Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine

NN 120/2000 (1.12.2000.), Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Povjerenstvo Vlade za uprav­lja­nje
imovinom Republike Hrvatske

2294

Na teme­lju točke IV. Odluke o imenova­nju članova radnih tijela Vlade Republike Hrvatske donesene na sjednici Vlade 5. ve­ljače 2000., klase 080-02/04-01/09, urbroja 5030102-00-3 te članka 10. stavka 3. i 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 101/98 i 15/2000), Povjerenstvo Vlade za uprav­lja­nje imovinom Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 15. studenoga 2000. godine, donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU VISINE SLOBODNO UGOVORENE NAJAMNINE

I.

Visina slobodno ugovorene najamnine za stanove u vlas­ništ­vu Republike Hrvatske što je plaćaju najmoprimci u slučajevima propisanim Zakonom o najmu stanova, utvrđuje se u visini dvostrukog mjesečnog iznosa zajedničke pričuve koja se plaća u stambenoj zgradi u kojoj se stan nalazi.

II.

Visina slobodno ugovorene najamnine koju plaćaju naj­moprim­ci iz članka 30. stavka 2. Zakona o najmu stanova (»Narodne novine« 91/96), a koji na teme­lju članka 31. stavka 2. Zakona ne­maju pravo na zaštićenu najamninu, utvrđuje se u iznosu od 15,00 kn/m2 stambene povšine.

III.

Izmjena najamnine iz prethodne točke ovog zak­ljučka provodi se sukladno s člankom 10. Zakona o najmu stanova.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 371-03/00-02/01
Urbroj: 50420-00
Zagreb: 21. studenoga 2000.

Zamjenik
predsjednika Povjerenstva
dr. Goran Granić, v.r.