Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova

NN 119/2000 (29.11.2000.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova

FOND ZA NAKNADU
ODUZETE IMOVINE

2277

Na teme­­lju članaka 8. i 14. Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (»Narodne novine«, broj 69/97., 105/99. i 64/00.), Upravni odbor Fonda za naknadu oduzete imovine je na sjednici održanoj dana 20. studenoga 2000. godine, donio s­­lje­deću

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DAVANJU OVLASTI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADU ZAGREBU ZA SKLAPANJE UGOVORA O PRODAJI NACIONALIZIRANIH I KONFISCIRANIH STANOVA

Članak 1.

U Odluci o dava­­nju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapa­­nje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova (»Narodne novine«, broj 97/98.), u članku 4. iza riječi »konfisciranih« dodaje se »i nacionaliziranih«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1., iza riječi »prodaji« dodaje se »nacionaliziranih i konfisciranih«, a iza riječi »stanova« dodaje se »(zaprima­­nje zahtjeva za otkup stana, izračun cijene stana, vođe­­nje evidencije uplata, poslovi naplate dospjelih obveza, osim vođe­­nja sudskih postupaka radi naplate dospjelih obroka cijene stana)«.

U stavku 2. toga članka brišu se riječi »koji su od 1. siječ­­nja 1998. sklapali ugovore o prodaji nacionaliziranih stanova,« a nakon riječi »ugovoru« briše se točka i dodaju se riječi »za ugovore o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova koji su sklop­­ljeni do dana stupa­­nja na snagu ove Odluke.«

Članak 3.

U članku 6., iza riječi »nacionaliziranih«, dodaje se »i kon­fis­ciranih«.

Članak 4.

Članak 7. mije­­nja se i glasi:

»Sredstva ostvarena prodajom nacionaliziranih i konfisciranih stanova (kod obročne i kod jednokratne otplate) uplaćuju se na račun Fonda na način da kupci, kod ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova, iznos cijene stana uplaćuju na poseban račun jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba, koji su dužni ta sredstva prenositi na račun Fonda u roku od 8 dana od dana ­­njihove uplate.«

Članak 5.

Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-02/1
Urbroj: 5630-01-100/00-2
Zagreb, 20. studenoga 2000.

Predsjednik
Upravnog odbora
prof. dr. Stjepan Ivanišević, v. r.