Pravilnik Velereda kraljice Jelene s lentom i Danicom

NN 108/2000 (3.11.2000.), Pravilnik Velereda kraljice Jelene s lentom i Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

2122

Na temelju članka 5., 6., 8. i 35. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95) i članka 22. Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima od 4. listopada 2000. godine, donosim

PRAVILNIK

VELEREDA KRALJICE JELENE
S LENTOM I DANICOM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i tehnička izvedba Velereda kraljice Jelene s lentom i Danicom (u daljnjem tekstu: Velered), izgled i opis isprave o dodjeli Velereda, način nošenja i isticanja Velereda, te druga pitanja od značenja za Velered.

Članak 2.

Velered je ustanovljen Zakonom o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95).

Velered temeljem članka 6. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon), po važnosnome slijedu zauzima drugo mjesto u redoslijedu odlikovanja Republike Hrvatske.

Članak 3.

Velered se dodjeljuje:

1. dostojanstvenicima, visokim državnim dužnosnicima i čelnicima međunarodnih organizacija za njihov doprinos međunarod­nom ugledu i položaju Republike Hrvatske;

2. hrvatskim i stranim, predsjednicima parlamenata i vlada, za izniman doprinos neovisnosti i cjelovitosti Republike Hrvatske, izgradnji i napretku Republike Hrvatske te za izniman doprinos razvitku odnosa Republike Hrvatske i hrvatskog naroda s drugim državama i narodima;

3. najvišim vojnim dužnosnicima oružanih snaga Republike Hrvatske za izniman doprinos u stvaranju ratne strategije i vojne doktrine, zasluge u izgradnji Hrvatske vojske, te za osobite uspje­he u vođenju i zapovijedanju postrojbama oružanih snaga Republike Hrvatske.

Članak 4.

Velered se sastoji od znaka Velereda sa lentom, Danice, male oznake Velereda te umanjenice Velereda.

Znak Velereda ima oblik trolisnog križa s kruništem čiji su gornji lijevi i desni krak rascijepljeni. Križ je visok 65 mm i širok 52 mm, izrađen od srebra finoće 999/1000, zlatnih rubova. Srebrna podloga križa ispunjena je nebeskoplavim emajlom i proša­rana mnoštvom zlatnih križića. Krunište je napravljeno od povijesnih grbova hrvatskih zemalja ispod kojih je natpis KRALJICA JE­LENA.

Na glatkom naličju znaka Velereda u sredini je okrugli vije­nac od tropruta pletera unutar kojeg teče natpis REPUBLIKA HRVAT­SKA.

Znak Velereda ovješen je ušicom i prstenom širine 7 mm, urešenim profiliranim starohrvatskim tropletom, o dvostruki uresni čvor lente. Lenta je širine 80 mm i duljine 1960 mm, od moariranog svilenog ripsa, u bojama zastave Republike Hrvatske, u čijem su plavom i crvenom polju po dvije zlatne pruge, od pletera širine 19 mm.

Danica Velereda je ispupčena i osmerokraka, izrađena od srebra finoće 99/1000, promjera 90 mm. Na licu Danice je osam istaknutih i osam kraćih srebrnih zraka te između njih 16 zraka od zlatna finoće 750/1000. U sredini je trolisti križ s kruništem, izradom i veličinom istovjetan znaku Velereda. Na naličju Danice je okomita igla za ovjes izrađena od srebra finoće 900/1000.

Malu oznaku Velereda čini minijatura i vrpca. Minijatura je umanjeni otkov trolistog križa u okruglom medaljonu, promjera 13,5 mm, pričvršćen na sredini pačetvorine. Vrpca je od svilenog moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske s po dvije zlatne pruge u crvenom i plavom polju, slijedom boja s lijeva na desno. Od vrpce je složena vodoravna pačetvorina visine 14 mm i širine 34 mm. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Umanjenicu Velereda čini minijatura i vrpca. Minijatura je otkov umanjene Danice Velereda, promjera 17 mm, ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama zastave Republike Hrvatske, složenu u okomitu pačetvorinu visine 40 mm i širine 12 mm. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz Velereda.

Članak 5.

Pri dodjeli Velereda dodjeljuje se isprava o dodjeli (u daljnjem tekstu: isprava).

Isprava je otisnuta na shamoa corolla papiru (100 g/m2, veličine 210 x 297 mm).

Isprava je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave. Uresi mogu izlaziti iz pravokutnika maksimalno 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA / HRVATSKA. Znakom / označen je prelazak u novi red. U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA / HRVATSKA, a glasi:

ODLUKOM / PREDSJEDNIKA REPUBLIKE / na temelju članka 98. / Ustava Republike Hrvatske / odlikovan je / (čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME / VELEREDOM KRALJICE JELENE / S LENTOM I DANICOM.

Lijevo ispod natpisa S LENTOM I DANICOM ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE / HRVATSKE / potpis predsjednika Republike Hrvatske / ime i prezime predsjednika Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz isprave.

Članak 6.

Dodjelu Velereda potiče predsjednik Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: predsjednik Republike), predsjednik Zastupnič­kog i Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora, predsjednik Vlade Republike Hrvatske i nadležni ministar.

Članak 7.

Velered odlikovane osobe ističu prilikom svečanih prigoda.

Lentu s Veleredom kraljice Jelene odlikovane osobe ističu ovješenu od desna ramena na lijevi bok zajedno s Danicom na lijevoj strani grudi, sukladno prilikama i potrebama nositelja, odnosno prema pravilu za nošenje službenih odora.

Ukoliko je osoba odlikovana Veleredom i Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom, ističe uz Velered kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom samo Danicu Velereda kraljice Jelene.

Mala oznaka Velereda ističe se isključivo na službenoj odori, a umanjenica isključivo na civilnoj odjeći.

Umanjenica Velereda ističe se prilikom svečanih prigoda, prema prilikama i potrebama nosioca. Potrebito je obratiti pozornost na primjeren izgled, ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe.

Žene ističu umanjenicu Velereda na lijevoj strani grudi, odnosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu.

Muškarci ističu umanjenicu Velereda u lijevom zapučku, odnosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu na lijevom suvratku odijela.

Zajedno sa znakom Velereda i Danicom nije dopušteno isticati malu oznaku i umanjenicu istog Velereda.

Članak 8.

Predsjednik Republike uručuje Velered osobno.

Predsjednik Republike može imenovati izaslanika za uruče­nje Velereda.

Izaslanik predsjednika Republike za uručenje Velereda može biti predsjednik Hrvatskoga državnog sabora, predsjednik Vlade Republike Hrvatske te iznimno osoba po odluci predsjednika Republike.

Prilikom uručenja Velereda odlikovani dobiva uz Velered i ispravu te kutiju za Velered.

Članak 9.

Za sva ostala prava, obveze i odgovornosti osoba odlikovanih Veleredom koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona te Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 01-051-00-3273/1

Zagreb, 6. listopada 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.