Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 109/2000 (7.11.2000.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

MINISTARSTVO FINANCIJA

2164

Na teme­lju članka 27. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/2000 i 73/2000) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99 – ispravak, 44/2000, 63/2000 i 80/2000) u članku 57. stavku 1. dodaju se nove točke h) i i) koje glase:

»h) usluge javnog prikaziva­nja filmova,

i) usluge organiziranog boravka koje se plaćaju doznakama iz inozemstva (smještaj ili smještaj s doručkom, polu ili puni pansion u svim vrstama komercijalnih ugostite­ljskih objekata, usluge agencijske provizije za naprijed navedene usluge, ture, transferi autobusima i plovilima).

Organiziranim boravkom u smislu ove točke, smatra se boravak putnika (stranih turista) uk­ljučujući i građane Republike Hrvatske na privremenom radu u inozemstvu, koji u Republiku Hrvatsku dolaze u organizaciji strane putničke agencije ili druge strane pravne osobe (udruge, ustanove, športskog kluba, sindikata i sl.).

Doznakama iz inozemstva u smislu ove točke smatraju se plaća­nja u skladu s propisima o deviznom poslova­nju.

Usluga pansiona obuhvaća smještaj i tri obroka (doručak, ručak i večeru), a polupansion smještaj s doručkom i jednim od ostalih obroka.

Komercijalnim ugostite­ljskim objektima u smislu ove točke smatraju se: hoteli, hotelska nase­lja, hotelsko-apartmanska nase­lja, apart-hoteli, apartmanska nase­lja, pansioni, moteli, kampovi, kuće za odmor, sobe, apartmani za iznajm­ljiva­nje; sobe, apartmani i kampovi u se­ljačkim domaćinstvima, prenoćišta, omladinski hosteli, planinarski domovi, lovački domovi, gostionice sa sobama za iznajm­ljiva­nje i brodovi.

Turama u smislu ove točke, smatra se organizirani boravak stranih turista u vidu višednevnih paket aranžmana koji mogu obuhvaćati sljedeće usluge: smještaj i doručak ili polupansion i pansion u više različitih odredišta, prijevoz u i iz Republike Hrvatske, kao i prijevoz do odnosno između pojedinih odredišta (autobusom, osobnim vozilom, brodom, zrakoplovom i ostalim prijevoznim sredstvima), usluge stručne prat­nje i vodiča, kao i posjete muzejima, kulturno-povijesnim spomenicima i znamenitostima.

Pod transferom autobusima i plovilima u smislu ove točke, razumijeva se prijevoz stranih turista u okviru organiziranog boravka od zračne, pomorske ili riječne luke te že­ljezničkog ili autobusnog kolodvora do komercijalnog ugostite­ljskog objekta i to u dolasku i odlasku kao i prijevoz putnika koji se s brodova na kružnom putova­nju u turističkom mjestu zadržavaju radi razgle­dava­­nja grada i posjeta povijesnim i kulturnim znamenitostima te usluge stručne prat­nje i vodiča kao i usluge posjeta kulturno-povijesnim znamenitostima.

Stopa od 0% primje­njuje se na usluge organiziranog boravka stranih turista koje su zaračunane stranim putničkim agencijama ili drugim stranim pravnim osobama i plaćene su doznakom iz inozemstva.

Stopa od 0% primje­njuje se i na agencijske usluge (agencijske provizije) koje domaće agencije u svezi s organiziranim boravkom stranih turista zaračunavaju stranim agencijama ili drugim stranim pravnim osobama.

Kada usluge boravka odnosno smještaja i druge usluge navedene u članku 10a, točka h) obav­lja domaći poduzetnik inozemnom poduzetniku putem domaće putničke agencije koja se jav­lja kao posrednik (u tuđe ime i za tuđi račun), stopa od 0% primje­njuje se na usluge pružene i zaračunane od strane domaćih izvršite­lja usluga izravno inozemnom naručite­lju. Domaća putnič­ka agencija koja se jav­lja kao posrednik može inozemnom naru­čite­lju usluga dostav­ljati u ime i za račun izvršite­lja usluga račune odnosno može sastaviti odgovarajući obračun ili specifikaciju usluga obav­ljenih stranim poduzetnicima te primiti plaća­nja iz inozemstva na svoj devizni račun uz obvezu rasporeda deviznog priliva na kraj­nje pružate­lje usluga.

Kada domaće putničke agencije pružaju stranim agencijama ili drugim stranim pravnim osobama usluge organiziranog borav­ka stranih turista u svoje ime i za svoj račun, ili u svoje ime, a za tuđi račun, usluge koje se zaračunavaju domaćoj agenciji oporezuju se po propisanoj stopi od 22%. Zaračunani porez domaća putnička agencija odbija kao pretporez, a usluge koje zaračunava stranoj agenciji ili drugoj stranoj pravnoj osobi oporezuju se po stopi od 0%.«

Članak 2.

Podnaslov ispred članka 65. mije­nja se i glasi:

»1.9. Usluge i isporuke dobara javnih ustanova u kulturi, usluge i isporuke dobara samostalnih umjetnika i umjetničkih organizacija«

U članku 65. stavak 4. briše se.

Dosadaš­nji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 3.

U članku 70. točki 12. iza riječi »novčanih donacija« stav­lja se točka i dodaje se nova rečenica koja glasi:

»Za ostvare­nje poreznog oslobođe­nja iz ove točke pri uvozu je potrebno priložiti isprave koje su određene carinskim propisima.«

Članak 4.

U članku 124. stavku 1. točki 1. iza riječi »putovnice« dodaju se riječi »ili osobne iskaznice«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 1. točka i) koja se primje­njuje od 1. siječ­nja 2001. godine.

Klasa: 410-19/00-01/501
Urbroj: 513-07/00-4
Zagreb, 16. listopada 2000.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.