Pravilnik Reda Nikole Šubića Zrinskog

NN 108/2000 (3.11.2000.), Pravilnik Reda Nikole Šubića Zrinskog

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

2128

Na temelju članka 5., 6., 13. i 35. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95) i članka 22. Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima od 4. listopada 2000. godine, donosim

PRAVILNIK

REDA NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i tehnička izvedba Reda Nikole Šubića Zrinskog (u daljnjem tekstu: Red), izgled i opis isprave o dodjeli Reda, način nošenja i isticanja Reda te druga pitanja od značenja za Red.

Članak 2.

Red je ustanovljen Zakonom o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95).

Red temeljem članka 6. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon) zauzima osmo mjesto u važnosnome slijedu odlikovanja Republike Hrvatske.

Članak 3.

Red se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima za junački čin u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili iznimnim okolnostima u miru.

Članak 4.

Red se sastoji od znaka Reda, male oznake Reda i umanjenice Reda.

Znak Reda je od srebra finoće 999/1000 i promjera 45 mm.

Na licu znaka Reda je temelj plavi emajlirani kvadrat srebrna ruba iz čijih stranica izlaze crveni emajlirani krakovi srebrna ruba. Na krakove je položen, pod kutom od 45o u odnosu na plavi kvadrat, crveni emajlirani kvadrat srebrna ruba. U središnjem polju se nalazi reljefno istaknuti pozlaćeni lik Nikole Šubića Zrinskoga s uzdignutom sabljom u desnici, junaka boja s Turcima kod Sigeta 1566. godine.

Na glatkom naličju znaka Reda u sredini je vijak s maticom i okrugli vijenac od tropruta pletera unutar kojeg teče natpis REPUBLIKA HRVATSKA. Vijak i matica su od srebra finoće 800/1000.

Malu oznaku Reda čini minijatura i vrpca. Minijatura je uma­njeni otkov crvenog kvadrata i lika sa znaka Red, dijagonale 14 mm, pričvršćen na sredini pačetvorine. Vrpca je od svilenog moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske slijedom boja: crvena, bijela i plava, s lijeva na desno. Od vrpce je složena vodoravna pačetvorina visine 14 mm i širine 34 mm. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Umanjenicu Reda čini minijatura i vrpca. Minijatura je uma­njeni otkov znaka Reda, promjera 17 mm, ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama zastave Republike Hrvatske slijedom boja: crvena, bijela i plava, s lijeva na desno. Vrpca je složena u okomitu pačetvorinu visine 40 mm i širine 12 mm. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz Reda.

Članak 5.

Pri dodjeli Reda dodjeljuje se isprava o dodjeli (u daljnjem tekstu: isprava).

Isprava je otisnuta na shamoa corolla papiru (100 g/m2, ve­ličine 210 x 297 mm).

Isprava je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave. Uresi mogu izlaziti iz pravokutnika maksimalno 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA / HRVATSKA. Znakom / označen je prelazak u novi red. U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA / HRVATSKA, a glasi:

ODLUKOM / PREDSJEDNIKA REPUBLIKE / na temelju članka 98. / Ustava Republike Hrvatske / odlikovan je / (čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME / REDOM NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG.

Lijevo ispod natpisa REDOM NIKOLE ŠUBIĆA ZRINS­KOG ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE / HRVATSKE / potpis pred­sjed­nika Republike Hrvatske / ime i prezime predsjednika Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz isprave.

Članak 6.

Predsjednik Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: predsjednik Republike) dodjeljuje odlikovanje Reda na vlastiti poticaj ili na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske.

Članak 7.

Red odlikovane osobe ističu prilikom svečanih prigoda.

Mala se oznaka ističe isključivo na službenoj odori, a uma­njenica isključivo na civilnoj odjeći.

Umanjenica Reda se ističe prilikom svečanih prigoda, prema prilikama i potrebama nosioca. Potrebito je obratiti pozornost na primjeren izgled, ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe.

Žene ističu umanjenicu Reda na lijevoj strani grudi, odnosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu.

Muškarci ističu umanjenicu Reda u lijevom zapučku, odnosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu na lijevom suvratku odijela.

Zajedno sa znakom Reda nije dopušteno isticati malu oznaku i umanjenicu istog Reda.

Članak 8.

Predsjednik Republike uručuje Red osobno.

Predsjednik Republike može imenovati izaslanika za uru­če­nje Reda.

Izaslanik predsjednika Republike za uručenje Reda može biti predsjednik Zastupničkog i Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, ministar, župan te iznimno osoba po odluci predsjednika Republike.

Prilikom uručenja Reda odlikovani dobiva uz Red i ispravu te kutiju za Red.

Članak 9.

Za sva ostala prava, obveze i odgovornosti osoba odlikovanih Redom koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odred­be Zakona te Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 01-051-00-3279/1

Zagreb, 6. listopada 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.