Pravilnik Reda hrvatskog trolista

NN 108/2000 (3.11.2000.), Pravilnik Reda hrvatskog trolista

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

2135

Na temelju članka 5., 6., 20. i 35. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95) i članka 22. Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima od 4. listopada 2000. godine, donosim

PRAVILNIK

REDA HRVATSKOG TROLISTA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i tehnička izvedba Reda hrvatskog trolista (u daljnjem tekstu: Red), izgled i opis isprave o dodjeli Reda, način nošenja i isticanja Reda te druga pi­tanja od značenja za Red.

Članak 2.

Red je ustanovljen Zakonom o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95).

Red temeljem članka 6. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon) zauzima petnaesto mjesto u važnosnome slijedu odlikovanja Republike Hrvat­ske.

Članak 3.

Red se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru.

Članak 4.

Red se sastoji od znaka Reda na vrpci trokutastog oblika, ma­le oznake Reda i umanjenice Reda.

Znak Reda je ispupčeni hrvatski križ (trolist) od pozlaćena srebra finoće 999/1000, visine 47 mm i širine 43 mm, čije je lice ispunjeno bijelim emajlom s pozlaćenim rubom. U vodoravnim krakovima križa je pet pozlaćenih elemenata grbova povijesnih hrvatskih krajeva s državnog grba. Po rubu križa je natpis:

- gore lijevo: vodoravno REPUBLIKA i okomito HRVAT­SKA,

- gore desno: okomito REPUBLIKA i vodoravno HRVAT­SKA,

- dolje lijevo: vodoravno HRVATSKI i koso prema dolje TRO­LIST,

- dolje desno: koso prema gore HRVATSKI i vodoravno TROLIST.

Naličje Reda hrvatskog trolista je glatko i pozlaćeno.

Znak Reda je s ušicom i pozlaćenom karikom, ovješen o vrh istostraničnog trokuta, stranica duljine 42 mm. Trokut čini vrpca od moarirana ripsa u bojama grba Republike Hrvatske. Na naličju trokuta je vodoravna igla za ovjes.

Malu oznaku Reda čini minijatura i vrpca. Minijatura je uma­njeni otkov lica znaka Reda krakova duljine 13,5 mm, pričvršćen na sredini pačetvorine. Vrpca je od svilenog moariranog ripsa u bojama grba Republike Hrvatske. Od vrpce je složena vodoravna pačetvorina visine 14 mm i širine 34 mm. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Umanjenicu Reda čini minijatura i vrpca. Minijatura je uma­njeni otkov lica znaka Reda krakova duljine 18 mm, ovješen o svi­lenu moariranu vrpcu u bojama grba Republike Hrvatske, složenu u okomitu pačetvorinu visine 40 mm i širine 12 mm. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz Reda.

Članak 5.

Pri dodjeli Reda dodjeljuje se isprava o dodjeli (u daljnjem tekstu: isprava).

Isprava je otisnuta na shamoa corolla papiru (100 g/m2, veličine 210 x 297 mm).

Isprava je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave. Uresi mogu izlaziti iz pravokutnika maksimalno 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA / HRVATSKA. Znakom / označen je prelazak u novi red. U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA / HRVATSKA, a glasi:

ODLUKOM / PREDSJEDNIKA REPUBLIKE / na temelju članka 98. / Ustava Republike Hrvatske / odlikovan je / (čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME / REDOM HRVATSKOG TROLISTA.

Lijevo ispod natpisa REDOM HRVATSKOG TROLISTA ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PRED­SJEDNIK REPUBLIKE / HRVATSKE / potpis predsjednika Republike Hrvatske / ime i prezime predsjednika Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz isprave.

Članak 6.

Predsjednik Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: predsjednik Republike) dodjeljuje odlikovanje Reda na vlastiti poticaj ili na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske.

Članak 7.

Red odlikovane osobe ističu prilikom svečanih prigoda.

Mala se oznaka ističe isključivo na službenoj odori, a uma­nje­nica isključivo na civilnoj odjeći.

Umanjenica Reda se ističe prilikom svečanih prigoda, prema prilikama i potrebama nosioca. Potrebito je obratiti pozornost na primjeren izgled, ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe.

Žene ističu umanjenicu Reda na lijevoj strani grudi, odnosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu.

Muškarci ističu umanjenicu Reda u lijevom zapučku, odnos­no uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu na lijevom suvratku odijela.

Zajedno sa znakom Reda nije dopušteno isticati malu oznaku i umanjenicu istog Reda.

Članak 8.

Predsjednik Republike uručuje Red osobno.

Predsjednik Republike može imenovati izaslanika za uruče­nje Reda.

Izaslanik predsjednika Republike za uručenje Reda može biti predsjednik Zastupničkog i Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, ministar, te iznimno osoba po odluci predsjednika Republike.

Prilikom uručenja Reda odlikovani dobiva uz Red i ispravu te kutiju za Red.

Članak 9.

Za sva ostala prava, obveze i odgovornosti osoba odlikovanih Redom koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona te Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 01-051-00-3286/1

Zagreb, 6. listopada 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.