Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobravanju pomoći za uzdržavanje u obliku zajma, mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji i odobrava­nju pomoći iz socijalne skrbi

NN 117/2000 (24.11.2000.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobravanju pomoći za uzdržavanje u obliku zajma, mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji i odobrava­nju pomoći iz socijalne skrbi

MINISTARSTVO RADA
I SOCIJALNE SKRBI

2258

Na teme­lju članka 27. stavka 3., članka 36. stavka 2. i članka 78. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97), ministar rada i socijalne skrbi, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODOBRAVANJU POMOĆI ZA UZDRŽAVANJE U OBLIKU ZAJMA, MJERILA I OBILJEŽJA STANA POTREBNOG ZA ZADOVOLJAVANJE OSNOVNIH STAMBENIH POTREBA SAMCA ILI OBITELJI I ODOBRAVANJU POMOĆI IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 1.

U Pravilniku o odobrava­nju pomoći za uzdržava­nje u obliku zajma, mjerila i obi­lježja stana potrebnog za zadovo­ljava­nje osnovnih stambenih potreba samca ili obite­lji i o odobrava­nju pomoći iz socijalne skrbi (»Narodne novine«, broj 29/98), u članku 22. stavak 2., mije­nja se i glasi:

»Podmire­nje troškova ogrjeva osigurava se na način da se korisniku socijalne skrbi kojemu je to pravo odobreno isplati račun za nabavu ogrjeva do 3mł drva jedan puta tijekom godine ili da se korisniku isplati izravno u novčanom iznosu koji svake godine utvrđuje ministar rada i socijalne skrbi«.

Članak 2.

Članak 23. mije­nja se i glasi:

»Pomoći iz članka 15. i 17. ovoga Pravilnika ne mogu se izravno isplatiti korisniku u novcu«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 550-01/00-01/1228
Urbroj: 524-01-00-1
Zagreb, 14. studenoga 2000.

Ministar
Davorko Vidović, v. r.