Pravilnik Velereda kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

NN 108/2000 (3.11.2000.), Pravilnik Velereda kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

2121

Na temelju članka 5., 6., 7. i 35. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95) i članka 22. Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima od 4. listopada 2000. godine, donosim

PRAVILNIK

VELEREDA KRALJA TOMISLAVA
S LENTOM I VELIKOM DANICOM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i tehnička izvedba Ve­le­reda kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom (u da­lj­njem tekstu: Velered), izgled i opis isprave o dodjeli Velereda, na­čin nošenja i isticanja Velereda, te druga pitanja od značenja za Velered.

Članak 2.

Velered je ustanovljen Zakonom o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95).

Velered temeljem članka 6. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon), po važ­nosnome slijedu zauzima prvo mjesto odlikovanja Republike Hrvatske.

Članak 3.

Velered se dodjeljuje poglavarima država kao najviši izraz priznanja Republike Hrvatske za njihovo djelovanje na uspostavi suverene Republike Hrvatske, za izniman doprinos njezinu međunarodnu ugledu i položaju te za visoki doprinos razvitku međudržavnih odnosa između Hrvatske i njihove zemlje.

Članak 4.

Velered se sastoji od znaka Velereda sa lentom, Velike Danice, male oznake Velereda te umanjenice Velereda.

Znak Velereda je od srebra finoće 999/1000, visok 66 mm i širok 60 mm. Na licu znaka Velereda je srebrni monogram »H« (rvatske) s okruglim zlatnim medaljonom, promjera 25 mm, utisnutim u vodoravnoj prečki monograma. Na medaljonu je reljefno istaknut lik hrvatskog vladara iz splitske krstionice, s atributima vlasti (kruna, žezlo, jabuka) kako sjedi na prijestolju s po jednim simbolom sunca sa svake strane prijestolja. Rub medaljona je profiliran s ornamentom upletena konopca. U medaljon, iznad krune kralja Tomislava, je udubljen grb Republike Hrvatske iza kojeg se između okomitih krakova monograma izvija stilizirana preslica. Okomiti krakovi monograma su urešeni tropletim ornamentom u kojem je usađeno pet crvenih okruglih koralja po svakom kraku. Podno medaljona je troredi stilizirani starohrvatski ornament u čijoj je sredini stilizirano sunce s dvanaest zraka sa središnjim okruglim usađenim crvenim koraljem. Ispod sunca se izvija stilizirano klasje. Monogram je postrance urešen predromaničkim ornamentima »vala« koji simboliziraju snagu hrvatske pomorske sile u X. stoljeću.

Na glatkom naličju znaka Velereda je u sredini natpis KRALJ TOMISLAV uokviren vijencem od tropruta pletera unutar kojeg teče natpis REPUBLIKA HRVATSKA.

Znak Velereda je ovješen ušicom i prstenom širine 7 mm, urešenim profiliranim starohrvatskim tropletom, o dvostruki uresni čvor lente. Lenta je širine 80 mm i duljine 1960 mm, od moariranog svilenog ripsa, u bojama zastave Republike Hrvatske, u čijem su plavom i crvenom polju po dvije zlatne pruge, od pletera širine 19 mm.

Velika Danica Velereda je ispupčena i osmerokraka, izrađena od srebra finoće 999/1000, promjera 100 mm. Na licu Velike Danice je osam istaknutih i osam kraćih srebrnih zraka te između njih 16 zraka od zlatna finoće 750/1000. U sredini je medaljon od zlata promjera 32 mm, izgledom istovjetan medaljonu znaka. Na naličju Velike Danice je okomita igla za ovjes izrađena od srebra finoće 900/1000.

Malu oznaku Velereda čini minijatura i vrpca. Minijatura je umanjeni otkov medaljona s lica znaka Velereda, promjera 13,5 mm, pričvršćen na sredini pačetvorine. Vrpca je od svilenog moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske s po dvije zlatne pruge u crvenom i plavom polju, slijedom boja s lijeva na desno. Od vrpce je složena vodoravna pačetvorina visine 14 mm i širine 34 mm. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Umanjenicu Velereda čini minijatura i vrpca. Minijatura je otkov umanjene Velike Danice Velereda promjera 17 mm, ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama zastave Republike Hrvatske, složenu u okomitu pačetvorinu visine 40 mm i širine 12 mm. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz Velereda.

Članak 5.

Pri dodjeli Velereda dodjeljuje se isprava o dodjeli (u da­lj­njem tekstu: isprava).

Isprava je otisnuta na shamoa corolla papiru (100 g/m2, veličine 210 x 297 mm).

Isprava je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave. Uresi mogu izlaziti iz pravokutnika maksimalno 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA / HRVATSKA. Znakom / označen je prelazak u novi red. U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA/HRVATSKA, a glasi:

ODLUKOM/PREDSJEDNIKA REPUBLIKE/na temelju član­­ka 98. / Ustava Republike Hrvatske / odlikovan je / (čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME/VELEREDOM KRALJA TOMISLAVA/S LENTOM I VELIKOM DANICOM.

Lijevo ispod natpisa S LENTOM I VELIKOM DANICOM ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PRED­SJEDNIK REPUBLIKE/HRVATSKE/potpis predsjednika Republike Hrvatske / ime i prezime predsjednika Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz isprave.

Članak 6.

Velered odlikovani poglavari država ističu prilikom svečanih prigoda uređenih zakonodavstvom dotične države, uobičajenoj i protokolarnoj praksi.

Lentu s Veleredom kralja Tomislava odlikovani poglavari država ističu ovješenu od desna ramena na lijevi bok zajedno s Velikom Danicom na lijevoj strani grudi sukladno prilikama i potrebama nosioca, odnosno prema pravilu za nošenje službenih odora. U tim prilikama se ne ističe niti jedna druga lenta Veleredova, a ukoliko je državni poglavar odlikovan istima, ističu se Danice.

Mala oznaka Velereda ističe se isključivo na službenoj odori, a umanjenica isključivo na civilnoj odjeći.

Umanjenica Velereda ističe se prilikom svečanih prigoda, prema prilikama i potrebama nosioca. Potrebito je obratiti pozornost na primjeren izgled, ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe.

Žene ističu umanjenicu Velereda na lijevoj strani grudi, odnosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu.

Muškarci ističu umanjenicu Velereda u lijevom zapučku, odnosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu na lijevom suvratku odijela.

Zajedno sa znakom Velereda i Velikom Danicom nije dopu­šteno isticati malu oznaku i umanjenicu istog Velereda.

Članak 7.

Predsjednik Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: predsjednik Republike) uručuje Velered osobno.

Predsjednik Republike može imenovati izaslanika za uru­če­nje Velereda.

Izaslanik predsjednika Republike je predsjednik Hrvatskoga državnog sabora.

Prilikom uručenja Velereda odlikovani državni poglavar dobiva uz Velered i ispravu te kutiju za Velered.

Članak 8.

Za sva ostala prava, obveze i odgovornosti osoba odlikovanih Veleredom koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona te Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 01-051-00-3272/1

Zagreb, 6. listopada 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.