01/6187157        Čl. 4. t. 1a. i 4a.,      KPK,  BPK5, NH4+,
                                                                                                NO3-, PO43-, PT, NT,
                                                                                                Cl- i  SO42-, anionski
                                                                                                tenzidi
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
4.2.     Vodovod Osijek, EKO       Osijek,          031/330650        Čl. 3. t. 1a., b., c.,    suspend. tvar, pH,     30. 10. 1998.
         laborat. za kontrolu      Poljski put 1    031/134651        2., 3a. i b.              KPK, BPK5,  NH4+,
         voda i ekotoksikolška                                        Čl. 4. t 1a. i b., 3.,    NO3-, NO2-, PO43-, PT,
         ispitivanja                                                  4a. i 5. (toksičnost      NT, Cl-, SO42-, CNT,
                                                                      na bakterije i            ukupni fenoli, ukupna
                                                                      Daphnia magna)            ulja i masti, PCB, Fe,
                                                                                                Mn, Al, Cd, Pb, Cu,
                                                                                                Zn, Cr ukupni, Mn,
                                                                                                Ba, As, Hg, Sn, Co,
                                                                                                Mb, Mg, heptaklor,
                                                                                                klordan, toksafen
                                                                                                heksaklorbenzen,
                                                                                                ukupni klordan,
                                                                                                atrazin, simazin,
                                                                                                ukupna tvrdoća,
                                                                                                hidrogenkarbonat i
                                                                                                provodoljivost,
                                                                                                anionski, i kationski
                                                                                                tenzidi, nitriti
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
4.3.     Vodnogospodarska          Slavonski Brod   035/250803        Čl. 3. t. 1a., b. i c.    suspend. tvar, pH,     28. 09. 1998.
         djelatnost                Šetalište braće  035/446385        Čl. 4. t. 1a. i b., 3.    KPK,  BPK5, NH4,
         Brodska Posavina d.d.     Radića 22                          i 4a.                     NO3-, PO43-, PT, NT
                                                                                                ukupni fenoli, 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
4.4.     Istarski vodovod          Buzet            052/61822         Čl. 3. t. 1a., b. i c.,   suspend. tvar, pH,     21. 12. 1998.
         - Buzet                   Sv. Ivan 8       052/61159         Čl. 4. t. 1a. i b., 3.    KPK,  BPK5, NH4+,
                                                                      i 4a.                     NO3-, PO43-, Cl-,
                                                                                                SO42-, CNT, ukupni
                                                                                                fenoli, anionski 
                                                                                                tenzidi
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4.5.     Vodoopskrba i odvodnja    Zagreb,          01/4550666        Čl. 3. t. 1c.             spec. vodljivost,      05. 11. 1998.
         d.o.o.                    E. Patačić 1     01/412619         Čl. 4. t. 1b., 3. i       ukupni alkalitet, 
                                                                      4a.                       ukup. tvrdoća, Ca, 
                                                                                                Na. K, isparni
                                                                                                ostatak, NO2-, NO3-,
                                                                                                PO43-, F-, Cd, Pb, Cu,
                                                                                                Zn, CrT, Ni, As,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
4.7.     Vodovod i kanalizacija    Rijeka,          051/211906        Čl. 3. t. 1a., b. i       suspend. tvar, pH,     18. 02. 1998.
         d.o.o.                    Dolac 14         051/214261        c.,                       KPK, BPK5, NH4+,
                                                                      Čl. 4. t. 1a.             NO3-, PO43-, Cl-, SO42-
                                                                                                spec. vodljiv. ukupni
                                                                                                alkalitet, ukupna
                                                                                                tvrdoća, Ca, Mg, Na, 
                                                                                                K, NO2-, i ispar. ostat. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
4.8.     Varkom s.p.o.             Varaždin,                          Čl. 3. t. a. i b.,        suspend, tvar, pH,     10. 03. 1999.
                                   Trg bana                           Čl. 4. t. 1a. i 4a.       KPK, BPK5, NH4+,
                                   Jelačića 15                                                  NO3-, PO43-, PT, NT,
                                                                                                Cl-
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
4.9.     Vodovod i kanalizacija    Split,           021/341266        Čl. 3. t. 1a. i b.,       suspend. tvar, pH,     17. 04. 2000.
                                   Biokovska 3      021/341279        Čl. 4. t. 1a.             KPK, BPK5, kloridi i 
                                                                                                sulfati
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
 5.0. OVLAŠTENI LABORATORIJ - INDUSTRIJE I PRIVATNIH LABORATORIJA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5.1.     INA PETROKEMIJA           Kutina,          044/622122        Čl. 3. t. 1a., b. i c., suspend. tvar, pH,     02. 11. 1998.
                                   Aleja Vukovara   044/622780        Čl. 4. t. 1a., b. i       KPK, BPK5, NH4+,
                                   4                                  4a.                       NO3-, PO43-, PT, NT,
                                                                                                F, Cl-, SO42-, ukupna
                                                                                                ulja i masti, Cd, Pb,
                                                                                                Cu, Zn, CrT, Fe, Mn,
                                                                                                Ni, Al. As i V,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5.2.     INA INDUSTRIJA            Zagreb,          01/6177511        Čl. 3. t. 1b. i c.,       suspend. tvar, Ph,     21. 12. 1998.
         NAFTE                     Savska c. 41/X   01/6176661        Čl. 4. t. 1a. i b., 2.,   KPK, BPK5, NH4+,
         Sektor strateškog                                            3. i 4a.                  NO3-, PO43-, PT, NT,
         razvoja i istraživanja                                                                  F-, Cl-, SO42-, ukupni
         (Lovinčićeva)                                                                          fenoli, ukupna ulja i
                                                                                                masti, Cd, Pb, Cu,
                                                                                                Zn, CrT, Fe, Mn, Co,
                                                                                                Ni, Hg, Al, As i V
____________________________________________________________________________________________________________________________
5.3.     POLIMERI, d.o.o.          Krk,             051/655168        Čl. 3. t. 1.a. i b.,      suspend. tvar, pH,     04. 11. 1998.
         PC DINA OMIŠALJ           p.p. 12          051/842275        Čl. 4. 1a. i 4a.          KPK, BPK5, NH4+,
         Služba zaštite okoliša                                                                 NO3-, PO43-, Cl-, SO42-
                                                                                                ukupna ulja i masti,
                                                                                                LHKU, Cd, Pb, Cu,
                                                                                                Zn, Fe, Mn, Co, Ni, i 
                                                                                                Hg
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5.4.     PLIVA d.d.                Zagreb,          01/6120999        Čl. 3. t. 1a. i b.,       suspend. tvar, pH,     14. 10. 1998.
         ANAMET, ZOJ               Ul. grada        01/61111011       Čl. 4. t. 1a., 2., 3. i   KPK, BPK5, NH4+,
         Zaštita okoliša,          Vukovara 49                        4a.                       NO3-, PO43-, PT, NT,
         Savski Marof                                                                           F-, Cl-, SO42-, CNT,
                                                                                                ukupna ulja i masti,
                                                                                                Cd, Pb, Cu, Zn, CrT, 
                                                                                                Fe, Mn,  Co i Ni
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5.5.     EUROINSPEKT               Zagreb,          01/428680         Čl. 3. t. 1a. i b.;       suspend. tvar, pH,        02. 07.1999.
         TEHNOKEM d.o.o.           Ivekovićeve      01/428680         Čl. 4. t. 1a.             KPK, BPK5+, NH4+
                                   stube 9                                                      NO3- i PO43-
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5.7.     KGK d.d. KARLOVAC Karlovac,                 047/227488        Čl. 3. t. 1a. i b.,       suspend. tvar, pH,     14. 10. 1998.
                                   Banija 26        047/223422        Čl. 4. t. 1a. i 4a.,      KPK, BPK5, NH4+,
                                                                                                NO3-, PO43-, PT, NT,
                                                                                                CNT, ukup. fenoli, CrT
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5.8.     SAPONIA OSIJEK d.d.       Osijek,          031/513313        Čl. 3. t. 1a. i b.,       suspend. tvar, pH,     28. 09. 1998.
                                   M. Gupca 2       031/315131        Čl. 4. t. 1a., 3. i       KPK, BPK5, NH4-
                                                                      4a.                       NO3-, PO43-, PT, NT,
                                                                                                SO42-, ukupna ulja i
                                                                                                masti, Cd, Pb, Cu,
                                                                                                Zn, CrT, Fe, Hg, Co,
                                                                                                As, Mg i anionski
                                                                                                tenzidi
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5.9.     BELIŠĆE d.d.              Belišće,         031/663312        Čl. 3. t. 1.a. i b.,      suspend. tvar, pH,     14. 10. 1998.
                                   Trg A. Starčevi- 031/663312        Čl. 4. t. 1.a., 3. i      KPK, BPK5, NH4+,
                                   ća 1                               4.a.                      NO3-, PO43-, PT, NT,
                                                                                                SO42-, ukupni fenoli,
                                                                                                ukupna ulja i masti,
                                                                                                NO2-, S2-, anionski i
                                                                                                neionski tenzidi,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5.11.    PODRAVKA d.d.             Koprivnica,      048/651654        Čl. 3. t. 1a., b. i c.,   suspend. tvar, pH,     04. 11. 1998.
                                   A. Starčevića 32 048/622842        Čl. 4. t. 1a. i b., i     KPK, BPK5, NH4+,
                                                                      4a.                       NO3-, PO43-, PT, NT,
                                                                                                F-, Cl-, SO42-, ukupna
                                                                                                ulja i masti, Cd, Pb,
                                                                                                Cu, Zn, CrT, Fe, Mn,
                                                                                                Co i Hg
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5.12.    INA INDUSTRIJA            Kostrena,        051/203011        Čl. 3. t. 1a. i b.,       suspend. tvar, pH,     05. 10. 1999.
         NAFTE d.d. URINJ          Urinj b.b.       051/203000        Čl. 4. t. 1a. i 4a.       KPK, BPK5, NH4+,
                                                                                                NO3-, PO43-, Cl-,
                                                                                                SO42-, CNT, ukupni
                                                                                                fenoli, ukupna ulja i
                                                                                                masti, Cd, Pb, Cu, Zn,
                                                                                                CrT, Fe, Mn, Ni, Al i V
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5.15.    INA INDUSTRIJA            Rijeka,          051/201011        Čl. 3. t. 1a. i b.;       suspend. tvar, pH,     27. 10. 1999.
         NAFTE d.d. RIJEKA -       Industrijska 2   051/201000        Čl. 4. t. 1a. i 4a.       KPK, BPK5, ukupna
         PC INA MAZIVA                                                                          ulja i masti
         (MLAKA)
         Služba kontrole kvalit.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5.16.    IRI SISAK d.d.            Sisak,            044/565387        Čl. 3. t. 1a. i b.,       suspend. tvar, pH,    14. 10. 1998.
                                   Braće Kavurića   044/538483        Čl. 4. točka 1a. i        KPK, BPK5, F-, Cl-,
                                   10                                 4a.                       SO42-, CNT, ukupni
                                                                                                fenoli i ukupna ulja i
                                                                                                masti
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5.18.    ĐURO ĐAKOVIĆ              Slavonski Brod,  035/232112        Čl. 3. t. a., b. i c.,    suspend. tvar, pH,     02. 11. 1998.
         d.o.o.                    Dr. Mile         035/445780        Čl. 4. t. 1.a. i b. i     KPK, BPK5
                                   Budaka 1                           4a.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5.19.    HERBOS d.d.               Sisak,           044/543333        Čl. 3. t. 1b. i c.,       suspend. tvar, pH,     21. 12. 1998.
         Služba kontrole           Nikole Tesle 17  044/40069         Čl. 4. t. 1a., b. i       KPK, BPK5, i Cl-
         kvalitete                                                    4a.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5.21.    CEMTRA d.o.o.             Zagreb,          01/4618346        Čl. 3. t. 1a., b., c. i   suspend. tvar, pH,     21. 05. 1998.
         Laboratorij za kontrolu   Vlaška 67        01/4617729        3b.,                      KPK, BPK5, NO3-,
         voda i ekotoksikološka                                       Čl. 4. t. 1a., b.,        PO43-, PT, NT, SO42-,
         ispitivanja                                                  4a. i 5. (toksičnost      CNT, ukupni fenoli,
                                                                      na bakterije i            ukupna ulja i masti,
                                                                      Daphniu magna),           Cu, Al, te Ca, Mg,
                                                                                                NO2-, anionski,
                                                                                                neionski i kationski
                                                                                                tenzidi
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5.22.    ŽELJEZARA SISAK             Sisak,         044/538538        Čl. 3. t. 1a. i b.,       Cd, Pb, Cu, Zn, CrT,   29. 06. 1999.
         Tehnički servisi, Služba  Božidara Adžije   044/538483        Čl. 4. t. 4a.             Co, Ni, Al i V
         kontrole kvalitete, Labo- 19
         ratorij za analitičku
         kemiju
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
6.0. OVLAŠTENI LABORATORIJI DRŽAVNIH INSTITUCIJA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
6.1.     DRŽAVNI                   Zagreb,          01/4565656        Čl. 3. t. 1c.             suspend. tvar, pH,     03. 06. 1998.
         HIDROMETEOROLO-           Grič 3                             Čl. 4. t. 1b. i 4a.       KPK,  BPK5, NH4+
         ŠKI ZAVOD                                                                              NO3-, PO43-, Cl-, F-,
         Kemijski laboratorij                                                                   SO42-, te NO2-, K,
                                                                                                Ca, Mg, tvrdoća
                                                                                                ukupna, tvrdoća
                                                                                                bikarbonatna
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
         
LHKU - lakohlapljivi klorirani ugljikovodici
PCB - poliklorirani bifenili
TOC - ukupni organski ugljik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Klasa: 325-04/00-01/35
Urbroj: 527-1-2/15-00-1
Zagreb, 23. listopada 2000.
                                                     Ravnatelj
Državne uprave za vode
Zorislav Balić, dipl. ing. građ., v. r.