Pravilnik Spomenice domovinske zahvalnosti

NN 108/2000 (3.11.2000.), Pravilnik Spomenice domovinske zahvalnosti

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2138

Na temelju članka 5., 6., 23. i 35. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95) i članka 22. Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima od 4. listopada 2000. godine, donosim

PRAVILNIK

SPOMENICE DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i tehnička izvedba Spomenice domovinske zahvalnosti (u daljnjem tekstu: Spomenica), izgled i opis isprave o dodjeli Spomenice, način nošenja i isticanja Spomenice te druga pitanja od značenja za Spomenice.

Članak 2.

Spomenica je ustanovljena Zakonom o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95).

Spomenica temeljem članka 6. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon) zauzima osamnaesto mjesto u važnosnome slijedu odlikovanja Republike Hrvatske.

Članak 3.

Spomenica se dodjeljuje hrvatskim državljanima za časnu i uzornu službu za razdoblje od 5, 10, 15, 20 i više godina.

Spomenica je jedinstveno odlikovanje u četiri vida za razdoblje od 5, 10, 15, 20 i više godina.

Članak 4.

Spomenica se sastoji od znaka Spomenice na vrpci trokutastog oblika, male oznake Spomenice i umanjenice Spomenice.

Znak Spomenice je ispupčenog kružnog oblika, izrađen od srebra finoće 999/1000, promjera 41 mm. Središnji dio Spomenice čini medaljon u kome je prikaz siluete zemljovida Hrvatske koju prekriva stilizirani grb Republike Hrvatske, a preko grba je položena ispružena desna ruka. Ispod grba je natpis LIJEPA NAŠA. Oko medaljona je natpis SPOMENICA DOMOVINSKE ZAH­VALNOSTI čiji kraj i početak povezuje ornament. Medaljon Spomenice je smješten unutar jednakokračnog križa kojemu se naziru vrhovi zrakastih krakova.

Na glatkom naličju znaka Spomenice u sredini je natpis: SPO­MENICA DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI uokviren vijencem od tropruta pletera unutar kojeg teče natpis REPUBLIKA HR­VATSKA.

Znak Spomenice je s ušicom i karikom, ovješen o vrh isto­straničnog trokuta, stranica duljine 42 mm. Trokut čini vrpca od moarirana ripsa u bojama grba Republike Hrvatske. Na naličju trokuta je vodoravna igla za ovjes.

Malu oznaku Spomenice za pet (5) godina čini minijatura i vrpca. Minijatura je umanjeni otkov medaljona Spomenice pro­mjera 13,5 mm, pričvršćen na sredini pačetvorine. Vrpca je od svilenog moariranog ripsa u bojama grba Republike Hrvatske. Od vrpce je složena vodoravna pačetvorina visine 14 mm i širine 34 mm. Na naličju male oznake je igla za ovjes.

Umanjenicu Spomenice za pet (5) godina čini minijatura i vrp­ca. Minijatura je umanjeni otkov medaljona Spomenice pro­mjera 17 mm, ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama grba Republike Hrvatske, složenu u okomitu pačetvorinu visine 40 mm i širine 12 mm. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.

Znak Spomenice, mala oznaka i umanjenica za deset (10) godina časne i uzorne službe jednaki su Spomenici za pet (5) godina, ali se izrađuju od pozlaćenog srebra finoće 999/1000.

Znak Spomenice i umanjenica za petnaest (15) godina časne i uzorne službe jednaki su Spomenici za deset (10) godina, ali je na vrpcu Spomenice i umanjenice apliciran srebrni grb Republike Hrvatske. Na vrpcu male oznake apliciran je srebrni grb Republike Hrvatske umjesto umanjenog otkova medaljona Spomenice.

Znak Spomenice i umanjenica za dvadeset (20) i više godina časne i uzorne službe jednaki su Spomenici za petnaest (15) godina, ali je na vrpcu Spomenice i umanjenice apliciran pozlaćeni grb Republike Hrvatske. Na vrpcu male oznake apliciran je pozlaćeni grb Republike Hrvatske umjesto umanjenog otkova medaljona Spomenice.

Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz Spomenice.

Članak 5.

Pri dodjeli Spomenice dodjeljuje se isprava o dodjeli (u daljnjem tekstu: isprava).

Isprava je otisnuta na shamoa corolla papiru (100 g/m2, veličine 210 x 297 mm).

Isprava je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave. Uresi mogu izlaziti iz pravokutnika maksimalno 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA / HRVATSKA. Znakom / označen je prelazak u novi red. U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA / HRVATSKA, a glasi:

ODLUKOM / PREDSJEDNIKA REPUBLIKE / na temelju članka 98. / Ustava Republike Hrvatske / odlikovan je / (čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME / SPOMENICOM DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI / za pet (deset, petnaest, dvadeset) godina čas­ne i uzorne službe.

Lijevo ispod natpisa »za pet (deset, petnaest, dvadeset)godina časne i uzorne službe« ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE / HRVATSKE / potpis predsjednika Republike Hrvatske / ime i prezime predsjednika Republike Hrvatske.

Sadržaj isprave je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.

Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz isprave.

Članak 6.

Predsjednik Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: predsjednik Republike) dodjeljuje odlikovanje Spomenice na vlastiti poticaj ili na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske.

Članak 7.

Spomenicu odlikovane osobe ističu prilikom svečanih prigoda.

Prema važnosnome slijedu Spomenice se ističu redoslijedom od Spomenice za 20, 15, 10 i 5 godina službe s lijeva na desno gledajući prema nositelju odlikovanja na lijevoj strani grudi.

Mala se oznaka ističe isključivo na službenoj odori, a uma­njenica isključivo na civilnoj odjeći.

Umanjenica Spomenice se ističe prilikom svečanih prigoda, prema prilikama i potrebama nosioca. Potrebito je obratiti pozornost na primjeren izgled, ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe.

Žene ističu umanjenicu Spomenice na lijevoj strani grudi, odnosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu.

Muškarci ističu umanjenicu Spomenice u lijevom zapučku, odnosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu na lijevom suvratku odijela.

Zajedno sa znakom Spomenice nije dopušteno isticati malu ozn­aku i umanjenicu iste Spomenice.

Članak 8.

Predsjednik Republike uručuje Spomenicu osobno.

Predsjednik Republike može imenovati izaslanika za uruče­nje Spomenice.

Izaslanik predsjednika Republike za uručenje Spomenice može biti predsjednik Zastupničkog i Županijskog doma Hrvat­skoga državnog sabora, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, ministar, župan te iznimno osoba po odluci predsjednika Republike.

Prilikom uručenja Spomenice odlikovani dobiva uz Spomenicu i ispravu te kutiju za Spomenicu.

Članak 9.

Za sva ostala prava, obveze i odgovornosti osoba odlikovanih Spomenicom koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona te Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 01-051-00-3289/1

Zagreb, 6. listopada 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.