Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju odraslih

NN 112/2000 (15.11.2000.), Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju odraslih

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

2216

Na teme­­lju članka 25. stavka 3. i članka 70. stavka 5. Zakona o sred­­njem školstvu (»Narodne novine«, broj 19/92, 27/93 i 50/95) ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU ODRASLIH

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način izvođe­­nja programa i stjeca­­nja sred­­njoškolskog obrazova­­nja odraslih te sadržaj i oblik javne isprave o osposob­­ljenosti i usavršava­­nju.

Članak 2.

Odredbe ovoga pravilnika ne primje­­njuju se na izvođe­­nje programa obrazova­­nja odraslih koje se provodi prema posebnim propisima.

II. PROGRAMI SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH

Članak 3.

Programi sred­­njoškolskog obrazova­­nja odraslih su:

1. programi za stjeca­­nje sred­­nje školske odnosno sred­­nje struč­ne spreme

2. programi za stjeca­­nje niže stručne spreme

3. programi prekvalifikacije

4. programi osposob­­ljava­­nja

5. programi usavršava­­nja

Programe iz stavka 1. ovoga članka donosi pravna osoba koja ih izvodi.

Članak 4.

Programima sred­­njoškolskog obrazova­­nja odraslih utvrđuju se nastavni sadržaji, oblici izvođe­­nja programa, traja­­nje programa i način ­­nje­gove provjere, kadrovski, didaktički, prostorni i drugi uvjeti za ­­njihovo izvođe­­nje te školska ili stručna sprema, odnosno zanima­­nje koje se stječe završava­­njem programa.

Programi iz stavka 1. ovoga članka prilagođeni su dobi, pret­hod­nom obrazova­­nju, zna­­nju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Članak 5.

Programi iz članka 3. točke 1., 2. i 3. ovoga pravilnika utvr­đuju se na osnovi nastavnog plana i programa sred­­nje škole donesenog prema članku 10. Zakona o sred­­njem školstvu.

Programom prekvalifikacije utvrđuju se razlike stručnih pred­meta između stečene školske ili stručne spreme i školske odnosno stručne spreme koja se stječe završava­­njem programa prekvalifikacije.

III. IZVOĐENJE PROGRAMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH

Članak 6.

Programi sred­­njoškolskog obrazova­­nja odraslih mogu se izvoditi:

1. redovitom nastavom

2. konzultativno-instruktivno

3. dopisno konzultativno

4. multimedijski.

Članak 7.

Programi sred­­njoškolskog obrazova­­nja odraslih izvode se prema godiš­­njem planu i programu rada.

Izvođe­­nje programa za stjeca­­nje sred­­nje školske ili sred­­nje stru­čne spreme traje najkraće kao i izvođe­­nje programa za obra­zova­­nje redovnih učenika.

Izvođe­­nje programa prekvalifikacije traje najkraće šest mje­seci.

Članak 8.

Programe sred­­njoškolskog obrazova­­nja odraslih mogu izvoditi sred­­nje škole, pučka otvorena učilišta i druge pravne osobe ako imaju:

1. program sred­­njoškolskog obrazova­­nja odraslih donesen prema članku 4. i 5. ovoga pravilnika

2. potreban broj nastavnika za izvođe­­nje programa

3. stručno-pedagoškog vodite­­lja programa

4. financijska sredstva za izvođe­­nje programa

5. odgovarajući prostor i opremu za izvođe­­nje programa.

Programe prekvalifikacije mogu izvoditi sred­­nje škole, pučka otvorena učilišta i druge pravne osobe koje pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka imaju odobre­­nje za izvođe­­nje programa za stjeca­­nje istovrsne sred­­nje školske ili stručne spreme.

Članak 9.

Stručno-pedagoški vodite­­lj iz članka 8. stavka 1. točke 3. ovoga pravilnika i nastavnici koji izvode programe sred­­njo­škol­skog obrazova­­nja odraslih moraju ispu­­njavati uvjete za nas­tav­nika propisane odredbama Zakona o sred­­njem školstvu.

Članak 10.

Zahtjev za odobre­­nje izvođe­­nja programa sred­­njoškolskog obrazova­­nja odraslih podnosi se Ministarstvu prosvjete i športa.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se:

– program sred­­njoškolskog obrazova­­nja odraslih

– podaci o stručno-pedagoškom vodite­­lju i nastavnicima koji izvode program

– podaci o prostoru, opremi i nastavnim sredstvima

– podaci o sredstvima za izvođe­­nje programa.

Dokaze o ispu­­njava­­nju uvjeta prema stavku 2. ovoga članka podnosite­­lj zahtjeva prilaže i u slučaju kada programe izvodi izvan svoga sjedišta.

Uz dokaze o ispu­­njava­­nju uvjeta za izvođe­­nje programa sred­­njoškolskog obrazova­­nja odraslih podnosite­­lj zahtjeva dužan je na račun Državnog proračuna uplatiti novčanu pristojbu od 3.000,00 kuna.

Pristojba iz stavka 3. ovoga članka koristi se za troškove postupka utvrđiva­­nja uvjeta za izvođe­­nje programa sred­­njoškol­skog obrazova­­nja odraslih.

Članak 11.

Ispu­­njenost uvjeta za izvođe­­nje programa sred­­njoškolskog obrazova­­nja odraslih utvrđuje očevidom povjerenstvo od najma­­nje dva člana koje imenuje ministar prosvjete i športa.

Član povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka ne može biti službenik Ministarstva prosvjete i športa niti zaposlenik pravne osobe koja izvodi programe sred­­njoškolskog obrazova­­nja odraslih za čije odobre­­nje je zahtjev podnesen.

O zahtjevu za izvođe­­nje programa sred­­njoškolskog obrazova­­nja odraslih odlučuje se rješe­­njem.

IV. UPIS U PROGRAME SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH

Članak 12.

U program sred­­njoškolskog obrazova­­nja odraslih može se upisati osoba koja ima:

1. navršenih 15 godina života

2. završenu osnovnu školu

3. psihofizičke uvjete za svladava­­nje obrazovnog programa

Uvjeti iz stavka 1. točke 3. ovoga članka utvrđuju se programom sred­­njoškolskog obrazova­­nja odraslih.

Članak 13.

Odabir kandidata za upis u program sred­­njoškolskog obrazo­va­­nja odraslih provodi se na teme­­lju oglasa.

Oglas iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena pravna osoba duž­na je objaviti u javnom glasilu ili Zavodu za zapoš­­ljava­­nje.

Članak 14.

Prije početka izvođe­­nja programa sred­­njoškolskog obrazova­­nja odraslih s kandidatom sklapa se pisani ugovor o obrazova­­nju, odnosno osposob­­ljava­­nju ili usavršava­­nju.

Članak 15.

Troškove obrazova­­nja odraslih snose polaznici programa, poslodavci kod kojih su zaposleni, Zavod za zapoš­­ljava­­nje ili druge zainteresirane pravne i fizičke osobe.

V. SVLADAVANJE PROGRAMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH

Članak 16.

Prigodom upisa kandidat se opredje­­ljuje za oblik svladava­­nja programa sred­­njoškolskog obrazova­­nja odraslih u skladu s član­kom 6. ovoga pravilnika.

Članak 17.

Na praće­nje i ocje­njiva­nje uspjeha, polaga­nje popravnih ispita, prijelaz u naredni razred, polaga­nje predmetnih i razrednog ispita te na polaga­nje mature i završnog ispita u programima sred­njoškolskog obrazova­nja odraslih koji se izvode redovitom nastavom primje­njuju se odredbe članka 61., 62., 63., 64., 65. 66., 69. i 70. Zakona o sred­njem školstvu.

Članak 18.

Redovita nastava iz članka 6. točke 1. ovoga pravilnika obuhvaća predava­nja, praktičnu nastavu i vježbe.

Polazniku, na ­nje­gov pisani zahtjev, pravna osoba koja izvodi program sred­njoškolskog obrazova­nja odraslih može, kao ispu­nje­nje obveze iz praktične nastave i vježbi, priznati odgovarajuće radno iskustvo.

Članak 19.

Sred­njoškolsko obrazova­nje odraslih prema članku 6. točka 2., 3. i 4. ovoga pravilnika stječe se polaga­njem ispita.

Polaznik može pristupiti polaga­nju ispita ako je prethodno obavio konzultacije u opse­gu određenim programom.

Članak 20.

Ispiti se polažu u ispitnim rokovima određenim godiš­njim planom i programom rada.

Članak 21.

Ispit se polaže pred predmetnim nastavnikom.

Ispit iz istog predmeta može se pred predmetnim nastavnikom polagati najviše tri puta.

Ponovni ispit iz istoga predmeta ne može se polagati prije isteka 15 dana od dana prethodnog polaga­nja ispita.

Članak 22.

Polaznik koji ne položi ispit prema članku 21. ovoga pravilnika, naredni ispit polaže pred ispitnim povjerenstvom.

Ispitno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine predsjednik, ispitivač i stalni član.

Za predsjednika ispitnog povjerenstva imenuje se stručno-pedagoški vodite­lj programa, a za ispitivača nastavnik iz predmeta iz koje­ga se polaže ispit.

Članove ispitnog povjerenstva imenuje stručno tijelo pravne osobe koja izvodi programe sred­njoškolskog obrazova­nja odraslih.

Članak 23.

Ocjenu na ispitu iz članka 21. ovoga pravilnika utvrđuje pred­metni nastavnik.

Ocjenu na ispitu iz članka 22. ovoga pravilnika utvrđuju članovi ispitnog povjerenstva većinom glasova.

O polaga­nju ispita vodi se zapisnik koji potpisuju predmetni nastavnik, odnosno članovi ispitnog povjerenstva i polaznik.

VI. ZAVRŠETAK PROGRAMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH

Članak 24.

Polaznici programa osposob­ljava­nja ili usavršava­nja obvezno polažu ispit provjere iz nastavnih sadržaja na završetku upisanog programa.

Članak 25.

Polazniku programa sred­njoškolskog obrazova­nja odraslih za stjeca­nje sred­nje školske ili sred­nje stručne spreme na kraju svakog završenog razreda izdaje se razredna svjedo­džba, a nakon položene mature ili završnog ispita svjedo­džba o maturi, odnosno svjedo­džba o završnom ispitu.

Polazniku koji završi program osposob­ljava­nja izdaje se uvjere­nje o osposob­ljenosti.

Polazniku koji završi program usavršava­nja izdaje se uvjere­nje o usavršava­nju.

Članak 26.

Obrasci uvjere­nja iz članka 25. stavka 2. i 3. ovoga pravilnika sastavni su dio ovoga pravilnika.

Članak 27.

Pravne osobe koje izvode programe sred­njoškolskog obrazo­va­nja odraslih dužne su voditi pedagošku dokumentaciju propisanu teme­ljem članka 71. Zakona o sred­njem školstvu.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Pravne osobe koje izvode programe sred­njoškolskog obrazo­va­nja odraslih dužne su uskladiti svoje poslova­nje i izvođe­nje obrazovnih programa prema odredbama ovoga pravilnika i podnijeti zahtjev za nastavak rada najkasnije u roku tri mjeseca od dana stupa­nja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 29.

Postupci odobrava­nja izvođe­nja programa sred­njoškolskog obrazova­nja odraslih započeti do stupa­nja na snagu ovoga pravilnika dovršit će se prema odredbama ovoga pravilnika.

Članak 30.

Stupa­njem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izobrazbi odraslih (»Narodne novine«, broj 21/98).

Članak 31.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-07/00-01/88
Urbroj: 532-05/1-00-1
Zagreb, 8. studenoga 2000.

Ministar
dr. sc. Vladimir Strugar,
v. r.

 
 
                               REPUBLIKA HRVATSKA
 
_______________________________________________________________________________
                         (naziv ustanove - pravne osobe)
 
na temelju članka 70. stavka 3. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", 
broj 19/92, 27/93 i 50/95) i članka 25. stavka 3. Pravilnika o srednjoškolskom 
obrazovanju odraslih ("Narodne novine", broj 112/2000.) izdaje
 
                            UVJERENJE O USAVRŠAVANJU
_______________________________________________________________________________
                                   (ime i prezime)
 
 
                            J M B G - - - - - - - - - - -
 
rođen-a ______________________ u _______________________________________________
 
općina ______________________, država __________________________________________
 
državljanin ____________________________________________________________________
 
nakon završene _________________________________________________________________
                       (prethodna izobrazba)
upisao je __________________________ program usavršavanja za
                      (datum)
 
________________________________________________________________________________
                                (naziv programa)
u trajanju od ___________ sati.
 
___________________ pristupio je__________________ ispitu provjere iz nastavnih 
sadržaja te je s uspjehom završio program usavršavanja.
 
U _________________
 
Klasa:                                                                 Ravnatelj:
Urbroj:                                       M. P.
Broj matične knjige:                                         _______________
 
________________________________________________________________________________
Rješenje Ministarstva prosvjete i športa o odobrenju za rad:___________________________
 
 
 
                               REPUBLIKA HRVATSKA
 
_______________________________________________________________________________
                         (naziv ustanove - pravne osobe)
 
na temelju članka 70. stavka 3. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", 
broj 19/92, 27/93 i 50/95) i članka 25. stavka 2. Pravilnika o srednjoškolskom 
obrazovanju odraslih ("Narodne novine", broj 112/2000.) izdaje
 
                          UVJERENJE O OSPOSOBLJENOSTI
 
_______________________________________________________________________________
                                  (ime i prezime)
 
 
                            J M B G - - - - - - - - - - -
 
rođen-a ______________________ u _______________________________________________
 
općina ______________________, država __________________________________________
 
državljanin ____________________________________________________________________
 
nakon završene _________________________________________________________________
                       (prethodna izobrazba)
 
upisao je ___________________ program usavršavanja za
                 (datum)
 
________________________________________________________________________________
                                (naziv programa)
 
u trajanju od __________ sati sljedećih nastavnih sadržaja:
 
1. _____________________
 
2. _____________________
 
3. _____________________
 
4. _____________________
 
Nakon položenih ispita provjere ______________________ osposobljen je za
                                     (ime i prezime)
obavljanje poslova ____________________________________________________________
 
U ______________
 
 
Klasa:                                                         Ravnatelj:    
Urbroj:                               M. P.
Broj matične knjige:                                         _______________
 
 
________________________________________________________________________________
Rješenje Ministarstva prosvjete i športa o odobrenju za rad: ______________________________