Pravilnik Spomenice domovinskog rata

NN 108/2000 (3.11.2000.), Pravilnik Spomenice domovinskog rata

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

2137

Temeljem članka 5., 6., 22. i 35. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95) i članka 22. Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima od 4. listopada 2000. godine, donosim

PRAVILNIK

SPOMENICE DOMOVINSKOG RATA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i tehnička izvedba Spomenice domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Spomenica), izgled i opis isprave o dodjeli Spomenice, način nošenja i isticanja Spomenice te druga pitanja od značenja za Spomenice.

Članak 2.

Spomenica je ustanovljena Zakonom o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95).

Spomenica temeljem čl. 6. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95) zauzima sedamnaesto mjesto u važnosnome slijedu odlikovanja Republike Hrvatske.

Članak 3.

Spomenica se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima za sudjelovanje u Domovinskom ratu kao dragovoljci, borci Hrvatske vojske ili na drugi djelatni način.

Članak 4.

Spomenica se sastoji od znaka Spomenice na vrpci trokutastog oblika, male oznake Spomenice i umanjenice Spomenice.

Znak Spomenice je brončani medaljon, promjera 40 mm. Na licu znaka Spomenice je lik mlade žene koja simbolizira Hrvatsku. Mlada žena stoji u prepletu vijenca od maslinove (lijevo) i hrastove grančice (desno), unutar profilirana ruba medalje. Mlada žena drži u desnoj ruci mač usmjeren prema tlu, a u uzdignutoj lijevoj ruci drži grb Republike Hrvatske.

Na naličju Spomenice je uz rub natpis SPOMENICA DOMOVINSKOG RATA čiji kraj i početak povezuje pleterni ornament. U sredini je državni monogram RH.

Znak Spomenice je s ušicom i karikom ovješen o vrh istostraničnog trokuta stranica duljine 42 mm. Trokut čini vrpca od moarirana ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske. Na naličju trokuta je vodoravna igla za ovjes.

Malu oznaku Spomenice čini minijatura i vrpca. Minijatura je umanjeni otkov lica znaka Spomenice promjera 13,5 mm, pričvrš­ćen na sredini pačetvorine. Vrpca je od svilenog moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske. Od vrpce je složena vodoravna pačetvorina visine 14 mm i širine 34 mm. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Umanjenicu Spomenice čini minijatura i vrpca. Minijatura je umanjeni otkov lica znaka Spomenice promjera 18 mm, ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama zastave Republike Hrvatske, složenu u okomitu pačetvorinu visine 40 mm i širine 12 mm. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz Spomenice.

Članak 5.

Pri dodjeli Spomenice dodjeljuje se isprava o dodjeli (u daljnjem tekstu: isprava).

Isprava je otisnuta na matt kunttdruck papiru (250 g/m2, veličine 210 x 297 mm).

Sadržaj isprave je na bijeloj podlozi koja je uz lijevi i desni rub isprave ukrašena tropleto ornamentiranim stupićima. U gornjem dijelu isprave nalazi se, u sredini, grb Republike Hrvatske uz natpis: REPUBLIKA HRVATSKA. Ispod grba s natpisom vijori traka u bojama zastave Republike Hrvatske. Ispod je natpis (redovi su odvojeni /): ODLUKOM / PREDSJEDNIKA REPUBLIKE / odlikovan je / IME I PREZIME / SPOMENICOM / DOMOVINSKOG RATA / U Zagrebu, datum. / PREDSJEDNIK / RE­PUB­LIKE HRVATSKE / I VRHOVNI ZAPOVJEDNIK OS RH / (potpis predsjednika Republike Hrvatske) / IME I PREZIME predsjednika Republike Hrvatske. U donjoj polovici isprave natpis je položen preko uvećane svijetle slike lica Spomenice.

Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz isprave.

Članak 6.

Predsjednik Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: predsjednik Republike) dodjeljuje Spomenicu na vlastiti poticaj ili na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Državno povjereništvo).

Državnom povjereništvu prijedlozi se upućuju putem Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova. Prijedloge za dodjelu Spomenica potpisuju ministar obrane i ministar unutarnjih poslova.

Članak 7.

Spomenicu odlikovane osobe ističu prilikom svečanih prigoda.

Mala se oznaka ističe isključivo na službenoj odori, a uma­njenica isključivo na civilnoj odjeći.

Umanjenica Spomenice se ističe prilikom svečanih prigoda, prema prilikama i potrebama nosioca. Potrebito je obratiti pozornost na primjeren izgled, ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe.

Žene ističu umanjenicu Spomenice na lijevoj strani grudi, od­nosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu.

Muškarci ističu umanjenicu Spomenice u lijevom zapučku, od­nos­no uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu na lijevom suvratku odijela.

Zajedno sa znakom Spomenice nije dopušteno isticati malu oznaku i umanjenicu iste Spomenice.

Članak 8.

Predsjednik Republike uručuje Spomenicu osobno.

Predsjednik Republike može imenovati izaslanika za uruče­nje Spomenice.

Izaslanik predsjednika Republike za uručenje Spomenice može biti predsjednik Zastupničkog i Županijskog doma Hrvat­skoga državnog sabora, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, ministar te iznimno osoba po odluci predsjednika Republike.

Prilikom uručenja Spomenice odlikovani dobiva uz Spomenicu i ispravu te kutiju za Spomenicu.

Članak 9.

Za sva ostala prava, obveze i odgovornosti osoba odlikovanih Spomenicom koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona te Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama”.

Broj: 01-051-00-3288/1

Zagreb, 6. listopada 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.