Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda životinja prije klanja i proizvoda životinjskog podrijetla

NN 111/2000 (10.11.2000.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda životinja prije klanja i proizvoda životinjskog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA

2192

Na teme­lju članka 75. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« br. 70/97), ministar po­ljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKO-SANITARNOG PREGLEDA ŽIVOTINJA PRIJE KLANJA I PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu obav­lja­nja veterinarsko-sanitarnog pre­gleda životi­nja prije kla­nja i proizvoda životi­njskog podrijetla (»Narodne novine« br. 53/91), članak 39. mije­nja se i glasi:

»Članak 39.

Trupovi zaklanih svi­nja čije je meso namije­njeno javnoj potroš­nji, potrebama vlastitog domaćinstva ili preradi, moraju se pretražiti na prisutnost mišićnih larvi oblića iz roda trichinella. Za pre­gled svi­njskog mesa na trihinelozu primje­njuje se metoda kompresije ili metoda umjetne digestije zbirnih uzoraka mesa.«

Članak 2.

Članak 40. mije­nja se i glasi:

»Članak 40.

Za pretraživa­nje metodom kompresije, od svake svi­njske polovice uzima se po jedan komadić mišića ošita (10 grama), i to s prijelaza mišićnog dijela u tetivasti s mjesta na kojem se ošit vezuje za kra­lješnicu (korijen). Od svakog komadića za pre­traživa­nje treba pripremiti četrnaest odsječaka veličine 5 mm ¤ 2 mm.

Ako postoji samo jedan korijen ošita, od ­nje­ga treba uzeti uzorak i pripremiti 28 odsječaka za pre­gled na kompresijskom staklu.

Ako je prije uzima­nja uzoraka za pre­gled metodom kompresije odstra­njen korijen ošita, za pre­gled se uzimaju dva uzorka iste veličine od prsnog ili rebrenog dijela ošita, pri čemu je od svakog uzorka potrebno pripremiti i pretražiti 28 odsječaka.

Ako na polovicama potpuno nedostaje ošit, uzorci se uzimaju od jezika ili podjezične muskulature, a ako nedostaje i jezik, uzorak se uzima od žvakaće muskulature pri čemu je potrebno pripremiti i pretražiti najma­nje 70 odsječaka veličine 5 mm ¤ 2 mm.

Osoba koja pomoću trihineloskopa pre­gledava uzorke mesa može pre­gledati do 1400, a iznimno do 1960 isječaka mesa, u toku radnog vremena.

Trihineloskopski pre­gled 28 isječaka uzetih od korijena ošita mora trajati najma­nje šest minuta.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/00-01/74
Urbroj: 525-01-00-01
Zagreb, 2. studenoga 2000.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.