Pravilnik Reda Ante Starčevića

NN 108/2000 (3.11.2000.), Pravilnik Reda Ante Starčevića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

2131

Na temelju članka 5., 6., 16. i 35. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95) i članka 22. Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima od 4. listopada 2000. godine, donosim

PRAVILNIK

REDA ANTE STARČEVIĆA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i tehnička izvedba Reda Ante Starčevića (u daljnjem tekstu: Red), izgled i opis isprave o dodjeli Reda, način nošenja i isticanja te druga pitanja od značenja za Red.

Članak 2.

Red je ustanovljen Zakonom o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95).

Red temeljem članka 6. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon) zauzima jedanaesto mjesto u važnosnome slijedu odlikovanja Republike Hrvat­ske.

Članak 3.

Red se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima za doprinos održanju i razvitku hrvatske državotvorne ideje, uspostavom i izgradnjom suverene hrvatske države.

Članak 4.

Red se sastoji od znaka Reda, male oznake Reda i umanjenice Reda.

Znak Reda je ovalnog oblika, visine 50 mm i širine 44 mm, izrađen od srebra finoće 999/1000. U središnjem djelu lica znaka Reda nalazi se prikaz razgrananog hrasta – simboličkog prikaza »Oca domovine«. Usred krošnje hrasta apliciran je pozlaćeni srebrni medaljon finoće 999/1000, nepravilnog oblika, visine 26,5 mm i širine 14 mm, sa prikazom portreta Ante Starčevića u lijevom poluprofilu iznad kojega je smješten državni grb Republike Hrvatske. Uz donji rub odlikovanja smješten je polukružni natpis reljefno ispupčenim slovima; lijevo od debla hrasta »ANTE«, na deblu hrasta »STAR« i desno od debla »ČEVIĆ«.

Na glatkom naličju znaka Reda je okrugli vijenac od tropruta pletera unutar kojeg teče natpis REPUBLIKA HRVATSKA. U sredini vijenca je vijak s maticom.

Malu oznaku Reda čini minijatura i vrpca. Minijatura je umanjeni otkov dijela medaljona Reda sa prikazom portreta Ante Starčevića u lijevom poluprofilu, promjera 13,5 mm, pričvršćen na sredini pačetvorine. Vrpca je od svilenog moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske slijedom boja: crvena, bijela i plava, s lijeva na desno. Od vrpce je složena vodoravna pačetvorina visine 14 mm i širine 34 mm. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Umanjenicu Reda čini minijatura i vrpca. Minijatura je uma­njeni otkov dijela medaljona Reda sa prikazom portreta Ante Star­čevića u lijevom poluprofilu, promjera 17 mm, ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama zastave Republike Hrvatske slijedom boja: crvena, bijela i plava, s lijeva na desno. Vrpca je složena u okomitu pačetvorinu visine 40 mm i širine 12 mm. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz Reda.

Članak 5.

Pri dodjeli Reda dodjeljuje se isprava o dodjeli (u daljnjem tekstu: isprava).

Isprava je otisnuta na shamoa corolla papiru (100 g/m2, veličine 210 x 297 mm).

Isprava je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave. Uresi mogu izlaziti iz pravokutnika maksimalno 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA / HRVATSKA. Znakom / označen je prelazak u novi red. U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA / HRVATSKA, a glasi:

ODLUKOM/ PREDSJEDNIKA REPUBLIKE / na temelju članka 98. / Ustava Republike Hrvatske / odlikovan je / (čin, znan­stv­eni stupanj) IME I PREZIME / REDOM ANTE STAR­ČE­VIĆA.

Lijevo ispod natpisa REDOM ANTE STARČEVIĆA ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PRED­SJEDNIK REPUBLIKE / HRVATSKE / potpis predsjednika Republike Hrvatske / ime i prezime predsjednika Republike Hrvat­ske.

Sadržaj isprave je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz isprave.

Članak 6.

Predsjednik Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: predsjednik Republike) dodjeljuje odlikovanje Reda na vlastiti poticaj ili na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske.

Članak 7.

Red odlikovane osobe ističu prilikom svečanih prigoda.

Mala se oznaka ističe isključivo na službenoj odori, a umanjenica isključivo na civilnoj odjeći.

Umanjenica Reda se ističe prilikom svečanih prigoda, prema prilikama i potrebama nosioca. Potrebito je obratiti pozornost na primjeren izgled, ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe.

Žene ističu umanjenicu Reda na lijevoj strani grudi, odnosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu.

Muškarci ističu umanjenicu Reda u lijevom zapučku, odnosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu na lijevom suvratku odijela.

Zajedno sa znakom Reda nije dopušteno isticati malu oznaku i umanjenicu istog Reda.

Članak 8.

Predsjednik Republike uručuje Red osobno.

Predsjednik Republike može imenovati izaslanika za uruče­nje Reda.

Izaslanik predsjednika Republike za uručenje Reda može biti predsjednik Zastupničkog i Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, ministar, žu­pan te iznimno osoba po odluci predsjednika Republike.

Prilikom uručenja Reda odlikovani dobiva uz Red i ispravu te kutiju za Red.

Članak 9.

Za sva ostala prava, obveze i odgovornosti osoba odlikovanih Redom koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona te Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 01-051-00-3282/1

Zagreb, 6. listopada 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.