Odluka o načinu isplate iznosa naknade u obveznicama manjega od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela (400,00 DEM)

NN 119/2000 (29.11.2000.), Odluka o načinu isplate iznosa naknade u obveznicama manjega od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela (400,00 DEM)

FOND ZA NAKNADU
ODUZETE IMOVINE

 

2278

Na teme­­lju članka 13. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 92/96., 39/99. i 43/00.) i članaka 3. i 8. Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (»Narodne novine«, broj 69/97., 105/99. i 64/00.), Upravni odbor Fonda za naknadu oduzete imovine je na sjednici održanoj dana 20. studenoga 2000. godine, donio s­­ljedeću

ODLUKU

O NAČINU ISPLATE IZNOSA NAKNADE U OBVEZNICAMA MANJEGA OD NOMINALNE VRIJEDNOSTI JEDNOG OBVEZNIČKOG UDJELA (400,00 DEM)

I.

Radi provedbe Odluke o izdava­­nju globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 135/99.), propisuje se da ukoliko iznos naknade po pojedinom ovlašteniku naknade nije dostatan za izdava­­nje jednog obvez­ničkog udjela, iznas naknade isplatit će se odjednom u gotovini, u roku od 60 dana od pravomoćnosti rješe­­nja o naknadi kojim se određuje takva naknada.

Iznos naknade koji preostane nakon pretvara­­nja naknade u obvezničke udjele, a ma­­nji je od 400,00 DEM, isplatit će se jednokratno ovlaštenicima – obvezničarima s isplatom anuiteta obvezničkoga udjela na dan 1. srp­­nja 2009. godine.

Isplatu naknade iz ove Odluke izvršit će Fond za naknadu oduzete imovine.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osam dana po objavi.

Klasa: 024-04/00-03/2
Urbroj: 5630-01-100/00-7
Zagreb, 20. studenoga 2000.

Predsjednik
Upravnoga odbora
prof. dr. Stjepan Ivanišević, v. r.