Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet

NN 117/2000 (24.11.2000.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

2261

Na teme­lju članka 50. stavka 1. točke 8. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, br. 1/97 – pročišćeni tekst) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA U POGLEDU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI PREDMETA OPĆE UPORABE KOJI SE MOGU STAVLJATI U PROMET

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stav­ljati u promet (»Narodne novine«, br. 46/94 i 103/2000), u članku 94. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Zabra­njeno je stav­ljati u promet dječje igračke izrađene od poli (vinilklorida) omekšanog ftalatima. Sadržaj omekšavala u tim proizvodima, općenito, ne smije iznositi više od 35%, izraženo na gotovi proizvod.«

»Zabrana iz stavka 2. ovog članka odnosi se na one igračke i ­njihove dijelove, kao i ostale proizvode namije­njene dojenčadi ili djeci mlađoj od 3 godine koji se pri svojoj predviđenoj uporabi stav­ljaju u usta radi sisa­nja ili žvaka­nja, kao npr. dude varalice ili nastavci za bočice za hra­nje­nje ili predmeti namije­njeni za pospješiva­nje rasta zubi pri ­njihovom izbija­nju (tzv. grizalice).«

Dosadaš­nji stavci 2. i 3. postaju stavci 4. i 5.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-01/142
Urbroj: 534-04-03-00-1
Zagreb, 10. studenoga 2000.

Ministar
prof. dr. sc. Ana Stav­ljenić-Rukavina, v. r.