Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku i uvjetima za priznanje prava samostalnih umjetnika za uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna R

NN 109/2000 (7.11.2000.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku i uvjetima za priznanje prava samostalnih umjetnika za uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna R

MINISTARSTVO KULTURE

2165

Na teme­lju članka 7. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i potica­nju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (»Narodne novine«, br. 43/96 i 44/96) ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU I UVJETIMA ZA PRIZNANJE PRAVA SAMOSTALNIH UMJETNIKA ZA UPLATU DOPRINOSA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO TE ZDRAVSTVENO OSIGURANJE IZ SREDSTAVA PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE


Članak 1.

U članku 14. Pravilnika o postupku i uvjetima za prizna­nje prava samostalnih umjetnika za uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osigura­nje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 110/96, 21/99, 39/99 – pročišćeni tekst i 120/99) dodaje se iza točke 4. d) nova točka koja glasi:

e) Diplomirani filmski montažer i TV montažer

– 2 dugometražna igrana filma, ili

– 4 televizijska filma svaki u traja­nju od najma­nje 60 minuta, ili

– televizijska serija (ostvarena filmskom ili elektronskom tehnikom) igranog ili dokumentarnog sadržaja u traja­nju od najma­nje 240 minuta, ili

– 5 dokumentarnih filmova filmske proizvod­nje, ili

– 9 dokumentarnih filmova televizijske proizvod­nje, ili

– 5 kratkih igranih filmova u filmskoj proizvod­nji, ili

– 40 minuta montaže animiranog filma.

Članak 2.

U članku 20. iza točke 4. d) dodaje se nova točka koja glasi:

e) Diplomirani filmski montažer i TV montažer

– 2 dugometražna igrana filma, ili

– 3 televizijska filma svaki u traja­nju od najma­nje 60 minuta, ili

– televizijska serija (ostvarena filmskom ili elektronskom tehnikom) igranog ili dokumentarnog sadržaja u traja­nju od najma­nje 240 minuta, ili

– 5 dokumentarno umjetničkih filmova filmske proizvod­nje, ili

– 7 dokumentarno umjetničkih filmova televizijske proizvod­nje, ili

– 5 kratkih igranih filmova u filmskoj proizvod­nji, ili

– 40 minuta montaže animiranog filma.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-01/00-01-82
Urbroj: 532-03-3/4-00-02
Zagreb, 26. listopada 2000.

Ministar
dr. sc. Antun Vujić, v. r.