Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana za 2000. godinu Hrvatskih voda

NN 118/2000 (28.11.2000.), Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana za 2000. godinu Hrvatskih voda

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA SABORA

 

2267

Na teme­lju članka 17. stavka 4. i 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 92/94.), Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 17. studenoga 2000., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2000. GODINU
HRVATSKIH VODA

I.

Daje se suglasnost na izmjene i dopune Financijskog plana za 2000. godinu Hrvatskim vodama i to na:

– ukupne prihode u iznosu od             1.409.102.000 kuna 

– ukupne rashode u iznosu od             1.461.102.000 kuna 

– deficit u iznosu od                                 52.000.000 kuna.

II.

Deficit u iznosu od 52.000.000 kuna namirit će se zaduživa­njem kod Svjetske banke za obnovu i razvoj, Ino banaka, HBOR-a i domaće poslovne banke.

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/00-01/12
Zagreb, 17. studenoga 2000.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I IZDATAKA ZA 2000. GODINU HRVATSKIH VODA

 

         u kunama –

 

                                                                                                                Plan             Poveća­nje/         Novi plan        Indeks

                                                                                 za 2000.           sma­nje­nje             2000.              4/2

                                 1                                                    2                        3                        4                   5

    PRIHODI

    1.        Izvorni prihodi                                                                 803.000.000                 -5.000.000              798.000.000              99,38

    1.1.     Naknada za korište­nje voda                                          260.000.000               -10.000.000              250.000.000              96,15

    1.2.     Naknada za zaštitu voda                                                230.000.000                  5.000.000              235.000.000            102,17

    1.3.     Naknada za vađe­nje pijeska, š­ljunka i kamena               3.000.000                                0                  3.000.000            100,00

    1.4.     Slivna vodna naknada                                                   310.000.000                                0              310.000.000            100,00

    2.        Prihod iz Državnog proračuna                                      388.694.000                 -7.592.000              381.102.000              98,05

    2.1.     Sredstva za vodni doprinos                                          277.000.000                14.227.000              291.227.000            105,14

    2.2.     Obnav­lja­nje vodnih građevina za zaštitu od

                poplava na državnim vodama                                           5.000.000                    -125.000                  4.875.000              97,50

    2.3.     Kapitalni transfer                                                            106.694.000               -21.694.000                85.000.000              79,67

    2.3.1.  Učešće u povlače­nju zajma za obnovu Istočne

                Slavonije, Bara­nje i zapadnog Srijema                           31.694.000               -21.694.000                10.000.000              31,55

    2.3.2.  Financira­nje vodnogospodarskih projekata                 75.000.000                                0                75.000.000            100,00

    3.        Ostali prihodi                                                                   160.000.000                70.000.000              230.000.000            143,75

    UKUPNI PRIHODI                                                                  1.351.694.000                57.408.000           1.409.102.000            104,25

    IZDACI

    1.        Tekuće tehničko i gosp. održava­nje vodotokova

                i vodnih građevina                                                         615.000.000               -84.748.000              530.252.000              86,22

    1.1.     Održava­nje zaštitnih vodnogospod. objekata na

                državnim vodama (objekti zaštite od poplava)           290.000.000               -52.373.000              237.627.000              81,94

    1.2.     Obnav­lja­nje vodnih građevina za zaštitu od

                poplava na državnim vodama                                           5.000.000                    -125.000                    4.875.00              97,50

    1.3.     Uređe­nje i održava­nje lokalnih voda i

                hidromelioracijskih sustava na slivnim

                područjima                                                                       210.000.000                                0              210.000.000            100,00

    1.4.     Studijsko-razvojni i znanstveno-istraživ. poslovi        50.000.000                  7.000.000                  57.000.00            114,00

    1.5.     Preventivna zaštita voda i mora od zagađiv.                20.000.000                 -9.000.000                11.000.000              55,00

    1.6.     Hitne intervencije u području vodnog gosp.               15.000.000                 -9.000.000                  6.000.000              40,00

    1.7.     Ostali izdaci pri uprav­lja­nju vodama                              25.000.000               -21.250.000                  3.750.000              15,00

    2.        Financira­nje programa radova                                      694.694.000                  4.156.000              698.850.000            100,60

    2.1.     Objekti zaštite od štetnog djelova­nja voda na

                državnim vodama (zaštita od poplava)                            6.000.000                  2.000.000                  8.000.000            133,33

    2.2.     Obnova i razvitak vodoopskrbe                                   341.694.000                  1.000.000              342.694.000            100,29

    2.3.     Zaštita voda i mora od zagađiva­nja                             145.000.000                78.156.000              223.156.000            153,90

    2.4.     Projekt obnove Istočne Slavonije, Bara­nje

                i zapadnog Srijema                                                          127.000.000               -82.000.000                45.000.000              35,43

    2.5.     Priprema, planira­nje i uprav­lja­nje projektima                50.000.000                  6.000.000                56.000.000            112,00

    2.6.     Ulaga­nja u materijalnu i nematerijalnu imovinu

                (imovin. prav. poslovi, osnov. sredstva,

                informa. i dr.)                                                                     25.000.000                 -1.000.000                24.000.000              96,00

    3.        Izdaci poslova­nja                                                            136.000.000                 -8.000.000              128.000.000              94,12

    3.1.     Plaće, naknade i doprinosi                                              86.000.000                                0                86.000.000            100,00

    3.2.     Materijalni troškovi                                                          50.000.000                 -8.000.000                42.000.000              84,00

    4.        Ostali izdaci                                                                      43.000.000                61.000.000              104.000.000            241,86

    UKUPNI IZDACI                                                                    1.488.694.000               -27.592.000           1.461.102.000              98,15

    SUFICIT/DEFICIT                                                                    -137.000.000                85.000.000               -52.000.000              37,96

    FINANCIRANJE                                                                        137.000.000               -85.000.000                52.000.000              37,96

    ZADUŽIVANJE                                                                         294.000.000               -97.000.000              197.000.000              67,01

    1. Svjetska banka za obnovu i razvoj                                        40.000.000               -10.000.000                30.000.000              75,00

    2. Ino banke                                                                                  64.000.000               -29.000.000                35.000.000              54,69

    3. HBOR                                                                                       120.000.000               -23.000.000                97.000.000              80,83

    4. Domaće poslovne banke                                                        70.000.000               -35.000.000                35.000.000              50,00

    OTPLATE                                                                                   157.000.000               -12.000.000              145.000.000              92,36