Pravilnik Velereda kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom

NN 108/2000 (3.11.2000.), Pravilnik Velereda kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

2124

Na temelju članka 5., 6., 9. i 35. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95) i članka 22. Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima od 4. listopada 2000. godine, donosim

PRAVILNIK

VELEREDA KRALJA DMITRA ZVONIMIRA
S LENTOM I DANICOM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i tehnička izvedba Velereda kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom (u daljnjem tekstu: Velered), izgled i opis isprave o dodjeli Velereda, način nošenja i isticanja Velereda te druga pitanja od značenja za Velered.

Članak 2.

Velered je ustanovljen Zakonom o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95).

Velered temeljem članka 6. Zakona o odlikovanjima i prizna­njima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon), po važ­nos­nome slijedu zauzima četvrto mjesto odlikovanja Republike Hrvatske.

Članak 3.

Velered se dodjeljuje visokim hrvatskim i stranim vjerskim dostojanstvenicima te visokim dužnosnicima za izniman doprinos neovisnosti i cjelovitosti Republike Hrvatske, odnosima hrvatske države i vjerskih zajednica te za iznimne uspjehe u kulturnom i humanitarnom djelovanju.

Članak 4.

Velered se sastoji od znaka Velereda sa lentom, Danice, male oznake Velereda te umanjenice Velereda.

Znak Velereda izrađen je od srebra finoće 999/1000 visine 74 mm i širine 44 mm. Ima oblik križa, čiji su krakovi ukrašeni tropletim ornamentom. Krakove križa povezuje luk na kojem je stilizirani val (tzv. »kuke«), koji potječe iz predromaničkog razdoblja (9. - 11. st.). Na gornjem luku je natpis: KRALJ DMITAR ZVONIMIR. U sredini križa je medaljon od zlata, promjera 21 mm, s prikazom Bašćanske ploče (1100. g.), na kojoj se spominje ime kralja Zvonimira. Iznad križa je manji medaljon od zlata, promjera 13,5 mm, s prikazom glave kralja Zvonimira u lijevom profilu. Manji medaljon je uokviren šesterokutnim vijugavim tropletim ornamentom.

Na glatkom naličju znaka Velereda u sredini je okrugli vije­nac od tropruta pletera unutar kojeg teče natpis REPUBLIKA HRVATSKA.

Znak Velereda je ovješen ušicom i prstenom širine 7 mm, urešenim profiliranim starohrvatskim tropletom, o dvostruki uresni čvor lente. Lenta je širine 80 mm i duljine 1960 mm, od moariranog svilenog ripsa, u bojama zastave Republike Hrvatske, u čijem su plavom i crvenom polju po dvije zlatne pruge od pletera širine 19 mm.

Danica Velereda je ispupčena osmerokraka zvijezda promjera 90 mm, izrađena od srebra finoće 999/1000. Na licu Danice je osam istaknutih i osam kraćih srebrnih zraka te između njih 16 zraka od zlatna finoće 750/1000. U sredini je medaljon od zlata finoće 750/1000, promjera 32 mm, u kojem je prikazana glava kralja Zvonimira u lijevom profilu. Na naličju Danice je okomita igla za ovjes izrađena od srebra finoće 900/1000.

Malu oznaku Velereda čini minijatura i vrpca. Minijatura je otkov manjeg medaljona s lica Velereda, promjera 13,5 mm, pr­i­čvrš­ćen na sredini pačetvorine. Vrpca je od svilenog moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske s po dvije zlatne pruge u crvenom i plavom polju, slijedom boja s lijeva na desno. Od vrpce je složena vodoravna pačetvorina visine 14 mm i širine 34 mm. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Umanjenicu Velereda čini minijatura i vrpca. Minijatura je otkov umanjene Danice Velereda, promjera 17 mm, ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama zastave Republike Hrvatske, složenu u okomitu pačetvorinu visine 40 mm i širine 12 mm. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz Velereda.

Članak 5.

Pri dodjeli Velereda dodjeljuje se isprava o dodjeli (u daljnjem tekstu: isprava).

Isprava je otisnuta na shamoa corolla papiru (100 g/m2, veličine 210 x 297 mm).

Isprava je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave. Uresi mogu izlaziti iz pravokutnika maksimalno 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA / HRVATSKA. Znakom / označen je prelazak u novi red. U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA / HRVATSKA, a glasi:

ODLUKOM / PREDSJEDNIKA REPUBLIKE / na temelju članka 98. / Ustava Republike Hrvatske / odlikovan je / (čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME / VELEREDOM KRALJA DMITRA ZVONIMIRA / S LENTOM I DANICOM.

Lijevo ispod natpisa S LENTOM I DANICOM ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE / HRVATSKE / potpis predsjednika Republike Hrvatske / ime i prezime predsjednika Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz isprave.

Članak 6.

Predsjednik Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: predsjednik Republike) dodjeljuje odlikovanje Velereda na vlastiti poticaj ili na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Državno povjereništvo).

Državnom povjereništvu prijedloge podnose predsjednik Zastupničkog i Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora, predsjednik Vlade Republike Hrvatske i nadležni ministar.

Članak 7.

Velered odlikovane osobe ističu prilikom svečanih prigoda.

Lentu s Veleredom odlikovane osobe ističu ovješenu od desna ramena na lijevi bok zajedno s Danicom na lijevoj strani grudi, sukladno prilikama i potrebama nositelja, odnosno prema pravilu za nošenje službenih odora.

Ukoliko je osoba odlikovana Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom i nekim drugim Veleredom, ističe uz taj Velered na lenti s Danicom (ili Velikom Danicom) samo Danicu Velereda kralja Dmitra Zvonimira.

Mala oznaka Velereda se ističe isključivo na službenoj odori, a umanjenica isključivo na civilnoj odjeći.

Umanjenica Velereda se ističe prilikom svečanih prigoda, prema prilikama i potrebama nosioca. Potrebito je obratiti pozornost na primjeren izgled, ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe.

Žene ističu umanjenicu Velereda na lijevoj strani grudi, odnosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu.

Muškarci ističu umanjenicu Velereda u lijevom zapučku, odnosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu na lijevom suvratku odijela.

Zajedno sa znakom Velereda i Danicom nije dopušteno isticati malu oznaku i umanjenicu istog Velereda.

Članak 8.

Predsjednik Republike uručuje Velered osobno.

Predsjednik Republike može imenovati izaslanika za uru­če­nje Velereda.

Izaslanik predsjednika Republike za uručenje Velereda može biti predsjednik Zastupničkog i Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora, predsjednik Vlade Republike Hrvatske te iznimno osoba po odluci predsjednika Republike.

Prilikom uručenja Velereda odlikovani dobiva uz Velered i ispravu te kutiju za Velered.

Članak 9.

Za sva ostala prava, obveze i odgovornosti osoba odlikovanih Veleredom koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona te Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 01-051-00-3275/1

Zagreb, 6. listopada 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.