Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-659/1994, U-I-146/1996, U-I-228/1996, U-I-508/1996, U-I-589/1999 od 11. listopada 2000.

NN 107/2000 (31.10.2000.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-659/1994, U-I-146/1996, U-I-228/1996, U-I-508/1996, U-I-589/1999 od 11. listopada 2000.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

2117

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Smi­ljko Sokol, predsjednik Suda, te suci Velimir Belajec, Marijan Hra­njski, Petar Klarić, Jurica Malčić, Ivan Matija, Ivan Mrko­njić, Jasna Omejec, Emilija Rajić, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o prijedlogu Vlade Republike Hrvatske o produ­lje­nju roka odgode prestanka važe­nja ukinutih odredaba Zakona, na sjednici održanoj dana 11. listopada 2000. godine, donio je

ODLUKU

I. Produ­ljuje se rok odgode prestanka važe­nja odredaba Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 58/93, 49/99), ukinutih odlukom Ustavnog suda Republike Hrvat­ske broj: U-I-659/1994, U-I-146/1996, U-I-228/1996, U-I-508/1996, U-I-589/1999, od 15. ožujka 2000., a objav­ljenom u »Na­rod­nim novinama«, broj 31/2000 od 22. ožujka 2000. godine.

II. Novi rok određuje se s danom 31. prosinca 2000. godine.

III. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazlože­nje

1. Vlada Republike Hrvatske podnijela je Sudu dana 6. listopada 2000. godine prijedlog (klasa: 700-01/94-01/03, ur. broj: 5030109-00-4) da se produ­lji rok početka prestanka važe­nja pojedinih odredaba Zakona o Državnom sudbenom vijeću, ukinutih u izreci pod I. navedenom odlukom ovog Suda.

U prijedlogu se ističe da se već pristupilo izradi nacrta izmjena i dopuna Zakona o Državnom sudbenom vijeću, što istodobno podrazumijeva i izmjene u Zakonu o sudovima (»Narodne novine«, broj 3/94, 100/96, 115/97 – USRH, 131/97), te u Zakonu o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 75/95, 36/98), no ukazuje se i na povezanost i uvjetovanost izmjena u navedenim zakonima s promjenama Ustava Republike Hrvatske, koje su  u tijeku.

Sukladno navedenom predlaže se produ­lje­nje roka odgode prestanka važe­nja ukinutih odredaba Zakona o Državnom sudbenom vijeću od 31. listopada 2000. do 31. prosinca 2000. godine.

Prijedlog je osnovan.

2. Navedenom odlukom Suda od 15. ožujka 2000. godine ukinute su u Zakonu:

– odredba članka 9. stavka 5. u dijelu koji glasi: »Državno sudbeno vijeće«;

– odredbe članka 12. alineje 1. u dijelu koji glasi: »predsjednika sudova ili« i alineje 2. istog članka u dijelu koji glasi: »pred­sjednika suda ili«;

– odredba članka 16. stavka 5.;

– odredbe članka 18.;

– odredbe članka 20. stavka 1. u dijelu koji glasi: »predsjednik suda« te stavka 2. točke 3. istog članka u dijelu koji glasi: »dužnosti predsjednika suda«;

– odredbe članka 23. stavaka 1., 2., 3. i 4.;

– odredbe članka 24. stavka 1. alineje 2. i 3.;

– odredba članka 29. stavka 1.;

– odredbe članka 37. stavaka 1. i 2.;

– odredba članka 37. stavka 3. u dijelu koji glasi: »na prijedlog Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora«;

– dijelovi odredaba koji glase: »predsjednik suda ili«, »predsjednik suda, odnosno«, »predsjednik ili«, »ili predsjednik suda« u svim padežima u člancima 13. stavku 2.; 16. stavcima 1. i 3.; 17. stavcima 9., 11. i 12., 21. stavcima 2. i 3.; 25. stavcima 1., 2., 3. i 4.; 26. stavku 2.; 28. stavku 3.; 30. stavku 2.; 31. stavcima 1. i 2.; 32. stavcima 1., 2. i 3.; 34. stavcima 3. i 6. i članku 35.;

– dijelovi odredaba koji glase: »a za predsjednika suda od predsjednika neposredno više­g suda u koji se imenuje sudac ili predsjednik« (članak 17. stavak 1.); »a ako se postupak vodi protiv predsjednika suda, predsjednik neposredno više­g suda ili sudac koje­g on odredi« (članak 24. stavak 3.); »a ako se postupak vodi protiv predsjednika suda, od predsjednika neposredno više­g suda ili suca koje­g on odredi« (članak 25. stavak 4.); »za predsjednika suda – predsjednik neposredno više­g suda, za predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i državnog odvjetnika Republike Hrvatske – ste­govni sud »Vijeća« (članak 31. stavak 3.); »a za predsjednika suda – predsjednik neposredno više­g suda« (članak 32. stavak 2.).

3. Sud je prihvatio obrazlože­nje Vlade Republike Hrvatske da izmjene samog Zakona o Državnom sudbenom vijeću predstav­ljaju iznimno složen posao, a da ga još složenijim čini povezanost s izmjenama drugih zakona i s eventualnim izmjenama Ustava u tom pita­nju, te je odlučio da je prijedlog za produ­lje­nje roka osnovan.

4. Ova se odluka teme­lji na odredbi članka 53. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99).

Broj: U-I-659/1994
U-I-146/1996

U-I-228/1996
U-I-508/1996
U-I-589/1999
Zagreb, 11. listopada 2000.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
dr. sc. Smi­ljko Sokol, v. r.