Uredba o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama

NN 116/2000 (22.11.2000.), Uredba o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2242

Na temelju članka 19. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 95/97, 131/97 i 68/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. studenoga 2000. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI TARIFE ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Tarifi Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 95/97, 131/97 i 68/98), Tarifni broj 107. mije­nja se i glasi:

»Za rješe­nje o:

1. upisu u Upisnik o koncentracijama, prema

    teme­ljnom kapitalu podnosite­lja prijave    2%

ali ne ma­nje od 150.000,00 kuna, niti više od 250.000,00 kuna.

2. ocjeni sporazuma iz članka 10. i 11. Zakona o zaštiti tržišnog natjeca­nja, prema procije­njenoj vrijednosti sporazuma                               2%

ali ne ma­nje od 3.000,00 kuna, niti više od 50.000,00 kuna.«

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-02/00-01/02
Urbroj: 5030115-00-3
Zagreb, 16. studenoga 2000.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.